Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12. 2. 2018, 18:00–19:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Hrubý, Pitrman, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluveni:

Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 RD – vyjádření k PD

MČ obdržela žádost o vyjádření k PD (DÚR+DSP) stavby „ Zpevněné plochy a inženýrské sítě technického vybavení pro 12 rodinných domů“. Jedná se o komunikaci v prodloužení ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a VO. Studie zástavby byla projednávána ve stavebním výboru již 5.11.2008 a 4.2.2009, v ZMČ 18.11.2008 a 10.2.2009. Upravená DÚR byla projednána ve stavebním výboru 12.4. a v ZMČ byla 16.4.2012 s při­pomínkami odsouhlasena. MČ se k DÚR vyjádřila naposledy 2.10.2015. Územní řízení na komunikaci a sítě bylo zahájeno již 31.1.2014 a později zastaveno. V průběhu roku 2017 bylo dvakrát zahájeno a zastaveno řízení o dělení pozemků (25.1.-26.4.2017 a 21.6.-22.8.2017). Vlastní RD lze povolit společným souhlasem. Zástupce vlastníků, společnost GP Plus s.r.o., již nabízí jednotlivé RD k prodeji s předpokládaným termínem dokončení stavby 12/2018.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s PD a dále prověřit:
- splnění předchozích podmínek, včetně usnesení ZMČ č. 3a zápisu č. 4/2012 z 16.4.2012
- dohody se žadatelem ve smyslu usnesení ZMČ č. 4 zápisu č. 5/2012 ze dne 14.5.2012
- koordinaci napojení budoucího konce ulice s DÚR sousední stavby Catha II.

Pro: všichni

Bod č.3 – Podněty na změny ÚP č. 36/2016–39/2016 – opakované vyjádření

Spoluvlastníci pozemků na jihovýchodním okraji městské části podali 23.12.2015 pros­třednictvím MČ pět podnětů na změny ÚP. Jedná se většinou o území mezi ulicí Nad náhonem a Botičem, v posledním případě o pozemek mezi mlýnem a ČOV. Podněty byly projednány ve stavebním výboru 15.2. a v ZMČ 24.2.2016, které tři z nich odsouhlasilo. Pod č. 21/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016 a 39/2016 byly projednány 12.12.2016 a 9.1.2017 v Komisi RHMP pro změny územního plánu a 27.2.2017 ve Výboru ZHMP pro územní rozvoj a územní plán – s doporučením pořizovat pouze úpravu ÚP dle č. 21/2016. 2.11.2017 ZHMP podněty č.36/2016–39/2016 odmítlo. O podnětu č. 21/2016 dosud rozhodnuto nebylo. Zástupkyně spoluvlastníků nyní žádá MČ o nové vyjádření k (již usnesením ZHMP zamítnutým) podnětům č.36–39. Novela stavebního zákona, účinná od 1.1.2018, umožňuje pořizování změn ÚP zkráceným postupem, kdy žadatel místo podnětu předloží rovnou zpracovaný návrh změny se stanovisky dotčených orgánů. MHMP proto nyní vyzval žadatele, chtějí-li tuto možnost u podnětu č. 21/2016 využít, k doplnění podkladů.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

15.12.2017 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Novostavba bytového domu Catha I“. Jedná se o třípodlažní objekt o zastavěné ploše 638m2, výšce cca 10m, který obsahuje ve dvou sekcích celkem 30 bytů, 27 parkovacích stání v 1.PP s vjezdem z prodloužení ulice Pastevců a 8 venkovních stání.

12.1.2018 byl zveřejněn nový závěr zjišťovacího řízení záměru „Bydlení – Újezd u Průhonic, k.ú. Újezd u Průhonic“ – záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.. Oznámení záměru bylo zveřejněno 3.8.2016, původní závěr zjišťovacího řízení 3.3.2017. Proti němu se odvolal spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů a MŽP jako nadřízený orgán 30.10.2017 napadené rozhodnutí zrušil. Jedná se o výstavbu východně od ulice Josefa Bíbrdlíka na celkem 10,4ha, členěnou na lokality: U lesa II., U lesa III., Tribeka a Centrum. V areálu se předpokládá výstavba 116 RD a 11 bytů pro celkem 508 obyvatel, dále 638 m2 nebytových ploch a 326 parkovacích stá­ní.

17.1.2018 bylo oznámeno zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Zbrojnice SDH Újezd u Průhonic, ulice Nad Statkem, včetně cvičné věže, přípojek, tepelného čerpadla, oplocení a rozšíření komunikace“.

4.12.2017 byla v Komisi RHMP pro změny územního plánu a 18.1.2018 ve Výboru ZHMP pro územní rozvoj a územní plán projednán a doporučen k vydání návrh změny ÚP č. Z 2825/00. Jedná se o změnu 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK (posun ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem).

6.2.2018 schválila RHMP aktualizovaný Generel rozvoje cyklistické dopravy hlavního města Prahy, jako součást Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl.m. Praze do roku 2020. Na území správního obvodu Praha 11 se doplňuje hlavní cyklotrasa A219 Kateřinky-Opatov.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš