Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 23. 5. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Křížek, Fiala (příchod v 17.05 hod), Hakl (příchod v 17.05 hod), Petrová
Omluven: Ranoš, Kopp
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.01 hodin dne 23. 5. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 16 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Petice proti umístění nádob – ulice Na Křtině x Vodnická“ a zařadit ho jako bod č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program o bod „Úprava rozpočtu 05/2018“ a zařadit ho jako bod č. 8.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ za c) „Informace o činnosti PČR na území městské části.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ za d) „Nadační fond“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Starosta navrhl doplnit program do bodu „Různé“ za e) „Informace o výstavbě hasičské zbrojnice“.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Hana Petrová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ivan Křížek a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17.05 hodin přišel Ing. Hakl a JUDr. Fiala.

4. Petice proti umístění nádob na separovaný odpad – ulice Na Křtině
Starosta informoval o petici proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině, která byla doručena městské části dne 21. 5. 2018. S tímto přemístěním podepsaní občané městské části nesouhlasí a žádají o umístění kontejnerů v jiné lokalitě.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli a přítomnými zástupci občanů.
Ing. Hakl vznesl dotaz, zda existuje písemné vyjádření Pražských služeb k dalším navrhovaným místům v dané lokalitě, že nesouhlasí s dalšími navrhovanými místy v dané lokalitě a že se mohou kontejnery přemístit pouze na předmětný pozemek parc. č. 265/397 k. ú. Újezd u Průhonic.
Slovo bylo uděleno paní Vinanteové, zástupkyni petičního výboru, která okomentovala petici a uvedla důvody, proč byla petice podána a shrnula hlavní argumenty, proč je z pohledu občanů vybrané místo k přemístění kontejnerů nevhodné.
Dále vystoupila paní Malinová, která podpořila paní Vinanteovou, a také vyslovila nesouhlas s přemístěním nádob na zvolený pozemek. Uvedla, že většina oslovených občanů preferuje umístit kontejnery ke kotelně. Zároveň pan Malina, předseda SVJ Vodnická 438, řeší lokalitu po dopravní stránce a obává se větších problémů s projíždějícími auty.
Slovo dostal pan Pospíšil, který opět zdůraznil zničení „parčíku“ a následně uvedl, že až se dostaví další bytový dům, tak vzroste množství odpadu, což v případě plných popelnic povede k nepořádku kolem nich a za větru budou papíry a plasty po celém chodníku a ulici.
Přítomný pan Novák nemá problém s přemístěním odpadu, hlavně v žádném případě nechce, aby došlo ke zrušení kontejnerového stání, ale apeluje na zvýšení četnosti svozu.
Pan starosta poděkoval za názory občanů a jejich připomínky a uvedl, že městská část bude kontaktovat Pražské služby, zda mají vypracovaný plán objemových kapacit kontejnerů v závislosti na počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách a plán četnosti svozu kontejnerů.
V každém případě ze strany úřadu je na prvním místě zajistit vyšší četnost svozu v celé sídelní části Kateřinek. Následně bude vytipováno další místo k umístění kontejnerů, ideálně v navazujících ulicích (Štítová, Na Křtině a Ke Smrčině). Po vybudování dalšího místa by došlo ke snížení počtu nádob na pozemku parc. č. 265/397 k. ú. Újezd u Průhonic.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí petici proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. Výbor stavební a pro životní prostředí
Starosta informoval o jednání výboru stavebního a pro životní prostředí, které proběhlo dne 2. května 2018. Výbor za účasti zástupců obyvatel z řadových domů v ulici Vodnická a zástupců SVJ a SBD bytových domů v sídlišti Kateřinky projednal záležitost týkající se přemístění stanoviště separovaného odpadu z křižovatky ulic Vodnická a Na Křtině.
Ing. Hakl navrhl hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť. Návrh změny hlasování byl přijat.

a) Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ze dne 2. 5. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Umístění tříděného odpadu
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje umístění tříděného odpadu na pozemek parc. č. 265/397 v k. ú. Újezd u Průhonic.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková
proti: Hakl, Fiala
Návrh byl přijat.

