Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 10. 2017, 18:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Staněk Omluveni: Drahorád, Hakl, Šturmová Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice

MČ obdržela dne 13.9.2017 čistopis studie tramvajové tratě Opatov – Čestlice, kterou zpracoval atelier Dipro, s.r.o. pro Středočeský kraj, se žádostí o vyjádření. Koncept studie byl projednán ve stavebním výboru 28.8. a v ZMČ 31.8.2017. Tra­sování se předpokládá od podjezdu křižovatky Chilská-Opatovská podél D1 vlevo (mezi D1 a ZOV), za Exitem 4 podjezdem pod D1, přes Průhonice podél D1 vpravo s přemostěním Botiče a podjezdem pod D1, dále uliční sítí komerční zóny Čestlice, přemostěním D1 do komerční zóny Čestlice-jih a koncovou smyčkou u Exitu 8 D1. Na trase se navrhují dvě parkoviště P+R – na konečné v Čestlicích 1000 míst a v Újezdu 500 míst. Variantně je navržena trasa z Opatova do Průhonic přes území MČ Praha – Šeberov, tj. mimo Újezd.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit se záměrem dopravní obsluhy komerčních zón v Průhonicích a Čestlicích tramvajovou dopravou za podmínek:
- Průchod křižovatkou Chilská-Opatovská bude řešen mimoúrovňově podjezdem
- Bude zachováno stávající pěší a cyklo propojení Kateřinky-Šeberov (páteřní cykotrasa A21 v průchodu ZOV a podchodu pod D1)
- Záměr TT bude koordinován se stavbou „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II.etapy a západní komerční zóny Průhonice“, včetně jejích protihlukových opatření, pěších tras a odvodnění
- Zprovoznění trati bude podmíněno realizací parkoviště P+R u konečné zastávky Čestlice-jih
- Zvážit posunutí zastávek Zdiměřická, Studánková a Pastevců ve směru staničení TT tak, aby nebyly nutné nové průchody v ZOV
- Zvážit vypuštění parkoviště P+R u zastávky Nad Vsí, nebo ponechat jen jako územní rezervu.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh plánovací smlouvy Catha I a Catha II

Starosta předložil koncept plánovací smlouvy pro lokalitu v ulici Formanská – bytové domy CATHA I a CATHA II na pozemcích parc.č. 214/4, 214/5, 214/124 a 214/125. Investorem je vlastník pozemků SLÁDEK GROUP, a.s., projektantem Ing.arch. Korbel, LA studio. Každý z obou třípodlažních bytových domů má zastavěnou plochu 638m2, výšku cca 10m a obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů a 27 parkovacích stání v objektu. V prodloužení ulice Pastevců, ze které jsou vjezdy do parkingů v 1.PP, se navrhuje 8+12 venkovních stání. Byty v 1.NP mají předzahrádky, umístěné zčásti na stropě 1.PP. Dům CATHA I byl projednán ve stavebním výboru 12/2015–03/2016 a v ZMČ naposledy 23.3.2016. Dům CATHA II byl projednán ve stavebním výboru 19.4. a v ZMČ 26.4.2017. Upravená společná DÚR obou objektů byla projednána ve stavebním výboru 14.6. a v ZMČ 21.6.2017. Plá­novací smlouva, uzavíraná mezi MČ a investorem, řeší vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury, nebytového prostor v 1.NP objektu Catha II., finanční příspěvek investora a převod staveb do vlastnictví MČ.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje dopracovanou plánovací smlouvu předložit ZMČ.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

28.8.2017 byl zveřejněn posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. 27.9.2017 proběhlo veřejné projednání. Závěrečné stanovisko MŽP by mělo být vydáno do konce října.

RHMP dne 5.9.2017 schválila a ZHMP dne 14.9.2017 pro­jednalo Strategii rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, která člení připravované záměry do tří, resp. čtyř skupin:
1) připravované k realizaci (zpravidla je vydané nebo rozpracované ÚR, např. TT Modřany – Libuš)
2) prioritní do roku 2030 (zpravidla je zpracovaná studie a projednává se změna ÚP, např. TT Spořilov – Chodovec – Opatov – Jižní Město)
3) ke stabilizaci do roku 2030 (vyhledává se trasa, např. TT Vršovická – Eden – Bohdalec – Záběhlická)
4) přes hranice Prahy (Strategie je zatím neposuzuje, např. TT Opatov – Čestlice nebo TT Kobylisy – Zdiby)

ZHMP dne 14.9.2017 rozhodlo o pořízení 11 změn ÚP, řešících novou dopravní a technickou infrastrukturu, zpravidla na území více městských částí. Území naší MČ se týkají podněty č. 111/2016 (upřesnění ploch a koridorů VVN, mj. 2×400kV přes Újezd) a č. 14/2017 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice).

4.10.2017 zrušil MHMP územní rozhodnutí na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“, vydané 1.2.2017. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni