Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 11/2017 ze zasedání Zatupitelstva MČ Praha – Újezd dne 27. 9. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Kopp, Petrová, Hromádka, Hakl, Křížek
Omluven: Ranoš
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8,00 hodin dne 27. 9. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 11 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd“ a zařadit ho jako bod č. 9.
O zařazení tohoto bodu se nehlasovalo, neboť materiály byly zaslány v řádném termínu, v souladu s jednacím řádem.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Pořízení nového služebního vozidla“ a zařadit ho jako bod č. 10.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp
proti: Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Schválení znaleckého posudku – Limberský“ a zařadit ho jako bod č. 11.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp
proti: Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.“ a zařadit ho jako bod č. 12.
O zařazení tohoto bodu se nehlasovalo, neboť materiály byly zaslány v řádném termínu, v souladu s jednacím řádem.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Schválení darovacích smluv na finančně určené dary – MŠ Vodnická“ a zařadit ho jako bod č. 15.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp, Fiala
proti: Hakl
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Informace o získání dotace na fitparky“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za c).

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová
zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

Paní Draštíková navrhla doplnit program o bod „Poděkování“ a zařadit ho do bodu „Různé“ za d).
Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl uvedl, že zastupitelé neobdrželi materiály týkající se nově zařazovaných bodů včas, v termínu stanoveném jednacím řádem, jedná se o závažné body, které měly být projednány na jednání výboru. Z těchto důvodů nesouhlasí se zařazením výše uvedených bodů do programu zasedání ZMČ a v těchto bodech bude hlasovat proti.

Program jako celek byl schválen.

pro: Drahorád, Draštíková, Křížek, Hromádka, Petrová, Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávající jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru konaného dne 18. 9. 2017, na kterém bylo projednáno několik bodů.
Finanční výbor schválil úpravu rozpočtu k září 2017 a předseda výboru odůvodnil přesun v jednotlivých položkách rozpočtu.
Výbor projednal a doporučil navýšení finanční odměny pro členy okrskových volebních komisí, mimo členů delegovaných politickými stranami a hnutími.
Finanční výbor dále požaduje předložit doklady na čerpání dotace poskytnuté městskou částí z prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů za rok 2016 od SK Újezd Praha 4 a Sboru dobrovolných hasičů Praha – Újezd, s termínem do příštího zasedání zastupitelstva.
Na svém příštím zasedání bude finanční výbor namátkově kontrolovat faktury za období leden až srpen letošního roku.
Finanční výbor doporučil navýšit počet zaměstnanců na ekonomickém odboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 9. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 09/2017
Úprava rozpočtu byla projednána na jednání finančního výboru dne 18. 9. 2017, viz bod č. 4.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 09/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Žádost o finanční příspěvek
- Volby 2017 okrskové volební komise
Finanční příspěvek pro okrskové volební komise byl projednán na jednání finančního výboru dne 18. 9. 2017, viz bod č. 4
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 000 Kč, kteří budou zajišťovat ve dnech 20. – 21. 10. 2017 volby do PS. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Revokace části usnesení Dotační program OPŽP – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd:
- bod č. 14b) ze zápisu č. 5/2016
- bod č. 4 ze zápisu č. 9/2017
Starosta informoval o nutnosti revokovat usnesení přijatá zastupitelstvem městské části týkající se finanční spoluúčasti občanů, ve výši 15 %, na pořízení kompostérů v rámci 13. výzvy Operačního programu životního prostředí „Prevence vzniku biologického odpadu“, kterého se městská část úspěšně zúčastnila.
15 % z celkových nákladů bude hradit městská část, nikoliv občané žádající o kompostér.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje revokaci usnesení č. 14 b) ze zápisu č. 5/2016 ze dne 25. 5. 2016,
II. schvaluje finanční spoluúčast městské části ve výši 15 % z celkových výdajů, tj. 176 143,58 Kč a dotaci státního rozpočtu ve výši 85 % z celkových výdajů, tj. 998 146,90 Kč na program Prevence vzniku odpadu v MČ Praha-Újezd,
III. schvaluje revokaci usnesení č. 4, bod č. V. ze zápisu č. 9/2017 bod V. ze dne 31. 8. 2017,
IV. bere na vědomí získání dotace ve výši 998 146,90 Kč,
V. ukládá starostovi uzavřít s občany smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil zprávu o výstavbě základní školy Formanská, ve které popisuje chronologický vývoj stavby. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých se řeší jednotlivé kroky v postupu stavby. Starosta dále informoval, že již několikrát došlo k zatečení dešťových srážek do prostor mateřské školy.
Ing. Hakl uvedl, že je nutné monitorovat škody způsobené v mateřské škole, které vznikly neodborným jednáním pracovníků firmy zhotovitele. Škody na majetku pak dát k úhradě firmě Kaziko, a. s., jako zhotoviteli stavby. Dále uvedl, že některá hloubková poškození budovy se mohou projevit později, proto navrhuje zajistit kompletní audit dokladující skutečný stav budovy.
Starosta uvedl, že všechny škody jsou zaznamenány a nahlášeny pojišťovně.
JUDr. Fiala uvedl, že dokud městská část neuplatní veškeré škody u pojišťovny, bylo by vhodné vyčkat s proplácením faktur za provedenou práci zhotovitele.
Tajemník úřadu uvedl, že každá škoda způsobená na movitém i nemovitém majetku mateřské školy byla zaznamenána a řádně nahlášena pojišťovně včetně fotek a obrazového záznamu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zprávu o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Újezd
Starosta uvedl, že zasedání zastupitelstva budou nahrávána kamerovým systémem, který bude nainstalován v průběhu příštího týdne.
Starosta na tuto skutečnost před každým zasedáním zastupitelstva upozorní přítomnou veřejnost.
Z důvodu umístění kamerového systému je nutné změnit jednací řád zastupitelstva městské části.
Ing. Hakl uvedl, že je třeba zachytit celý průběh zasedání zastupitelstva, aby nedocházelo v budoucnu k pochybnostem o stanoviscích jednotlivých zastupitelů a především proto, aby byli řádně a pravdivě informování obyvatelé MČ a aktuálním stavu v MČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje změnu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Újezd takto:
v čl. II – Příprava a zasedání zastupitelstva doplnit odst. 12:
„V průběhu zasedání zastupitelstva bude pořizován videozáznam se zvukovým doprovodem, který bude aktuálně k dispozici na webových stránkách městské části a dále archivován na webových stránkách městské části.“
II. ukládá starostovi tuto změnu zapracovat do jednacího řádu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Pořízení nového služebního vozu
Starosta konstatoval, že městská část vlastní užitkové vozidlo Fiat Doblo, které bylo zakoupeno v říjnu roku 2008. V současné době vozidlo slouží převážně pro zaměstnance údržby a je značně opotřebované. Pro potřeby úřadu využívá vedení svá soukromá vozidla, přičemž si neúčtuje žádné cestovní náhrady.
Nové vozidlo budou využívat jen zaměstnanci a vedení úřadu.
Dále předložil tabulku s cenovou nabídkou čtyř vhodných osobních vozidel.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť materiály byly zastupitelům zaslány pozdě, v úterý večer. Tento bod by měl být projednán na finančním výboru a následně by měl být záměr nákupu vozidla schválen zastupitelstvem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nákup nového služebního vozidla značky Fiat Doblo cargo combi 1,4 95k za cenu 390 619 Kč s DPH,
II. ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu se společností Autocentrum Dojáček, spol. s r. o., Vršovická 70, 101 00 Praha.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
zdržel: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

11. Schválení znaleckého posudku – Limberský
Starosta informoval o schváleném záměru prodeje části pozemku parc. č. 235/6 a o vypracovaném znaleckém posudku na předmětný pozemek. Celou situaci ukázal na katastrální mapě.
Část pozemku parc. č. 235/6 bude sloužit k vybudování neveřejné účelové komunikace sloužící k umožnění přístupu na pozemky parc. č. 239 a parc. č. 240, které jsou ve vlastnictví žadatelů. V rámci prodeje by na předmětných pozemcích městská část ve svůj prospěch zřídila věcné břemeno jízdy a chůze.
Žadatelé o odkup přistoupili na dohodu o zrušení věcného břemene zatěžující pozemek obce parc. č. 247/8 a umožnili tak vybudování cyklostezky.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť nikdy nesouhlasil se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 235/6.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje cenu ve výši 1242,35 Kč za m2 za prodej části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic dle znaleckého posudku č. 1292/46/2017 ze dne 11. 9. 2017,
II. požaduje:
a) vypracování geometrického plánu k určení výměry části pozemku k prodeji,
b) zřídit věcné břemeno práva chůze a jízdy na odkoupené části pozemku parc. č. 235/6 v k. ú. Újezd u Průhonic,
c) zrušit věcné břemeno práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8 v k.ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek
zdržel: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

12. Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.
JUDr. Fiala zaslal e-mailem návrh na zařazení bodu „Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o.“, na jednání ZMČ. Zařazení bodu odůvodnil:
Součástí podkladů pro mimořádné zasedání ZMČ dne 19. 6. 2017 bylo i rozhodnutí o uvolnění jistoty pro firmu DAKA Stav, s. r. o., která odmítla, jakožto vybraný uchazeč, uzavřít smlouvu o dílo s MČ. Na základě toho upozornil JUDr. Fiala všechny zastupitele, že takový postup je v rozporu se zákonem a městské části může vzniknout škoda. Na upozornění nikdo nereagoval a následně byla jistota uvolněna. Jistota slouží k zabezpečení toho, že vybraný uchazeč uzavře smlouvu. Tuto jistotu si může zadavatel ponechat ke krytí nákladů ze zmařeného řízení o veřejné zakázce. Jde nejen o další náklady, opoždění zakázky, ale i rozdíl mezi původní vysoutěženou nabídkou a další nabídkou, na základě které nakonec zadavatel smlouvu uzavře. Z toho vyplývá, že výše popsaným jednáním došlo k porušení zákona a ke vzniku následné škody. V daném případě je nejen právem, ale i povinností ponechat si složenou jistotu, která v tomto případě činila 300 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje podání žádosti na Odbor kontrolních činností MHMP o stanovisko, zda uvolněním jistoty firmě DAKA Stav, s. r. o., došlo k porušení povinnosti městské části,
II. ukládá starostovi zajistit podání žádosti dle bodu I.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 9/2017
Ze zápisu č. 5/017 trvá usnesení k bodu 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- plán údržby je již objednán.
Ze zápisu č. 9/2016 trvá bod č. 9c) „Plnění usnesení zápisu č. 7/2016 – Bydlení Újezd“ – připravení plánovací smlouvy garantující výstavbu veřejné vybavenosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 9/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Interpelace
V tomto bodu vystoupil Ing. Hakl a předal písemně následující dotaz s požadavkem na uvedení v zápisu.
„Dotaz na postup ve věci odpovědi České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ze dne 4. 7. 2017, č. j.: ČIŽP/41/2017/85 ke kácení dřevin na Umělém terénním útvaru Milíčov (Milíčovské kopce)
Vážení zastupitelé,
na opakovaný podnět občanů provedla ČIŽP šetření ve věci kácení dřevin na Milíčovských kopcích v zimě 2017. Dne 4. 7. 2017 ČIŽP zaslala paní Romaně Jandourkové odpověď, kterou přikládám jako přílohu tohoto dotazu. V závěru ČIŽP správně uvádí, že Umělý terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vydávat Magistrát hlavního města Prahy a nikoliv Úřad městské části Praha – Újezd. Jedná se o porušení § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a inspekce na toto pochybení upozorní příslušné orgány státní správy.
Zároveň inspekce konstatuje, že zjištěný rozsah kácení je větší, než je uvedeno v neoprávněně vydaném rozhodnutí. Jedná se tedy o porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a s tím, kde realizoval kácení, bude zahájeno správní řízení.
1. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost ve věci chybného rozhodnutí státní správy v přenesené působnosti rozhodnutí ÚMČ Praha – Újezd?
2. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost vedení městské části a zodpovědnost politická?
Dovolím si zde připomenout v podstatě silové prosazování výstavby sjezdovky na zastupitelstvu konaném 22. 3. 2017, kdy se nakonec podařilo alespoň přesvědčit koaliční zastupitele o odložení schválení záměru a zorganizování ankety mezi obyvateli MČ. Bohužel z jednání ZMČ nejsou pořizovány záznam, tyto skutečnosti nelze tedy doložit.“

Starosta uvedl, že na interpelaci bude odpovězeno do příštího zasedání ZMČ.

