Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rozpočet 2011

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 70 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 698 00 Kč
převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Ostat. ned.příjmy
Daň z nemovitosti 1 910 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 93 000 Kč
Poplatky ze psů 100 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 159 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Mateřská školka-Vodnická ORG 4433
Příjmy celkem 9 030 000 Kč
Převody z rozpočt.účtů 120 000 Kč
Ostatní převody z vlastn.fondů 90 000 Kč
Příjmy + vl.fondy 9 240 000 Kč
Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB 2 660 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM 11 900 000 Kč

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Knihy, publikace, tisk (Klíč) 70 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100 000 Kč
Věcné dary 20 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 159 690 Kč
Kult. akce – nákup materiálu 15 000 Kč
Kult.akce – občerstvení 35 000 Kč
Kult.akce- nájemné 5 000 Kč
Sběr a svoz komun. odpadu 50 000 Kč
Péče o vzhled obce 350 000 Kč
Volby do PS ČR
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 420 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 742 400 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 312 200 Kč
Ostatní osobní výdaje (odměny čl.výborů) 50 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 379 200 Kč
Povin.pojištění na soc. zabezp. 327 060 Kč
Povin.poj.na zdrav.poj. 186 250 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Ochranné pomůcky 20 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč
Nákup materiálu 135 000 Kč
Vodné 8 000 Kč
Teplo 25 000 Kč
Elektrická energie 50 000 Kč
Nákup pohonných hmot 55 000 Kč
Teplá voda 15 000 Kč
Služby pošt 6 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 140 000 Kč
Služby peněžních ústavů 67 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Nájemné za půdu 0 Kč
Konzultační a právní služby 25 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 29 000 Kč
Služby zpracování dat 100 000 Kč
Nákup služeb- stravenky, penzijní připojištění 565 000 Kč
Opravy a údržba 70 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 7 000 Kč
Programové vybavení 10 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 15 000 Kč
Pohoštění 25 000 Kč
Ost.nákupy – dálniční známka 1 200 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 110 000 Kč
Dary obyvatelstvu 100 000 Kč
Nákup pozemků 0 Kč
Stroje,přístro­je,zařízení 780 000 Kč
Zemní val II.et. – ORG 6738
Cyklistická trasa 200 000 Kč
Mateřská školka-Vodnická ORG 4433 2 500 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Celkem výdaje 11 690 000 Kč
Převody FKSP a sociál.fondům 120 000 Kč
Převody vl..rozpočt. účtům 90 000 Kč
CELKEM VÝDAJE 11 900 000 Kč