Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 8/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 28. 6. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš, Křížek
Omluven: Kopp
Nepřítomen: Fiala, Hakl
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8.00 hodin dne 28. 6. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 4 bodech.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Zdeněk Hromádka a Ivan Křížek.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ivan Křížek, Ing. Zdeněk Hromádka a Ing. Filip Ranoš.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. EVOSA – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Starosta dále informoval o jednání v jednacím řízení bez uveřejnění konaném dne 25. 6. 2018 za účasti starosty městské části, právního zástupce městské části, zástupců firmy Evosa, spol. s r. o., jako zhotovitele stavby, a zástupce firmy Typaz, s. r. o., jako organizátora jednacího řízení bez uveřejnění. Předmětem jednání byly změnové listy č. 1 až č. 27 a z nich plynoucí nové stavební práce. Dále předložil tabulku se seznamem změnových listů, které městská část uznává a které neuznává. Na základě uznaných změnových listů se celkem jedná o vícepráce v hodnotě 2 259 321,30 Kč.
Členové zastupitelstva předali slovo právnímu zástupci městské části Mgr. Fischerovi. Ten uvedl, že přestože je smlouva o dílo na stavbu Základní školy prvního stupně Formanská řádně plněna, tak dochází k určitým odchylkám, které jsou průběžně zaznamenávány do stavebního deníku. Tyto záznamy byly podkladem pro vypracování 27 změnových listů, které jsou základem řízení o změně rozsahu díla. Na jednání v jednacím řízení bez uveřejnění se jednotlivé změnové listy projednávaly. Základem pro stanovisko městské části k jednotlivým změnovým listům bylo vždy stanovisko technického dozoru investora a autorského dozoru. Městskou částí byly uznány změnové listy číslo 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 a 20. Nebyly uznány změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26 a 27. Změnové listy č. 8 a 22 byly zrušeny. Na základě uznaných změnových listů je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém se mění termín dokončení stavby o 20 kalendářních dnů a navyšuje se celková cena za dílo na částku 18 709 321,30 Kč bez DPH.
Mgr. Fischer doporučil zastupitelstvu schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje v souladu se závěry uvedenými v protokolu z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 25. 6. 2018, rozhodnutí o výběru nabídky společnosti EVOSA, spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 183 84 501, a to v rozsahu odsouhlasených změnových listů,
II. schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Základní škola prvního stupně Formanská“ se společností EVOSA, spol. s r. o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 183 84 501, v celkové výši 18 709 321,30 Kč bez DPH,
III. ukládá starostovi podepsat oznámení zadavatele o výběru nabídky a dodatek č. 2.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 8.25 hodin dne 28. 6. 2018.
Zapsala dne 28. 6. 2018 Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty.