Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 12/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 10. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Kopp, Petrová, Hromádka, Hakl, Křížek, Ranoš
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,03 hodin dne 18. 10. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil přítomnou veřejnost, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kaziko – dodatek č. 2“ a zařadit ho jako bod č. 10b.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „MHMP – žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic“ a zařadit ho jako bod č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Navýšení počtu úředníků – hlavní pokladní“ a zařadit ho jako bod č. 13.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl doplnit program o bod „Poděkování zastupitelům“ a zařadit ho do bodu Různé za b.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru konaného dne 11. 10. 2017, na kterém bylo projednáno několik bodů.
Finanční výbor schválil úpravu rozpočtu k říjnu 2017 a předseda výboru odůvodnil přesun v položce týkající se financování výstavby základní školy.
Výbor zkontroloval doklady předložené SK Újezd Praha 4 a Sborem dobrovolných hasičů Praha – Újezd na čerpání dotace poskytnuté městskou částí z prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, a požaduje doplnit chybějící doklady od SK Újezd Praha 4 do 15. 11. 2017.
Dále provedl namátkovou kontrolu faktur.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 10. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu k 10/2017
Úprava rozpočtu týkající se finančních prostředků na výstavbu ZŠ byla projednána na jednání finančního výboru dne 11. 10. 2017, viz bod č. 4. Další úprava rozpočtu se týká projektu „Šablony pro mateřskou školu“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 10/2017 dle přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
- Plánovací smlouva – BD Catha I a II
- Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice

a) Plánovací smlouva – BD Catha I a II
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil koordinační situační výkres bytových domů CATHA I a CATHA II plánovaných na pozemcích parc. č. 214/4, 214/5. 214/124 a 214/125. Jedná se o dva bytové domy se třemi podlažími umístěné v prodloužení ulice Pastevců a ulice Formanská. Plánovací smlouva, uzavíraná mezi městskou částí a investorem řeší vybudování veřejné infrastruktury a její předání městské části, prodej nebytového prostoru v 1. NP v objektu CATHA II městské části a finanční příspěvek investora na rozvoj městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se plánovací smlouvy, zejména nákupu nebytové jednotky včetně předzahrádky městskou částí a způsobu využití této jednotky. Kupní cena za nebytovou jednotku, předzahrádku a parkovací stání činí 7 770 000 Kč bez DPH a smlouva obsahuje harmonogram jednotlivých plateb rozvržených do jara roku 2019.
Ing. Ranoš uvedl, že záměr nákupu nebytového prostoru nebyl nikdy v zastupitelstvu městské části schválen.
Paní Draštíková a pan Křížek uvedli, že v městské části chybí občanská vybavenost, a v nebytovém prostoru nejsou plánované kanceláře, ale cukrárna, popřípadě pekárna či kavárna.
JUDr. Fiala uvedl, že předložená plánovací smlouva neobsahuje údaje vyplývající ze zákona č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, a v takové podobě smlouvu nelze schválit a zavazovat se. Ve smlouvě je nutné stanovit podmínky a záruky, specifikovat nemovitost, kterou bude městská část kupovat.
Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje záměr nákupu nebytového prostoru v bytovém domě „CATHA II“ od společnosti SLÁDEK GROUP, a. s., IČ: 463 56 886 se sídlem Jan Nohy 1441, 256 01 Benešov,
II. požaduje:
a) dopracovat plánovací smlouvu pro lokalitu v ulici Formanská, bytové domy „CATHA I a CATHA II“,
b) zpracování architektonické studie s vypsáním standardu vybavení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Kolejová doprava Jižní Město – Čestlice
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš předložil studii tramvajové tratě Opatov – Čestlice, kterou zpracoval atelier Dipro, s. r. o., pro Středočeský kraj, a žádost o vyjádření ke studii. Dále informoval o Strategii rozvoje tramvajových tratí, kterou zpracoval Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. souhlasí se záměrem dopravní obsluhy komerčních zón v Průhonicích a Čestlicích tramvajovou dopravou a s předloženou Studií tramvajové trati Opatov – Čestlice za podmínek:
a) průchod křižovatkou Chilská – Opatovská bude řešen mimoúrovňově podjezdem,
b) bude zachováno stávající pěší a cyklistické propojení Kateřinky – Šeberov (páteřní cyklotrasa A21 v průchodu zemním ochranným valem a v podchodu pod D1),
c) záměr tramvajové trati bude koordinován se stavbou „Exit 4 – napojení Vestecké spojky II. etapy a západní komerční zóny Průhonice“, včetně jejích protihlukových opatření, pěších tras a odvodnění,
d) zprovoznění tramvajové trati bude podmíněno realizací parkoviště P+R u konečné zastávky Čestlice-jih,
e) vypuštění parkoviště P+R u zastávky Nad Vsí,
II. požaduje v dalších stupních přípravy záměru prověřit posunutí zastávek Zdiměřická, Studánková a Pastevců ve směru staničení tramvajové trati tak, aby nebyly nutné nové průchody v zemním ochranném valu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Schválení plánu zimní údržby
Starosta předložil plán zimní údržby komunikací na území městské části. Pro potřeby zimní údržby je městská část rozdělena do čtyř částí: Kateřinky – původní zástavba Na Formance, Viladomy v Kateřinkách, Sídelní část Kateřinky – sídliště a Újezd. Dále je stanoveno pořadí zimní údržby dle důležitosti. První v pořadí jsou vedlejší komunikace a chodníky v sídelní části Kateřinky a Újezd a chodníky vedoucí k autobusovým zastávkám, k úřadu městské části, nádvoří před mateřskou školou a domem služeb Vodnická a ulice Na Vojtěšce (MŠ Formanská). Druhým v pořadí jsou schodiště a stání pro komunální a separovaný odpad.
Dále je pro pracovníky údržby stanovena pohotovost v mimopracovní době.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2017/2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Schválení dohody na poskytování jedné tiskové strany ve zpravodaji Klíč
Starosta předložil návrh dohody o podmínkách poskytnutí jedné tiskové strany zpravodaje městské části Praha 11 „Klíč“ pro zveřejnění informací městské části Praha – Újezd. Cena v dohodě byla stanovena na částku 10 000 Kč bez DPH za jednu tiskovou stranu v každém čísle zpravodaje.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje dohodu o podmínkách poskytnutí jedné tiskové strany zpravodaje městské části Praha 11 „Klíč“ pro zveřejnění informací městské části Praha-Újezd s vydavatelem MČ Praha 11, IČ: 00231126, se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4,
II. pověřuje starostu podpisem dohody dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic – BONUS EU s. r. o.
Starosta informoval o žádosti o převzetí pozemku parc. č. 214/173 , kterou v současné době vlastní společnost Bonus EU, s. r. o. Jedná se o pozemek okolo parkovacího domu v ulici Na Formance. O předání předmětného pozemku požádalo Sdružení spoluvlastníků garáží Na Formance 496, o. s. Důvodem je skutečnost, že budova garáží je zkolaudována bez věcného břemene vjezdu do podzemní i nadzemní části garáží, což činí problémy vlastníkům podílu na společných částech této garáže. Vlastník pozemku s předáním souhlasí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic do vlastnictví HMP, svěřená správa pro MČ Praha-Újezd od vlastníka společnosti BONUS EU, s. r. o., IČ: 284 09 833, se sídlem Na Formance 498/3, 149 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi uzavřít smlouvu na údržbu zeleně se Sdružením spoluvlastníků garáží Na Formance 496, o. s., IČ: 226 62 847, na převzatém pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
a) Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta předložil zprávu o výstavbě základní školy Formanská, ve které popisuje chronologický vývoj stavby. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých se řeší jednotlivé kroky v postupu stavby. Dne 9. 10. 2017 byla zhotoviteli zaslána výzva k odstranění vad s termínem odstranění do 20. 10. 2017. Starosta uvedl, že prioritou je zajistit zabezpečení provozu mateřské školy a bezpečnost dětí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zprávu o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Kaziko – dodatek č. 2
Starosta konstatoval, že městská část obdržela žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené 12. 7. 2017 a s tím související žádost o změnu harmonogramu stavby spočívající v posunutí splnění druhého uzlového bodu.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala uvedl, že je nutné trvat na stávající smlouvě a trvat na sankcích vyplývajících ze smlouvy.
Tajemník úřadu Ing. Müller uvedl, že dle zákona nelze překročit termín dokončení, uzlový bod však posunout lze.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí žádost o změnu harmonogramu a uzavření dodatku č. 2,
II. požaduje zdůvodnění žádosti o změnu harmonogramu a doložení platného aktuálního harmonogramu se zohledněním stávajícího stavu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Informace o žádosti MgA. et Mgr. Petry Martinovské o vzdání se funkce ředitelky MŠ Vodnická
Starosta předložil žádost MgA. et Mgr. Petry Martinovské o odvolání z funkce ředitelky Mateřské školy Vodnická ze zdravotních důvodů. V žádosti uvedla, že provoz školky není ohrožen. Do doby jmenování nové ředitelky (předpokládaný termín 1. 1. 2018) je pověřena vedením školky zástupkyně ředitelky paní Pavlína Dolejšová, DiS.
Starosta zároveň poděkoval paní Martinovské za její dosavadní činnost, kterou v mateřské škole vykonávala.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o žádosti MgA. et Mgr. Petry Martinovské o vzdání se funkce ředitelky MŠ Vodnická.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. MHMP – žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic
Starosta předložil žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru hospodaření s majetkem, o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 632/2 o výměře 442 m2. Jedná se o součást hráze Milíčovského rybníka. Předmětný pozemek je v současné době ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd souhlasí s úplatným převodem pozemku parc. č. 632/2 k. ú. Újezd u Průhonic z vlastnictví Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci do vlastnictví hl. m. Prahy.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Navýšení počtu úředníků – hlavní pokladní
Starosta odůvodnil žádost finančního výboru o navýšení počtu úředníků. Na odboru ekonomickém je zaměstnána jedna úřednice, která by z hlediska zákona o účetnictví neměla vykonávat funkci hlavní účetní a zároveň funkci pokladní. Dále není zajištěna zastupitelnost na úseku evidence majetku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje na základě § 94 a § 95, odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části: 6 úředníků a 4 zaměstnanci údržby.
II. schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení úředního místa na ekonomický odbor.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 11/2017
Ze zápisu č. 11/2017 trvá usnesení k bodu 7 „Revokace části usnesení Dotační program OPŽP – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd“ – za V. ukládá starostovi uzavřít s občany smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let.

Ze zápisu č. 11/2017 trvá usnesení k bodu č. 10 „Pořízení nového služebního vozu“.

Ze zápisu č. 11/2017, bod č. 14 „Interpelace“: starosta předal Ing. Haklovi odpovědi na jeho dotazy, které před zastupitelstvem přečetl:
„Odpověď na dotazy ze dne 20. 9. 2017 na postup ve věci odpovědi České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ze dne 4. 7. 2017, č. j.: ČIŽP/41/2017/85 ke kácení dřevin na Umělém terénním útvaru Milíčov (Milíčovské kopce).
1. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost ve věci chybného rozhodnutí státní správy v přenesené působnosti rozhodnutí ÚMČ Praha – Újezd?
Odpověď:
Váš dotaz by měl být položen na tajemníka ÚMČ Praha – Újezd, Ing. Miloslava Müllera, neboť Váš dotaz se týká přenesené působnosti ÚMČ Praha – Újezd. Řízení státní správy je v plné kompetenci pana tajemníka úřadu.
2. Jaká bude z tohoto pochybení vyvozena zodpovědnost vedení městské části a zodpovědnost politická?
Odpověď:
Nebude vyvozena žádná politická odpovědnost.

Václav Drahorád, starosta MČ Praha – Újezd
Jana Draštíková, zástupce starosty MČ Praha – Újezd
Hana Petrová, zastupitelka MČ Praha – Újezd
Zdeněk Hromádka, zastupitel MČ Praha – Újezd
Ivan Křížek, zastupitel MČ Praha – Újezd
Filip Ranoš, zastupitel MČ Praha – Újezd“.

Tajemník úřadu Ing. Müller uvedl, že postup správního orgánu se řídí správním řádem, a rozhodnutí správního orgánu I. stupně nyní řeší nadřízený orgán, kterým je Magistrát hl. m. Prahy. Ing. Hakl bude o rozhodnutí MHMP informován.

Ze zápisu č. 5/2017 trvá usnesení k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- plán údržby je již objednán.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 11/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Interpelace
Ing. Hromádka vznesl dotaz na starostu týkající se stavu umístění veřejného osvětlení v podchodu pod dálnicí D1. Starosta uvedl, že podchod pod dálnicí bude osvětlen v průběhu měsíce dubna a května 2018, a zároveň bude osvětlen i propojovací chodník mezi Milíčovskými kopci a Jižním Městem. Tato investiční akce bude financována Magistrátem hl. m. Prahy.

16. Různé
a) termín příštího zasedání ZMČ 22. 11. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 22. 11. 2017 od 17,00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Poděkování zastupitelům
Ing. Hakl jménem sdružení Sousedé poděkoval všem zastupitelům za doplnění jednacího řádu o povinnost zaznamenávat průběh zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd na videozáznam.

c) Poděkování
Starosta poděkoval zastupitelům, kteří pomáhali s organizací dětského cyklistického závodu (paní Draštíková a Ing. Hromádka) a panu Křížkovi za reprezentování mladých hasičů na soutěži.

d) Zadní vchod do Dendrologické zahrady
Starosta informoval o plánovaném otevření zadního vstupu do Dendrologické zahrady (z ulice Ke Mlýnu) na jaře roku 2018. Vstup bude pouze na permanentky v rámci rodinného vstupného.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,05 hodin dne 18. 10. 2017.
Zapsala dne 18. 10. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.