Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 28. 8. 2017, 17:00–18:00

Přítomni: Drahorád, Hrubý, Pitrman (od bodu 4), Ranoš, Šturmová, Staněk Omluveni: Bezděk, Hakl Hosté: Zajíc (k bodu 2), Hromádka

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 5 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice

Středočeský kraj připravuje studie několika tramvajových tratí, vedoucích přes hranice Prahy. Zástupce projektanta (Dipro s.r.o.) představil koncept studie tramvajové tratě Opatov – Průhonice – Čestlice, která by umožnila dopravní obsluhu komerčních zón Průhonice (severozápad) a Čestlice (včetně jižní části) kolejovou dopravou. 26.7.2017 byl představen postup příprav zástupcům obce Průhonice, MČ Praha 11 a MČ Praha – Šeberov. Trasování se předpokládá od křižovatky Chilská-Opatovská podél D1 vlevo (mezi D1 a ZOV), za Exitem 4 podjezdem pod D1, přes Průhonice podél D1 vpravo, dále uliční sítí komerční zóny Čestlice s koncovou smyčkou u Exitu 8 D1. Variantní vedení je přes území MČ Praha – Šeberov, tj. mimo Újezd. Dokončená studie bude předložena MČ k vyjádření do konce září.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje podpořit záměr dopravní obsluhy komerčních zón tramvajovou dopravou.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh plánovací / darovací smlouvy Navetina a.s. a Tempus Investment a.s.

Tempus Investment a.s. a Navetina a.s. předkládají koncept návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací o příspěvku na občanskou vybavenost a infrastrukturu MČ. Usnesení ZMČ č.9c zápisu č.9/2016 z 23.11.2016 před­pokládá uzavřít mezi MČ a investorem plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti. Navržená darovací smlouva řeší lokality: U Lesa II. (16 RD), U Lesa III. (23 RD), Park Újezd (dříve Tribeca, 65 RD), Centrum (cca 12 řadových RD, byty, nebytové prostory) a Veřejný park. 28.3.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení na stavbu „U lesa – 2.etapa, dopravní a technická infrastruktura“. Jedná se o komunikace, retenční nádrž a sítě pro 16 RD. DÚR byla projednána ve stavebním výboru 20.3. a v ZMČ 22.3.2017. Území je součástí záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“, na který proběhlo zjišťovací řízení (oznámení 3.8.2016, rozhodnutí 3.3.2017) s tím, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 321 parkovacích stá­ní.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje dopracovat smluvní vztah do formy plánovací smlouvy, v souladu s původním usnesením ZMČ.

Pro: všichni

Bod č.4 – Informace z RHMP – změna ÚP 400 kV

RHMP dne 15.8.2017 schválila pořízení 11 změn ÚP, řešících novou dopravní a technickou infrastrukturu, zpravidla na území více městských částí. Území naší MČ se týkají podněty č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN, mj. 2×400kV přes Újezd) a č. 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice), okolí MČ pak podnět č. 9/2017 (tramvajová trať Želivského – Opatov). Všechny podněty byly projednány a doporučeny komisí RHMP pro změny ÚP, výborem ZHMP pro územní rozvoj a budou pravděpodobně na programu ZHMP 14.9.2017. Podnět č. 111/2016, který předkládá ČEPS a.s., se týká upřesnění tras a ploch VVN 400kV, včetně rozšíření rozvodny Sever, jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR a s projednávanou Aktualizací č.3 ZÚR HMP. Území MČ se týká část E14 – koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov. Záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA. Byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve stavebním výboru 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným usnesením. Veřejné projednání proběhlo 23.6. a souhlasné stanovisko MŽP bylo zveřejněno 22.8.2014.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.