Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 13/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 31. 10. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Fiala, Petrová, Hromádka, Hakl, Kopp, Ranoš
Omluven: Křížek
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 31. 10. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o „Zápis z jednání finančního výboru a úprava rozpočtu k 10/2017“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení JUDr. Karel Fiala, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská
- schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Starosta informoval, že firma Kaziko, a. s., zaslala dne 24. 10. 2017 žádost o změnu harmonogramu stavby a s tím související žádost o uzavření dodatku. Jako důvod prodloužení termínu uzlového bodu č. 2 (hrubá stavba zahrnující nosné zdivo, stropy, střešní plášť, schodiště, kompletní začištění a vymalování v I. NP a montáž oken) je v žádosti uveden nevhodný výběr dodavatele části stavby. Firma Kaziko, a. s., uvádí, že nebylo možné zajistit v řádném termínu a rozsahu dodávku a organizaci základní části stavby. V současné době zajišťuje realizaci stavby vlastními zdroji a jinými subdodavateli, a její snahou je pokračovat ve stavbě i se vzniklým zpožděním. Splnění uzlového bodu č. 2 nejsou schopni dodržet.
Starosta dále uvedl, že není spokojen s postupem prací, které jsou prováděny s velkým časovým zpožděním. Nejsou zajištěny prostupy a konstrukce, které by zabránily případným škodám na majetku v důsledku zhoršujících se klimatických podmínek. Z výše uvedených důvodů nesouhlasí s uzavřením předmětného dodatku.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala uvedl, že podporuje neschválení dodatku a vznesl dotaz, jaký je další navrhovaný postup. Městská část má povinnost započíst pohledávku (smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy, tj. 50 000 Kč denně) vůči vystaveným fakturám firmou Kaziko, a. s. Dále navrhuje vypracovat písemné stanovisko od právníka k případnému odstoupení od smlouvy.
Starosta uvedl, že městská část vyzve firmu Kaziko, a. s., k odstranění vad a nedodělků s uvedením závazného termínu splnění. Pokud firma nesplní požadavky výzvy, má oprávněný důvod odstoupit od smlouvy. Stavba bude zabezpečena proti dalším škodám na majetku s ohledem na klimatické podmínky. Po odstoupení od smlouvy a zabezpečení stavby bude následovat výběrového řízení na nového dodavatele. Dále uvedl, že smluvní pokuty bude městská část uplatňovat.
Ing. Hakl uvedl, že situace na stavbě je katastrofální, firma postupuje neprofesionálně. Došlo k dalším škodám na majetku, neboť firma nezabezpečila školku proti avizované vichřici. Městská část musí vymáhat ušlé finanční zdroje (dotace) v plné míře na firmě Kaziko, a. s. Z těchto důvodu také souhlasí s neschválením uzavření dodatku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. neschvaluje žádost o změnu harmonogramu a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřený se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054,
II. pověřuje starostu informovat žadatele společnost KAZIKO, a. s.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání finančního výboru a úprava rozpočtu k 10/2017
Finanční výbor na svém jednání dne 29. 10. 2017 projednal úpravu rozpočtu k říjnu 2017 týkající se úprav mezi jednotlivými položkami, jednotlivé přesuny odůvodnil.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 10. 2017,
II. schvaluje úpravu rozpočtu k 10/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Různé“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Různé
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp uvedl, že na účetním dokladu, kterým Mateřská škola Formanská hradí sadové úpravy a stavební práce na školní zahradě, byly nalezeny nesrovnalosti. Proto doporučuje prošetřit přebírání prací uvedených na faktuře, zejména odběr vody. Dále je na faktuře uvedeno nesprávné období prací.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje:
I. opravu období na faktuře č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavenou firmou Edikt, a. s.,
II. prověřit plnění prací po jednotlivých položkách.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17,30 hodin dne 31. 10. 2017.
Zapsala dne 31. 10. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.