Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 15/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 11. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Hakl, Ranoš, Křížek, Fiala, Kopp
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,02 hodin dne 22. 11. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

Ing. Hakl namítl, že materiály nebyly zaslány v řádném termínu, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů přede dnem jednání zastupitelstva, neboť pátek 17. listopadu je státní svátek.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 13 bodech.
Starosta navrhl doplnit program o bod „Souhlas zřizovatele s místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu Praha 11“ a zařadit ho jako bod č. 14.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Úprava rozpočtu k 11/2017“ a zařadit ho jako bod č. 15.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl přečetl námitku, kterou zaslal e-mailem dne 16. 11. 2017
„Vážení, k zápisu namítám to, že je nutno, aby z něj bylo jasné, že právní stanovisko Mgr. Fischera k problematice odstoupení od smlouvy se spol. Kaziko, a. s., bylo vypracováno a zejména doloženo až po konání zastupitelstva.„
a navrhuje doplnit program o bod „Námitka k zápisu č. 14/2017“ a zařadit ho jako bod č. 16.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
zdržel: Drahorád, Křížek, Hromádka
proti: Draštíková, Petrová
Návrh nebyl přijat.

Program jako celek byl schválen.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Daniel Hakl a Jana Draštíková.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl přerušit zasedání zastupitelstva na 5 minut.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

17,13 hodin zasedání zastupitelstva pokračuje.
Starosta navrhl zařadit bod č. 3 „Revokace usnesení č. 2 – Volba ověřovatelů zápisu“.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová
proti: Ranoš, Kopp, Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

3. Revokace usnesení č. 2 – volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy a schváleny Jana Draštíková a Hana Petrová.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová
zdržel: Ranoš
proti: Kopp, Fiala, Hakl
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl přerušit zasedání zastupitelstva na 3 minuty.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17,20 hodin – zasedání zastupitelstva pokračuje.

Ing. Hakl vznesl dotaz, zda běží záznamové zařízení. Společně s JUDr. Fialou dále uvedl, že se nebudou účastnit zasedání zastupitelstva, jehož průběh nesplňuje základní zásady demokracie, nemohou dostat slovo, ani ověřit zápis. Do příštího zasedání zastupitelstva zváží další postup.

17,24 hodin odchází Ing. Hakl, JUDr. Fiala a Mgr. Kopp.

4. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Hana Petrová, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Hana Petrová, Ivan Křížek a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská
- žádost o schválení zvýšení kapacity školní jídelny
Starosta předložil žádost ředitelky MŠ Formanská o navýšení kapacity školní jídelny z důvodu provozování vývařovny pro Mateřskou školu Křeslice a s výhledem na stravování žáků budoucí základní školy. Součástí žádosti je i stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Formanská. Nejvyšší počet osob, kterým lze poskytovat školské služby – stravování ve školní jídelně je 150.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Schválení plánovací smlouvy
- bytový dům Catha I a II
Starosta předložil plánovací smlouvu pro lokalitu v ulici Formanská, bytové domy CATHA I a CATHA II. Plánovací smlouva, uzavíraná mezi městskou částí a investorem řeší vybudování veřejné infrastruktury a její předání městské části, prodej nebytového prostoru v 1. NP v objektu CATHA II městské části a finanční příspěvek investora na rozvoj městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se nebytového prostoru, ve kterém se plánuje kavárna či cukrárna, zejména o tom, do jaké míry má městská část vlastnit či pronajímat majetek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje plánovací smlouvu pro lokalitu v ulici Formanská, bytové domy „Catha I a Catha II“ uzavřenou se společností SLÁDEK GROUP, a. s., IČ: 46356886, se sídlem Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby ZŠ Formanská
Starosta předložil zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dále informoval, že stavba je zabezpečena proti zamrznutí a zatečení. Informace o veřejné zakázce budou uveřejněny na profilu zadavatele a dále městská část osloví pět firem přímo. Dne 18. prosince 2017 proběhne otevírání obálek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Základní škola prvního stupně Formanská“,
II. zveřejnění výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Výběrové řízení
- zhotovitel stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd“
Starosta informoval o záměru vypsat veřejnou zakázku na akci „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“. Stavba by měla být zahájena v lednu 2018 a dokončena v září 2018. Otevírání obálek proběhne 18. prosince 2017. Finanční krytí stavby je zajištěno z prostředků MHMP.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“,
II. zveřejnění výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Žádost o prodloužení pronájmu rybníků
Starosta předložil žádost spolku Požerák o prodloužení pronájmu Návesního a Sukovského rybníku na dobu neurčitou. Dále spolek žádá o úpravu ceny na 5 000 Kč za rybník a rok z důvodu ztrátového hospodářského výsledku a z důvodu plánované opravy obou rybníků městskou částí.
Ing. Ranoš uvedl, že bez záměru pronájmu obou rybníků nemůže být smlouva prodloužena.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr pronájmu, na dobu neurčitou, pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené MČ Praha – Újezd:
• parc. č. 625/1 – vodní plocha o výměře 10 597 m2,
• parc. č. 625/2 – vodní plocha o výměře 2657 m2,
• parc. č. 624/1 – ostatní plocha o výměře 843 m2,
• parc. č. 624/3 – ostatní plocha o výměře 180 m2,
• parc. č. 629/3 – vodní plocha o výměře 111 m2 (vodní nádrž Sukov s břehy a hrází),
• parc. č. 621/1 – vodní plocha o výměře 8 004 m2 (vodní nádrž Návesní rybník s břehy),
• parc. č. 395 – ostatní plocha o výměře 285 m2
za účelem extenzivního chovu ryb a sportovního rybaření a udržování přírodních vodních společenstev.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení kupní smlouvy
- manželé Limberští
Starosta informoval o vypracování oddělovacího geometrického plánu na předmětný pozemek a znaleckého posudku. Na základě schválení ceny za m2 za celý pozemek byl vypracovaný geometrický plán.
Součástí smlouvy je zřízení věcného břemene práva a chůze a jízdy na parc. č. 235/6 a zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku parc. č. 247/8.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 235/87 k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 72 m2 za celkovou cenu ve výši 89 449,20 Kč dle znaleckého posudku č. 1292/46/2017 ze dne 11. 9. 2017 uzavřenou s paní Monikou Limberskou a panem Pavlem Limberským, bytem -----------,
II. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Úprava vnitřní směrnice č. 12
Starosta předložil upravenou vnitřní směrnici týkající se limitů pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací. Předmětná úprava dává směrnici do souladu s aktuálním zákonem o veřejných zakázkách a do souladu s organizačním řádem úřadu městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje úpravu vnitřní směrnice č. 12 – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací s účinností od 22. 11. 2017,
II. ukládá starostovi podepsat vnitřní směrnici č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení:
- zápis ZMČ č. 12/2017, 13/2017, 14/2017
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k bodu č. 9 „Převzetí pozemku parc. č. 214/173 k. ú. Újezd u Průhonic – BONUS EU, s. r. o.
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta vyzval Ing. Staňka (referent odboru investičního), aby zastupitelům podal informace: 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 12/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ze zápisu č. 13/2017 trvá usnesení k bodu č. 6 „Různé“ – oprava faktury č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavené firmou Edikt, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 13/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Všechny body zápisu č. 14/2017 byly splněny.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 14/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

14. Různé
Paní Draštíková navrhla doplnit program do bodu Různé „Rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů“ a zařadit ho jako 14 e).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

a) termín příštího zasedání ZMČ 13. 12. 2017
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 13. 12. 2017 od 17,00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) informace o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
Starosta informoval o novém systému odměňování uvolněných i neuvolněných členů ZMČ, kdy veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí náleží již jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva a nelze je delegovat na jiné orgány obce.
Konkrétní výše odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva a maximální odměny neuvolněných členů zastupitelstva jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 318/2017.
Člen zastupitelstva je dále povinen předem oznámit úřadu čerpání dovolené, a to prostřednictvím starosty.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) VŘ – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní
Starosta předložil záměr výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“. Dále informoval o zpracované pasportizaci obou rybníků.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) VŘ – FIT parky
Starosta informoval o záměru vybudování Fit parku na parc. č. 265/603 u Milíčovského lesa v Kateřinkách, u ulice Vodnická. Městská část vytipovala několik herních prvků a osloví vybrané firmy k zhotovení zakázky. Magistrát hl. m. Prahy oslovil všechny městské části, aby vytipovaly vhodné pozemky, a zároveň poskytl dotaci ve výši 600 000 Kč. Starosta dále předložil záměr výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vybudování venkovního sportoviště“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na vybudování fitparku.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

e) Rozdělení finančních prostředků z výherních hracích přístrojů
Starosta informoval o poskytnutí finančních prostředků ve výši 139 000 Kč obdržených od MHMP jako část dílčího odvodu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách městským částem HMP.
Finanční prostředky jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha-Újezd, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vypsání záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 139 000 Kč, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha – Újezd, které zajišťují organizovanou výchovu mládeže, s termínem odevzdání žádostí do 11. 12. 2017.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Informace o nejbližších kulturních akcích
- zdobení vánočního stromu v sobotu 2. prosince od 16,00 hodin na újezdském náměstí,
- zdobení vánočního stromu v neděli 3. prosince od 16,00 hodin v ulici Proutěná,
- koncert mobilní zvonohry v úterý 19. prosince od 18,00 hodin v ulici Proutěná.

g) Informace o situaci v Mateřské škole Vodnická
Starosta informoval o situaci v Mateřské škole Vodnická. Byla odvolána pověřená ředitelka Pavlína Dolejšová, DiS., a vedením školky byla nově pověřena Bc. Jitka Svátková.

15. Souhlas zřizovatele s Místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu Praha 11
Starosta uvedl, že zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva vyplynulo z požadavku přistoupení k memorandu o spolupráci na místním akčním plánu, který zaslala Praha 11. Tajemník úřadu Ing. Müller dále vysvětlil celou situaci týkající se tohoto bodu.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. přistoupení městské části k Memorandu o spolupráci na místním akčním plánu vzdělávání na území správního obvodu Praha 11,
II. souhlas zřizovatele s Místním akčním plánem vzdělávání na území správního obvodu městské části Praha 11 pro Základní školu Formanská, Mateřskou školu Formanská a Mateřskou školu Vodnická.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Úprava rozpočtu k 11/2017
Starosta informoval o získání prostředků ve výši 152 500 Kč na „šablony“ pro MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 11/2017 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,50 hodin dne 22. 11. 2017.
Zapsala dne 22. 11. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.