Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha-Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 13. 6. 2018, 18:00–19:30

Přítomni: Bezděk, Drahorád, Hrubý, Ranoš, Staněk Omluveni: Hakl, Pitrman, Šturmová Hosté:

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD

Vlastník pozemků parc.č. 241 a 242 žádá o vyjádření k PD rodinného domu s provozovnou. Jedná se o střední ze tří parcel mezi náměstím Pod platanem a ulicí Pod napětím, nyní přístupnou pouze přes pozemek MČ parc.č. 247/8, který tvoří pěší propojení uvedených ulic. V minulých letech MČ opakovaně nesouhlasila s napojením budoucí novostavby přes tento pozemek (ve stavebním výboru 11.5. a 12.9., v ZMČ 25.5. a 21.9.2016) a se zatříděním této přístupové komunikace jako motorové (stavební výbor 14.6. a ZMČ 21.6.2017). Nakonec ZMČ podmíněně souhlasilo s prodejem části pozemku MČ parc.č. 235/6 ze zadní strany stavby. Dle ÚP se lokalita nachází ve funkční ploše SV-B, umožňující polyfunkční využití, s koeficientem podlažních ploch 0,3, koeficientem zeleně 0,65 a koeficientem zpevněných ploch 0,15 (pro 2NP). Navrhovaný RD o zastavěné ploše 160m2 má 1PP a 2NP včetně podkroví, s výškou okapu 5,4m a hřebene 10,5m nad terénem. V 1.PP je kromě garáže provozovna obchodu (sklady, kanceláře), v 1+2NP je jeden velký byt, umožňující rozdělení na 2–3 menší, na pozemku jsou 3 parkovací stání.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje nesouhlasit s PD z důvodů:
- Rozsah zastavěných a zpevněných ploch není v souladu s ÚP, resp. soulad není prokázán
- Odstupy stavby od hranic sousedních pozemků nejsou v souladu s §29 PSP, který požaduje min. 3m (s možným přesahem střechy max. 0,5m)
- Požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje na sousední (severní) pozemek
- Není řešeno napojení na patu stávajícího ZOV (odvodnění, popř. opěrná zídka, které bude zřejmě nutné umístit na část pozemku HMP parc.č. 235/2)
- Stávající pěší cestu na pozemku MČ parc.č. 247/8 doporučujeme zatřídit jako nemotorovou komunikaci IV. třídy.

Pro: všichni

Bod č.3 – Návrh Metropolitního plánu – společné jednání

16.4.2018 byl zveřejněn návrh nového Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu, dále jen „MUP“) včetně Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Návrh je od 27.4.2018 vystaven v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle IPRu Praha, kde probíhají konzultace a veřejné přednášky.
V květnu proběhla školení pro zastupitele a úředníky městských částí, do konce června putuje po Praze informační kontejner.
11.6.2018 byla zveřejněna vyhláška o společném jednání k návrhu MUP, které proběhne 27.6.2018. Při­pomínky MČ lze podat do 27.7.2018. Dle zákona o HMP musí připomínky MČ schválit ZMČ, přičemž některé z nich mohou být označeny jako tzv. zásadní. Předpokládá se, že po vypořádání popř. zapracování připomínek bude upravený návrh MUP zveřejněn koncem roku 2020. Definitivní schválení MUP se předpokládá do konce roku 2022.
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje podat následující připomínky:
- Hranici stávajícího zastavěného území upravit dle již vydaných územních rozhodnutí
- V rozvojových plochách č. 415/268/4062, č. 413/268/2316 a č. 413/268/2317 v lokalitě 268 / Újezd u Průhonic stanovit minimální podíl občanské vybavenosti
- Transformační plochu s rekreačním využitím č. 412/914/5002 rozšířit západním směrem do klínu mezi Milíčovský les a ulici Formanskou (odpovídá stávajícímu využití – hřiště na fotbalgolf)
- Do zastavitelného území zahrnout plochu stávajícího tenisového areálu SK Újezd severně od ulice Nad Statkem
- Stávající rekreační vybavenost značenou plochou (fotbalové hřiště SK Újezd) rozšířit severním směrem přes ulici Nad Statkem (odpovídá stávajícímu využití – tenisový areál SK Újezd)
- Stávající občanskou vybavenost značenou plochou (zbrojnice SDH Újezd) posunout severně dle stávajícího umístění stavby
- Do stávající občanské vybavenosti značené bodem doplnit MŠ Vodnická, MŠ a ZŠ Formanská (Na Vojtěšce), vypustit bývalou MŠ Ke Smrčině
- Bezmotorové propojení (lávku přes D1) č. 640/-/28 posunout jihovýchodním směrem mimo VTL plynovod (do plochy pořizované změny ÚP č. Z 2825/00)
- Bezmotorová propojení (lávky přes D1) č. 640/-/21 a č. 640/-/28 zahrnout mezi veřejně prospěšné stavby
- Významné cyklotrasy upravit dle aktualizovaného Generelu rozvoje cyklistické dopravy, schváleného RHMP dne 6.2.2018, s doplněním hlavní podélné cesty v Milíčovském lese
- Propojení prvků ÚSES Milíčovský les a Botič č. 512/-/3051 posunout severním směrem mimo ochranná pásma VVN 400kV+110kV (bylo řešeno již v tzv. Konceptu 09).

