Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 16/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 13. 12. 2017

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Hakl, Křížek, Fiala, Kopp, Ranoš (příchod v 17,21 hodin)
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,02 hodin dne 13. 12. 2017 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

Ing. Hakl namítl, že materiály k některým bodům nebyly zaslány v řádném termínu, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů přede dnem jednání zastupitelstva. Z tohoto důvodu se bude v těchto bodech zdržovat hlasování. Dále vznesl dotaz, zda je přenos ze zasedání zastupitelstva skutečně online přenášen na webové stránky městské části a požádal o kontrolu.
Tajemník úřadu po kontrole přenosu záznamu uvedl, že online přenos probíhá.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 21 bodech. Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za b) „MŠ Formanská – příspěvek na knihovnu“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za c) „Informace – kniha o MČ“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

JUDr. Fiala navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za d) „Kontrolní výbor – informace o nových členech“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Mgr. Michal Kopp, Ing. Zdeněk Hromádka a JUDr. Karel Fiala.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Michal Kopp, Ing. Zdeněk Hromádka a JUDr. Karel Fiala.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Úprava rozpočtu 12/2017
Předseda finančního výboru, Mgr. Kopp, informoval o jednání finanční výboru konaného dne 11. 12. 2017. 17,21 hodin přišel Ing. Filip Ranoš.
Mgr. Kopp předložil úpravu rozpočtu k prosinci 2017. Jednotlivé úpravy v položkách okomentoval.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o přesunech v jednotlivých položkách rozpočtu dle nového zákona o účetnictví a o termínu schválení rozpočtu městské části na rok 2018. V této souvislosti tajemník úřadu uvedl, že rozpočet městské části bude schválen po doručení závazných ukazatelů od Magistrátu hl. m. Prahy.
Starosta navrhl, aby se tento bod rozdělil na jednání finančního výboru a na úpravu rozpočtu a hlasovalo se o jednotlivých částech zvlášť.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 12. 2017.

Pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 12/2017 dle přílohy č. 1.

Pro: Drahorád, Kopp, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

5. Rozpočtové provizorium
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil, dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh rozpočtového provizoria na rok 2018. Tento bod byl projednán na jednání finančního výboru dne 11. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017, tj. 1 838 167 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o nařízení vlády týkající se odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev. Tento bod byl projednán na jednání finančního výboru dne 11. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje odměny zastupitelů městské části v souladu s nařízením vlády ČR č. 318/2017 Sb., včetně všech dalších novelizací, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2018,
II. ukládá starostovi zapracovat odměny do rozpočtu pro rok 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Odměny pro členy OVK
Finanční příspěvek pro okrskové volební komise pro volby prezidenta konané ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018 (případné druhé kolo 26. 1. a 27. 1. 2018) byl projednán na jednání finančního výboru dne 11. 12. 2017.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se odměňování členů okrskových volebních komisí delegovaných politickými stranami a hnutími.
Ing. Ranoš navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 500 Kč, kteří budou zajišťovat volby prezidenta ČR.

Pro: Ranoš, Hakl, Fiala
Zdržel: Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Drahorád
Návrh nebyl přijat.

Starosta navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek pro členy OVK ve výši 2 500 Kč, kteří budou zajišťovat volby prezidenta ČR. Příspěvek nebude vyplacen členům delegovaných politickými stranami a hnutími.

Pro: Kopp, Hromádka, Křížek, Petrová, Draštíková, Drahorád
Proti: Ranoš, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

8. Rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o třech podaných žádostech na čerpání finančních prostředků obdržených od MHMP jako část dílčího odvodu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách městským částem HMP.
Žádosti podaly tyto organizace: SK Újezd ve výši 46 000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd ve výši 60 000 Kč a AC SAKÉ Kateřinky ve výši 50 000 Kč.
Finanční výbor doporučil poskytnout investiční dotaci pro SDH Praha – Újezd na pohybové aktivity 20 000 Kč a na lyžařský výcvik 25 000 Kč, pro AC SAKÉ Kateřinky doporučuje poskytnout dotaci na organizaci závodů v městské části ve výši 20 000 Kč a na podporu činnosti členů spolku 30 000 Kč, pro SK Újezd navrhuje dotaci neposkytnout.
Předseda výboru dále konstatoval, že u čerpání minulé dotace nebyly ze strany SK Újezd řádně doloženy faktury za občerstvení a ubytování.
Finanční výbor doporučuje uzavřít na přidělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů smlouvy, které budou obsahovat náležitosti, které výbor stanovil.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli s dotazy:
- paní Draštíková: bude možné nevyčerpané prostředky převést do příštího roku – dotázaná referentka ekonomického odboru odpověděla kladně
- Ing. Hakl: navrhuje grantové řízení na rozdělení dotace z výherních hracích automatů zrušit a vypracovat nové v souladu s metodikou Magistrátu hl. m. Prahy – tajemník úřadu sdělil, že podmínky grantového řízení byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha-Újezd v době, kdy metodika MHMP již byla stanovena
- Ing. Hakl: jak budou hlasovat členové SDH Praha-Újezd, a současně členové zastupitelstva, ohledně grantu na jejich činnost, zda se nejedná o střet zájmů
Ing. Hakl konstatoval, že v tomto bodu nebude hlasovat, neboť zastupitelům nebyly zaslány podklady.
Starosta navrhl hlasovat o poskytnutí dotace jednotlivým spolkům zvlášť.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí, že po zveřejnění záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů v termínu do 11. 12. 2017 obdržela městská část 3 žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: AC SAKÉ KATEŘINKY, z. s., dotaci ve výši 50 000 Kč.

pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Křížek, Hromádka, Draštíková, Petrová, Ranoš
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: SDH Praha-Újezd dotaci ve výši 60 000 Kč.

Pro: Drahorád, Křížek, Hromádka
Proti: Kopp, Fiala, Hakl
Zdržel: Draštíková, Petrová, Ranoš
Návrh nebyl přijat.

Mgr. Kopp navrhl následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: SDH Praha-Újezd dotaci ve výši 45 000 Kč.

Pro: Kopp, Ranoš, Fiala
Zdržel: Hakl, Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková
Návrh nebyl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 14e) zápisu č. 15/2017: SK ÚJEZD PRAHA 4, o. s., dotaci ve výši 46 000 Kč.

Pro: Drahorád, Fiala
zdržel: Ranoš, Hakl, Křížek
proti: Hromádka, Petrová, Draštíková, Kopp
Návrh nebyl přijat.

9. Zrušení usn. 16e) ze zápisu č. 11 ze dne 27. 9. 2017 MŠ Formanská – náklady na náhradní provoz
Starosta konstatoval, že již nejsou důvody, pro které by bylo nutné zajistit náhradní provoz mateřské školy Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ruší usnesení č. 16e) ze zápisu č. 11 ze dne 27. 9. 2017, kterým bylo schváleno uhrazení nákladů na náhradní provoz Mateřské školy Formanská do maximální výše 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. VŘ na ředitele ZŠ Formanská
Starosta informoval o záměru vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Formanská. Výběrové řízení proběhne v závislosti na postupu ve výstavbě školy.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o vypsání výběrového řízení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. VŘ na zhotovitele PD na akci: “Rekonstrukce ulice Proutěná“
Starosta informoval o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce Rekonstrukce ulice Proutěná. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě vymezené ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská.
Výsledky výběrového řízení budou předloženy zastupitelstvu městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl vznesl dotaz, zda byla lokalita Na Křtině a Milíčovská vyjmuta z projektové dokumentace, aby byla přednostně realizována z důvodu bezpečnosti v této oblasti. Je nutné instalovat fyzické zábrany a překážky, dopravní značka „obytná zóna“ není postačující. Jedná se o velmi nebezpečnou křižovatku. Studie nebyla prezentována na stavebním výboru.
Referent investičního odboru uvedl, že tato lokalita je součástí výběrového řízení, které je rozděleno na šest etap.
Předseda stavebního výboru Ing. Ranoš konstatoval, že projektovou dokumentaci může výbor konzultovat s projektantem z technického hlediska.
Starosta uvedl, že jsou plánovány „výrobní výbory“, na které budou zváni i členové stavebního výboru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
Starosta informoval o vypršení platnosti smlouvy na pronájem rybníků. Předložil nájemní smlouvu s Občanským sdružením Požerák na pronájem rybníků Sukov a Návesní na dobu neurčitou za účelem rybářského hospodaření. Roční nájemné bude činit 10 000 Kč s 3% roční valorizací. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Ing. Hakl uvedl, že návrh smlouvy nebyl zaslán členům zastupitelstva a navrhuje přesunout tento bod na příští zasedání z důvodu řádného prostudování smlouvy
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd odkládá tento bod na své příští zasedání konané dne 3. 1. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
- PREdistribuce, a. s.