15. Schválení darovacích smluv na finančně určené dary – MŠ Vodnická
Starosta informoval, že Mateřská škola Vodnická obdržela dva finanční dary na konkrétně určené věci. Vzhledem k typu finančně určeného daru je třeba mateřské škole schválit přijetí tohoto daru a jeho použití dle darovacích smluv.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť materiály byly zastupitelům zaslány pozdě, v úterý večer.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje přijetí daru a jeho použití dle darovací smlouvy na finančně určený dar ve výši 5 200 Kč ze dne 5. 9. 2017,
II. schvaluje přijetí daru a jeho použití dle darovací smlouvy na finančně určený dar ve výši 5 200 Kč ze dne 25. 9. 2017,
III. pověřuje ředitelku mateřské školy Vodnická paní MgA. et Mgr. Petru Martinovskou podpisem darovacích smluv.

pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Křížek, Kopp, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

16. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 18. 10. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 18. 10. 2017 od 17,00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Volby 2017 – okrsky, zapisovatelé, volební místnosti
Tajemník úřadu Ing. Müller informoval o přípravách úřadu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017. V městské části jsou zřízeny tři volební okrsky, voliči ze sídelní části Újezd budou mít volební místnost v Mateřské škole Formanská, u dalších dvou volebních místností se sídlo nemění (zasedací místnost úřadu městské části a společenský sál domu služeb). Starosta jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí a první zasedání komisí již proběhlo. Starosta nevyhradil žádné plochy pro vylepení volebních plakátů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o získání dotace na fitparky
Starosta informoval o získání dotace ve výši 600 000 Kč od Hlavního města Prahy na vybudování fitness parku, který bude umístěn u Milíčovského lesa v Kateřinkách u ulice Vodnická. Na příštím zasedání ZMČ zastupitelé obdrží minimálně tři cenové nabídky na provedení cvičebních prvků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí získání dotace ve výši 600 000 Kč na vybudování fitness parku na pozemku parc. č. 265/630 k. ú. Újezd u Průhonic a zajištění výběrového řízení na dodavatele cvičebních stanic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) Poděkování
Zástupkyně starosty paní Draštíková přečetla zastupitelům poděkování:
„Městská část Praha – Újezd pořádala v sobotu 23. září 2017 charitativní běh pro Nadaci Naše dítě. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli nebo se zúčastnili této akce. Zvláště pak Ing. Jindřichu Barákovi, který městské části propůjčil areál Fotbalgolfu, dále sponzorům, kteří nás podpořili, jmenovitě HW Group, s. r. o. a Radev, s. r. o. Poděkování zaslouží účastníci běhu, kteří zakoupením trička podpořili Nadaci Naše dítě, dobrovolní hasiči městské části, zaměstnanci úřadu a v neposlední řadě zastupitelé městské části zvoleni za Pro Prahu a za Nezávislé pro Újezd a Kateřinky. Všichni jmenovaní se podíleli nejen finančně, ale zejména na přípravě a organizaci akce. Finanční částka ve výši 28 000 Kč byla předána Nadaci Naše dítě. Nadaci zastupuje senátorka Ing. Zuzana Baudyšová, která bude městskou část informovat, jakým způsobem byl finanční příspěvek využit.“

e) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz
Z důvodu pokládky stropních podhledů v mateřské škole starosta informoval o nutnosti zajištění náhradního provozu mateřské školy, zejména z důvodu bezpečnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uhradit náklady na náhradní provoz Mateřské školy Formanská do maximální výše 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Informace o nejbližších kulturních a sportovních akcích
7. 10. 2017 – Dětské rybářské závody od 10,00 hodin na Návesním rybníku
14. 10. 2017 – Dětský cyklistický závod od 10,00 hodin se startem od dětského hřiště v Kateřinkách u Milíčovského lesa

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 9,40 hodin dne 27. 9. 2017. Zapsala dne 27. 9. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.