Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Petrová, Hromádka, Křížek, Ranoš, Fiala, Kopp, Hakl (příchod v 17,03 hodin)
Omluven: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17,01 hodin dne 21. 2. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 17 bodech.

17,03 hodin přišel Ing. Hakl.

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ o za b) „Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz.“

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl předsunout bod č. 9 „KAZIKO, a. s.“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ivan Křížek.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Mgr. Michal Kopp, JUDr. Karel Fiala a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. KAZIKO, a. s.
Starosta představil právní zástupce městské části a firmy Kaziko, a. s.
Zastupitelé udělili slovo právnímu zástupci městské části, Mgr. Fischerovi.
Mgr. Fischer okomentoval právní stanovisko s návrhem dalšího postupu pro uplatnění práv po odstoupení od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Základní škola prvního stupně Formanská. Uvedl, že došlo k odstoupení od smlouvy a nyní musí dojít k vypořádání vzájemných práv a povinností, které v průběhu stavby vznikly. V průběhu stavby došlo i k několika škodním událostem, které způsobily škodu na majetku městské části. Firma Kaziko, a. s., vystavila městské části tři faktury v celkové výši 849 614 Kč za práce uskutečněné na stavbě školy. Městská část je neuhradila a vrátila zpět. Městská část vyčíslila své požadavky a nároky ve výši 5 048 825 Kč (bez vyčíslení škodních událostí), které firma Kaziko, a. s., neuznává, a požaduje uhrazení vystavených faktur. Dále Kaziko, a. s., nesouhlasí se smluvní pokutou za nesplnění 1. uzlového bodu. Mgr. Fischer upozornil, že nároky vyčíslené městskou částí, které jsou zpochybněné firmou Kaziko, a. s., jsou nároky spornými a pokud bude městská část trvat na jejich uhrazení v soudním řízení, musí s touto sporností, a i s případným neúspěchem v rozhodčím řízení počítat, včetně nákladů, které městské části v souvislosti s podáním žaloby vyvstanou (rozhodčí poplatek ve výši 4 % z předmětu žalobního návrhu, úhrada nákladů na právní zastoupení straně, která bude mít v rozhodčím sporu úspěch, byť částečný). Dále doporučil, aby městská část zvážila možný úspěch ve věci, uplatnila proti zhotoviteli stavby své nároky započtením oproti splatným závazkům, které na základě faktur zhotovitele vůči němu má a ve zbylé části svých nároků se obrátila na rozhodčí soud.
Tajemník úřadu Ing. Müller uvedl, že firma Kaziko, a. s., nekomunikuje s likvidátorem škodních událostí a označuje škodní události za neoprávněné. Škody na movitém majetku mateřské školy nejsou vyčísleny a v současné době není jasné, v jakém rozsahu se bude muset nemovitost opravovat.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
JUDr. Fiala uvedl, že ve vyjádření Mgr. Fischera chybí konkrétní doporučení městské části, jakou částku a z jakých důvodů lze u rozhodčího soudu uplatnit. Městská část musí postupovat efektivně a co nejdříve získat škodní plnění. Dotázal se, kdy dá právní zástupce konkrétní doporučení na další postup.
Mgr. Fischer uvedl, že nároky městské části nejsou přesně vyčíslené, jelikož není znám rozsah škod. Poslední, třetí, faktura od firmy Kaziko, a. s., byla doručena městské části až dnes (21. 2. 2018). Doporučuje vyčkat minimálně do vyřešení postoje firmy Kaziko, a. s., k pojistným událostem, do vyřešení pojistného plnění. Dále uvedl, že pokud nebude znát škodu a příčinnou souvislost se škodou, nemůže doporučit podat žalobu k rozhodčímu soudu.
Zastupitelé udělili slovo právní zástupkyni firmy Kaziko, a. s., JUDr. Nahodilové.
Právní zástupkyně uvedla, že nároky vyčíslené městskou částí firma Kaziko, a. s., neuznává a trvá na úhradě všech tří vystavených faktur. Soupis provedených prací byl ze strany městské části schválen, a přesto nebyla žádná z vystavených faktur uhrazena. Případný zápočet nebude firma Kaziko, a. s., uznávat, neboť se jedná o sporné nároky. Firma preferuje mimosoudní vyrovnání.
Firma Kaziko, a. s., odstoupení od smlouvy o dílo respektovala a nerozporovala, vždy poskytovala součinnost. Zvažuje napadnutí odstoupení od smlouvy a výběrového řízení. Smlouva s novým zhotovitelem je odlišná, absentují smluvní pokuty za nesplnění uzlových bodů. U případného rozhodčího soudu bude ze strany firmy Kaziko, a. s., namítnuto, že nedošlo k podstatnému porušení smlouvy. V případě 1. uzlového bodu existuje odlišný výklad obou stran, sankce za nesplnění tohoto bodu je nepřiměřeně vysoká, v rozporu s dobrými mravy. Firma byla připravena stavbu dokončit a v jejím případě se jedná o zmařenou investici.
Právní zástupkyně dále uvedla, že prověří stanovisko firmy Kaziko, a. s., k pojistným událostem na mateřské škole.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí právní stanovisko, vypracované advokátem Mgr. Karlem Fischerem, s návrhem dalšího postupu pro uplatnění práv po odstoupení od Smlouvy o dílo se společností KAZIKO, a. s., se sídlem Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, uzavřené dne 12. 7. 2017, na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“.
II. schvaluje pověření advokáta Mgr. Karla Fischera k jednání za účelem vypořádání pohledávky se společností KAZIKO, a. s., v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo a nedokončením stavby „Základní škola prvního stupně Formanská“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018
Členka finančního výboru Hana Petrová informovala o jednání finančního výboru konaného dne 5. 2. 2018. Na programu jednání byly čtyři body – čestné prohlášení k využití finančního grantu SK Újezd, členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR, návrh rozpočtu pro rok 2018 a úpravy rozpočtu k únoru 2018. Všechny body krátce představila.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 2. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Čestné prohlášení k využití finančního grantu – SK Újezd
Starosta informoval, že SK Újezd předložil finančnímu výboru čestné prohlášení k využití finančního grantu, kterým bylo doloženo financování soustředění dětí na hřišti SK Újezd. Toto doplnění bylo požadováno k prokázání financování dotace za rok 2017. Finanční výbor toto čestné prohlášení akceptuje a považuje použití dotace za vyřízené.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí čestné prohlášení k využití finančního grantu pro mládežnická družstva SK Újezd Praha 4, z. s.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Členský příspěvek pro SMS ČR
Členka finančního výboru Hana Petrová předložila návrh členského příspěvku pro Sdružení místních samospráv ČR ve výši 10 000 Kč. Částka se skládá z pevné částky 2 000 Kč, z příspěvku 2 Kč za každého občana a z dobrovolné částky. Zastupitelstvo schválilo členství městské části v SMS ČR na svém zasedání dne 13. 12. 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR za rok 2018 ve výši 10 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Návrh rozpočtu pro rok 2018
Členka finančního výboru Hana Petrová předložila návrh rozpočtu městské části pro rok 2018 v hlavní činnosti, vedlejší činnosti, rozpočet Mateřské školy Formanská a jejího detašovaného pracoviště Mateřské školy Vodnická, statut sociálního fondu a rozpočtový výhled do roku 2023. Finanční výbor doporučil předložený návrh schválit.
Rozpočet městské části je tvořen na základě dotačních vztahů k městským částem a vlastními příjmy. Jednotlivé položky rozpočtu vyjadřují převážně náklady roku minulého a jejich definitivní výše je pak stanovena úpravami rozpočtu. Finanční výbor doporučuje předložený návrh rozpočtu na rok 2018 schválit.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o výši některých položek rozpočtu ve výdajové části.
Tajemník úřadu s referentkou ekonomického odboru úřadu jednotlivé položky rozpočtu okomentovali.
Ing. Hakl uvedl, že k výše uvedenému bodu chybí důvodová zpráva, a žádá, aby mu byly zasílány pozvánky na jednání finančního výboru. Dále uvedl, že s návrhem rozpočtu nesouhlasí a bude hlasovat proti, neboť součástí rozpočtu je investice na stavbu domova seniorů, a nákup nebytového prostoru v plánovaném bytovém domě Pastevců. S oběma stavbami nesouhlasí.
JUDr. Fiala uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování, neboť nesouhlasí s výstavbou domova seniorů za podmínek, které byly řečeny, a s nákupem nebytového prostoru.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a zdaňované činnosti městské části Praha – Újezd, který byl vyvěšen od 6. 2. 2018 do 20. 2. 2018, vytvořen na základě dotačních vztahů k městským částem schválených usnesením č. 2447 ze dne 10. 10. 2017 a vlastními příjmy;
II. schvaluje:
- navržený rozpočet městské části na rok 2018 v hlavní činnosti příjmy ve výši 20 050 000 Kč a výdaji ve výši 26 861 300 Kč a plánovaný schodek ve výši 6 811 300 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2017). Převody z rozpočtových účtů na účet sociálního fondu ve výši 200 000 Kč dle přílohy č. 1;
- navržený rozpočet zdaňované činnosti na rok 2018 s výnosy ve výši 337 000 Kč, náklady ve výši 40 000 Kč, hospodářský výsledek 297 000 Kč dle přílohy č. 2;
- navržený rozpočet MŠ Formanská dle přílohy č. 3;
- navržený rozpočet detašovaného pracoviště MŠ Vodnická dle přílohy č. 4;
- navržený statut sociálního fondu na rok 2018 dle přílohy č. 5;
- navržený rozpočtový výhled do r. 2023 dle přílohy č. 6.
III. ukládá předložit rozpočet hlavní činnosti, hospodářské činnosti a rozpočtový výhled MČ Praha-Újezd Magistrátu hl. m. Prahy.

pro: Drahorád, Hromádka, Křížek, Ranoš, Petrová, Draštíková
proti: Hakl
zdržel: Kopp, Fiala
Návrh byl přijat.

9. Úpravy rozpočtu k 02/2018
Starosta předložil návrh na zvýšení rozpočtu k únoru 2018 o 105 500 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci na volby prezidenta České republiky. Finanční výbor doporučil úpravu schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 02/2018 dle přílohy č. 7.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA
Starosta předal slovo tajemníkovi úřadu Ing. Müllerovi, který informoval o návrhu programu, jehož účelem je poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků výherních hracích automatů a nastavení podmínek a kritérií pro žadatele k možnému získání účelových dotací na pořádání kulturních a sportovních akcí pro fyzické a právnické osoby (nestátních, neziskových organizací) založených nebo působících na území městské části Praha-Újezd. Součástí programu je Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace a Žádost o dotaci v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části Praha-Újezd. Výše uvedený program je v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Ing. Hakl uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva upozornil, že městská část v minulých letech, v případě poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA, porušovala zákon č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA, vzor žádosti o dotaci v oblasti podpory sportovní a kulturní výchovy v městské části Praha-Újezd a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace, které jsou nedílnou součástí programu,
II. ukládá zveřejnit program na úřední desce.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018
Předseda kontrolního výboru JUDr. Fiala informoval o jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Újezd dne 24. 1. 2018. Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a schválil plán své činnosti pro rok 2018. Při kontrole nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Výbor má výhradu pouze ke koupi automobilu Fiat Doblo od Autocentra Dojáček, s. r. o., kdy byl automobil pořízen pouze na základě odsouhlasené nabídky prodejce a na základě předávacího protokolu. Pro příště je v podobných případech nutné trvat na kvalitní smluvní dokumentaci.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018.

Pro: všichni
Návrh byl přijat.

12. Výbor stavební a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o jednání výboru dne 12. 2. 2018. Na programu výboru byly tři body: Zpevněné plochy a inženýrské sítě pro 12 RD – vyjádření k PD; Podněty na změny ÚP č. 36/2016–39/2016 – opakované vyjádření; Různé – informace.
Předseda výboru Ing. Ranoš informoval o žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „Zpevněné plochy a inženýrské sítě technického vybavení pro 12 rodinných domů“. Jedná se o komunikaci naproti ulice Ke Smrčině mezi Formanskou a D1, její odvodnění, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, silnoproud a veřejné osvětlení. Starosta v této souvislosti uvedl, že městská část bude v rámci územního rozhodnutí na stavbu žádat o příspěvek na občanskou vybavenost.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 12. 2. 2018.

