Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická

 1. Předmět pronájmu:

 1. Městská část Praha – Újezd nabízí k pronájmu nebytový prostor č.531/1 v přízemí Domu služeb na adrese Vodnická 531/44, 149 00 Praha 4 – Újezd v rozsahu: společenský sál 81,9m2, sociální zařízení 11,9m2 (předsíň, WC muži, WC ženy, úklid), terasa 43,1m2.

 1. Vybavení společenského sálu tvoří: 5 stolů + 20 konferenčních židlí, 2 dětské stolky + 8 židliček, kuchyňská linka se stolním nádobím, lednice, varná konvice, mikrovlnná trouba, mobilní věšák, koberec 4×6,5m, nástěnka. Další vybavení bude pronajímatel průběžně doplňovat (uzamykatelné skříňky, výstavní panely, internet+wifi, audiovizuální technika…).

 1. Obecné smluvní podmínky

 1. Nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Musí obsahovat identifikační údaje nájemce, účel pronájmu, dobu pronájmu (zpravidla konkrétní dny a hodiny v běžném týdnu), výpočet a celkovou výši nájemného a způsob jeho úhrady.

 1. Změna rozsahu pronájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy (např. rozšíření nabídky kroužků během roku) bude řešena písemným dodatkem.

 1. Doba pronájmu se zaokrouhluje na celé hodiny. Do doby pronájmu není započítán čas na přípravu a závěrečný úklid prostor, případně přestávky mezi jednotlivými akcemi, pokud tomu nebrání následující program.

 1. Za nevyužité termíny (např. státní svátky, prázdniny…), písemně oznámené pronajímateli nejpozději 8 dní předem, nabídne pronajímatel nájemci náhradní termíny. Ve výjimečných případech lze o tyto nevyužité termíny rozsah pronájmu snížit.

 1. Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí, výpovědní lhůta činí zpravidla jeden měsíc. Nájemní smlouvu na jednorázový nebo krátkodobý pronájem lze vypovědět nejpozději 15 dní před termínem akce.

 1. Nájemní smlouva na období 1.11.-31.12.2011 může být uzavřena s platností od data podpisu a účinností od 1.11.2011 (v případě, že nájemní vztah byl uzavřen před schválením těchto zásad).

 1. Účel pronájmu

 1. Městská část Praha – Újezd pronajímá prostory společenského sálu především pro rozšíření nabídky zájmových, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit svých občanů.

 1. Za „nekomerční pronájem“ je považován pronájem pro zájmové aktivity občanů a sdružení fyzických osob, z něhož neplyne nájemci zisk. Akce musí být veřejně přístupné, případně po přihlášení a zaplacení vstupného či kursovného. Za nekomerční pronájem je výjimečně možné považovat i neveřejná setkání občanů Městské části Praha – Újezd, např. rodinné oslavy.

 1. Nájemci, který má uzavřenou smlouvu na dlouhodobý nekomerční pronájem, lze pro další veřejně přístupné akce, u kterých není vybíráno vstupné, poskytnout prostor zdarma (např. pro setkávání dospělých nebo besedy).

 1. Za „komerční pronájem“ je považován pronájem, který slouží nájemci k podnikání nebo mu z jeho činnosti plyne zisk. Za komerční pronájem jsou považovány i schůze či shromáždění právnických osob (včetně neziskových, jako jsou bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, občanská sdružení, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti…), s výjimkou těch, které zde již mají uzavřenou smlouvu na dlouhodobý nekomerční pronájem. Za komerční pronájem jsou dále považovány všechny ostatní akce „pro uzavřenou společnost“.

 1. Nájemné a způsob úhrady

 1. Nájemné za nekomerční pronájem činí 200,– Kč/hod nebo 500,– Kč/půlden (zpravidla 8:00–12:00 nebo 12:00–16:00). K nájemnému se připočítává DPH dle platných předpisů, tj. pouze v případě jednorázového nebo krátkodobého pronájmu.

 1. Nájemné za komerční pronájem činí nejméně 400,– Kč/hod nebo 1.000,– Kč/půlden (zpravidla 8:00–12:00 nebo 12:00–16:00) nebo 1.500,– Kč/den (zpravidla 8:00–17:00). K nájemnému se připočítává DPH dle platných předpisů. Pro dlouhodobý komerční pronájem lze dále sjednat cenu dohodou. Výsledná cena přitom nesmí být nižší než by byla u nekomerčního pronájmu za stejný čas.

 1. Nájemné za dlouhodobý pronájem je splatné do posledního dne běžného kalendářního čtvrtletí, nejpozději do posledního dne platnosti smlouvy. Nájemné za 4. čtvrtletí je splatné nejpozději do 15. prosince běžného kalendářního roku.

 1. Nájemné za jednorázový nebo krátkodobý pronájem je splatné do 14 dní po podpisu smlouvy.

 1. Nájemné vždy zahrnuje paušální úhradu za služby spojené s užíváním jednotky (dodávky médií, úklid, likvidace opadu…).

 1. Další povinnosti pronajímatele:

 1. Pronajímatel zajišťuje dodávku tepla, elektřiny, teplé a studené vody, dále pravidelný úklid prostor nejméně 2× týdně, doplňování hygienických potřeb a likvidaci odpadu.

 1. U dlouhodobých pronájmů pronajímatel zpravidla zapůjčí nájemci klíč a nastaví přístupový kód EZS. U jednorázových pronájmů pronajímatel prostory na začátku odemkne a předá nájemci, po akci je převezme zpět a zamkne.

 1. Pronajímatel neodpovídá za zranění či škodu na majetku osob, účastnících se programu nájemce.

 1. Další povinnosti nájemce:

 1. Nájemce odpovídá za škody, způsobené jím nebo účastníky akce, na předmětu pronájmu. Nájemce je povinen na veškeré zjištěné závady (i jím nezaviněné) neprodleně upozornit pronajímatele.

 1. Nájemce (v případě obdržení klíče a kódu) při odchodu odpovídá za uzamčení a zastřežení prostor, včetně zavření oken.

 1. Na pravidelné akce (placené kroužky) se účastníci přezouvají, jinak je nutné smotat koberec. Na koberec není dovoleno vstupovat ve venkovní obuvi. Po akci je třeba umýt stolní nádobí, uklidit povrch stolů, skříněk a kuchyňské linky, srovnat stoly a židle

 1. Nájemce respektuje zákaz kouření ve všech prostorách jednotky včetně terasy.