Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš, Fiala, Kopp, Hakl
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,02 hodin dne 24. 1. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 15 bodech. Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Michal Kopp a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Zápis z jednání finančního výboru
- MŠ Formanská – ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017

Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru konaného dne 18. 1. 2018. Na programu jednání byly tři body – ponechání zůstatku příspěvku na provoz MŠ Formanská, doplnění financování dotace za rok 2017 od SK Újezd a žádosti o dotace z výherních hracích automatů.
Předloženou žádost Mateřské školy Formanská o ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017 k použití ve výnosech doporučuje finanční výbor schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 1. 2018,
II. schvaluje ponechání zůstatku příspěvku na provoz za r. 2017 příspěvkové organizaci MŠ Formanská k použití ve výnosech.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Starosta informoval o počtu obyvatel přihlášených k pobytu v městské části.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí počet obyvatel v městské části Praha-Újezd k 1. 1. 2018 – 3 298 obyvatel.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA
a) doručené žádosti
b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
c) SK Újezd Praha 4, z. s.

Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o doručených žádostech na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů ve výši 239 000 Kč.
O přidělení finančního příspěvku z vyhlášeného grantu požádal:
- Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd o dotaci ve výši 124 000 Kč, kterou použije na pohybové aktivity, letní tábor a vzdělávání mládeže
- SK Újezd Praha 4, z. s., o dotaci ve výši 83 062 Kč, kterou použije na zimní soustředění dětí a zaplacení startovného zimní ligy pro družstva mladších žáků.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Mgr. Kopp navrhl o každém bodu hlasovat zvlášť a konstatoval, že finanční výbor doporučil na svém zasedání obě žádosti schválit. Dále uvedl, že má osobní problém se žádostí Sboru dobrovolných hasičů, kteří požadují vysokou částku.
Starosta SDH pan Křížek uvedl, že neprofinancované finanční prostředky SDH vrátí zpět městské části.
Ing. Hakl sdělil, že zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v § 10c, odstavci 1 uvádí, že lhůta na vyvěšení záměru při rozdělování dotace je 30 dnů. Tuto lhůtu městská část nedodržela. Zákon dále uvádí, že program musí obsahovat určité náležitosti, včetně kritérií pro hodnocení žádostí. Upozornil, že pokud budou zastupitelé souhlasit s rozdělením dotace, tak pravděpodobně v rozporu se zákonem.
Tajemník Ing. Müller uvedl, že příslušný zákon a metodiku prověří, a dodal, že se nejedná o grant, ale o dotaci, která se rozděluje ze státních prostředků.
a) Doručené žádosti
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí, že po zveřejnění záměru na rozdělení neinvestiční dotace z výherních hracích automatů v termínu do 10. 1. 2018 obdržela městská část dvě žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 21f) zápisu č. 16/2017, pro Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd, dotace ve výši 124.000 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

c) SK Újezd Praha 4, z. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje přerozdělení z odvodů z výherních hracích přístrojů na provoz sdružení sídlícího v městské části v souladu s pravidly pro čerpání prostředků z odvodů z výherních hracích přístrojů, schválených usnesením č. 21f) zápisu č. 16/2017, pro SK Újezd Praha 4, z. s., dotace ve výši 83.062 Kč.
Finanční prostředky bude možné čerpat v období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2018.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

7. Schválení nové zřizovací listiny
- MŠ Formanská, detašované prac. MŠ Vodnická

Zástupkyně starosty paní Draštíková informovala o nutnosti změnit zřizovací listinu Mateřské školy Formanská, jejíž součástí bude nově detašované pracoviště Vodnická 530/42. Změna se týká článku I. – název a detašované pracoviště a článku V. – Vymezení majetku. Příloha týkající se majetku bude doplněna po ukončení účetního roku v MŠ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, se sídlem Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 s účinností od 1. 1. 2018,
II. pověřuje starostu podpisem zřizovací listiny dle bodu I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Změna organizačního řádu
Starosta předložil nový organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd. Změna stávajícího organizačního řádu se týká článku VIII „Úřad městské části“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší organizační řád schválený usnesením č. 11 zápisu č. 9/2016 ze dne 23. 11. 2016,
II. schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd s účinností od 24. 1. 2018,
III. pověřuje starostu a zástupce starosty podpisem organizačního řá­du.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení objektu Hasičské zbrojnice – PRE
Starosta uvedl, že smlouvou o smlouvě budoucí bude rezervován příkon 100A pro stavbu zbrojnice, za který PRE požaduje uhradit podíl 500 Kč/1A.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl uvedl, že záměr výstavby zbrojnice nebyl nikdy schválen v ZMČ. Na stavbu není vydané územní rozhodnutí, natož stavební povolení. Upozornil, že k zahájení stavby nemůže dojít bez vydaného stavebního povolení. Pokud by byla stavba přesto zahájena, hrozí stavebníkovi pokuta od stavebního úřadu.
Starosta sdělil, že je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na odlučovač lehkých kapalin a zároveň je zahájeno sloučené územní a stavební řízení na stavbu budovy zbrojnice, které by během 1,5 měsíce mělo být vydané. Zároveň uvedl, že MČ zajistí, aby nedošlo ze strany městské části k pochybení – stavba nebude zahájena, pokud nebude vydáno stavební povolení.
JUDr. Fiala vznesl dotaz, kdo ponese případné náklady.
Starosta uvedl, že dosud není podepsána smlouva o dílo, tedy městské části nevznikají žádné závazky. Náklady související s výběrovým řízením by vznikly vždy, tedy i před vydáním stavebního povolení i po jeho vydání. Výběr zhotovitele následně umožní zahájit stavbu ihned poté, co bude vydáno stavební povolení, bez zbytečného zdržovaní.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení objektu Hasičské zbrojnice na pozemku parc. č. 626/18 k. ú. Újezd u Průhonic na stávající distribuční soustavu se společností PRE distribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5.
Rozsah nového stavu sítě NN je vyznačen v situačním plánu, který je nedílnou součástí smlouvy.
II. Ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Proti: Fiala
Zdržel: Kopp, Hakl
Návrh byl přijat.

10. Vyhodnocení VŘ – rekonstrukce ulice Proutěná
Starosta předložil vyhodnocení veřejné zakázky akce Rekonstrukce ulice Proutěná. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě vymezené ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská. Městská část obdržela tři cenové nabídky, které byly vyhodnoceny hodnotící komisí dne 17. 1. 2018.
Starosta uvedl, že se uskutečnilo několik výrobních výborů se zástupci SBD a SVJ v dané lokalitě.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl se dotázal, z jakého důvodu nedostali všichni členové zastupitelstva pozvánku na výrobní výbory, a dodal, že prioritně je nutné řešit křižovatku ulic Milíčovská x Na Křtině.
Starosta sdělil, že na výrobní výbory byli pozváni místní občané z lokality, které se bude výše zmíněná rekonstrukce dotýkat, což považoval za dostačující.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“ od společnosti DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r. o., IČ: 485 92 722, se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany za celkovou cenu ve výši 1.870.000 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení,
IV. ukládá starostovi pozvat na výrobní výbory při zpracovávání projektové dokumentace členy stavebního výboru a členy ZMČ.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu Hasičské zbrojnice
Starosta informoval o výběru dodavatelů služeb souvisejících s technickým, bezpečnostním a autorských dozorem na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Městská část obdržela tři nabídky na zajištění technického a nákladového dozoru investora, dvě nabídky na zajištění BOZP, a jednu nabídku na autorský dozor od zhotovitele dokumentace pro provedení stavby. Zároveň byly předloženy tabulky s vyhodnocením nabídek.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, z důvodu spolupráce s Ing. Randuškou na jiných projektech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nabídku společnosti RAFPRO, s. r. o., IČ: 285 00 385, se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic za celkovou cenu ve výši 58.000 Kč bez DPH,
II. schvaluje nabídku společnosti RAFPRO, s. r. o., IČ: 285 00 385, se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na zajištění koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic za celkovou cenu ve výši 30.000 Kč bez DPH,
III. schvaluje nabídku Ing. Romana Randušky, IČ: 664 90 600, se sídlem Žitavského 546, 156 00 Praha 5 na zajištění technického a nákladového dozoru investora na stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic za celkovou cenu ve výši 196.000 Kč bez DPH.
IV. ukládá starostovi podepsat příkazní smlouvy dle I., II. a III. bodu tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
Zdržel: Kopp, Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

12. Vyhodnocení VŘ – TDI, BOZP a AD na stavbu ZŠ Formanská
Starosta informoval o výběru dodavatelů služeb souvisejících s technickým, bezpečnostním a autorských dozorem na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská. Městská část rozeslala poptávky na jednotlivé dodavatele a obdržela tři nabídky na zajištění technického a nákladového dozoru investora, dvě nabídky na zajištění BOZP, a jednu nabídku na autorský dozor od zhotovitele dokumentace pro provedení stavby.
Zároveň byly předloženy tabulky s vyhodnocením nabídek.
Ing. Hakl uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, z důvodu spolupráce s Ing. Randuškou a Ing. Abrhamem na jiných projektech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nabídku Ing. Lukáše Abrhama, Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, IČ: 668 64 631 na zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská za celkovou cenu ve výši 53.600 Kč bez DPH.
II. schvaluje nabídku společnosti RAFPRO, s. r. o., IČ: 285 00 385, se sídlem Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na zajištění koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská za celkovou cenu ve výši 30.000 Kč bez DPH,
III. schvaluje nabídku Ing. Romana Randušky, IČ: 664 90 600, se sídlem Žitavského 546, 156 00 Praha 5 na zajištění technického a nákladového dozoru investora na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská za celkovou cenu ve výši 147.500 Kč bez DPH,
IV. ukládá starostovi podepsat příkazní smlouvy dle I., II. a III. bodu tohoto usnesení.

