Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 9/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 31. 8. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka, Hakl
Omluven: Fiala, Kopp
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 31. 8. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech. Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Problematika výstavby bytových domů na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křtině“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Změna tajemnice kontrolního výboru“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za c).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Žádost o odkup části pozemku parc. č. 235/6“ a zařadit ho do bodu č. 13 „Různé“ za d).

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2.Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny paní Jana Draštíková a paní Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Daniel Hakl a Ivan Křížek.

17,05 hodin odešel Ing. Hromádka.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Daniel Hakl a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17,08 hodin přišel Ing. Hromádka.

4. Prevence vzniku odpadu v MČ
- vyhodnocení veřejné zakázky
- schválení kupní smlouvy
- schválení vzorové smlouvy o výpůjčce pro občany
- schválení vzorové kupní smlouvy pro občany
Starosta konstatoval, že se městská část úspěšně účastnila 13. výzvy Operačního programu životního prostředí „Prevence vzniku biologického odpadu“ a získala dotaci ve výši 1 220 406 Kč, která je určena na nákup 127 ks kompostérů a 1 štěpkovače.
Agentura ValFia, s. r. o., zpracovala žádost o dotaci a provedla výběrové řízení na zakázku na dodávku kompostérů a štěpkovače v rámci projektu Prevence vzniku odpadu v městské části Praha – Újezd. Výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána firma JRK BioWaste Management, s. r. o.
Po uskutečnění dodávky kompostérů bude s občany uzavřena buď smlouva o výpůjčce na dobu 5 let nebo smlouva kupní se spoluúčastí 15 % z nákupní ceny kompostéru, druh smlouvy je dle požadavků občanů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Prevence vzniku odpadu v městské části Praha-Újezd“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Prevence vzniku odpadu v městské části Praha-Újezd“ od společnosti JRK BioWaste Management, s. r. o., se sídlem Zámecké 1518/9, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 24853640 za celkovou cenu ve výši 869 200 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu se společností JRK BioWaste Management, s. r. o., se sídlem Zámecké 1518/9, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 24853640,
IV. schvaluje vzorovou Smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi MČ Praha-Újezd a občany na vybraný typ kompostéru na dobu určitou do 31. 12. 2022,
V. schvaluje vzorovou Kupní smlouvu uzavíranou mezi MČ Praha-Újezd a občany na vybraný typ kompostéru.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

5. Hasičská zbrojnice
- nabídka na zpracování dokumentace pro provedení stavby
Starosta informoval, že městská část nechala zpracovat dokumentaci pro společné a územní a stavební řízení na stavbu hasičské zbrojnice. Dále městská část poptala firmy o zaslání cenových nabídek na vypracování dokumentace pro provedení stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“.
Starosta konstatoval, že nabídky zaslaly 3 firmy a jako ekonomicky nejvýhodnější je nabídka firmy Rafpro, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí přijaté nabídky na vypracování dokumentace pro provedení stavby Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic,
II. schvaluje nejvýhodnější nabídku od společnosti RAFPRO, s. r. o., se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28500385 za celkovou částku ve výši 245 000 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Příkazní smlouvu se společností RAFPRO, s. r. o., se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28500385.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

6. Zpráva o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil chronologický vývoj výstavby základní školy Formanská od uveřejnění výzvy k podání nabídky dne 15. 3. 2017, až po rozhodnutí o vyloučení dodavatele stavby DAKA Stav, s. r. o. a schválení nového dodavatele firmy KAZIKO, a. s. dne 19. 6. 2017.
Dále informoval, že na stavbě proběhly 4 kontrolní dny, na základě kterých zaslal technický dozor investora dodavateli připomínky ke stavbě. Dne 31. 8. 2017 předala městská část výtku dodavateli stavby z důvodu nedodržení uzlových bodů prací. Dále upozornila stavbu na nebezpečí zatečení vody prostupy ve střeše.
Nedodržením termínů může dojít k ohrožení zahájení školního roku v mateřské škole. Cílem městské části je zajistit její bezpečný provoz.
Starosta dále předložil požadavky ředitelky mateřské školy Formanská, týkající se umožnění zahájení řádného provozu Mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
a) zprávu o průběhu výstavby ZŠ Formanská
b) žádost ředitelky MŠ Formanská Bc. Svátkové.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

7. Připomínky za sdružení Sousedé
- k bodu č. 4 ZMČ konaného dne 19. 7. 2017
Ing. Daniel Hakl přečetl za sdružení Sousedé připomínky k bodu č. 4 ze zápisu ZMČ 8/2017 ze dne 19. 7. 2017:
- Druhá nabídka společnosti Kaziko, a. s. je cca o 1,6 mil. Kč dražší. Je otázkou, zda je ZMČ oprávněno rozhodnout o výběru této druhé nabídky, aniž by byl porušen zákon. Každopádně tato nabídka je méně výhodná a v rámci hospodaření s veřejnými prostředky by bylo vhodnější výběrové řízení zrušit vypsat nové.
- Uvolnění jistoty společnosti DAKA stav, s. r. o., která nevyvinula součinnost pro uzavření smlouvy o dílo je porušením zákona. V případě hospodaření s veřejnými prostředky je zadavatel povinen si tuto jistotu ponechat. Připomínáme, že jistota (ve výši 300 000 Kč) složená dle § 41 ZZVZ slouží k zajištění povinností uchazeče vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení vůči zadavateli a v případě jejich nesplnění kryje škody vzniklé v této souvislosti.
Upozorňujeme, že škody, případně vícenáklady na straně objednatele díla nepochybně vzniknou vzhledem k posunu lhůt výstavby, které kolidují s provozem MŠ.
- Dodatek ke smlouvě – chybí termín, do kdy nejpozději musí být dílo dokončené. Dochází k posunu lhůt výstavby, které byly zásadní v parametrech zadávacího řízení a tímto stavební práce výrazně zasáhnou do provozu a bezpečnosti v mateřské škole.
- Dosud nebylo vydáno stavební povolení na nástavbu základní školy – stavebník (objednatel) i zhotovitel se vystavují riziku vysokých pokut v řádech stovek tisíc a zastavení stavby, což by mělo výrazný vliv na provoz a bezpečnost mateřské školy. Dále v případě nehody, úrazu apod. se vystavují oba trestnímu postihu.
Požadujeme zrušení výběrového řízení, vypsání nového výběrového řízení se lhůtou výstavby od konce června 2018, v původně předpokládaných termínech přes letní prázdniny tak, aby nebyl ohrožen provoz a bezpečnost v MŠ.

Starosta předal Ing. Haklovi vyjádření firmy Typaz, s. r. o., zastupující městskou část jako zadavatele veřejné zakázky:
1. Druhá nabídka společnosti Kaziko, a. s., je cca o 1,6 mil. Kč dražší. Je otázkou, zda je ZMČ oprávněno rozhodnout o výběru této druhé nabídky, aniž by byl porušen zákon. Každopádně tato nabídka je méně výhodná a v rámci hospodaření s veřejnými prostředky by bylo vhodnější výběrové řízení zrušit vypsat nové.
a) Zadavatel v souladu s § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na částku v celkové výši 18 700 000 Kč bez DPH.
b) V zadávacím řízení veřejné zakázky byly posuzovány a hodnoceny:
Nabídka DAKA Stav, s.r.o.
sídlo: Staré Město, Luční 1867, PSČ 686 03
IČO: 26244161
1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 15 482 000 Kč
2. Kritérium: Lhůta dodání v kalendářních dnech 215
Nabídka KAZIKO a.s.
sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18,
PSČ 198 00
IČO: 26693054
1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 17 097 739,24 Kč
2. Kritérium: Lhůta dodání v kalendářních dnech 182
Závěr:  Zadavatel v souladu s § 125 odst. 1 ZZVZ vyzval k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení § 125 odst. 1 ZZVZ
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
Vyzvaný účastník KAZIKO a.s. poskytl potřebnou součinnost k podpisu smlouvy, která byla podepsaná dne 12. 07. 2017
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že výsledkem zadávacího řízení byl podpis smlouvy s cenou za předmět díla nižší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2. Uvolnění jistoty společnosti DAKA stav, s. r. o., která nevyvinula součinnost pro uzavření smlouvy o dílo je porušením zákona. V případě hospodaření s veřejnými prostředky je zadavatel povinen si tuto jistotu ponechat. Připomínáme, že jistota (ve výši 300 000 Kč) složená dle § 41 ZZVZ slouží k zajištění povinností uchazeče vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení vůči zadavateli a v případě jejich nesplnění kryje škody vzniklé v této souvislosti.
Upozorňujeme, že škody, případně vícenáklady na straně objednatele díla nepochybně vzniknou vzhledem k posunu lhůt výstavby, které kolidují s provozem MŠ.

a) Zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ v souladu s § 124 odst. 2) ZZVZ vyloučil účastníka DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město, IČO: 262 44 161 z účasti v zadávacím řízení.
Odůvodnění
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu, podle § 246 ZZVZ, vybraný dodavatel DAKA Stav, s.r.o., IČO: 262 44 161 neuzavřel se zadavatelem smlouvu.
b) ZZVZ v § 41 odst. 8 stanovuje:
„Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2.“
Z výše uvedeného ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ vyplývá, že zadavatel má právo na plnění z jistoty, nikoliv povinnost.
c) K upozornění, že škody, případně vícenáklady na straně objednatele díla nepochybně vzniknou vzhledem k posunu lhůt výstavby, které kolidují s provozem MŠ lze uvést:  Zadavatel po negativních zkušenostech s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. stanovil ve smlouvě o dílo u veřejné zakázky MŠ Formanská se společností EDIKT a.s. realizované v roce 2015, tehdy dle výslovného požadavku Ing. Hakla následující ustanovení:
Čl. I Předmět smlouvy, Bod 5
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a tyto podmínky shledal dostatečnými pro realizaci díla bez toho, že by bylo nutno zajišťovat jakékoliv vícepráce, nezbytné k další úpravě podmínek. Jakákoliv potřeba dalších víceprací, nezbytná k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, nebude-li písemně dohodnuto jinak, půjde k tíži zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že práce a dodávky provede v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.
Čl. IV Cena díla
Uvedená cena je ujednána pevnou částkou s tím, že je stanovena jako konečná a zahrnující vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel v této souvislosti ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá riziko změny okolností. Celková cena díla je stanovena oceněním všech položek závazného soupisu prací a projektové dokumentace, které tvoří přílohy této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).  Obdobná ustanovení, které zcela eliminují vícenáklady požadované dodavatelem, uvedl zadavatel do zadávací dokumentace, tj. do smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“, a to i s vědomím možné kolize s příslušnými ustanoveními ZZVZ. V zadávacím řízení k uvedeným ustanovením Zadávací dokumentace nebyl podán žádný dotaz, či námitka.
d) Z výše uvedených důvodů zadavatel nevyužil svého práva daného mu § 41 odst. 8 ZZVZ.

3. Dodatek ke smlouvě – chybí termín, do kdy nejpozději musí být dílo dokončené. Dochází k posunu lhůt výstavby, které byly zásadní v parametrech zadávacího řízení a tímto stavební práce výrazně zasáhnou do provozu a bezpečnosti v mateřské škole.

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve svých ustanoveních mimo jiné uvádí:
1. V souladu s ustanovením § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo KAZIKO, a.s., IČ0: 266 93 054, dne 12. 06. 2017, vyzváno k součinnosti pro uzavření smlouvy.
2. Změna Doby plnění se mění z důvodu prodloužení termínu ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“, který má dopad na dílčí změnu doby plnění ze strany objednatele, sjednanou v uzavřené Smlouvě o dílo, Čl. II Doba plnění.
Zadavatel jednoznačně uvádí, že jeden ze zásadních parametrů zadávacího řízení termín dokončení prací společnosti KAZIKO a. s. v hodnotě 182 kalendářních dnů, který byl jedním z kritérií hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení je zadavatelem požadován bez změny, a je stanoven jak ve Smlouvě o dílo, tak i v Dodatku č. 1.
Upraven je pouze časový harmonogram postupu realizace prací, který logicky reaguje na termíny podpisu smlouvy o dílo se společností KAZIKO a.s.
V ustanovení čl. II Doba plnění Dodatku č. 1 je stanoven termín, do kdy nejpozději musí být dílo dokončené.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je částí smlouvy o dílo, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:
• Termín zahájení stavebních prací: 01. 08. 2017
• Termín dokončení prací: 182 kalendářních dnů
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí:
I. připomínky sdružení Sousedé k bodu č. 4 – ZŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze zasedání ZMČ konaného dne 19. 7. 2017,
II. předání stanoviska k připomínkám sdružení Sousedé vypracovaného společností TYPAZ, s. r. o., zastupující MČ Praha-Újezd jako zadavatele veřejné zakázky.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

8. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
a) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
b) Návrh plánovací/darovací smlouvy Navetina, a. s., a Tempus Investment, a. s.
c) Informace z RHMP – projednání materiálu (ÚPN 400 kV)
Ing. Hakl konstatoval, že neobdržel pozvánku na zasedání výboru stavebního a pro životní prostředí, který se konal 28. srpna 2017.
Jelikož se nemohl zúčastnit, považuje zasedání výboru za neplatné a navrhuje zrušit výsledky zasedání výboru a svolat nový.
Z těchto důvodů v tomto bodu nebude hlasovat.
Ing. Ranoš uvedl, že stavební výbor přijal usnesení pouze v bodu č. 2, ostatní body bral pouze na vědomí.
a) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval, že Středočeský kraj připravuje studii několika tramvajových tratí vedoucích přes hranice Prahy. Koncept studie obsahuje tramvajovou trať Opatov – Průhonice – Čestlice, která by umožnila nejen dopravní obsluhu komerčních zón v Průhonicích a Čestlicích, ale i přímé spojení do Prahy z plánovaných záchytných parkovišť. Trasování se předpokládá od křižovatky Chilská-Opatovská podél D1 vlevo (mezi D1 a ZOV).
Dokončená studie bude předložena městské části k vyjádření do konce září.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace o plánované kolejové dopravě Jižní Město – Čestlice na vědomí.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

b) Návrh plánovací/darovací smlouvy Navetina, a. s., a Tempus Investment, a. s.
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o konceptu návrhu smlouvy o budoucí smlouvě darovací o příspěvku na občanskou vybavenost a infrastrukturu městské části, kterou předložily firmy Tempus Investment, a. s. a Navetina, a. s. Navržená darovací smlouva řeší lokality: U Lesa II. (16 RD), U Lesa III. (23 RD), Park Újezd (65 RD), Centrum (cca 12 řadových RD, byty, nebytové prostory) a Veřejný park.
Usnesení ZMČ č. 9c) zápisu č. 9/2016 z 23. 11. 2016 ukládá starostovi připravit společně s investorem „Bydlení Újezd“ plánovací smlouvu, která by garantovala výstavbu veřejné vybavenosti.
Starosta uvedl, že by městská část uvítala, aby každá lokalita byla řešena separátně a zdůraznil požadavek nebytových prostor určených pro potřeby městské části (úřad městské části, společenský sál atd.).
Ing. Hakl uvedl, že cílem městské části musí být vypracování plánovací smlouvy a dále v této souvislosti navrhl vyzvat Magistrát hl. m. Prahy ke zpracování územní studie, která by obsahovala všechny zastavitelné plochy. Dále předložil vyjádření JUDr. Fialy, které konstatuje, že se v žádném případě nejedná o plánovací smlouvu ve smyslu zákona č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, kdy musí návrh plánovací smlouvy obsahovat přesně stanovené náležitosti. „Navržená smlouva tyto náležitosti obsahuje jen zčásti a je opět zaměřena pouze na prodej pozemků a následnou individuální výstavbu bez jakékoli koncepce. Veřejné stavby – veřejný park a zčásti centrum – jsou zmíněny jen okrajově, není uvedeno, jak budou vypadat, jaká bude investiční náročnost a není dána žádná záruka, že k této výstavbě dojde ani její termín.“ Ve vyjádření JUDr. Fiala dále uvádí, že by ZMČ mělo „vyvinout tlak na investora, aby nejdřív vybudoval veřejné stavby (nebo aby dal závazné a vymahatelné záruky) a dále, aby se zavázal, že následná výstavba RD a centra bude podléhat předem schválené koncepci MČ. Jinak opět dojde k situaci, kdy sice možná obdržíme nějaké finanční prostředky (které akutně nepotřebujeme) a podstatná část Újezdu bude nevkusně zastavěna paneláky naležato bez možnosti následné změny. Jsem si samozřejmě vědom, že předmětné pozemky jsou v soukromém vlastnictví a že existuje platný územní plán, ale naší povinností je bránit zájmy občanů a nikoli developerů a snažit se dát nějaký rozumný architektonický ráz naší městské části.“ Z výše uvedených důvodů navrhuje předloženou smlouvu neschválit a vstoupit do jednání s investorem a přimět ho k výše uvedenému postupu.
Ing. Ranoš uvedl, že městská část musí požadovat po investorovi dopracování smluvního vztahu do formy plánovací smlouvy, a to v souladu s usnesením č. 9c) ze zápisu č. 9/2016 ZMČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí koncept návrhu smlouvy firmy Tempus Investment, a. s. a Navetina, a. s., o budoucí smlouvě darovací o příspěvku na občanskou vybavenost a infrastrukturu městské části,
II. požaduje dopracovat plánovací smlouvu v souladu se zákonem č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci a s usnesením č. 9c) ze zápisu č. 9/2016 ZMČ Praha – Újezd ze dne 23. 11. 2016.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

c) Informace z RHMP – změna ÚP 400 kV
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš uvedl, že Rada hl. m. Prahy schválila pořízení 11 změn územního plánu. Území naší městské části se týkají podněty č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN) a č. 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice), okolí městské části pak podnět č. 9/2017 (tramvajová trať Želivského – Opatov).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

9. Zrušení usnesení č. 11 ze ZMČ č. 7/2017
- Smlouva o zřízení věcného břemene p. Polák
Starosta zdůvodnil zrušení usnesení týkající se zajištění přístupu k Návesnímu rybníku, v jehož rámci bylo nutné uzavřít s majiteli předmětných pozemků věcné břemeno chůze a jízdy. Stejně tak pro zajištění přístupu k výše uvedeným pozemkům bylo nutné uzavřít s majiteli věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemek ve svěřené správě městské části.
Majitelé pozemků změnili na zřízení věcného břemene názor.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ruší usnesení č. 11 ze ZMČ č. 7/2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 619/3 k.ú. Újezd u Průhonic ve prospěch spoluvlastníků: Křivohlavá Bohumila, Kulhavý Miloslav, Květoňová Jaroslava a Polák Luboš.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

10. Námitka Ing. Hakla
- zápis ZMČ č. 7/2017 – bod č. 9b), č. 9d), č. 17
Ing. Hakl podal e-mailem dne 28. 6. 2017 námitku proti bodům č. 9b), 9d) a 17 zaslaného zápisu ZMČ č. 7/2017 a žádá o jeho doplnění:
9b) Ing. Hakl oznámil, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť je spolumajitelem jednoho z dotčených pozemků a mohlo by se tedy jednat o střet zájmů.
9d) Ing. Hakl uvedl, že křižovatka je vysoce kapacitní, bude na ní napojena Vestecká spojka a přilehlé plánované komerční zóny a v případě propojení Exitu a ul. Formanské by sice tato stavba pomohla MČ v přímém napojení na nadřazenou komunikační síť, ale zároveň zde hrozí nebezpečí nárůstu dopravy i na místních komunikacích.
17) Ing. Hakl uvedl, že prodloužení termínu stavby je změna jednoho ze základních kritérií stavby a mohlo by se tedy jednat o porušení zákona.

