Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3.1.2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš
Omluven: Fiala, Kopp, Hakl
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,00 hodin dne 3. 1. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.
1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 14 bodech.
Starosta navrhl doplnit program v bodu „Různé“ o za b) „Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a.s.“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Václav Drahorád.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Václav Drahorád.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z Finančního výboru
Paní Hana Petrová, jako členka finančního výboru, informovala o jednání finančního výboru konaného dne 2. 1. 2018. Na programu jednání byly dva body – úprava rozpočtu k 12/2017 a převod části příspěvku pro MŠ Formanská určeného v rozpočtu na rok 2017 jako provozní příspěvek, na investiční prostředky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 2. 1. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu 12/2017
Paní Hana Petrová, jako členka finančního výboru, okomentovala jednotlivé úpravy v položkách rozpočtu vztahující se k prosinci 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) úpravu rozpočtu k 12/2017 dle přílohy č. 1,
b) převod části provozního příspěvku pro MŠ Formanská za r. 2017 na investiční prostředky, a to ve výši 325 000 Kč (určeno na herní prvky na dětském hřišti).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Změny v rejstříku škol – sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická
Starosta informoval o zrušení MŠ Vodnická a převedení jako detašované pracoviště MŠ Formanská. Dále krátce okomentoval situaci v MŠ Vodnická během loňského podzimu, a to od okamžiku podání žádosti ředitelky Petry Martinovské o odvolání z funkce ředitelky až do stávajícího stavu, kdy je vedením školky pověřená paní Jitka Svátková, ředitelka MŠ Formanská. Sloučení obou MŠ již bude natrvalo.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
a) zrušení MŠ Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 75122570, s účinností od 1.1.2018,
b) převedení zrušené MŠ Vodnická jako detašované pracoviště MŠ Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 71294350, s účinností od 1.1.2018,
c) zvýšení kapacity Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, o 56 dětí mateřské školy a 56 strávníků v objektu Mateřské školy Vodnická, Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, s účinností od 1.1.2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Změna územního plánu č. Z 3117/11
b) Různé

Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o jednání výboru konaného dne 11. 12. 2017.
a) Změna územního plánu č. Z 3117/11
Ing. Ranoš uvedl, že změna č. Z 3117/11, kterou předkládá ČEPS, a. s., se týká upřesnění tras a ploch VVN 400kV. Tento záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA. Závěr zjišťovacího řízení byl projednán na zastupitelstvu městské části 21. 8. 2013, dokumentace dne 9. 12. 2013 a posudek dne 26. 5. 2014.
Zastupitelstvo přijalo k výše uvedeným bodům nesouhlasná usnesení.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s návrhem zadání změny územního plánu č. Z 3117/11, z důvodu zdvojení stávajícího vedení a rozšíření ochranného pásma, které zasáhne do zastavitelného území v k.ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Různé
Ing. Ranoš informoval o zveřejnění zápisu z veřejného projednání, a vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP, k posouzení vlivů provedení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí. ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2020 a uvedení do provozu v roce 2024.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí vydání souhlasného stanoviska MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice
Starosta předložil zprávu o hodnocení nabídek, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ ze dne 27. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a zprávu o hodnocení nabídek na stavební práce s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“,
II. schvaluje:
a) rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“,
b) nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti STAVEKO, spol. s r. o., se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČ: 451 45 580 za celkovou cenu ve výši 19.388.020 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností STAVEKO, spol. s r. o., se sídlem, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř, IČ: 451 45 580.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská
Starosta předložil protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, zprávu o hodnocení nabídek, rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení a rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky „Základní škola prvního stupně Formanská“ ze dne 27. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a zprávu o hodnocení nabídek na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“,
II. schvaluje:
a) rozhodnutí o výběru dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“,
b) rozhodnutí o vyloučení účastníka KAZIKO, a. s., se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, PSČ 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 266 93 054 z účasti v zadávacím řízení,
c) nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Základní škola prvního stupně Formanská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnosti EVOSA, spol. s r. o., se sídlem č. p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČ: 183 84 501 za celkovou cenu ve výši 16.450.000 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností EVOSA, spol. s r. o., se sídlem č.p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČ: 183 84 501.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Vyhodnocení VŘ – PD rybníky Sukov a Návesní
Starosta předložil vyhodnocení cenových nabídek na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ ze dne 20. 12. 2017. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je zpracována studie proveditelnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesního“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ od společnosti PHOTON WATER Technology, s. r. o., se sídlem: Hodkovická 109, 463 12 Liberec XXIII-Doubí, IČ: 045 68 095 za celkovou cenu ve výši 284.636 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností PHOTON WATER Technology, s. r. o., se sídlem: Hodkovická 109, 463 12 Liberec XXIII-Doubí, IČ: 045 68 095.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
Starosta informoval o vypršení platnosti smlouvy na pronájem rybníků. Předložil nájemní smlouvu s Občanským sdružením Požerák na pronájem rybníků Sukov a Návesní na dobu neurčitou za účelem rybářského hospodaření. Roční nájemné bude činit 10 000 Kč, bez valorizace.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje smlouvu na pronájem rybníků Sukov a Návesní s Občanským sdružením Požerák, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 226 65 749, s účinností od 1. 1. 2018,
II. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 16/2017
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta informoval, že 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 d) „Různé“ – kontrolní výbor – informace o nových členech.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 e) „Různé“ – Edikt – oprava faktury – vypracování stanoviska bylo zadáno právnímu zástupci ke zpracování.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 f) „Různé“ – vypsání grantu z VHA – do 10.1.2018 trvá zveřejnění záměru, po ukončení termínu budou žádosti zpracovány a předloženy na zasedání ZMČ 24.1.2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 16/2017 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

14. Různé
a) termín zasedání 24. 1. 2018 od 17,00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a.s.
Starosta uvedl, že dne 6.2.2017 zastupitel Ing. Hakl dal souhlas s konáním běžeckých závodů „Craft RunGo přes ty tři tydýty“ a zároveň souhlasil s užíváním veřejného prostranství bez poplatku.
Zábor z užívání veřejného prostranství je záležitost správního řízení, které nespadá do kompetence zastupitelstva, tudíž pan Ing. Hakl neměl právo souhlasit s bezplatným užíváním veřejného prostranství.
Paní Draštíková požaduje, aby Ing. Hakl své jednání se společností Mafra, a.s., a udělení souhlasu vysvětlil na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd požaduje, aby Ing. Hakl na příštím zasedání ZMČ vysvětlil jednání se společností Mafra, a.s., a udělení souhlasu s konáním běžeckého závodu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,02 hodin dne 3. 1. 2018.
Zapsala dne 3. 1. 2018 Markéta Novotná, odbor občansko-správní.