Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 3. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek (příchod v 17.03 hodin), Fiala, Hakl
Omluven: Petrová, Kopp, Ranoš
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.01 hodin dne 21. 3. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ, pan starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 9 bodech.

17.03 hodin přišel Ivan Křížek.

Starosta navrhl, z důvodu nedodání materiálu k projednání bodu, vyřadit bod č. 5 „EVOSA – žádost o uzavření dodatku č. 1 – D + M roletových schránek vč. rolet“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zástupkyně starosty Jana Draštíková navrhla doplnit do bodu č. 9 „Různé“ za b) „Komunitní centrum Motýlek“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, JUDr. Karel Fiala a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. PČR – žádost o poskytnutí finančního daru
Starosta informoval o žádosti Obvodního ředitelství policie Praha IV o poskytnutí finančního daru na nákup výkonných taktických svítilen se stavěcím kuželem za celkovou částku 50 000 Kč. Svítilny budou sloužit k přímému výkonu služby a zvyšovat bezpečnost policistů při službě. Městská část jak v minulosti, tak i v letošním roce, spolupracuje s Policií České republiky, zejména při pořádání dětského dne, kde se děti seznamují s její prací.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli ohledně sponzorování prostředků pro práci policie a případných benefitů pro městskou část.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje finanční dar ve výši 50 000 Kč pro Obvodní ředitelství Policie Praha IV, U Plynárny 2, 145 04 Praha 4,
II. žádá zpracovat aktuální přehled zařazení motorizovaných hlídek na katastrálním území Újezd u Průhonic,
III. žádá o prohloubení spolupráce na úseku prevence především ve vztahu k mládeži.

pro: Drahorád, Fiala, Křížek, Draštíková, Hromádka
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

5. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta informoval o průběhu výstavby Základní školy Formanská. Firmě Evosa, Ekologické a vodní stavby, spol. s r. o., bylo 1. února 2018 předáno stanoviště. Proběhla betonáž věnců a průvlaků a v minulém týdnu byly položeny stropní panely. V nejbližší době dojde k betonáži panelů, k zakrytí okenních otvorů a následně k zahájení realizace podlahy v 1. patře.
Ředitel školy Mgr. Kunst pořádá v pondělí 26. března od 17.00 hodin v Mateřské škole Formanská informační schůzku k zápisu do první třídy. Zápisy do první třídy proběhnou ve středu 4. dubna od 13.00 do 17.30 hodin a ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 15.30 hodin v Základní škole Ke Kateřinkám.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informaci o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 3/2018
Bod č. 16 „Interpelace“. Starosta přečetl odpověď na interpelaci Mgr. Koppa:

„Odpověď na interpelaci ze dne 21. 2. 2018
Milý kolego,
pokud mé zveřejňování informací na facebooku, které si občané mohou snadno dohledat a ověřit si pravdu, je snůškou slaboduchých blábolů, dezinformací a polopravd, tak se Ti moc omlouvám.
Omlouvám se za zveřejnění zápisu ze Zastupitelstva MČ Praha – Újezd ze dne 24. 1. 2018, na kterém jsi veřejně prohlásil, že máš osobní problémy s tím, aby hasiči obdrželi tak vysokou částku, kterou požaduji. Požadované finanční prostředky jsou používané pro vzdělávání mladých hasičů.
Dále se Ti omlouvám za zveřejnění pravdivých tvrzení. Konkrétně na facebooku, že jako předseda finančního výboru neinformuješ své kolegy SOUSEDY o své vykonávané práci předsedy, a že jsi nebyl na finančním výboru, na kterém se projednával důležitý bod – rozpočet MČ Praha – Újezd pro rok 2018.
Odpověď na tvou otázku, jestli jsem schopen po psychické stránce vést úřad starosty do konce volebního období, tzn. mj. vnímat realitu a podle toho se chovat, zní ano.
S pozdravem Václav Drahorád“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 3/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Interpelace
Nebyl podaná žádná interpelace.

8. Různé
a) Termín zasedání 18. 4. 2018 od 17.00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Komunitní centrum Motýlek
Zástupkyně starosty paní Draštíková vyzvala zastupitele, aby se přidali k zaměstnancům úřadu a přispěli finanční částkou 500 Kč na nákup dětských plen pro Komunitní centrum Motýlek.

c) Bezdomovci na ÚTUMU
Ivan Křížek informoval o výskytu bezdomovců na Milíčovských kopcích. Záležitost předal městské policii.

d) Pozvánka na kulturní a sportovní akce
14. 4. 2018 – Dětské běžecké závody od 9.00 hodin u multifunkčního hřiště v Kateřinkách
15. 4. 2018 – Jarní úklid Milíčovských kopců od 14.00 hodin

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.38 hodin dne 21. 3. 2018.
Zapsala dne 21. 3. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.