c) Vytipování dalšího vhodného místa
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd ukládá starostovi vytipovat další vhodná místa pro umístění tříděného odpadu v lokalitě Kateřinky (ulice Štítová, Na Křtině, Ke Smrčině) a sídlišti Kateřinky a následně snížit kapacitu nádob na pozemku parc. č. 265/397 v k. ú. Újezd u Průhonic.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru
Paní Petrová informovala o jednání finančního výboru dne 23. 4. 2018. Výbor byl seznámen a projednal návrh závěrečného účtu městské části za rok 2017 a doporučil ho schválit.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23. 4. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Závěrečný účet
Starosta předložil a okomentoval závěrečný účet městské části za rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
1) schvaluje:
a) závěrečný účet městské části za rok 2017, jehož souhrn tvoří přílohy č. 1–10 tohoto usnesení s těmito výsledky:
příjmy po konsolidaci celkem 5 336 077,50 Kč
výdaje po konsolidaci celkem 25 746 221,11 Kč
financování (zapojení vl. úspor a cizích zdrojů) – 20 194 108,41 Kč
1A – Plnění rozpočtu příjmů, 1B – Plnění rozpočtu výdajů, lC – Financování, Stavy a obraty na bankovních účtech, 1D – Peněžní fondy, Majetek, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody,
b) prohlášení – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu k 31. 12. 2017 – příloha č. 2,
c) přehled finančního vypořádání za r. 2017 – příloha č. 3
3A – záznam z jednání o finan. vypořádání, 3B – tabulka č. 1, 3C – tabulka č. 3A, 3D – tabulka č. 3B, 3E – tabulka č. 3C, 3F – tabulka č. 3E, 3G – tabulka č. 3F, 3H- tabulka č. 3G a, 3CH – tabulka č. 3G b, 3I – tabulka č. 4, 3J – tabulka č. 7 a 3K – komentář k finančnímu vypořádání za r. 2017,
d) účetní závěrku MČ – příloha č. 4
4A – Rozvaha, 4B – Výkaz zisku a ztráty, 4C – Příloha, 4D – Přehled o změnách vlastního kapitálu, 4E – Přehled o peněžních tocích, 4F – Přehled o pohybu dlouh. majetku,
e) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Vodnická – příloha č. 5
5A – Rozvaha, 5B – Výkaz zisku a ztráty, 5C – Příloha, 5D – Přehled o pohybu dlouh. majetku,
f) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Formanská – příloha č. 6
6A – Rozvaha, 6B – Výkaz zisku a ztráty, 6C – Příloha, 6D – Přehled o pohybu dlouh. majetku,
g) inventarizační zprávu MČ – příloha č. 7
7A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 7B – Přehled pohledávek, 7C – Inventarizační zpráva – tabulka A, 7D – Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí ve vlastnictví obce – tabulka č. 8,
h) inventarizační zprávu MŠ Vodnická – příloha č. 8
8A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 8B – Přehled pohledávek, 8C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům,
i) inventarizační zprávu MŠ Formanská – příloha č. 9
9A – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, 9B – Přehled pohledávek, 9C – Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům,
j) zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v HČ ve výši 602 271,83 Kč bude převeden na účet 432 (nerozdělený zisk minulých let) a bude ponechán k dalšímu možnému zapojení do rozpočtu hlavní činnosti přes položku 4134, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve VHČ ve výši 1 121 987,77 Kč bude ponechán k dalšímu zapojení do rozpočtu HČ přes položku 4131 – příloha č. 10a příloha č. 10a.
2) souhlasí
podle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Újezd za období od 1. ledna do 31. prosince 2017“, která obsahuje konstatování ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 2 a § 3), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. č) cit. zákona, s celoročním hospodařením městské části Praha-Újezd 2017, a to bez výhrad – příloha č. 11A- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
3) schvaluje
na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přílohu č. 11B – Příkaz starosty k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Újezd s danými termíny.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Úprava rozpočtu k 05/2018
Starosta předložil úpravu rozpočtu ke květnu 2018. Úprava se týká posílení mzdových prostředků pro MŠ Formanská a MŠ Vodnická a provozu jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 05/2018, dle přílohy č. 12.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Počet zastupitelů MČ na volební období 2018–2022
Starosta informoval, že podle § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí stanoví počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby, což v případě městské části bylo 3 298 obyvatel. Zákon stanoví, že v městské části od 3 000 do 10 000 obyvatel by mělo mít zastupitelstvo 11 až 25 členů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd stanoví podle ust. § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha-Újezd pro volební období 2018 až 2022 (z možného rozpětí 11 až 25 členů) na: 11 členů zastupitelstva.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. ZŠ Formanská – pořízení vnitřního vybavení
a) interaktivní tabule
b) vybavení tříd
c) IT služby
d) nábytek – kancelář, šatna, třídy

