Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 6. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Fiala, Hakl, Petrová, Ranoš, Kopp
Omluven: Křížek
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17.01 hodin dne 20. 6. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 19 bodech.

Ing. Ranoš informoval, že součástí bodu 9 „Výbor stavební a pro životní prostředí“ jsou dva podbody a) „Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD“ a b) „Návrh Metropolitního plánu – společné jednání“.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Hana Petrová a Ing. Zdeněk Hromádka.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, JUDr. Karel Fiala a Mgr. Michal Kopp.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, JUDr. Karel Fiala a Mgr. Michal Kopp.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. Námitky k zápisu č. 06/2018
Ing. Hakl podal na základě podnětu Ing. Vinanteové a JUDr. Pospíšila námitky proti bodům č. 4 a č. 5 zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 23. 5. 2018, týkajících se umístění kontejnerů na separovaný odpad.

„Věc: Námitky proti zápisu jednání zastupitelstva MČ Újezd u Průhonic ze dne 23. 5. 2018
Jak vyplývá z jednacího řádu, zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatele na následujícím zasedání zastupitelstva.
My, níže podepsaní účastníci jednání zastupitelstva (jako hosté, zástupci občanů Kateřinek), tímto podáváme námitky proti zápisu z jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2018 týkající se níže uvedených bodů: Bod 4 – zastupitel Ing. Hakl naopak prohlásil, že kontejnery na tříděný odpad nepatří na pozemek č. p. 265/397 (plocha parková při ulici Vodnická) a že navrhuje hledat jiné vhodné lokality.
Bod 5. – bylo dohodnuto, že na pozemek č. p. 265/397 se umístí pouze tři kontejnery a ne všechny, které se nachází v ulici Na Křtině dosud (9 kontejnerů). Proti tomu se též ohrazujeme – podáváme námitku – proti znění zápisu, ze kterého vyplývá, že kontejnery se do parkové plochy p. č. 265/397 umístí všechny a teprve následně se bude hledat další stanoviště. V tomto případě by se musela provést zpevněná plocha v původně navrhované ploše cca 40 m2 (nemá dosud územní souhlas) a oplocení z plastových prken v původním rozsahu. Zeleň na tomto místě i urbanistická hodnota by byla zničena kvůli tzv. “prozatímnímu řešení“. Pokud se však skutečně jedná o prozatímní řešení, budou také zbytečně vynaloženy finanční prostředky z kapes daňových poplatníků. Takže tento postup, pokud ho myslí MČ vážně, se nám jeví jako nepochopitelný, nehospodárný a nadbytečný. Ledaže by všech 9 kontejnerů bylo v plánu (přes ujišťování pana starosty) ponechat na tomto místě napořád.
Náš nesouhlas k tomuto záměru jsme však již jasně vyjádřili jak sepsáním petice, tak opodstatněnými argumenty na jednání zastupitelstva a předpokládáme, že názor občanů, kteří bydlí v Kateřinkách, bude zohledněn.
Dále požadujeme uvést do zápisu, že nebyl zastupitelstvu (ani přítomným hostům, i přes naše několikeré výzvy) předložen jediný skutečný důvod, pouze údajná ústní informace od Pražských služeb tlumočená panem starostou, že Pražské služby odmítají vjíždět pro odpad do prostoru bývalé kotelny, pozemek č. p. 265/395 a č. p. 265/279 a dále nebylo předloženo kolaudační rozhodnutí o komunikaci NN3668, které by neumožňovalo umístnění a svoz všech kontejnerů z tohoto místa.
Dále jsme toho názoru, že úkol zadaný starostovi ohledně vytipování dalších míst pro nádoby na tříděný odpad, musí mít nějaký termín jeho splnění. Rovněž chybí informace o tom, jaký bude další postup v nejbližším období do dalšího jednání zastupitelstva, zda konkrétně začne rozmísťování nádob na tříděný odpad.
V zápise, který byl odhlasován, jsou překroucené výroky zúčastněných a postup rozmísťování nádob je naznačen velice mlhavě. JUDr. Michal Pospíšil, Ing. Marcela Vinanteová“