Ověřovatelé zápisu č. 7/2017 Ing. Hromádka a Ing. Ranoš doporučili doplnit do zápisu č. 7/2017 námitky Ing. Hakla, a dále uvedli, že zápis není doslovným přepisem diskuse, nezaznamenává se každé slovo, pokud bude zastupitel trvat na doslovném přepisu jeho vyjádření, měl by na to zapisovatelku upozornit, případně předat své vyjádření písemně.
Tajemník úřadu Ing. Müller informoval, že kontaktoval Magistrát hl. m. Prahy s žádostí o vyjádření – v zápisu musí být zaznamenáno, že zastupitel nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů, ostatní diskuse není možné doslovně zaznamenávat.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí námitky pana Ing. Hakla k bodům č. 9b), 9d) a 17 k zápisu ZMČ č. 7/2017 ze dne 21. 6. 2017,
II. souhlasí s doplněním uvedených námitek do zápisu ZMČ č. 7/2017:
9 b) Ing. Hakl oznámil, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť je spolumajitelem jednoho z dotčených pozemků a mohlo by se tedy jednat o střet zájmů.
9 d) Ing. Hakl uvedl, že křižovatka je vysoce kapacitní, bude na ní napojena Vestecká spojka a přilehlé plánované komerční zóny a v případě propojení Exitu a ul. Formanské by sice tato stavba pomohla MČ v přímém napojení na nadřazenou komunikační síť, ale zároveň zde hrozí nebezpečí nárůstu dopravy i na místních komunikacích.
17) Ing. Hakl uvedl, že prodloužení termínu stavby je změna jednoho ze základních kritérií stavby a mohlo by se tedy jednat o porušení zákona.

pro: Drahorád, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka, Hakl
zdržel: Draštíková
Návrh byl přijat.

11. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2017 a č. 8/2017
Ze zápisu č. 5/017 trvá usnesení k bodu 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 7/2017 na vědomí.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

Starosta konstatoval, že všechny body ze zápisu č. 8/2017 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 8/2017 na vědomí.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

12. Interpelace
Interpelace nebyla podána.

13. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 20. 9. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 20. 9. 2017 od 18,00 hodin.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

b) Problematika výstavby bytových domů na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křtině
Ing. Hakl upozornil na problémy související s výstavbou bytových domů v Kateřinkách na konci ulice Na Křtině. Konkrétně se jedná o následující tři bytové domy:
1) Dostavěný bytový dům – křižovatka ulic Na Křtině a Milíčovská
- nepřehledná křižovatka, na které je nutné provést dopravní opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu (zrcadlo, zpomalovací práh) a upravit plot, aby byl průhledný.
Starosta uvedl, že jedná s investorem, který po umístění chodníků instaluje na předmětnou křižovatku zrcadlo, a dále připomněl, že tato lokalita je součástí studie proveditelnosti rekonstrukce komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi po odevzdání studie proveditelnosti rekonstrukce komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ firmou ASTRA projekt, s. r. o., zajistit vyjmutí řešení předmětné lokality ze studie a řešit ji přednostně z důvodu zajištění bezpečnosti.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

2) Rozestavěný bytový dům – křižovatka ulic Na Křtině a Milíčovská
- zničený chodník vedoucí podél stavby

3) Rozestavěný bytový dům – křižovatka ulic Na Křtině a Vodnická
- neoprávněné zábory komunikace
Referent úřadu městské části, odboru investičního, Ing. Staněk, uvedl, že zábory veřejného prostranství jsou na úřadu ohlášeny a zaplaceny a další jsou v řešení.

c) Změna tajemnice kontrolního výboru
Starosta navrhuje jako tajemnici kontrolního výboru Ing. Markétu Novotnou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje tajemnici kontrolního výboru Ing. Markétu Novotnou.

Schváleno: pro
Návrh byl přijat.

d) Žádost o odkup části pozemku parc. č. 235/6 k.ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost o odprodej části pozemku parc. č. 235/6 (cca 75 m2) za účelem vybudování neveřejné účelové komunikace sloužící k umožnění přístupu na pozemky parc. č. 239 a parc. č. 240, které jsou ve vlastnictví žadatelů. V rámci prodeje by na předmětných pozemcích městská část ve svůj prospěch zřídila věcné břemeno jízdy a chůze.
V případě schválení odprodeje by žadatelé o odkup přistoupili na dohodu o zrušení věcného břemene zatěžující pozemek obce parc. č. 247/8 a umožnili tak vybudování cyklostezky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic,
II. požaduje
a) zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy na odkoupené části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic,
b) zrušit věcné břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

e) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
15. 9. 2017 – od 17,00 hodin turnaj ve fotbalgolfu o pohár starosty
17. 9. 2017 – cyklozvonění
23. 9. 2017 – charitativní běh pro Nadaci Naše dítě, start v 14,00 hodin v ulici Ke Smrčině

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,20 hodin dne 31. 8. 2017.
Zapsala dne 31. 8. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.