Pro: všichni

Bod č.4 – Různé – informace

7.3.2018 oznámil OOP MHMP ukončení posuzování vlivu záměru „Golfové hřiště – Újezd u Průhonic“, neboť oznamovatel v požadované lhůtě nepředložil dokumentaci EIA. Oznámení záměru bylo zveřejněno 8.10.2014 a závěr zjišťovacího řízení 24.2.2015 s tím, že záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (tzv. velká EIA).

25.5.2018 bylo opakovaně oznámeno zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Viladomy Kateřinky včetně komunikací a inženýrských sítí“, námitky účastníků řízení lze uplatnit do 3.7.2018. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, s 1PP a 3NP, obsahující celkem 10 bytů a 9 parkovacích stání. Stavebníky jsou KP Development s.r.o. a vlastníci rozestavěných bytových jednotek. Stavba byla v červnu 2012 odborem výstavby ÚMČ Praha 11 zastavena pro rozpor s vydaným ÚR a StP a bylo zahájeno řízení o jejím odstranění. Proběhla dvě řízení o povolení výjimky z OTPP (odstup od stávajícího BD Pastevců 470), výjimka byla nakonec Odborem stavebním MHMP jako odvolacím orgánem 8.4.2014 potvrzena. PD byla naposledy projednána ve stavebním výboru 15.9. a ZMČ 18.9.2014 s výh­radami. Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby bylo poprvé oznámeno 19.11.2015, na ústním jednání 7.1.2016 podávali účastníci námitky. Později bylo řízení opakovaně přerušeno, přičemž stavební úřad požadoval doplnit zejména prokázání souladu s ÚP a dalšími vyhláškami.

7.6.2018 oznámil OÚR MHMP zahájení řízení o vydání Aktualizace č.3 ZÚR HMP, veřejné projednání bude 9.7.2018. Pořízení Aktualizace č.3 ZÚR HMP schválilo ZHMP 30.3.2017. Jde o upřesnění tras a ploch VVN 400kV na základě požadavků ČEPS a.s., a jejich uvedení do souladu s Aktualizací č.1 PÚR. Souběžně se projednává obsahově stejná změna ÚP č. Z 3117/11. Území naší MČ se týká koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov. Záměr již pod názvem „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400kV“ prošel kompletním procesem EIA, závěrečné souhlasné stanovisko MŽP bylo zveřejněno 22.8.2014.

4.6.2018 infor­movalo ŘSD dopisem o postupu přípravy protihlukových opatření. PHS Újezd (v km 4,905 – km 5,351, tj. od nadjezdu D1 za most přes Botič) bude na základě aktualizovaných podkladů snížena, probíhá nové územní řízení. PHS Formanská (v km 3,227 – km 4,094, tj. od konce ZOV v Kateřinkách ke stávající PHS v Újezdu) bude změněna na mobilní, územní řízení bude zahájeno na konci roku. V roce 2019 bude proveden nový povrch z tzv. tichého asfaltu na druhé části D1 (směrem ven z Prahy).
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš