Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rozpočet 2013

Příjmy do rozpočtu

Položka Částka
Dotace na správu ze SR 70 000 Kč
Neinvestiční dotace 6 766 000 Kč
převod 100 % daně
Převod fin.prostředků z účtu VHČ
Vratky transferů z minulých let
Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu
Daň z nemovitosti 1 700 000 Kč
Záloha na finanční vypořádání
Správní poplatky 82 500 Kč
Poplatky ze psů 82 000 Kč
Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt
Poplatky z užívání veř. prostor
Poplatky ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Úroky 30 000 Kč
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
Přijaté sankční platby
Sponzorské dary
Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené
Zůstatek na účtu u ČSOB 6 240 000 Kč
Rozpočtové příjmy celkem 14 960 500 Kč
Převody z rozpočt. účtů 120 000 Kč
Ost. převody z vl. fondů 120 000 Kč
Příjmy celkem 15 200 500

Výdaje z rozpočtu

Položka Částka
Sběr a svoz komun. odpadu 45 000 Kč
Péče o vzhled obce 350 000 Kč
Mateřská škola – příspěvek zřizovatele 800 000 Kč
Mateřská škola – platy zaměstnanců 102 000 Kč
Mateřská škola – odvody z mezd 36 000 Kč
Kult. akce – nákup materiálu 20 000 Kč
Kult.akce- nájemné 15 000 Kč
Kulturní akce, využití volného času dětí 200 000 Kč
Kult.akce – občerstvení 50 000 Kč
Kult.akce – věcné dary 25 000 Kč
Kult.akce – neinv.transf.obyv. 15 000 Kč
Knihy, publikace, tisk 10 000 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140 000 Kč
Věcné dary 10 000 Kč
Dům služeb 2 668 000 Kč
Půjčka na dů služeb 2 000 000 Kč
Platy zaměstnanců v pracov.poměru 2 600 000 Kč
Povin.pojištění na soc.zabezp. 636 000 Kč
Povin.pojištění na zdrav.poj. 403 000 Kč
Ostatní osobní výdaje 100 000 Kč
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 380 000 Kč
Povin.pojištění na soc. zabezp. 328 000 Kč
Povin.poj.na zdrav.poj. 187 000 Kč
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 10 000 Kč
Ochranné pomůcky 10 000 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000 Kč
Nákup materiálu 200 000 Kč
Vodné 50 000 Kč
Teplo 55 000 Kč
Plyn 40 000 Kč
Elektrická energie 70 000 Kč
Nákup pohonných hmot 110 000 Kč
Teplá voda 25 000 Kč
Služby pošt 10 000 Kč
Služby telekom.,radi­okomunikací 150 000 Kč
Služby peněžních ústavů 67 000 Kč
Nájemné (ván.dekory) 100 000 Kč
Konzultační a právní služby 60 000 Kč
Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč
Nákup služeb 650 000 Kč
Opravy a údržba 150 000 Kč
Cestovné – zastupitelé 10 000 Kč
Programové vybavení 10 000 Kč
Cestovné – čin.míst.správy 20 000 Kč
Pohoštění 40 000 Kč
Věcné dary – školy 100 000 Kč
Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 20 000 Kč
Dary obyvatelstvu 90 000 Kč
Platby daní a poplatků 1 500 Kč
Stroje,přístro­je,zařízení 100 000 Kč
Ost.neinv.stran­sfery obyv. 30 000 Kč
Převody vl..rozpočt. účtům 90 000 Kč
Rozpočtové výdaje celkem 14 960 500 Kč
Převody FKSP a soc.fondům 120 000 Kč
Převody vl.rozp.účtům 120 000 Kč
Výdaje celkem 15 200 500 Kč