Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 12. 2018

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Finanční výbor
a) zápis z finančního výboru ze dne 10. 12. 2018
b) úprava rozpočtu k 12/2018
c) rozpočtové provizorium
d) sociální fond
5. Společenský sál Vodnická – nájemní smlouvy
6. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 214/3
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmuý nebytových prostor – městská policie
8. Rozšíření ZŠ Formanská – vyhodnocení nabídek na vypracování studie
9. Založení společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
10. Kulturní akce na 1. pololetí 2019
11. Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná – DIPRO spol. s r. o.
12. MŠ Formanská – schválení finančního příspěvku
13. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
14. Dotazy a náměty
15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 2/2018
16. Odvolání členů výborů
a) odvolání člena výboru stavebního a pro životní prostředí
b) odvolání členů finančního výboru
17. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2019
b) Grant WiFi 4EU
c) Účelová dotace – lanový park
d) Informace o budoucím převodu hasičského auta
e) Mimořádná odměna pro starostu
f) Mimořádná odměna pro místostarostku
g) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 11. 2018

Zápis
1. Schválení programu zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu
a) Úprava rozpočtu k 10/2018
b) Úprava rozpočtu k 11/2018
6. Vyúčtování neinvestiční dotace 1. pololetí/2018 – SK Újezd, SDH Újezd, AC SAKÉ KATEŘINKY
7. Žádost o mimořádnou dotaci – SK Újezd
8. Žádost o příspěvek na účast v Národním poháru 2019
9. Žádost o příspěvek na zájezd
10. ZŠ Formanská – finanční prostředky na platy
11. Vnitřní směrnice ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací
12. MŠ Formanská – žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
13. Zadání investičního projektu – rozšíření ZŠ Formanská o 2. stupeň
14. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí
15. Schválení plánu zimní údržby
16. Organizační řád ÚMČ
17. Jednací řády výborů
a) Jednací řád kontrolního výboru
b) Jednací řád finančního výboru
c) Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí
18. Záměr pronájmu prostor společenského sálu Vodnická
19. Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická
20. Volba členů povodňové komise
21. Ceník inzerce ve Zpravodaji městské části
22. Dotazy a náměty
23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 10/2018
24. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva – 19. 12. 2018
b) Rozvoj linek PID
c) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 31. 10. 2018

Zápis
1. Schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/mís­tostarostky
5. Schválení členů volební komise
6. Schválení počtu zástupců starosty/starostky
7. Volba starosty/starostky
8. Volba místostarosty/mís­tostarostky
9. Zřízení výborů ZMČ
10. Volba členů finančního výboru
11. Volba členů kontrolního výboru
12. Volba členů výboru stavebního a pro životní prostředí
13. Volba členů redakční rady
14. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva
15. Schválení ověřovatelů doložky právních úkonů
16. Různé
a) Termín zasedání zastupitelstva
b) Pozvánka na kulturní akce

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 9. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 09/2018
6. Odměny pro členy OVK
7. Schválení žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní výchovy v MČ z prostředků VHA
8. MŠ Vodnická – schválení mimořádné účetní závěrky
9. MŠ Vodnická – převod hospodářského výsledku
10. MŠ Formanská
a) Žádost o pomoc s financováním platů detašovaného pracoviště MŠ
b) Žádost o převedení pevných staveb na pozemku detašovaného pracoviště
11. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Silniční okruh kolem Prahy
b) Dostavba ZOV v Kateřinkách I. a II. etapa
12. Schválení prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
13. Revokace usnesení č. 10 ze zápisu č. 15/2017 a schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 235/87
14. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 617/1
15. Svěření pozemku parc. č. 265/116 a 265/396
16. Stavba hasičské zbrojnice
a) Informace o jednání JŘBU na stavbu HZ
b)Schválení dodatku č. 1
17. Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory
18. Revokace usnesení č. 6 ze zápisu č. 1/2018 a schválení změny v rejstříku škol
19. Kontrola plnění usnesení
- zápis ZMČ č. 7/2018, 8/2018
20. Interpelace
21. Různé
a) Informace o běhu pro Nadaci Naše dítě
b) Pozvánka na připravované akce
c) Plánované linky MHD

Zápis č. 9/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 7. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
5. MŠ Formanská – navýšení kapacity školní jídelny
6. Úprava rozpočtu – šablony MŠ Vodnická
7. Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“

Zápis č. 8/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 28. 6. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. EVOSA – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 6. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Námitky k zápisu č. 06/2018
5. Petice
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Úprava rozpočtu k 06/2018
8. Odpisový plán mateřských škol
a) Odpisový plán MŠ Formanská
b) Odpisový plán MŠ Vodnická
9. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD
b) Návrh Metropolitního plánu – společné jednání
10. EVOSA – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
11. Prodej úklidového stroje
12. PRE – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro hasičskou zbrojnici
13. Záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
14. Záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice
15. Úprava organizačního řádu
16. Kulturní akce II. pololetí
17. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 6/2018
18. Interpelace
19. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ ve 2. pololetí 2018
b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
c) Nákladní vozy zásobující stavbu v Průhonicích
d) Poděkování starostovi

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 5. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Petice proti umístění nádob na separovaný odpad – ulice Na Křtině
5. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí
b) Umístění tříděného odpadu
c) Vytipování dalšího vhodného místa
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Závěrečný účet
8. Úprava rozpočtu k 05/2018
9. Počet zastupitelů MČ na volební období 2018–2022
10. ZŠ Formanská – pořízení vnitřního vybavení
a) interaktivní tabule
b) vybavení tříd
c) IT služby
d) nábytek – kancelář, šatna, třídy
11. Mimořádná odměna – starosta MČ
12. Mimořádná odměna – zástupkyně starosty MČ
13. Mimořádná odměna – předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
14. DIPRO – dodatek č. 1
15. PHOTON WATER – dodatek č. 1
16. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 5/2018
17. Interpelace
18. Různé
a) Termín zasedání 20. 6. 2018 od 17.00 hodin
b) Petice – snížení rychlosti a hluku na D1
c) Informace o činnosti PČR na území městské části
d) Nadační fond
e) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 18. 4. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině
5. KAZIKO – schválení podání žaloby
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018
7. a) Úprava rozpočtu 04/2018
b) Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická
8. Nájemní smlouva na nebytové prostory
9. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
10. a) Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba hasičské zbrojnice
b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
11. Schválení dodavatele fitness stanic
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2018
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 23. 5. 2018 od 17.00 hodin
b) Rozšíření kulturních akcí – rybářské závody dne 2. 6. 2018
c) Informace o Metropolitním plánu
d) Poděkování
e) Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 3. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. PCŘ – žádost o poskytnutí finančního daru
5. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
6. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2018
7. Interpelace
8. Různé
a) Termín zasedání 18. 4. 2018 od 17.00 hodin
b) Komunitní centrum Motýlek
c) Bezdomovci na ÚTUMu
d) Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Kaziko, a. s.
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018
6. Čestné prohlášení k využití finančního grantu – SK Újezd
7. Členský příspěvek pro SMS ČR
8. Návrh rozpočtu pro rok 2018
9. Úpravy rozpočtu k 02/2018
10. Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA
11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018
12. Výbor stavební a pro životní prostředí
13. Akro estate, s. r. o. – darovací smlouva na chodník a pozemky
14. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2018
16. Interpelace
17. Různé
a) Termín zasedání 21. 3. 2018 od 17,00 hodin
b) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
- MŠ Formanská – ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017
5. Počet obyvatel k 1. 1. 2018
6. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA
a) doručené žádosti
b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
c) SK Újezd Praha 4, z. s.
7. Schválení nové zřizovací listiny
- MŠ Formanská, detašované prac. MŠ Vodnická
8. Změna organizačního řádu
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení objektu Hasičské zbrojnice – PRE
10. Vyhodnocení VŘ – rekonstrukce Proutěná
11. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu Hasičské zbrojnice
12. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu ZŠ Formanská
13. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 1/2018
14. Interpelace
15. Různé
a) Termín zasedání 21. 2. 2018 od 17,00 hodin
b) Revokace usn. č. 11 ze zápisu 1/2018 – změna názvu
c) Kontrolní výbor – změna člena

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 12/2017
6. Změny v rejstříku škol – sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická
7. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Změna územního plánu č. Z3117/11
b) Různé
8. Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice
9. Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská
10. Vyhodnocení VŘ – PD rybníky Sukov a Návesní
11. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 16/2017
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 24. 1. 2018 od 17,00 hodin
b) Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a. s.