Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 18. 4. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Hakl, Petrová, Kopp, Ranoš (příchod v 17.08 hodin)
Omluven: Fiala
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.02 hodin dne 18. 4. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.

Přítomní hosté požádali o zařazení bodu týkajícího se stanoviště separovaného odpadu na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině na program zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl doplnit program o bod „Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Kaziko – schválení podání žaloby“ a zařadit ho jako bod č. 5.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program do bodu č. 6 „Úprava rozpočtu 04/2018“ za b) „Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Schválení dodavatele fitness stanic“ a zařadit ho jako bod č. 11.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl sloučit bod č. 7 „Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba Hasičské zbrojnice“ a bod č. 10 „Informace o výstavbě Hasičské zbrojnice“ a zařadit je jako bod č. 10 za a) a 10 b).

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Daniel Hakl, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Daniel Hakl, Mgr. Michal Kopp a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině

17.08 hodin přišel Ing. Ranoš.

Starosta stručně informoval o situaci týkající se stanoviště separovaného odpadu na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině: Stanoviště je v současné době umístěné na soukromém pozemku, a je nutné jeho přemístění na pozemek ve správě městské části. Městskou částí byl vytipován pozemek v blízkosti stávajícího stanoviště (cca 20 m od něj), v ulici Vodnická. Městská část bojovala od roku 2000 proti záměru stavby tří bytových domů v ulici Na Křtině. V rámci této stavby investor získal do svého vlastnictví i pozemky, na kterých se nyní nachází předmětné stanoviště odpadu. V současné době je vydán územní souhlas na umístění stanoviště separovaného odpadu na pozemku parc. č. 265/397. Stanoviště splňuje požadavky Pražských služeb, a. s., i vyhlášky hlavního města Prahy. Starosta dále informoval, že se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací v sídlišti Kateřinky a součástí projektu je i umístění kontejnerových stání na tříděný odpad pod zem (realizace během 2 let). Městská část dále v součinnosti s Pražskými službami navýší četnost svozu, aby zabránila přeplňování kontejnerů, a zajistí častější úklid kolem stanoviště.
Členové zastupitelstva udělili slovo zástupcům přítomných občanů bydlících v řadových domech v ulici Vodnická, kteří s přemístěním stanoviště na pozemek parc. č. 265/397 nesouhlasí:
Zastupitelé městské části měli dohodnout podmínky stání separovaného odpadu s investorem stavby. U místních obyvatel panuje obava, že díky výstavbě nového stanoviště ubydou v předmětné lokalitě parkovací místa. V ulici Vodnická je úzká vozovka a při vývozu kontejnerů dojde k neprůjezdnosti ulice. Kolem stanoviště se bude tvořit nepořádek a hrozí zejména nebezpečí střepů na silnici a na chodníku. Dále je nové místo navrhováno v zeleni, na nově vybudovaných chodnících. Paní Vinanteová uvedla, že nově navrhované místo se nachází v zeleni a význam tohoto parku přijde díky výstavbě stání vniveč. Pokud se budou kontejnery zapouštět do země, zničí se stávající vzrostlá zeleň a stromy. Navrhla umístit stání separovaného odpadu na jiná místa, kde není zeleň, a pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o místo na křižovatce ulic Proutěná a U Pramene nebo na konci ulice Proutěná u kotelny. Zástupci občanů žádají celou záležitost prošetřit, projednat a zhodnotit zastupitelstvem městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli a přítomnými zástupci občanů.
Starosta navrhl svolat jednání stavebního výboru a celou věc dále projednat na výrobním výboru v rámci příprav projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikací v Kateřinkách. Pan Křížek dále navrhl, aby na tato jednání byli přizváni i zástupci SVJ a SBD v předmětné lokalitě. Jako vhodný termín svolání jednání stavebního výboru společně navrhli středu 2. května od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi projednat záležitost týkající se přemístění stanoviště separovaného odpadu z křižovatky ulic Vodnická a Na Křtině ve výboru stavebním a pro životní prostředí za účasti zástupců obyvatel z řadových domů v ulici Vodnická a zástupců SVJ a SBD bytových domů v sídlišti Kateřinky. Do doby dořešení záležitosti nebudou dále probíhat stavební úpravy týkající se nového stanoviště separovaného odpadu na pozemku parc. č. 265/397 v k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. KAZIKO – schválení podání žaloby
Starosta předložil právní stanovisko advokátní kanceláře Karel Fischer k návrhu dalšího postupu pro uplatnění práv po odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2017 se společností Kaziko, a. s. Předmětem smlouvy je stavba Základní škola prvního stupně Formanská. Součástí stanoviska je vyčíslení nároků městské části a firmy Kaziko, a. s.
Členové zastupitelstva udělili slovo právnímu zástupci městské části Mgr. Fischerovi.
Mgr. Karel Fischer plně odkázal na stanovisko advokátní kanceláře, ve kterém doporučuje, aby městská část uplatnila proti firmě Kaziko, a. s., své nároky započtením oproti závazkům vypočteným na základě nezaplacených faktur. Ve zbylé části svých nároků se městská část má obrátit na rozhodčí soud.
Městská část vyčíslila své nároky na celkovou částku 4 971 945 Kč. Mgr. Fischer upozornil, že nároky městské části jsou zčásti sporné, zejména smluvní pokuta za nesplnění prvního uzlového bodu. Tyto nároky firma Kaziko, a. s., neuznává a požaduje, aby městská část uhradila faktury vystavené zhotovitelem stavby.
V průběhu stavby došlo také k pojistným událostem (několikeré vytopení mateřské školy v přízemí budovy), které jsou nadále šetřeny. Mgr. Fischer doporučil nečekat do vyřešení škodních událostí a tento nárok zatím ponechat mimo rozhodčí řízení.
Proběhla diskuse týkající se mimosoudního vyrovnání s firmou Kaziko, a. s., a výši soudního poplatku. Mgr. Fischer uvedl, že jednání o mimosoudní vyrovnání již proběhlo a bylo neúspěšné. Před podáním žaloby se pokusí o smír. Soudní poplatek činí 4 % ze žalované částky.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. uplatnění nároků v celkové dosud vyčíslené výši 4.971.945 Kč a podání proti zhotoviteli společnosti KAZIKO, a. s., IČO: 266 93 054, žalobu. Od vyčíslených nároků městské části Praha-Újezd budou odečteny splatné závazky, které zhotovitel dokládá na základě faktur.
II. pověření advokáta Mgr. Karla Fischera k podání žaloby dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru dne 16. 4. 2018. Výbor byl seznámen a projednal úpravu rozpočtu k dubnu 2018 a návrh na rozdělení zůstatku na provoz Mateřské školy Formanská a Mateřská školy Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 4. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. a) Úprava rozpočtu 04/2018
b) Rozdělení příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická

Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil úpravu rozpočtu k dubnu 2018. Jednotlivé změny v položkách odůvodnil. Dále informoval o žádosti mateřských škol o převedení zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2017 do roku 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje:
I. úpravu rozpočtu k 04/2018, dle přílohy č. 1,
II. rozdělení hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2017 pro MŠ Formanská, dle přílohy č. 2,
III. převedení zůstatku příspěvku zřizovatele z roku 2017 pro MŠ Vodnická, dle přílohy č. 3.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Nájemní smlouva na nebytové prostory
Starosta předložil žádost o pronájem nebytového prostoru v objektu Domu služeb ve Vodnické ulici. Jedná se o prodejnu potravin. O pronájem požádal stávající nájemce Nguyen Tuan Ngoc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, částka za pronájem činí 4 000 Kč měsíčně bez poplatků za energie.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu Domu služeb na pozemku parc. č. 265/736 v k. ú. Újezd u Průhonic o výměře 55 m2 za účelem provozování prodejny potravin na dobu neurčitou pro žadatele Ngoc Nguyen Tuan, bytem …,
II. ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Informace o výstavbě ZŠ Formanská
Starosta informoval o průběhu výstavby Základní školy Formanská. V současné době probíhá montáž sádrokartonových příček a rozvody vnitřních instalací. Dále se připravují vnitřní omítky.
Současně se schvalují vzorky vnitřního vybavení základní školy.
Do 1. třídy je zapsáno 15 dětí. Ředitel základní školy vypsal 2. kolo zápisu do 1. třídy pro děti z okolních obcí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o průběhu výstavby ZŠ Formanská.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. a) Žádost o půjčku ve výši 6 mil. Kč – stavba Hasičské zbrojnice
b) Informace o výstavbě Hasičské zbrojnice

Starosta krátce shrnul informace o vývoji stavby hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem, které je městská část investorem. Stavební povolení bylo vydáno dne 19. 2. 2018 a nabylo právní moci dne 27. 3. 2018. Generálním dodavatelem stavebních prací je firma Staveko, spol. s r. o., Zdabořská 24, Příbram. Dne 23. 3. 2018 se uskutečnilo předání stavby a následně byla zahájena samotná stavba s termínem dokončení 197 dní, to znamená v cca v prvním říjnovém týdnu. Celkové náklady na stavbu včetně zajištění výběrového řízení, TDI, AD a BOZP + nepředvídatelné stavební úpravy činí 25 mil. Kč. Finanční prostředky městská část získala z finanční rezervy rozpočtu hlavního města Prahy, v roce 2017 to bylo 15 mil. Kč. V letošním roce žádala městská část o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč a obdržela z finanční rezervy pouze 4 mil. Kč. V současné době tak zbývá k dofinancování 6 mil. Kč. Po konzultaci s Magistrátem hl. m. Prahy ohledně možnosti získání prostředků na dofinancování hasičské zbrojnice je doporučeno, aby městská část požádala o bezúročnou půjčku splatnou vždy na podzim na dobu 10 let. Případná první splátka by byla reálná na podzim roku 2019. Půjčky lze uhradit v roce 2019 z rezerv pro městské části.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli:
Ing. Hakl uvedl, že záměr stavby měl být finančně kryt položkou rozpočtu a výběrové řízení na dodavatele stavby nemělo být vypsáno, když městská část nemá dostatek finančních prostředků na její realizaci. Starosta konstatoval, že městské části při financování velkých staveb takto standardně postupují.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje žádost o bezúročnou půjčku ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy splatnou po dobu 10 let určenou na financování stavby „Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Újezdě“,
II. ukládá starostovi zaslat žádost Magistrátu hl. m. Prahy.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková, Ranoš
zdržel: Kopp, Hakl
Návrh byl přijat.

11. Schválení dodavatele fitness stanic
Starosta informoval o získání dotace ve výši 600 000 Kč na vybudování fitness parku. Předložil vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku a montáž fitness stanic na pozemku parc. č. 265/603. Městská část oslovila jedenáct firem a tři z nich podaly cenové nabídky.
Proběhla diskuse týkající se hřišť dodávaných jednotlivými uchazeči, zejména o materiálu, ze kterého jsou cvičební prvky vyrobeny a o jejich barevné odlišnosti.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na akci „Dodávka a montáž fitness stanic“,
II. schvaluje nejvhodnější nabídku na akci „Dodávka a montáž fitness stanic“ od společnosti Onyx wood, spol. s r. o., IČ: 251 78 644, se sídlem: Žernovická 257, 383 01 Prachatice za celkovou cenu ve výši 650 608 Kč včetně DPH,
III. ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 4/2018
Bod č. 4: „PČR – žádost o poskytnutí finančního daru“ trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 4/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Interpelace
Přítomný host z řad veřejnosti, paní Šárka Mrázová, podala následující interpelaci:
1. Loni na jaře bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí k výstavbě devítimetrové protihlukové stěny mezi mostkem Újezd-Průhonice a potokem Botič. Tento záměr je uveden i v Akčním plánu hl. města Prahy. Aktuálně Ředitelství silnic a dálnic stěnu snižuje na pětimetrovou kvůli problémům s přeložením vysokého napětí, které by záměr zdrželo. Žádám obec, aby do příštího jednání zastupitelstva zjistila, v jakém stádiu plán ŘSD je, z jakých důvodů se stěna skutečně snižuje a jak může jako účastník řízení zajistit, aby byla skutečně postavena účinná 9 m vysoká stěna?
2. Již v roce 2007 upozornila hygiena na překračování protihlukových a emisních limitů a doporučila snížení rychlosti mezi Újezdem a Prahou na 80 km v hodině. Doposud ke snížení rychlosti nedošlo. Žádám obec, aby opět podala žádost na ministerstvo dopravy ke snížení rychlosti z důvodu stále se zvyšující dopravy, nadměrného hluku a rozrůstající se výstavby v obci. Případně, aby se ve své iniciativě propojila i s okolními obcemi – Čestlicemi, Průhonicemi a Křeslicemi atd.
3. Uvažovala již obec o podání žaloby na ŘSD, která by byla nejúčinnějším obranným prostředkem? Deset let obec žádá o nápravná opatření a doposud se nic nestalo, právo by bylo na straně obce a navíc v posledních letech dávají soudy obcím a občanským iniciativám v problematice nadměrné dopravy a hluku za pravdu. ŘSD pak tyto žádosti z obav o náhrady škody plní prioritně.

Starosta uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic muselo z důvodu změny hlukových limitů přepočítat výšku původního 9m valu a podat žádost o změnu stavebního povolení na 4m protihlukovou stěnu. Městská část již v roce 2014 podala Ministerstvu dopravy k vyřízení petici občanů městských částí Praha Újezd, Praha Šeberov a Praha 11, prostřednictvím které žádají, aby byla přijata opatření pro snížení hluku z provozu D1 tak, aby byly dodržovány hygienické limity a zdravé životní prostředí. Bohužel neúspěšně.
Městská část v této záležitosti osloví Hygienickou stanici hl. m. Prahy, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy.

14. Různé
a) Termín zasedání 23. 5. 2018 od 17.00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Rozšíření kulturních akcí – rybářské závody dne 2. 6. 2018
Starosta požádal o vyčlenění 20 000 Kč na rozšíření plánovaných kulturních akcí o konání rybářských závodů na Návesním rybníku. Závody bude pořádat rybářský spolek Požerák s podporou SDH Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozšíření kulturních akcí o rybářské závody s celkovými náklady 20 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o Metropolitním plánu
Ing. Ranoš informoval o finální podobě Metropolitního plánu, který je v současné době zveřejněn, aby se s ním mohly seznámit samosprávy. Dále bude svoláno společné jednání.

d) Poděkování
Starosta poděkoval spolku AC Saké Kateřinky za organizaci běžeckých závodů, které se konaly 14. dubna 2018.
Dále poděkoval účastníkům úklidu Milíčovských kopců. Úklid proběhl 15. dubna a bylo nasbíráno cca 1 200 kg odpadu.

e) Pozvánka na kulturní a sportovní akce 30. dubna 2018 – od 16.00 hodin stavění májky na újezdském náměstí a od 18.00 hodin pálení čarodějnic

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.55 hodin dne 18. 4. 2018.
Zapsala dne 18. 4. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.