Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 9/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 7. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
5. MŠ Formanská – navýšení kapacity školní jídelny
6. Úprava rozpočtu – šablony MŠ Vodnická
7. Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“

Zápis č. 8/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 28. 6. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. EVOSA – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 6. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Námitky k zápisu č. 06/2018
5. Petice
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Úprava rozpočtu k 06/2018
8. Odpisový plán mateřských škol
a) Odpisový plán MŠ Formanská
b) Odpisový plán MŠ Vodnická
9. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD
b) Návrh Metropolitního plánu – společné jednání
10. EVOSA – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
11. Prodej úklidového stroje
12. PRE – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro hasičskou zbrojnici
13. Záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
14. Záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice
15. Úprava organizačního řádu
16. Kulturní akce II. pololetí
17. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 6/2018
18. Interpelace
19. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ ve 2. pololetí 2018
b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
c) Nákladní vozy zásobující stavbu v Průhonicích
d) Poděkování starostovi

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 5. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Petice proti umístění nádob na separovaný odpad – ulice Na Křtině
5. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí
b) Umístění tříděného odpadu
c) Vytipování dalšího vhodného místa
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Závěrečný účet
8. Úprava rozpočtu k 05/2018
9. Počet zastupitelů MČ na volební období 2018–2022
10. ZŠ Formanská – pořízení vnitřního vybavení
a) interaktivní tabule
b) vybavení tříd
c) IT služby
d) nábytek – kancelář, šatna, třídy
11. Mimořádná odměna – starosta MČ
12. Mimořádná odměna – zástupkyně starosty MČ
13. Mimořádná odměna – předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
14. DIPRO – dodatek č. 1
15. PHOTON WATER – dodatek č. 1
16. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 5/2018
17. Interpelace
18. Různé
a) Termín zasedání 20. 6. 2018 od 17.00 hodin
b) Petice – snížení rychlosti a hluku na D1
c) Informace o činnosti PČR na území městské části
d) Nadační fond
e) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 18. 4. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině
5. KAZIKO – schválení podání žaloby
6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018
7. a) Úprava rozpočtu 04/2018
b) Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická
8. Nájemní smlouva na nebytové prostory
9. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
10. a) Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba hasičské zbrojnice
b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
11. Schválení dodavatele fitness stanic
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2018
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 23. 5. 2018 od 17.00 hodin
b) Rozšíření kulturních akcí – rybářské závody dne 2. 6. 2018
c) Informace o Metropolitním plánu
d) Poděkování
e) Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 3. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. PCŘ – žádost o poskytnutí finančního daru
5. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
6. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2018
7. Interpelace
8. Různé
a) Termín zasedání 18. 4. 2018 od 17.00 hodin
b) Komunitní centrum Motýlek
c) Bezdomovci na ÚTUMu
d) Pozvánka na kulturní a sportovní akce

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Kaziko, a. s.
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018
6. Čestné prohlášení k využití finančního grantu – SK Újezd
7. Členský příspěvek pro SMS ČR
8. Návrh rozpočtu pro rok 2018
9. Úpravy rozpočtu k 02/2018
10. Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA
11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018
12. Výbor stavební a pro životní prostředí
13. Akro estate, s. r. o. – darovací smlouva na chodník a pozemky
14. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2018
16. Interpelace
17. Různé
a) Termín zasedání 21. 3. 2018 od 17,00 hodin
b) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z jednání finančního výboru
- MŠ Formanská – ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017
5. Počet obyvatel k 1. 1. 2018
6. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA
a) doručené žádosti
b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
c) SK Újezd Praha 4, z. s.
7. Schválení nové zřizovací listiny
- MŠ Formanská, detašované prac. MŠ Vodnická
8. Změna organizačního řádu
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení objektu Hasičské zbrojnice – PRE
10. Vyhodnocení VŘ – rekonstrukce Proutěná
11. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu Hasičské zbrojnice
12. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu ZŠ Formanská
13. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 1/2018
14. Interpelace
15. Různé
a) Termín zasedání 21. 2. 2018 od 17,00 hodin
b) Revokace usn. č. 11 ze zápisu 1/2018 – změna názvu
c) Kontrolní výbor – změna člena

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 12/2017
6. Změny v rejstříku škol – sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická
7. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Změna územního plánu č. Z3117/11
b) Různé
8. Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice
9. Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská
10. Vyhodnocení VŘ – PD rybníky Sukov a Návesní
11. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 16/2017
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 24. 1. 2018 od 17,00 hodin
b) Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a. s.