Starosta informoval o průběhu výstavby Základní školy Formanská.
Členové zastupitelstva udělili slovo řediteli školy Mgr. Tomáši Kunstovi, který předložil srovnávací tabulky obsahující základní ceny s nabídkou vybavení tříd židlemi a stoly, multimediální technikou (interaktivní tabule), nábytkem do tříd a kompletního IT řešení. Pan ředitel okomentoval jednotlivé nabídky a uvedl, že veškeré vybavení je vybíráno a doporučeno ke schválení s ohledem na funkčnost a bezpečnost pro malé školáky.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
1) schvaluje
a) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: multimediální technika – interaktivní tabule od společnosti AV MEDIA, a. s., IČ: 48108375, se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10,
b) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: vybavení tříd od společnosti MULTIP Moravia, s. r. o., IČ: 16627971, se sídlem Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín,
c) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: IT služby od společnosti FIMAK, s. r. o, IČ: 61249696, se sídlem K Dálnici 439, 252 43 Průhonice,
d) nejvhodnější nabídku na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4: nábytek – kancelář, šatna třídy od společnosti Truhlářství Fišer, IČ: 47099461, se sídlem U Jeslí 2269, 193 00 Praha 9.
2) schvaluje
pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4 za celkovou cenu ve výši 1 152 922 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Mimořádná odměna – starosta MČ
Tajemník úřadu městské části předložil návrh mimořádné odměny pro starostu městské části.
Dále uvedl důvody k jejímu vyplacení: starosta má zásluhy na rozvoji městské části, jak v oblasti kulturně společenské, tak stavební. Po celý rok organizuje a zabezpečuje pro obyvatele městské části bohatý kulturní a společenský program. Zajišťuje dotace a finance – dotace z programu MŠMT na stavbu ZŠ Formanská, dotace z evropských fondů na kompostéry a štěpkovač, finance z MHMP na výstavbu hasičské zbrojnice. Zároveň s probíhající stavební činností zajišťuje v současné době finance a poklady pro budoucí výstavbu domova seniorů.
Starosta uvedl, že se v tomto bodu zdrží hlasování.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro starostu městské části pana Václava Drahoráda ve výši 51 135 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 51 135 Kč z rozpočtu městské části, splatnou ve výplatě odměny za měsíc květen 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny dle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro starostu městské části pana Václava Drahoráda za mimořádný přínos při infrastrukturním rozvoji městské části a při rozvoji kulturních tradic městské části.

pro: Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková, Fiala
zdržel: Drahorád, Hakl
Návrh byl přijat.

12. Mimořádná odměna – zástupkyně starosty MČ
Tajemník úřadu městské části předložil návrh mimořádné odměny pro místostarostku městské části.
Paní místostarostka kromě běžných činností týkající se chodu úřadu zajišťuje a organizuje kulturní akce městské části, především výlety se seniory, vítání občánků a mnohé další.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo návrh na vyplacení mimořádné odměny pro zástupkyni starosty městské části paní Janu Draštíkovou ve výši 27 613 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 27 613 Kč z rozpočtu městské části, splatnou ve výplatě odměny za měsíc květen 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny dle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro zástupkyni starosty městské části paní Janu Draštíkovou za mimořádný přínos při rozvoji kulturních a sociálních tradic městské části.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Fiala
zdržel: Draštíková, Hakl
Návrh byl přijat.

13. Mimořádná odměna – předseda výboru stavebního a pro životní prostředí
Tajemník úřadu městské části předložil návrh mimořádné odměny pro předsedu výboru stavebního a pro životní prostředí.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. projednalo vyplacení mimořádné odměny pro člena zastupitelstva městské části a předsedu výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše ve výši 3 068 Kč,
II. schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 3 068 Kč z rozpočtu městské části, splatnou ve výplatě odměny za měsíc květen 2018.
Důvodová zpráva:
Na základě Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona 131/2000 Sb. se navrhuje vyplacení mimořádné odměny dle § 57, ve smyslu § 87, odst. 3 zákona 131/2000 Sb., pro zastupitele a předsedu výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Filipa Ranoše za mimořádnou a ucelenou přípravu bodů pro infrastrukturní rozvoj městské části a infrastrukturu dotýkající se městské části.

pro: Drahorád, Křížek, Hromádka, Petrová, Draštíková, Fiala
zdržel: Hakl
Návrh byl přijat.

14. DIPRO – dodatek č. 1
Starosta informoval o nutnosti uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Proutěná“. Dodatek se týká prodloužení termínů na některé části projektové dokumentace, pro které je nutná součinnosti jednotlivých správců inženýrských sítí (především PPD a PREdi). Ti se na koordinační schůzce vyjádřili, že v řešené lokalitě jsou některé inženýrské sítě ve velmi špatném stavu a je proto nutné vypracovat podklady pro jejich rekonstrukci.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2018 se společností Dopravní a inženýrské projekty, s. r. o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. PHOTON WATER – dodatek č. 1
Starosta předložil žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ týkající se prodloužení termínu odevzdání do 15. 6. 2018 a umožnění dílčí fakturace po odevzdání projektové dokumentace. Důvodem žádosti jsou práce nad rámec projektu – správcem toku bylo požadováno zkapacitnění bezpečnostního přelivu rybníka Sukov, dále byly konzultovány různé varianty konstrukce mola. Dále stále probíhají jednání k uložení vytěženého sedimentu z obou rybníků na pozemky soukromých vlastníků.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 na provedení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce rybníků Sukov a Návesní“ ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 1. 2018 se společností Photon Water Technology, s. r. o., Hodkovická 109, 463 12 Liberec,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 5/2018
Bod č. 5: „KAZIKO – schválení podání žaloby“ trvá.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 5/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17. Interpelace
Ing. Zdeněk Hromádka vznesl dotaz na starostu týkající se stavu realizace veřejného osvětlení v podchodu pod dálnicí D1 a osvětlení propojovacího chodníku mezi Milíčovskými kopci a Jižním Městem.
Starosta sdělil, že veřejné osvětlení by se mělo zrealizovat během letních měsíců, pravděpodobné zahájení prací je v 06/2018.

18. Různé
a) Termín zasedání 20. 6. 2018 od 17.00 hodin

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Petice – snížení rychlosti a hluku na D1
Starosta předložil petici týkající se žádosti o přijetí opatření ke snížení hluku z provozu D1 tak, aby byly dodržovány zákonné hygienické limity, zdravé životní prostředí, a aby bylo chráněno zdraví občanů dotčených provozem dálnice D1.
Požadavky petice:
- Vybudování dostatečného protihlukového opatření po délce D1 na území MČ Praha-Újezd, MČ Praha-Šeberov a MČ Praha 11
- Snížení rychlosti na úseku 0 km až 6 km D1 na 80 km/hod s následnou kontrolou dodržování stanovené rychlosti úsekovými radary
- Realizace tzv. tichého asfaltu v celé délce uvedeného úseku, a to v obou pruzích
- Zproštění povinnosti dálniční známky v úseku D1 Opatov – Průhonice
K petici se budou moci občané připojit svým podpisem na úřadě městské části Praha-Újezd, dále bude petice k dispozici na všech nejbližších kulturních akcích pořádaných MČ Praha-Újezd.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere petici na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

c) Informace o činnosti PČR na území městské části
Starosta informoval o jednotlivých činnostech, které PČR vykonává. Zastupitelům byla předložena zpráva o činnosti. Dále starosta uvedl, že v minulých dnech proběhlo školení pro zaměstnance úřadu a byla uspořádána beseda s dětmi v MŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere zprávu o činnosti PČR na území městské části na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

d) Nadační fond
Starosta představil divadelní spolek z Gymnázia Evolution Jižní Město, který vystoupí se svým muzikálem Židle do kruhu v rámci programu Májové veselice, která se koná 26. 5. 2018. Divadelní spolek účinkuje zdarma, ale požádal městskou část o sponzorský dar pro nadační fond GEVO, který svým vystoupením podporuje, dar je určen na kampaň „dávámžidlido­kruhu“.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje sponzorský dar ve výši 10 000 Kč pro Nadační fond GEVO.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

e) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
Starosta informoval o průběhu výstavby hasičské zbrojnice. Stavba probíhá dle harmonogramu, jsou vybudovány základy, svislé nosné stěny prvního patra, položeny stropní panely. Stavba by měla být dle předpokladů dokončena 1. 10. 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí informace o průběhu výstavby hasičské zbrojnice.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.32 hodin dne 23. 5. 2018.
Zapsala dne 23. 5. 2018 Ing. Markéta Novotná, odbor občansko-správní.