Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 6/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 6. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová
Omluven: Kopp, Hakl, Fiala
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 14,00 hodin dne 19. 6. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 5 bodech. Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Jana Draštíková a Hana Petrová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Jana Draštíková a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská – rozhodnutí o vyloučení
Výběrového řízení, které proběhlo od 15. 3. do 20. 4. 2017, se zúčastnily dvě společnosti:
1. DAKA Stav, s. r. o., s nabídkovou cenou 15 482 000 Kč bez DPH a termínem dodání 215 dní
2. KAZIKO, a. s., s nabídkovou cenou 17 097 739,24 Kč bez DPH a termínem dodání 182 dní.
Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 26. 4. 2017 vzalo na vědomí rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ a schválilo nejvhodnější nabídku od společnosti DAKA Stav, s. r. o.
Společnost DAKA Stav, s. r. o., neposkytla potřebnou součinnost k uzavření Smlouvy o dílo, i přes dvě výzvy, které jí byly zaslány.
Dne 12. 6. 2017 bylo zadavatelem vydáno rozhodnutí o vyloučení společnosti DAKA Stav, s. r. o., jako účastníka zadávacího řízení. Uvedená společnost převzala rozhodnutí a současně se vzdala práva podat námitku proti rozhodnutí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí rozhodnutí o vyloučení účastníka DAKA stav, s. r. o., Luční 1867, 686 03 Staré město, IČO: 262 44 161 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. ZŠ Formanská – schválení dodavatele stavby
Po rozhodnutí o vyloučení společnosti DAKA Stav, s. r. o., jako účastníka zadávacího řízení, je nutné uzavřít Smlouvu o dílo se společností KAZIKO, a. s., která podala druhou nejvhodnější nabídku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje druhou nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054,
2) ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054 za celkovou cenu ve výši 17 097 739,24 Kč bez DPH.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.