Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 10. 5. 2017, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Staněk Omluveni: Šturmová Hosté: Draštíková, Hromádka, Křížek, Bezpalec, Jandourková, Pospíchalová, Svatošová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech s tím, že navrhuje hlavní bod rozdělit na tři samostatné.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2a – Revitalizace Milíčovských kopců

Jedná se o probíhající sadové a terénní úpravy, spočívající zejména v probírkách keřových a stromových skupin. Záměr byl poprvé schválen usnesením č.6 zápisu ZMČ č.3/2014 z 24.3.2014, kdy byl pro účely žádosti o dotaci z Operačního programu Praha konkurenceschop¬nost vypracován i položkový rozpočet. Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 potvrdil sdělením ze dne 19.3.2014, že revitalizace území (probírky stávajících porostů, založení nových trávníků, ohumusování, umístění běžného mobiliáře a nová výsadba) nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu. Zadání prací bylo nakonec schváleno usnesením č.7 zápisu ZMČ č.9/2016 z 23.1.2016, po přidělení finančních prostředků z rozpočtu HMP. Předtím prováděli práce v menším rozsahu údržbáři MČ a členové SDH Praha – Újezd. Revitalizace a úklid území bude dokončena v červnu. Na prostřední kopec budou doplněny stoly s lavicemi a odpadkové koše. Na podzim se předpokládá dokončení probírek a výsadba ovocných stromů, ve spolupráci s Dendrologickou zahradou. Předseda výboru shrnul projednávání záměru v ZMČ: 24.3.2014 – schválení žádosti o dotaci z Operačního programu Praha konkurenceschop¬nost (dále OPPK), prioritní osa životní prostředí, oblast podpory revitalizace a ochrana území na „Revitalizaci poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch“ územního terénního útvaru Milíčov (dále UTÚM) a spoluúčasti MČ ve výši 459.167,– Kč (hlasování 7/0/0) 23.6.2014 – schválení výběrového řízení na dodavatele prací a TDI (hlas. 6/0/0) 18.9.2014 – schválení nové žádosti o dotaci z OPPK a spoluúčasti MČ (hlas. 8/0/0) a nového výběrového řízení na dodavatele prací a TDI (hlas. 8/0/0), úprava rozpočtu (mj. poprvé samostatná výdajová položka UTÚM 100.000,– Kč, hlas. 8/0/0) 18.3.2015 – schválení rozpočtu na rok 2015 (výdaje UTÚM 300.000,– Kč, hlas. 9/0/0) 20.1.2016 – schválení rozpočtu na rok 2016 (výdaje UTÚM 225.000,– Kč, hlas. 9/0/0) 19.10.2016 – info o dotaci 2.500.000,– Kč z rozpočtu HMP, schválení záměru revitalizace, zhotovitele výběrového řízení (Typaz, s.r.o.) a zpracování studie využitelnosti (hlas. 8/0/0), 23.11.2016 – schválení zhotovitele prací (Kapela, s.r.o., cena 1.822.840,– Kč + DPH, hlas. 9/0/0) 25.1.2017 – žádost o svěření pozemků (cca západní poloviny UTÚMu, východní část je již ve správě MČ, hlas. 8/0/0), schválení rozpočtu na rok 2017 (výdaje UTÚM 400.000,– Kč, hlas. 9/0/0)

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.2b – Studie využitelnosti Milíčovských kopců 03/2017

Jedná se o náměty na možné další využití území. Studie byla objednána na základě usnesení č.3 zápisu ZMČ č.8/2016 z 19.10.2016 a předložena ZMČ 22.3.2017. V dis­kuzi byl probrán mj. obsah dopisu Otázky ke konceptu revitalizace Milíčovských kopců. Dále byly vysvětleny souvislosti mezi probíhající revitalizací a novými návrhy. Území Milíčovských kopců je dle platného ÚP ve funkční ploše SO1,3 – přírodní a částečně urbanizované rekreační plochy. Dále je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Záměr sjezdovky a lyžařského vleku podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí. Stavební objekty navrhované studií využitelnosti (zpevněné cesty, lávky, rozhledna, vlek, studna/vrt, nádrž, osvětlení, objekty zázemí, přípojky vody, kanalizace a elektro…) vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Studie využitelnosti obsahuje pouze prostorové rozvržení navrhovaných prvků, neřeší technické ani ekonomické aspekty (projednání, realizace, provoz, údržba, investiční a provozní náklady…) – toto by bylo řešeno následně jen pro vybrané prvky. Starosta připomněl, že takovéto projekty je vhodné mít předem připravené a projednané pro případné dotační výzvy.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.2c – Studie využitelnosti Milíčovských kopců – anketa

Na základě usnesení č.11 zápisu ZMČ č.3/2017 z 22.3.2017 zor­ganizovala MČ anketu k jednotlivým záměrům navrhovaným Studií využitelnosti.
Anketní otázky byly zveřejněny 4.4.-2.5.2017 na webu MČ a rozdány s květnovým číslem časopisu Klíč. Studie byla zveřejněna na webu MČ. Celkem hlasovalo 1590 osob, z toho 465 z MČ Praha – Újezd. Většina hlasovala prostřednictvím webu, a to v posledních několika dnech před uzávěrkou. Souhlas (převahu „ano“ nad „ne“) získalo pouze piknikové sezení (937 pro a 617 proti).
Výrazný nesouhlas získal urnový háj (165 pro a 1378 proti), sjezdovka+vlek (315 pro a 1217 proti) a vinohrad (412 pro a 1128 proti). Výsledky obyvatel MČ se neodlišovaly od celkových.
Vlastní anketu jen k záměru sjezdovky a vleku zorganizovalo SDH Praha – Újezd, formou letáků rozdávaných v blízkých ZŠ (Ke Kateřinkám a K Milíčovu) a MŠ (Vodnická, Madolinka a Sulanského). Zde hlasovalo 264 osob (rodičů dětí) pro podporu záměru a 68 proti.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje respektovat výsledky ankety.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

20.4.2017 byla zveřejněna dokumentace o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. Vyjádření lze zasílat do 22.5.2017. Vydání závěrečného stanoviska MŽP, jako podkladu pro pokračování územního řízení, se předpokládá do 6 měsíců.

27.4.2017 ZHMP schválilo harmonogram pořizování nového ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu). Odevzdání návrhu MUP se předpokládá 29.9.2017, zpracování VVURÚ (SEA) 02/2018, poskytnutí MUP+VVURÚ městským částem 03/2018, společné jednání 06/2018, veřejné projednání 11/2020, vydání 12/2022 a účinnost od 05/2023.

Proti ÚR na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“, vydaném 1.2.2017, podali odvolání čtyři vlastníci dotčených pozemků.

Zapsal: Ranoš