Starosta předložil žádost firmy PREdistribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 325/1 a 676/7 (ulice Ke Mlýnu a ulice Ke Splavu). Jednorázová náhrada za zřízení výše uvedeného věcného břemene činí 3 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění kabelového vedení 1 kV na pozemcích parc. č. 325/1 a 676/7 v k. ú. Újezd u Průhonic se společností PRE distribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1239–343/2016, který je nedílnou součástí smlouvy.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- ZŠ Formanská

Starosta předložil návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce s názvem Základní škola prvního stupně Formanská. Komise zahájí svou činnost 21. prosince 2017 v 13,00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje komisi pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ prvního stupně Formanská“ v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v následujícím složení:
- členové – Václav Drahorád, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk, Ing. Miloslav Müller, Ing. Markéta Novotná,
- náhradníci – Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka, Hana Petrová, Lenka Lorencová, Pavla Pitrmanová.

Pro: Drahorád, Kopp, Fiala, Hromádka, Křížek, Ranoš, Draštíková, Petrová
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

15. Schválení hodnotící komise pro výběr zhotovitele
- Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd

Starosta předložil návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce s názvem Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic. Komise zahájí svou činnost 21. prosince 2017 v 14,00 hodin.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje komisi pro otevírání obálek, pro posouzení prokázání splnění kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v následujícím složení:
- členové – Václav Drahorád, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk, Ing. Miloslav Müller, Ing. Markéta Novotná,
- náhradníci – Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka, Hana Petrová, Lenka Lorencová, Pavla Pitrmanová.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Draštíková, Petrová
Zdržel: Hakl, Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

16. Schválení darovací smlouvy
- Bonus EU

Starosta předložil darovací smlouvu na pozemek parc. č. 214/173 ve prospěch městské části. Jedná se o pozemek okolo parkovacího domu v ulici Na Formance. Budova garáží je zkolaudována bez věcného břemene vjezdu do podzemní i nadzemní části garáží, což činí problémy vlastníkům podílu na společných částech této garáže.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje darovací smlouvu na pozemek parc. č. 214/173 o výměře 297 m2 v k. ú. Újezd u Průhonic se společností Bonus EU s. r. o., IČ: 284 09 833, se sídlem Na Formance 498/3, 149 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17. Členství ve Sdružení místních samospráv
Starosta předložil členskou přihlášku do Sdružení místních samospráv ČR. Přihlášení zdůvodnil potřebou zachování místních samospráv v „malých“ městských částech. Roční poplatek za členství činí 5 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje přistoupení městské části Praha-Újezd do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm.e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky,
II. ukládá starostovi městské části vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18. Kulturní akce na 1. pololetí 2018
Starosta předložil plán kulturních a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2018.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se termínů konání jednotlivých akcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2018 s předpo­kládanými výdaji ve výši 415 250 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

19. Kontrola plnění usnesení:
- zápis ZMČ č. 15/2017

Trvá usnesení k bodu č. 10 zápisu č. 15/2017– Schválení kupní smlouvy, manželé Limberští.
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta vyzval Ing. Staňka (referent odboru investičního), aby zastupitelům podal informace: 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Ing. Fiala upozornil, že stále trvá usnesení zápisu č. 11/2017, bod č. 12 Uvolnění jistoty DAKA Stav, s. r. o. – vyjádření Odboru kontrolních činností MHMP bude zastupitelům předáno.
Ze zápisu č. 13/2017 trvá usnesení k bodu č. 6 „Různé“ – oprava faktury č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavené firmou Edikt, a. s. – tento bod je zařazen v bodu „Různé“ za e).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 15/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

20. Interpelace
Ing. Hakl vznesl dotaz týkající se Areálu ledových sportů při ZŠ Ke Kateřinkám. Investor Areálu ledových sportů, firma AR delta, v souvislosti s nově vystavěnými a revitalizovanými venkovními sportovišti v areálu základní školy Ke Kateřinkám pořádala sportovní dny. Na pozvánce (plakátu) byla uvedena městská část jako partner Areálu ledových sportů, konkrétně znak městské části. Kdo schválil, že se městská část stala partnerem Areálu ledových sportů?
Starosta na dotaz odpověděl: městská část není partnerem Areálu ledových sportů, souhlas k uveřejnění znaku městské části nedala a o celé akci nevěděla. V souvislosti s umístěním znaku městské části bez souhlasu městské části se oficiálně ohradí a podnikne patřičné kroky.