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková, Kopp, Fiala
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

13. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 1/2018
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- starosta informoval, že 1. část plánu péče Milíčovských vrchů, tj. plán probírky jehličnatých porostů byl odeslán k vyjádření na MHMP a 2. část plánu péče bude dle smlouvy s dodavatelem předána v prvním čtvrtletí roku 2018.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 e) „Různé“ – Edikt – oprava faktury – vypracování stanoviska bylo zadáno právnímu zástupci ke zpracování.
Ze zápisu č. 1/2018 trvá usnesení k bodu č. 8 „Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice“ – není podepsána smlouva o dílo. Ze zápisu č. 1/2018 trvá usnesení k bodu č. 9 „Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská“ – není podepsána smlouva o dílo.
Ze zápisu č. 1/2018, bod č. 14 „Různé“, za c) „Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a. s.“ – starosta vyzval Ing. Hakla, aby se k tomuto bodu vyjádřil. Ing. Hakl uvedl, že k takové banalitě nebude vyjadřovat. Městská část přebírala záštitu nad výše uvedeným závodem v letech 2014–2016, zábor veřejného prostranství nikdy neřešila. V roce 2017 vydal souhlas s konáním bez záboru veřejného prostranství.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 1/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Interpelace
Ing. Hakl vznesl dotaz na starostu týkající se zatravnění Milíčovských kopců v rámci jejich revitalizace. V červnu 2017 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém byl posunut termín dokončení plnění předmětu díla do 31. 10. 2017. V současné době je již patrné, zda byly trávníky založeny či nikoliv. V soupisu stavebních prací s výkazem výměr je uvedeno, že dojde k založení trávníku na 6 000 m2, ale dle odhadu Ing. Hakla byl trávník založen pouze na 1 000 m2. Otázky Ing. Hakla: Bylo dílo dokončeno a řádně předáno předávacím protokolem? Byla vystavena konečná faktura? Pokud dílo nebylo dokončeno, tak proč?
Starosta vyzval přítomného referenta odboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Staňka, aby se k tomuto dotazu vyjádřil. Ing. Staněk uvedl, že dílo bylo dokončeno v termínu, předáno předávacím protokolem, a po celou dobu revitalizace byl řádně veden stavební deník. Plocha, která byla zatravněna, odpovídá ploše uvedené ve smlouvě o dílo. Trávník byl zaset podél asfaltových cest a na vrcholu prostředního kopce. Tráva, která byla vyseta na podzim, zatím nevzešla. Ing. Hakl požádal o zaslání písemné odpovědi na dotaz týkající se zatravnění Milíčovských kopců.
Ing. Hakl vznesl další dotaz týkající se rekonstrukce komunikace K Motelu, která probíhala od podzimu 2016 do ledna 2017. Komunikace není do současné doby opravena a obyvatelé dotčené ulice jsou znepokojeni stávajícím stavem. Ing. Hakl žádá o předložení stížnosti na havarijní stav ulici K Motelu, kterou místní obyvatelé podali v říjnu 2017 na úřad městské části, a o odpověď na ni.
Starosta uvedl, že rekonstrukci komunikace K Motelu zajišťuje a financuje Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. V současné době probíhají jednání mezi městskou částí a odborem technické vybavenosti o dokončení rekonstrukce komunikace. Obyvatelé dotčené lokality byli o tomto písemně informováni.

15. Různé
a) Termín zasedání 21. 2. 2018 od 17,00 hodin

Pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková, Kopp, Fiala
Zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

b) Revokace usn. č. 11 ze zápisu 1/2018 – změna názvu
Starosta uvedl, že v usnesení č. 11, zápisu č. 1/2018 došlo k písemné chybě v označení smluvní strany.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. revokuje usnesení č. 11 ze zápisu 1/2018,
II. schvaluje uzavření smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní se Spolkem Požerák, se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČ: 226 65 749, s účinností od 1. 1. 2018,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Kontrolní výbor – změna člena
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala konstatoval, že stávající člen kontrolního výboru Jan Pastorek uvedl, že se již nebude účastnit jednání výboru. Z tohoto důvodu je nutné provést jeho odvolání a zvolit nového člena. Jako nový člen se přihlásil Ing. Hakl.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. odvolává člena kontrolního výboru Jana Pastorka,
II. jmenuje nového člena kontrolního výboru Ing. Daniela Hakla.

Pro: Drahorád, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková, Kopp, Fiala, Hakl
Zdržel: Hromádka
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,28 hodin dne 24. 1. 2018.
Zapsala dne 24. 1. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.