Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 8/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 7. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová
Omluven: Kopp, Fiala, Hakl, Hromádka
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 19. 7. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech. Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ivan Křížek a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Jana Draštíková a Václav Drahorád.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Jana Draštíková a Václav Drahorád.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Na základě rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze dne 12.6.2017 byla společnost DAKA stav s.r.o. vyloučena ze zadávacího řízení. Následně byla vyzvána společnost KAZIKO a.s., která podala druhou nejvhodnější nabídku k součinnosti. Jednání k poskytnutí součinnosti se konalo 16.6.2017, s tím, že společnost KAZIKO prověří veškeré požadavky potřebné k zahájení stavby a na dalším jednání bude předložen harmonogram prací. Další jednání se uskutečnilo 29.6.2017, kde byly domluveny termíny zahájení stavby a předán í stavby. V rámci zajištění stavebního materiálu, techniky a dalšího potřebného bylo navrženo posunutí termínu zahájení prací. Vzhledem k výše uvedenému je nutné uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ve kterém se ruší čl. II Doba plnění ze Smlouvy a nahrazuje se novým zněním.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený se společností KAZIKO a.s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054.
2) bere na vědomí, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2017 nabývá účinnosti dne 19.7.2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17,15 hodin dne 19. 7. 2017