Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 14. 6. 2017, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl (do bodu 6), Hrubý (od bodu 2), Ranoš, Šturmová, Staněk Omluven: Pitrman Hosté: Vebr, Pleskač (k bodu 2), Morávek (k bodu 6), Korbel (k bodu 7), Draštíková, Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech, na místě byl doplněn předposlední bod.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory – zadávací dokumentace

Starosta předložil kompletní zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu a zajištění sociálních služeb v Domově pro seniory“. Zástupce zpracovatele Bc. Vebr vysvětlil některé detaily budoucího smluvního vztahu (3 fáze, bankovní záruka, snížené nájemné při rozběhu provozu, doba trvání nájmu a opce na další období…). 24.2.2016 schválilo ZMČ objednání studie stavby a zadání investičního projektu, včetně časového a finančního plánu, u společnosti SPS správa nemovitostí, s.r.o.. Studie byla předložena 23.3.2016. Před­chozí studie, kterou zpracoval v červenci 2013 atelier DES Praha, s.r.o., byla podkladem pro úpravu územního plánu na pozemku parc.č. 670/8 a pro uzavření dohody s hl. m. Prahou o provedení stavby. 14.12.2016 schvá­lilo ZMČ objednání zadávacích podmínek u společnosti společnost Typaz, s.r.o.. Koncept zadávací dokumentace byl rozeslán před ZMČ 15.2.2017, zastupitelé Hakl, Fiala a Kopp k němu zaslali připomínky.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4 – technická studie

MČ obdržela 24.5.2017 žádost projektanta stavby, společnosti VPÚ DECO Praha, a.s., o vyjádření k technické studii stavby „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ v rozsahu: průvodní zpráva + situace tzv. optimalizované varianty, tj. prstencová křižovatka s mimoúrovňovou turbo okružní křižovatkou typu koleno. Dle studie nejsou jiné resp. předchozí varianty v souladu s ÚP hl.m. Prahy. Severozápadní komerční zóna Průhonice (SZKZ) je napojena stykovou křižovatkou s řízením SSZ. Záměr byl s řadou připomínek schválen ve stavebním výboru 8.2. a v ZMČ 15.2.2017. 1.6.2017 zveřejnilo MŽP souhlasné závazné stanovisko k původnímu stanovisku EIA z 19.10.2012, ve kterém potvrdilo všechny zásadní podmínky pro přípravu, realizaci i provoz záměru. 7.6.2017 projednal technickou studii (se třemi variantami MÚK) Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje požadovat:
- Odpověď VPÚ DECO Praha, a.s. na připomínky MČ (usnesení č.4 z 2. zasedání ZMČ Praha – Újezd ze dne 15.2.2017)
- Zajistit stálou účast ZMČ na výrobních výborech, svolávaných k projektové přípravě stavby
- Doplnit odůvodnění změny resp. zkapacitnění stavebně technického řešení Exitu 4 oproti EIA
- Doplnit dopravně inženýrské podklady (výpočty dopravních zátěží)
- Doplnit protihluková opatření podél severní strany D1 a MÚK s účinností nejméně odpovídající Studii proveditelnosti APRIS 3PM, s.r.o., 04/2015, PHS v km 3,227–4,094
- Doplnit prostupnost Exitu 4 pro pěší a cyklisty, požadovanou závazným stanoviskem EIA, včetně napojení do Severozápadní komerční zóny Průhonice

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.4 – Změna funkce komunikace na pozemku par.č. 247/8

Vlastník pozemků parc.č. 241 a 242 žádá o souhlas se zatříděním průchodu na pozemku parc.č. 247/8 jako veřejně přístupné účelové komunikace s pojezdem motorových vozidel s jednosměrným provozem. Na pozemku parc.č. 247 šířky 3,0–3,6m se nachází živičná komunikace š. 2,0m, umožňující bezpečné pěší propojení náměstí Pod platanem a ulice Pod napětím. Šířka průchodu neodpovídá §12-§14 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (tzv. Pražské stavební předpisy, platné od 1.8.2016). Nejedná se o uliční prostranství, ale pouze o tzv. doplňkovou prostupnost území pro pěší a cyklisty. Dle §22 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (platné pro území hl.m. Prahy do 31.7.2016) nejde o veřejné prostranství s pozemní komunikací, umožňující napojení rodinného domu. Ještě dříve platná Vyhláška č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze stanovovala minimální šířky ulic mezi rodinnými domy na 8m, resp. při jednosměrném provozu 6,5m.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit se zatříděním komunikace na pozemku parc.č. 247/8 jako veřejně přístupné účelové komunikace s pojezdem motorových vozidel s jednosměrným provozem.

Pro: všichni

Bod č.5 – Prodej pozemku parc.č. 235/6

Vlastník pozemků parc.č. 239 a 240 žádá o odkup pozemku parc.č. 235/6 ve správě MČ. Dále žádá hl.m. Prahu o odkup cca 105 m2 sousedního pozemku parc.č. 235/2. Důvodem je zpřístupnění pozemku pro výstavbu rodinného domu. V loňském roce ZMČ opakovaně zamítlo žádost vlastníka o užití pozemku parc.č. 247/8 pro vjezd a umístění přípojek (ve stavebním výboru projednáváno 11.5. a 12.9.2017, v ZMČ 25.5. a 21.9.2017), ze stejných důvodů jako v bodě č.4 tohoto zápisu.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:
- nesouhlasit s prodejem pozemku 235/6 a části pozemku parc.č. 235/2 z důvodů zachování přístupu k patě zemního ochranného valu pro údržbu
- umožnit žadateli na výšeuvedených pozemcích výstavbu veřejně přístupné účelové komunikace, která bude převedena do správy MČ

Pro: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Šturmová
Zdržel se: Hakl

Bod č.6 – Návrh na pořízení změny územního plánu – území mezi D1 a Formanskou

MČ obdržela 22.5.2017 žádost společnosti A-Z Global Trade, s.r.o., zastupující vlastníky pozemků, o vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu. Na ploše cca 6,6ha mezi územím OB-C podél Formanské a dálnicí D1 se navrhuje změna z OP (orná půda) na SV-D (území všeobecně smíšené s koeficientem podlažních ploch 0,8). K žádosti nebyla předložena žádná studie ani popis plánované zástavby. Dopravní napojení se předpokládá z ulice Formanská přes plochu OB-C, bez napojení na Exit 4. V širším území byla původně schválena a vydána ZHMP 26.4.2012 změna č.2345/00 (změna 17,3ha z OP a ZMK na SV a S4). Následně ji Městský soud v Praze 8.1.2013 zrušil. Zástupce vlastníků požádal MHMP o nové projednání změny (v ZMČ projednáno 9.12.2013 a 20.1.2014). 30.3.2017 ZHMP neschválilo opravený návrh zadání, čímž bylo pořizování změny č. 2345/00 definitivně zastaveno. Ing. Hakl oznámil, že se zdrží hlasování z důvodu možného střetu zájmů (jako spoluvlastník jednoho pozemku).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s předloženým návrhem na pořízení změny územního plánu.

Pro: Bezděk, Hrubý, Ranoš, Šturmová
Zdrželi se: Drahorád, Hakl

Bod č.7 – Bytové domy Catha I a Catha II – vyjádření k DÚR

MČ obdržela 13.6.2017 žádost o vyjádření k upravené DÚR novostavby bytových domů CATHA I a CATHA II na pozemcích parc.č. 214/4, 214/5,214/124 a 214/125 v ulici Formanská. Investorem je vlastník pozemku SLÁDEK GROUP, a.s., zastoupený projektantem Ing.arch. Korbelem, LA studio. Každý z obou třípodlažních bytových domů má zastavěnou plochu 638m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů a 27 parkovacích stání v objektu. V prodloužení ulice Pastevců, ze které jsou vjezdy do parkingů v 1.PP, se navrhuje 8+12 venkovních stání. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Dům CATHA I byl projednáván ve stavebním výboru 12/2015–03/2016 a v ZMČ naposledy 23.3.2016. Dům CATHA II byl projednáván ve stavebním výboru 19.4. a v ZMČ 26.4.2017. K záměru investor předpokládá uzavřít s MČ plánovací smlouvu. Projektant na místě vysvětlil zapracované změny. Z požadavků MČ bylo splněno: chodník podél ulice Formanská, odvodnění vozovky vsakem na pozemku stavby, napojení pěších tras na chodník, alej podél Formanské, rozšíření ploch (zaplocených) předzahrádek, doplnění venkovních stání ve 2.etapě, napojení jižního konce prodloužení ulice Pastevců na plánovanou komunikaci na pozemku parc.č. 214/6. Nebylo splněno: doplnění nebytových prostor v části 1.NP domu CATHA II. Vlastník pozemku parc.č. 215/15 v ulici Formanská nesouhlasí s napojením nového chodníku na stávající, projektant navrhuje náhradní trasu. Předseda výboru doporučil ověřit navržený šířkový profil komunikace (vozovka mezi obrubami 7,0m + chodník cca 2,2m). Protože materiál byl předložen až na výboru, nepřijal k němu výbor podrobnější usnesení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.8 – Odkoupení částí pozemků parc.č. 621/1 a 397

Vlastník rodinného domu K Sukovu 27 žádá o odkup přilehlých částí pozemků parc.č. 621/1 (vodní plocha – břeh Návesního rybníka) a 397 (ostatní plocha – zeleň a dlažba v ulici K Sukovu) o celkové ploše cca 102 m2.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit s odkupem, neboť by došlo k omezení přístupu k Návesnímu rybníku.

Pro: všichni