K námitkám se vyjádřily ověřovatelky zápisu č. 6/2018, Hana Petrová a Jana Draštíková.
Paní Petrová uvedla, že z bodu č. 4 zápisu č. 6/2018 vyplývá, že Ing. Hakl nesouhlasí s přemístěním stanoviště separovaného odpadu na pozemek parc. č. 265/397, takže není potřeba nic měnit. Paní Draštíková uvedla, že pokud zastupitel chce mít v zápisu uvedená přesná slova či konkrétní informace, je nutné na to upozornit jasně slovy např. „prosím uvést do zápisu“. Ing. Hromádka uvedl, že zápis z jednání ZMČ má být stručným shrnutím a ne doslovným přepisem.
Členové zastupitelstva souhlasili s udělením slova přítomnému hostu, paní Ing. Vinanteové, která uvedla, že na minulém zasedání zastupitelstva pochopila ze slov starosty příslib snížení počtu kontejnerů na separovaný odpad na parc. č. 265/397 z devíti kusů na tři hned od počátku, což není uvedeno v zápisu. Starosta upozornil, že zřejmě došlo k nesprávnému pochopení a nedorozumění ze strany přítomných hostů, protože na minulém zasedání ZMČ uvedl, že se část kontejnerů přesune do jiných lokalit, až pro ně budou vytipována a vybudována další místa.
Ing. Hakl uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva nebylo předloženo vyjádření Pražských služeb o odmítnutí zajíždění do prostoru kotelny. Starosta odpověděl, že vyjádření bylo součástí podkladů pro toto zasedání zastupitelstva. Dále Ing. Hakl požaduje opravu zápisu v textu bodu č. 5, ze které by vyplynulo, že starosta přislíbil, že na pozemku parc. č. 265/397 zůstanou celkem tři kontejnery.
Proběhla diskuse.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje změnu zápisu č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 23. 5. 2018 v textu bodu č. 5 – na pozemku parc. č. 265/397 zůstanou celkem tři kontejnery na separovaný odpad.

Pro: Hakl, Fiala, Kopp
Zdržel: Ranoš
Proti: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová
Návrh nebyl přijat.

5. Petice
Starosta informoval o Petici proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině, která byla doručena na Úřad městské části Praha-Újezd dne 21. 5. 2018 (její konečná část byla doručena dne 11. 6. 2018).
Starosta přečetl časový sled událostí týkající se diskutovaného stanoviště na tříděný odpad v ulici Na Křtině, na pozemku parc. č. 265/397, viz příloha č. 1, a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Konkrétně územní souhlas odboru výstavby ÚMČ Praha 11 s vizuálním oddělením stanoviště tříděného odpadu od okolní komunikace a územní souhlas s umístěním stavby nazvané Zpevněná plocha pro stanoviště tříděného odpadu. Dále vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, k podání nazvaném „Žádost o přezkoumání postupu MČ Újezd u Průhonic při umísťování nádob separovaného odpadu z hlediska ochrany přírody a krajiny“, vyjádření Pražských služeb, a. s., o nevhodnosti navrhovaného místa u stávající kotelny a nesouhlasná stanoviska SBD Kateřinky 875, SVJ Proutěná 418–421, SVJ Vodnická 440 a obyvatel sídliště Kateřinky, konkrétně domů v ulici Proutěná, č. p. 418–421 a v ulici Vodnická č. p. 440.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli.
Ing. Hakl – poděkoval za zaslání podkladů a uvedl, že městská část žádala o vydání dokumentů a stanovisek až po jeho několikerých výzvách a upozorněních na jejich neexistenci. Městská část dokáže přesvědčit dotčené orgány (např. Prahu 11) o vydání územního souhlasu do druhého dne, dokáže přesvědčit lidi z SVJ a SBD, aby vyjádřili svůj nesouhlas s přemístěním kontejnerů za kotelnu, jako protiváhu k podané petici. Uvedl, že stanoviště na parc. č. 265/397 není vhodné a dále mu vadí jednání úřadu a starosty s lidmi, s voliči, přístup k lidem, proč úřad neodloží přemístění kontejnerů.
Starosta – Ing. Hakl byl přítomen již v roce 2011 na jednání s developerem při směně pozemku, na kterém se současné stanoviště nachází. Věděl o nutnosti jeho přemístění i o novém navrhovaném místu.
Ing. Hakl – souhlasil s přemístěním kontejnerů, ale nevěděl, že s tím lidé nebudou souhlasit a upozornil na klientelistické vazby s developerem.
Ing. Ranoš – již od roku 2011 bylo jasné, že místo v ulici Na Křtině je pouze dočasné. Tato kauza je stará sedm let, ale řeší se nyní, když se to lidem začalo nelíbit. Kauzou „několika popelnic“, které někde musí být, se zabývá třetí zasedání zastupitelstva městské části, radní hl. m. Prahy a další orgány. Přál by si, aby se takto zastupitelstvo věnovalo i důležitějším bodům.
Slovo získala Ing. Vinanteová – majitelé sousedních pozemků měli být přizváni jako účastníci řízení, kdyby se tak stalo, tak by svůj nesouhlas vyjádřili již dříve. Dále uvedla, že jí nejsou jasné argumenty SBD Kateřinky 875, svozový vůz by za domem pouze projížděl, obyvatelé domu by na stanoviště vůbec neviděli.

