Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 2. 5. 2018, 18:00–20:00

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hakl, Pitrman, Ranoš, Staněk
Omluveni: Hrubý, Šturmová
Hosté: Draštíková, Zrzavý, Pluhař a 15 občanů (dle prezenční listiny)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 3 bodech. Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Stanoviště separovaného odpadu Vodnická x Na Křtině

V souvislosti s pokračující výstavbou bytového domu společnosti Mikrotechna v ulici Na Křtině připravuje MČ přesun stanoviště tříděného odpadu, dosud umístěného v parkovacím zálivu na pozemcích parc.č. 264/22, 264/44 a 265/396. Na nové umístění na pozemku MČ parc.č. 265/397 v nároží ulic Vodnická a Na Křtině byl dne 16.3.2018 vydán územní souhlas. Dokumentace předpokládá provést v místě stávající zeleně podél chodníku cca 40m2 dlážděné plochy šířky 2,0–2,7m, ukončené ze zadní strany oplocením v.1,9m.

Součástí nyní zpracovávané projektové dokumentace rekonstrukce komunikací v sídlišti Kateřinky je i vyhledávací studie lokalit pro budoucí umístění podzemních kontejnerů tříděného odpadu, přednostně na místě stávajících. Projektant Ing. Pluhař (DIPRO s.r.o.) vysvětlil, že kromě vhodné dopravní přístupnosti limitují výběr míst také podzemní inženýrské sítě.

Vymístění stanoviště tříděného odpadu z plochy parkovacích stání resp. vjezdu do parkingu budoucího bytového domu (nazvaného „Obytný soubor Kateřinky – Na Křtině, stavba A a B“) předpokládá jak jeho územní rozhodnutí (vydané 29.8.2011 a potvrzené MHMP 6.1.2012), tak stavební povolení (vydané 17.4.2015). 2.12.2014 požádala společnost Business Centrum Mikrotechna a.s. o směnu částí pozemků v okolí stavby, řešící narovnání majetkových hranic. Jednalo se o části ulice Na Křtině, novou pěší cestu z nároží k lesu, část předzahrádek za bytovým domem a zděnou trafostanici. Součástí návrhu byl i projekt nového stanoviště tříděného odpadu. Návrh na směnu pozemků byl projednán ve stavebním výboru 11.12. a schválen v ZMČ 18.12.2014.

S navrhovaným nový umístěním stanoviště tříděného odpadu nesouhlasí někteří obyvatelé přilehlých bytových a rodinných domů a navrhují umístění na východním konci ulice Vodnická (za kotelnou a vedle trafostanice) nebo v nároží ulic Proutěná a U Pramene. Dále nesouhlasí s likvidací udržované veřejné zeleně, vyvolanou zejména případným větším záborem pro podzemní kontejnery.

ZMČ dne 18.4.2018 uložilo projednat problematiku ve stavebním výboru a do té doby pozastavit práce. Na místě byly zrekapitulovány důvody pro výběr místa v nároží ulic Vodnická a Na Křtině. Kontejnery musí být umístěny na pozemku svěřeném MČ, musí být celoročně přístupné pro vozidla svozových společností, s umístěním musí souhlasit Pražské služby, silniční správní úřad a správci dotčených inženýrských sítí. V neposlední řadě je vhodné, aby lokality byly rozmístěny rovnoměrně, v místech frekventovaných pěších a příjezdových tras obyvatel, nikoli na okrajích území. Zachování stanoviště tříděného odpadu v nároží ulic Vodnická a Na Křtině, v blízkosti několika větších bytových domů, je proto vhodné.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Bod č.3 – Různé – informace

19.12.2017 bylo vydáno územní rozhodnutí stavební povolení na stavbu "Zbrojnice SDH Újezd u Průhonic, ulice Nad Statkem, včetně cvičné věže, přípojek, tepelného čerpadla, oplocení a rozšíření komunikace“.

2.3.2018 byl zveřejněn návrh Aktualizace č.3 ZÚR HMP a 19.3.2018 proběhlo společné jednání. Jedná se o upřesnění tras a ploch VVN 400kV a jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR. Území MČ se týká koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov.

5.3.2018 byly zveřejněny návrhy 34 změn ÚP z 5.vlny CVZ a 21.3.2018 proběhlo společné jednání. Území MČ se týkají změny č. Z 2973/00 (změna 0,9ha u Formanské z OB na VV pro výstavbu domu pro seniory) a č. Z 2974/00 (změna 0,3ha uvnitř starší zástavby Újezdu ze ZMK na OB).

9.3.2018 bylo zahájeno řízení o vydání změny ÚP č. Z 2832/00 a 11.4.2018 proběhlo opakované veřejné projednání. Jedná se o dílčí změny textové části a legend výkresů platného ÚP (změny terminologie a závaznosti prvků ÚP), vyvolané požadavky aktuální legislativy (novela stavebního zákona a výzva MMR).

16.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí na oplocení dálnice D1 na území k.ú. Chodov a Újezd u Průhonic. Ze strany přilehlé k MČ (tj. ve směru „do Prahy“) se jedná o úseky v km 2,29–3,30 a km 4,69–4,88.

22.3.2018 ZHMP neschválilo návrh zadání změny ÚP č. Z3004/00. Jedná se o změnu 0,1ha z NL a ZMK na SP, umožňující zastřešení tenisových kurtů SK Újezd v ulici Nad statkem.

16.4.2018 bylo oznámeno pokračování územního řízení na stavbu „Zokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 0001 – DN 800 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici. 4.10.2017 zrušil MHMP v odvolacím řízení původní územní rozhodnutí z 1.2.2017. Jedná se potrubí délky cca 3,3km mezi ulicí Formanskou v Újezdu a ulici K dálnici v Pitkovicích, přes údolí Botiče a volné plochy v Újezdu a Křeslicích (v Újezdu vedeno v ochranném pásmu přeložky VVN400kV). Územní plán předpokládá pokračování řadu jižním směrem přes D1 k vodojemům v Jesenici.

25.4.2018 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení na stavbu „Areál ledových sportů Ke Kateřinkám“, připomínky veřejnosti lze podat do 30 dnů od zveřejnění.

17.5.2018 (tj. po jednání výboru) ZHMP schválilo návrh změny ÚP č. Z 2825/00. Jedná se o změnu 0,6ha z IZ, S1 a OP na ZMK pro vybudování ekoduktu přes D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš