Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 9/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 26. 7. 2018

Přítomni: Drahorád, Draštíková, Hromádka, Petrová, Ranoš
Omluven: Fiala, Kopp, Křížek
Nepřítomen: Hakl
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 8.00 hodin dne 26. 7. 2018 v zasedací místnosti ÚMČ.
Starosta přítomné přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, že zastupitelé obdrželi materiály, a že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Upozornil všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je nahráváno kamerovým systémem.

1. Schválení programu
Starosta přednesl návrh programu o 5 bodech.

Starosta navrhl doplnit program o bod Úpravy rozpočtu – Šablony MŠ Vodnická a zařadit ho jako bod č. 6.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Ing. Ranoš navrhl doplnit program o bod Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“ a zařadit ho jako bod č. 7.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Program jako celek byl schválen.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jana Draštíková a Ing. Filip Ranoš.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

3. Volba návrhového výboru
Starosta dle stávajícího jednacího řádu (článek VIII „Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu návrhový výbor, zvolený na začátku každého zasedání zastupitelstva, na základě úvodního návrhu a schválených pozměňovacích návrhů po ukončení rozpravy.“) navrhl členy návrhového výboru: Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Filip Ranoš a Hana Petrová.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje návrhový výbor ve složení Ing. Zdeněk Hromádka, Ing. Filip Ranoš a Hana Petrová.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

4. ZŠ Formanská – vybavení místností nábytkem
Starosta informoval o dokončení a předání stavby, které proběhlo dne 24.7.2018. Sdělil, že se uskutečnila předkolaudační prohlídka a zároveň je zahájena příprava pro montáž objednaných interaktivních tabulí.
Starosta předložil nabídku na dodání a výrobu nábytku do ředitelny, sborovny, kuchyňky a dvou tříd ZŠ Formanská a uvedl, že vybavení dvou tříd skříněmi bylo již schváleno usnesením č. 10 na zasedání zastupitelstva konaném dne 23.5.2018. Schvá­lená společnost Truhlářství Fišer odmítla přijmout zakázku z kapacitních důvodů, proto se nabídka týká nejen vybavení provozních místností, ale i dvou tříd.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. ruší usnesení č. 10 bod 1d) ze zápisu č. 6/2018 ze dne 23.5.2018, kterým byla schválena nejvhodnější nabídka na pořízení vnitřního vybavení ZŠ Formanská: nábytek – kancelář, šatna třídy od společnosti Truhlářství Fišer, IČ: 47099461, se sídlem U Jeslí 2269, 193 00 Praha 9,
II. schvaluje nabídku od společnosti ViVA school s.r.o., IČ: 247 30 301, U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 na výrobu a dodání nábytku do ředitelny, sborovny, kuchyňky a dvou tříd ZŠ Formanská za celkovou cenu ve výši 639 850 Kč vč. DPH,
III. ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo dle odst. II. tohoto usnesení.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

5. MŠ Formanská – navýšení kapacity školní jídelny
Starosta informoval o souhlasném stanovisku od Hygienické stanice hl. m. Prahy, kterým byl navýšen počet strávníků ze stávajících 56 nově na 200. Stanovisko je nutné s žádostí podat na odbor školství MHMP k zapsání změny počtu. Počet strávníků je navýšen z důvodu stravování žáků ZŠ Formanská.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. ruší usnesení č. 5 ze zápisu č. 15/2017 ze dne 22.11.2017, kterým bylo schváleno zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Formanská z původních 56 na 150 osob,
II. schvaluje zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Formanská. Nejvyšší počet osob, kterým lze poskytovat školské služby – stravování ve školní jídelně je 200, dle stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy vydaného dne 29.5.2018.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

6. Úprava rozpočtu – šablony MŠ Vodnická
Starosta předložil úpravu rozpočtu k červenci 2018. Úprava se týká poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I celkem ve výši 129 216,80 Kč. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci MŠ Vodnická.
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje úpravu rozpočtu k 07/2018 dle přílohy č. 1.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

7. Žádost o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“
Ing. Ranoš informoval o žádosti o podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“, které se bude konat 22. září 2018. Cílem akce je nejen propagovat bezpečnou cyklistickou dopravu v Praze, ale také podpořit aktivní mobilitu obyvatel Prahy a motivovat rodiny s dětmi k častějším cestám na kole po Praze.
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd:
I. schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč spolku NaKole.cz se sídlem Devonská 3, 152 00 Praha 5, na podporu akce „Pražské cyklozvonění 2018“,
II. ukládá starostovi uzavřít darovací smlouvu.

Schváleno: pro všichni
Návrh byl přijat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 8.21 hodin dne 26. 7. 2018.
Zapsala dne 26. 7. 2018 Markéta Novotná, odbor občansko-správní.