Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rozpočet 2010

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 80 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 345 000 Kč
Převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Ostat. ned.příjmy
Daň z nemovitosti 1 260 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 93 000 Kč
Poplatky ze psů 100 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř.prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 50 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 12 000 Kč
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Mateřská školka – Vodnická ORG 4433
Příjmy celkem 7 940 000 Kč
Převody z rozpočt.účtů 130 000Kč
Ostatní převody z vlastn.fondů 70 000 Kč
Příjmy + vl.fondy 8 140 000 Kč
Zůstatek na spořicích úctech ČS a ČSOB 2 500 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM 10 640 000 Kč

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Knihy, publikace, tisk (Klíč) 80 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000 Kč
Věcné dary 25 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 156 000 Kč
Kulturní akce – nákup materiálu 15 000 Kč
Kulturní akce – občerstvení 35 000 Kč
Sběr a svoz komun. odpadu 72 000 Kč
Péče o vzhled obce 420 000 Kč
Volby do PS ČR
Platy zaměstnanců v pracov. poměru 1 900 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 475 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 166 000 Kč
Ostatní osobní výdaje (odměny čl.výborů) 50 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 230 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 196 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav. poj. 166 000 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000 Kč
Nákup materiálu 140 000 Kč
Vodné 5 000 Kč
Teplo 30 000 Kč
Elektrická energie 30 000 Kč
Nákup pohonných hmot 45 000 Kč
Teplá voda 3 000 Kč
Služby pošt 17 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 165 000 Kč
Služby peněžních ústavů 75 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Nájemné za půdu
Konzultační a právní služby 50 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč
Služby zpracování dat 100 000 Kč
Nákup služeb- stravenky, penzijní připojištění 480 000 Kč
Opravy a údržba 50 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 15 000 Kč
Programové vybavení 32 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 11 000 Kč
Pohoštění 45 000 Kč
Ostatní nákupy – dálniční známka 1 000 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 10 000 Kč
Dary obyvatelstvu 100 000 Kč
Nákup pozemků
Stroje,přístro­je,zařízení 200 000 Kč
Zemní val II.et. – ORG 6738
Cyklistická trasa 200 000 Kč
Mateřská školka-Vodnická ORG 4433 3 100 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Převody FKSP a sociál.fondům 130 000 Kč
Převody vl..rozpočet. Účtům 70 000 Kč
Celkem výdaje 10 640 000 Kč