Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 11. 12. 2017, 18:00–19:00

Přítomni: Drahorád, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Staněk
Omluveni: Bezděk, Hakl, Šturmová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Změna ÚP č. Z 3117/11

Odbor územního rozvoje MHMP oznámil projednání návrhu zadání 11 změn ÚP vlny 11, řešících novou dopravní a technickou infrastrukturu, zpravidla na území více městských částí. Připomínky lze zasílat do 17.1.2018.

Území naší MČ se kromě změny Z 3117/11 týká ještě Z 3124/11 (upřesnění trasy vodovodního přivaděče z Jesenice). Záměry byly projednány ve stavebním výboru 28.8. a v ZMČ 31.8.2017.
Všechny podněty byly doporučeny komisí RHMP pro změny ÚP a výborem ZHMP pro územní rozvoj. Pořízení změn schválilo ZHMP 14.9.2017.

Změna č. Z 3117/11, kterou předkládá ČEPS a.s., se týká upřesnění tras a ploch VVN 400kV, jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR a s projednávanou Aktualizací č.3 ZÚR HMP. Pořízení Aktualizace č.3 ZÚR HMP schválilo ZHMP 30.3.2017. Území MČ se týká část E14 – koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov.

Záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA. Byl zveřejněn 24.5. a projednán v ZMČ 17.6.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 15.7. a projednán ve stavebním výboru 7.8. a v ZMČ 21.8.2013. Do­kumentace byla zveřejněna 3.12. a projednána v ZMČ 9.12.2013 s ne­souhlasným usnesením. Posudek byl zveřejněn a projednán ve stavebním výboru 22.5. a v ZMČ 26.5. rovněž s nesouhlasným usnesením. Veřejné projednání záměru proběhlo 23.6. a souhlasné stanovisko MŽP bylo zveřejněno 22.8.2014.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

24.11.2017 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání a vydáno souhlasné závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2020 a uvedení do provozu v roce 2024.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš