Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rozpočet 2012

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 72 000 Kč
Dotace na školství 76 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 941 00 Kč
převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Ostat. ned.příjmy
Daň z nemovitosti 1 800 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 85 000 Kč
Poplatky ze psů 100 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 66 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Příjmy celkem 9 140 000 Kč
Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB 3 000 000 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM (po konsolidaci) 12 140 000 Kč

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Sběr a svoz komun. odpadu 65 000 Kč
Péče o vzhled obce 400 000 Kč
Mateřská škola-Vodnická ORG 4433 800 000 Kč
Mateřská škola- OON 50 000 Kč
Kult. akce – nákup materiálu 15 000 Kč
Kult.akce- nájemné 5 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 250 000 Kč
Kult.akce – občerstvení 50 000 Kč
Kult.akce – věcné dary 10 000 Kč
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 6 000 Kč
Knihy, publikace, tisk 10 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000 Kč
Věcné dary 10 000 Kč
Dům služeb 2 000 000 Kč
Volby do PS ČR
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 600 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 910 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 403 000 Kč
Ostatní osobní výdaje 100 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 380 000 Kč
Povin.pojištění na soc. zabezp. 328 000 Kč
Povin.poj.na zdrav.poj. 187 000 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Ochranné pomůcky 15 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč
Nákup materiálu 135 000 Kč/td>
Vodné 18 000 Kč
Teplo 55 000 Kč
Plyn 40 000 Kč
Elektrická energie 100 000 Kč
Nákup pohonných hmot 110 000 Kč
Teplá voda 25 000 Kč
Služby pošt 10 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 150 000 Kč
Služby peněžních ústavů 67 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Nájemné za půdu 0 Kč
Konzultační a právní služby 50 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč
Nákup služeb 650 000 Kč
Opravy a údržba 30 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 10 000 Kč
Programové vybavení 10 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 17 000 Kč
Pohoštění 49 000 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 10 000 Kč
Dary obyvatelstvu 70 000 Kč
Kolky 8 500 Kč
Platby daní a poplatků 1 500 Kč
Nákup pozemků 0 Kč
Stroje,přístro­je,zařízení
Zemní val II.et. – ORG 6738
Cyklistická trasa 350 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Převody vl..rozpočt. účtům 90 000 Kč
CELKEM VÝDAJE po konsolidaci 12 140 000 Kč