17.38 hodin – starosta přerušil zasedání zastupitelstva na 10 minut z důvodu narušování jednání ZMČ.
17.48 hodin – pokračuje jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí obsah petice „Petice proti umístění nádob na tříděný odpad do prostoru parčíku v ulici Na Křtině“, jejíž konečná část byla doručena dne 11. 6. 2018,
II. na základě nesouhlasného stanoviska SBD Kateřinky 875, SVJ Proutěná 418–421, SVJ Vodnická 440 a nesouhlasného vyjádření obyvatel ulice Proutěná 418–421 a Vodnická 440 s přemístěním odpadů do prostoru ulic Vodnická x Proutěná poblíž kotelny na pozemky parc. č. 265/570 a 265/279 k. ú. Újezd u Průhonic a na základě kladných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy k umístění kontejnerů na tříděný odpad na pozemek parc. č. 265/397 k. ú. Újezd u Průhonic nesouhlasí s požadavkem uvedeném v petici proti umístění nádob na tříděný odpad na křižovatce Vodnická a Na Křtině.

Pro: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
Zdržel: Kopp, Fiala
Proti: Hakl
Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp informoval o jednání finančního výboru dne 6. 6. 2018. Výbor byl seznámen a projednal úpravu rozpočtu k červnu 2018, odpisový plán Mateřské školy Formanská a odpisový plán Mateřské školy Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 6. 6. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Úprava rozpočtu k 06/2018
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil úpravu rozpočtu k červnu 2018. Změny v jednotlivých položkách okomentoval. Referentka ekonomického odboru uvedla, že úpravy rozpočtu byly doplněny o nové položky týkající se výstavby hasičské zbrojnice, vratek za volby a převodu 100 % podílu na dani z příjmů na MŠ Formanská zahrada.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 06/2018 dle přílohy č. 2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

8. Odpisový plán mateřských škol
Předseda finančního výboru Mgr. Kopp předložil odpisový plán Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace a Mateřské školy Vodnická.
a) Odpisový plán MŠ Formanská
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odpisový plán MŠ Formanská na rok 2018 dle přílohy č. 3.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Odpisový plán MŠ Vodnická
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje odpisový plán MŠ Vodnická na rok 2018 dle přílohy č. 4.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

9. Výbor stavební a pro životní prostředí
Předseda výboru stavebního a pro životní prostředí Ing. Ranoš informoval o jednání výboru konaného dne 13. 6. 2018. Na programu výboru byly tři body – vyjádření k projektové dokumentaci rodinného domu s provozovnou, Metropolitní plán a na vědomí různé informace, z nichž nejvýznamnější je informace o ukončení posuzování vlivu záměru „Golfové hřiště – Újezd u Průhonic“, neboť oznamovatel v požadované lhůtě nepředložil dokumentaci EIA. Další důležitou informací je zpráva od Ředitelství silnic a dálnic o postupu přípravy protihlukových opatření. Protihluková stěna Újezd (v km 4,905 – km 5,351, tj. od nadjezdu D1 za most přes Botič) bude na základě aktualizovaných podkladů snížena, a protihluková stěna Formanská (v km 3,227 – km 4,094) bude změněna na mobilní. V roce 2019 bude proveden nový povrch z tzv. tichého asfaltu na druhé části D1 (výjezd z Prahy).
a) Novostavba RD s provozovnou – vyjádření k PD
Ing. Ranoš informoval o žádosti vlastníka pozemků parc. č. 241 a 242 o vyjádření k projektové dokumentaci plánovaného rodinného domu s provozovnou (jedná se o pozemek mezi náměstím Pod Platanem a ulicí Pod Napětím). Stavební výbor nesouhlasí s projektovou dokumentací, neboť rozsah zastavěných a zpevněných ploch není v souladu s územním plánem, odstupy stavby od hranic sousedních pozemků nejsou v souladu s pražskými stavebními předpisy, požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje na sousední pozemek a není řešeno napojení na patu stávajícího zemního ochranného valu. Dále výbor doporučuje zatřídit stávající pěší cestu na pozemku městské části parc. č. 247/8 jako nemotorovou komunikaci IV. třídy.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli o dalších detailech k dořešení přístupu k rodinnému domu a o převýšení koeficientu možného využití pozemku.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd nesouhlasí s předloženou dokumentací novostavby rodinného domu s provozovnou na pozemcích parc. č. 241, 242 a 235/6 zejména z těchto důvodů:
- není prokázán soulad s regulativy Územního plánu hl. m. Prahy, zejména posouzení zastavěných a zpevněných ploch stavby;
- odstupy stavby od hranic sousedních pozemků nejsou v souladu s Pražskými stavebními předpisy;
- není řešena návaznost na patu stávajícího zemního ochranného valu na sousedním pozemku parc. č. 235/2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Návrh Metropolitního plánu – společné jednání
Ing. Ranoš informoval o zveřejnění návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) včetně Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území. Návrh je od 27. 4. 2018 vystaven v Centru architektury a městského plánování, kde probíhají konzultace a veřejné přednášky. Dne 27. 6. 2018 proběhne společné jednání k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky městských částí lze podat do 27. 7. 2018. Ing. Ranoš dále přednesl důvodovou zprávu se souhrnem informací o vývoji nového Územního plánu hl. m. Prahy od roku 2011 až do současnosti.
Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje podat za městskou část připomínky, které jsou součástí zápisu z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí. Ing. Ranoš jednotlivé doporučené připomínky podrobně vysvětlil a předmětné lokality ukázal na výkresech.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. bere na vědomí společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů tohoto návrhu na udržitelný rozvoj území,
II. schvaluje následující připomínky MČ Praha – Újezd k Územnímu plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve společném jednání:
1. hranici stávajícího zastavěného území upravit dle již vydaných územních rozhodnutí,
2. v rozvojových plochách č. 415/268/4062, č. 413/268/2316 a č. 413/268/2317 v lokalitě 268 / Újezd u Průhonic stanovit minimální podíl občanské vybavenosti,
3. transformační plochu s rekreačním využitím č. 412/914/5002 rozšířit západním směrem do klínu mezi Milíčovský les a ulici Formanskou (odpovídá stávajícímu využití – hřiště na fotbalgolf),
4. do zastavitelného území zahrnout plochu stávajícího tenisového areálu SK Újezd severně od ulice Nad Statkem,
5. stávající rekreační vybavenost značenou plochou (fotbalové hřiště SK Újezd) rozšířit severním směrem přes ulici Nad Statkem (odpovídá stávajícímu využití – tenisový areál SK Újezd),
6. stávající občanskou vybavenost značenou plochou (zbrojnice SDH Újezd) posunout severně dle stávajícího umístění stavby,
7. do stávající občanské vybavenosti značené bodem doplnit MŠ Vodnická, MŠ a ZŠ Formanská (Na Vojtěšce), vypustit bývalou MŠ Ke Smrčině,
8. bezmotorové propojení (lávku přes D1) č. 640/-/28 posunout jihovýchodním směrem mimo VTL plynovod (do plochy pořizované změny ÚP č. Z 2825/00),
9. bezmotorová propojení (lávky přes D1) č. 640/-/21 a č. 640/-/28 zahrnout mezi veřejně prospěšné stavby,
10. významné cyklotrasy upravit dle aktualizovaného Generelu rozvoje cyklistické dopravy, schváleného RHMP dne 6. 2. 2018, s doplněním hlavní podélné cesty v Milíčovském lese,
11. propojení prvků ÚSES Milíčovský les a Botič č. 512/-/3051 posunout severním směrem mimo ochranná pásma VVN 400kV+110kV (dle řešení v Konceptu 09),
III. ukládá starostovi zaslat toto usnesení Odboru územního rozvoje MHMP.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

10. EVOSA – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Starosta předložil žádost firmy Evosa, spol. s r. o., o prodloužení termínu dokončení prací na stavbě Základní školy prvního stupně Formanská. Důvodem je přerušení stavební činnosti v období nepříznivých klimatických podmínek (únor, březen) na dobu 15 kalendářních dní. Tento fakt vyplývá i ze stavebního deníku, kde jsou o tomto učiněny záznamy. Původní termín dokončení stavby byl 140 kalendářních dní od termínu předání staveniště, což připadalo na 20. června 2018. Nový termín je stanoven na 5. července 2018.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“ se společností EVOSA spol. s r. o., se sídlem č. p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČ: 183 84 501,
II. ukládá starostovi podepsat dodatek č. 1 dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

11. Prodej úklidového stroje
Starosta konstatoval, že zastupitelé obdrželi znalecký posudek s vyčíslením ceny a návrh kupní smlouvy na prodej úklidového stroje zametač Agrometal včetně příslušenství firmě Kapela, s. r. o. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce dne 12. července 2017. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem na částku 48 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje kupní smlouvu na prodej úklidového stroje za cenu 48 000 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 66–14/2017 uzavřenou se společností KAPELA, s. r. o., IČ: 27648516, se sídlem Okrouhlo 206, 254 01 Jílové u Prahy,
II. ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

12. PRE – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro hasičskou zbrojnici
Starosta předložil Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na kabelové vedení v rámci stavební akce Zbrojnice hasičů Nad Statkem, nové kNN, se společností PREdistribuce, a. s.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelové vedení 1kV o rozsahu 100,8 m na pozemky parc. č. 626/21, 617/1 a 626/18 k. ú. Újezd u Průhonic se společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
II. schvaluje dohodu o převodu práv a povinností ke stavbě Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Újezd u Průhonic nabytá z územního rozhodnutí uvedeného v čl. II. pro výstavbu energetického díla,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu dle odst. I. tohoto usnesení a dohodu dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

13. Záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd
Starosta informoval o záměru prodeje mobilní stavby v areálu SK Újezd ve vlastnictví městské části, a to za minimální cenu 75 650 Kč s DPH, která je dána znaleckým posudkem č. 1320/15/2018. Mobilní stavby byly využívány jako zázemí dobrovolných hasičů a pracovníků údržby městské části a jako sklad.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr prodeje mobilních staveb v areálu SK Újezd za cenu 75 650 Kč s DPH dle znaleckého posudku č. 1320/15/2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

14. Záměr výpůjčky stavby a pozemku hasičské zbrojnice
Starosta informoval o záměru výpůjčky stavby hasičské zbrojnice a pozemku parc. č. 626/18 Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje záměr výpůjčky stavby hasičské zbrojnice a pozemku parc. č. 626/18 v k. ú. Újezd u Průhonic předem určenému zájemci (SDH Praha-Újezd), a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, počínaje dnem 1. 10. 2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

15. Úprava organizačního řádu
Starosta informoval o nutnosti změny organizačního řádu Úřadu městské části Praha-Újezd v souvislosti s přijetím Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a ustanovením pověřence na ochranu osobních údajů.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd:
I. ruší organizační řád schválený usnesením č. 8 zápisu č. 2/2018 ze dne 24. 1. 2018,
II. schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha – Újezd s účinností od 20. 6. 2018,
III. pověřuje starostu a zástupce starosty podpisem organizačního řá­du.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

16. Kulturní akce II. pololetí
Starosta předložil přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2018 s předpo­kládanými výdaji na jejich uspořádání v celkové výši cca 237 000 Kč.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje plánované kulturní a sportovní akce na II. pololetí 2018 s předpo­kládanými výdaji ve výši 237 000 Kč.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

17. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 6/2018
Bod č. 5 Zápisu č. 5/2018 „KAZIKO – schválení podání žaloby“ – právní zástupce Mgr. Fischer podal dne 18. 6. 2018 žalobu proti společnosti Kaziko, a. s.

Bod č. 5 Výbor stavební a pro životní prostředí – 5 c) Vytipování dalšího vhodného místa – starosta uvedl, že vytipoval další dvě vhodná místa pro umístění stanovišť separovaného odpadu, jedná se o ulici Štítovou a o ulici Nad Statkem.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd bere plnění usnesení zápisu č. 6/2018 na vědomí.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

18. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

19. Různé
a) Termíny zasedání ZMČ ve 2. pololetí 2018
Zasedání zastupitelstva se bude konat 26. září 2018 od 17.00 hodin.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

b) Informace o výstavbě hasičské zbrojnice
Starosta informoval o dokončení hrubé stavby přízemí a 1. NP, včetně položení stropních panelů, je zahájeno zdivo atiky střechy a rozvody instalací elektro v 1. NP, začínají se dělat omítky.

c) Nákladní vozy zásobující stavbu v Průhonicích
Paní Draštíková upozornila na skutečnost, že nákladní vozy se štěrkem a jiným stavebním materiálem projíždějí naší městskou částí na stavbu, která probíhá v Průhonicích. Žádá o prověření, zda je toto povolené a o sdělení důvodů, proč stavba není zásobována směrem z Průhonic.

d) Poděkování starostovi Ing. Hromádka poděkoval starostovi za zajištění častějších spojů linky x363.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.28 hodin dne 20. 6. 2018.
Zapsala dne 20. 6. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.