Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 14/2017 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 9. 11. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Hakl, Ranoš, Křížek
Omluven: Fiala, Kopp
Hosté: viz prezenční listina Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,05 hodin dne 9. 11. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech. Ing. Hakl nesouhlasí s mimořádným zasedáním zastupitelstva, nesouhlasí s programem, materiály nejsou kompletní.
Starosta sdělil, že materiály byly zasílány postupně tak, jak byly připraveny ve spolupráci s právním zástupcem Mgr. Karlem Fischerem.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Václav Drahorád, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Václav Drahorád, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská
- schválení odstoupení od smlouvy o dílo se společností KAZIKO, a. s.
- schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby
Starosta uvedl, že mezi hlavní důvody svolání mimořádného zasedání ZMČ patří zachování plynulého chodu mateřské školy – tedy odstoupit od smlouvy o dílo se společností Kaziko, a. s., a začít pracovat na přípravě výběrového řízení na nového zhotovitele stavby. Neprofesionálním přístupem společnosti a nedodržováním termínů uzlových bodů je ohrožen jak chod mateřské školy, tak čerpání financí z dotace MŠMT.
Se společností Kaziko, a. s., proběhlo jednání dne 1. 11. 2017, na kterém společnost souhlasila s odstoupením a vypořádáním formou dohody o zápočtu pohledávek. MČ bude uplatňovat sankce z nesplnění uzlových bodů, cenu za zabezpečení stavby před zatečením, cenu za znalecký posudek, za znehodnocení stávající budovy, za autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti stavby.
Právní zástupce městské části Mgr. Karel Fischer okomentoval průběh stavby a zhodnotil, že i přes fungování technického a autorského dozoru se společnost dostala do časového skluzu, kterého si je vědoma. Z tohoto důvodu žádala o prodloužení termínu, což bylo na programu předchozího mimořádného zasedání ZMČ, prodloužení termínu v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek není možné. Dne 31. 10. 2017 uběhl termín Uzlového bodu č. 2, který byl závazný, a který nebyl splněn. Následně byla společnost vyzvána k odstranění vad a nedodělků, které nesplněním uzlového bodu vznikly, s dodatečným termínem plnění. Odstoupení od smlouvy je nutné řešit v co nejkratší době, z důvodu možného zatékání do stávající konstrukce. Občanský zákoník uvádí, že pokud zhotovitel určitým způsobem poruší zákoník, je nutné odstoupit. Mgr. Fischer doporučuje v co nejkratším termínu odstoupit od smlouvy, jelikož nevíme, v jaké situaci se společnost nachází, zda bude i nadále fungovat. Je možné, že v případě zániku společnosti by nedošlo k předání stavby, což by mělo vliv na pokračování ve stavbě.
Ing. Hakl uvedl, že v polovině července upozorňoval na situaci s firmou Kaziko, a. s., že je firma nespolehlivá. Paní Draštíková uvedla, že tuto informaci od zastupitele Ing. Hakla slyší poprvé, a že by ji zajímalo, proč tuto důležitou informaci nesdělil zastupitelstvu. Ing. Hakl konstatoval, že to sdělil TDI.

Dále Ing. Hakl přečetl stanovisko Sousedé s požadavkem na jeho uvedení v zápisu.

Stanovisko Sousedé k bodu jednání ZMČ dne 9. 11. 2017 – Odstoupení od smlouvy se společností Kaziko a. s.

Je nesporné, že zhotovitel stavby Kaziko a. s. provádí výstavbu neodborně, nekvalitně, je v prodlení, způsobuje škody a neodstraňuje vady díla. Jsou tedy bezpochyby dány podmínky k odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo v souladu se zákonem a v souladu s uzavřenou smlouvou. Problematické to je s účinky odstoupení. Obvykle nastávají při odstoupení účinky ex tunc – tedy od počátku. Situace je pak taková, jakoby žádná smlouva uzavřena nebyla a smluvní strany jsou povinny si vrátit případná plnění. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení o sankcích, náhradě škody a způsobu řešení sporů.

V daném případě však již došlo k částečnému plnění – Kaziko a. s., některé stavební práce byly provedeny, dodán materiál atd. V odstoupení by tedy bylo vhodné uvést, v jakém rozsahu odstupujeme – viz ust. § 2004 odst. 2 OZ. Tedy, co si z provedeného plnění ponecháme a jak je uhradíme – např. zápočtem smluvní pokuty. K tomu je zapotřebí provést aspoň základní inventuru provedených prací a odborné posouzení, v jakém stavu se nachází dílo ke dni odstoupení. Jakmile dojde k odstoupení, nelze je již odvolat nebo změnit. Protože jsme nejen oprávněni, ale i povinni uplatnit veškeré sankce a majetkové újmy, které Kaziko a. s. způsobilo, dojde s největší pravděpodobností ke sporu u Rozhodčího soudu. Proto je nutné postupovat obezřetně.

Navrhujeme, aby byl posouzen rozsah plnění smlouvy, stav díla ke dni odstoupení a rozsah škody. V tomto smyslu pak upravit text odstoupení smlouvy a následně od smlouvy odstoupit. Odstoupení pak může být schváleno na řádném zasedání.

V Praze dne 9. 11. 2017
zastupitelé za Sousedé
Ing. Daniel Hakl
Mgr. Michal Kopp
JUDr. Karel Fiala

Ing. Ranoš položil starostovi následující dotazy:
1. Souhlasí společnost s odstoupením od smlouvy, nebudou se zdráhat, případně zapírat?
- starosta uvedl, že z jednání dne 1. 11. 2017 byl sepsán zápis, ve kterém společnost podepsala souhlas s odstoupením;
2. Žádá doložení právního stanoviska za MČ.
- právní stanovisko je přílohou č. 1 tohoto zápisu
3. Dojde k odstoupení od části plnění tak, jak uvádí JUDr. Fiala ve vyjádření k odstoupení?
- Mgr. Fischer konstatuje, že MČ od smlouvy odstupuje, nikoliv, že smlouvu vypovídá;
4. Termín, kdy dojde k odstoupení?
- starosta uvedl, že odstoupení od smlouvy bude odesláno 10. 11. 2017 datovou schránkou;
5. Termín, kdy dojde k předání stavby?
- starosta uvedl, že zahájení předání je sjednáno na 10. 11. 2017, pravděpodobně se dokončí během 13. 11.¬ – 15. 11. 2017, bude záležet, jak rychle společnost staveniště vyklidí, včetně buněk a veškerého zařízení.

Ing. Hakl uvedl, že neschvaluje vypsání nového výběrového řízení s tím, že se domnívá, že nestihneme splnit lhůtu do začátku září, a tudíž se budou muset vracet finance. Dle názoru Ing. Hakla by se rozestavěná stavba měla odstranit a vše vrátit do původního stavu, tedy provést atiku a střešní plášť tak, jak bylo původně na stavbě mateřské školy před bouracími pracemi.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2017 se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00, IČ: 266 93 054,
II. schvaluje záměr vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby ZŠ Formanská.

pro: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Ranoš, Křížek
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.50 hodin dne 9. 11. 2017.
Zapsala dne 9. 11. 2017 Markéta Novotná, odbor občansko-správní.