Pro: všichni
Návrh byl přijat.

19,00 hodin – členové zastupitelstva odsouhlasili 5 minutovou přestávku.
19,05 hodin – pokračuje zasedání zastupitelstva.

13. Akro estate, s. r. o. – darovací smlouva na chodník a pozemky
Starosta předložil darovací smlouvu mezi stranami AKRO estate, s. r. o., (dárce) a městskou částí Praha-Újezd (obdarovaný) o darování chodníků pro veřejné účely a pro zajištění bezplatného přístupu a vjezdu vlastníků nebo uživatelů jednotek bytového domu. Komunikace a chodníky jsou vybudovány v rámci stavby Bytový dům Kateřinky (křižovatka ulic Na Křtině a Milíčovská).
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje darovací smlouvu se společností AKRO estate, s. r. o., IČ: 261 77 251, se sídlem U Roháčových kasáren 1555/10, 100 00 Praha – Vršovice.
II. ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Pro: všichni
Návrh byl přijat.

14. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta předložil žádost Spolku Lugta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2018 a připojit se tak k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Pro: Drahorád, Kopp, Hakl, Křížek, Ranoš, Petrová, Hromádka
Zdržel: Fiala, Draštíková
Návrh byl přijat.

15. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 2/2018
Ze zápisu č. 12/2017 trvá usnesení k zápisu č. 5/2017 k bodu č. 9b) „Revitalizace Milíčovských kopců – vypracování detailního plánu údržby a výsadby zeleně“- zastupitelům byl předložen „Plán péče Milíčovských vrchů“.
Ze zápisu č. 16/2017 trvá usnesení k bodu č. 21 e) „Různé“ – Edikt – oprava faktury – vypracování stanoviska bylo zadáno právnímu zástupci ke zpracování.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 2/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Interpelace
Mgr. Kopp vznesl dotaz na starostu týkající se jeho chování v souvislosti s příspěvky na facebooku: „Při přečtení tvých příspěvků na facebooku, které jsou obvykle snůška slaboduchých blábolů, dezinformací a polopravd, vzniká otázka, jestli jsi schopen vnímat realitu a dávat si věci do souvislostí. Některé tvé reakce na dění v obci, v zastupitelstvu atd. mi připadají dezorientované až slaboduché. Nevím, jestli to je způsobeno stresem před blížícími se komunálními volbami a tvou obhajobou postu starosty, zdravotními problémy či jinými důvody, ale tvé chování mi nepřipadá standartní. Má otázka zní: jsi schopen po psychické stránce vést úřad starosty do konce volebního období, tzn. mj. vnímat realitu a podle toho se chovat.
Stručnou a jasnou odpověď prosím písemně nebo ústně na jednání zastupitelstva. Děkuji Mgr. Michal Kopp.“
Tajemník úřadu uvedl, že tento dotaz nepatří do tohoto bodu, neboť se netýká působnosti starosty. Starosta přesto ústně odpověděl a do příštího zasedání podá odpověď i písemně.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli týkající se působnosti starosty a příspěvků některých zastupitelů na facebooku.
Ing. Hakl vznesl dotaz na tajemníka úřadu, zda úřad městské části plní své povinnosti, a vkládá smlouvy do registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
Tajemník úřadu ho ujistil a dokázal, že úřad postupuje v souladu se zákonem a plní povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

17. Různé
a) Termín zasedání 21. 3. 2018 od 17,00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Mateřská škola Formanská – náklady na náhradní provoz
Z důvodu pokládky stropních panelů v mateřské škole, ve dnech 5. a 6. března 2018, starosta informoval o nutnosti zajištění náhradního provozu mateřské školy, zejména z důvodu bezpečnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje uhradit náklady na náhradní provoz Mateřské školy Formanská do maximální výše 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,40 hodin dne 21. 2. 2018.
Zapsala dne 21. 2. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.