Ing. Hakl vznesl dotaz týkající se výběrového řízení na poskytování služeb v domově seniorů. 16. 10. 2017 bylo výběrové řízení ukončeno bez toho, aby získal nějaké informace. Kolik bylo účastníků výběrového řízení?
Starosta uvedl, že celkový počet účastníků byl dva a do 14. dubna 2018 probíhá zadávací lhůta výběrového řízení.
Městská část dále jedná s Magistrátem hl. m. Prahy o dalším postupu ve financování projektu a projednává s ním zpracovanou studii stavby a zadání investičního projektu.

21. Různé
a) termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2018

Termín zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2018: 3. 1., 24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6. 2018 vždy od 17,00 hodin.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl následující:
Termín zasedání zastupitelstva na I. pololetí 2018: 3. 1., 24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6. 2018 vždy od 18,00 hodin.

pro: Hakl, Kopp, Fiala, Ranoš
Zdržel: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová
Návrh nebyl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

b) MŠ Formanská – příspěvek na knihovnu
Starosta informoval, že se jedná o finanční prostředky získané prodejem výrobků žáků mateřské školy a občanů na akcích, které pořádala městská část – setkání u vánočních stromů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje finanční příspěvek ve výši 7 863 Kč na pořízení knihovny do MŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace – kniha o MČ
Starosta informoval o sdělení kronikáře a autora chystané knihy o městské části Jiřího Bartoně o zdržení na práci na připravované knize ze zdravotních důvodů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace ohledně stavu zpracování knihy o městské části od kronikáře Jiřího Bartoně.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) Kontrolní výbor – informace o nových členech
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala uvedl, že kontrolní výbor není schopen usnášení, neboť dva ze členů nejsou aktivní, nereagují na pozvánky na zasedání a nezúčastňují se jich. JUDr. Fiala navrhuje jejich odvolání a doplnění výboru o nové členy. Do příštího zasedání zastupitelstva žádá členy zastupitelstva o návrhy na jmenování nových členů kontrolního výboru.
JUDr. Fiala sdělil, že kontrolní výbor se do konce roku 2017 již nestihne sejít.
Tajemník úřadu konstatoval, že pro rok 2017 nebyla splněna zákonná podmínka a došlo k porušení smyslu a účelu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (§ 77, odst. 4, ve spojení s § 78, odst. 5, písm. a) a jednacího řádu kontrolního výboru ZMČ Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

e) Edikt – oprava faktury
Starosta přečetl vyjádření firmy Edikt, a. s., týkající se faktury č. 2117362 ze dne 11. 10. 2017 vystavené touto firmou. Městská část předmětnou fakturu vrátila, s čímž firma Edikt, a. s., nesouhlasí. Městská část se obrátí na svého právního zástupce, a jeho stanovisko bude předloženo zastupitelům.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere informace na vědomí a žádá o předložení právního stanoviska.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

f) Vypsání grantu z VHA
Paní Draštíková navrhla vypsat nový záměr na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů s termínem odevzdání žádostí do 10. 1. 2018. Grantové řízení bude vypsáno 15. 12. 2017. Mezi jednotlivé žadatele budou rozděleny finanční prostředky ve výši 239 000 Kč. Finanční výbor žádosti posoudí a předloží návrh na jejich rozdělení zastupitelstvu městské části dne 24. 1. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vypsání záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 239 000 Kč, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha – Újezd, které zajišťují organizovanou výchovu mládeže, s termínem odevzdání žádostí do 10. 1. 2018. Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Draštíková, Petrová, Ranoš
proti: Hakl, Fiala, Kopp
Návrh byl přijat.

Ing. Hakl navrhl vypsat nový záměr na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů s termínem odevzdání žádostí do 1. 3. 2018 s tím, že grantové řízení bude vypsáno do 30. 1. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vypsání záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 239 000 Kč, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha – Újezd, které zajišťují organizovanou výchovu mládeže, s termínem odevzdání žádostí do 1. 3. 2018.

pro: Hakl, Kopp, Fiala
Zdržel: Hromádka, Ranoš, Drahorád
Proti: Draštíková, Petrová, Křížek
Návrh nebyl přijat.

O jednotlivých usneseních bylo dle jednacího řádu hlasováno v opačném pořadí.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,15 hodin dne 13. 12. 2017.
Zapsala dne 13. 12. 2017 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.