Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 3.5.2010, 17:00–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Hašpl, Hrubý, Nádraský, Petr, Ranoš, Staněk, Votava

Nepřítomen/omluven:

Hosté: Lepš, Smejkalová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech, starosta doplnil 5.bod.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

Pro: všichni

Bod č.2 – Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Drahorád a ing. Staněk, jako zapisovatel Ing. Ranoš.

Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s předloženými návrhy.

Pro: všichni

Bod č.3 – Stanovisko k dokumentaci vlivů záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP:

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 13.4.2010 doplněnou dokumentaci vlivů záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ na životní prostředí. Termín na vyjádření k dokumentaci je 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje (od 19.4.2010). Předchozí verzi dokumentace projednal výbor 6.5. a ZMČ 13.5.2008 (nesouhlasné stanovisko a řada dílčích připomínek). Ing. Ranoš seznámil s novými přílohami dokumentace, z nichž některé reagují na požadavky MČ, a navrhl do jednání ZMČ připravit revizi předloňské důvodové zprávy. Samotná stavba křižovatky se nemění. Ve čtvrtek 6.5.2010 od 10:00 bude na ÚMČ jednání se zpracovatelem dokumentace.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje prověřit splnění jednotlivých připomínek MČ z předloňské důvodové zprávy.

Pro: všichni

Bod č.4 – Oplocení pozemku parc.č.265/491:

Zástupce majitele pozemku parc.č.265/491 v k.ú. Újezd u Průhonic žádá o vyjádření pro územní souhlas na oplocení pozemku. Jedná se o plochu mezi osmipodlažními panelovými domy v ulici Vodnická a severozápadním okrajem Milíčovského lesa. Od dokončení a kolaudace sídliště Kateřinky v polovině 90.let se zde nachází dlážděný chodník s lavičkami. Pozemek je ze všech čtyř stran obklopen veřejnou zelení ve vlastnictví obce, nemá napojení na veřejnou komunikaci ani na veřejné sítě. Území je součástí ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky, kde je podle čl.5 vyhlášky č.5/1988 hl.m. Prahy zakázáno provádět jakoukoliv výstavbu.

Výbor stavební a pro životní prostředí nesouhlasí s oplocením pozemku parc.č.265/491 z důvodů:

  1. Ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky
  2. Nutnosti zachovat veřejně přístupnou stávající pěší komunikaci
  3. Chybějícího napojení pozemku na veřejnou komunikaci
Pro: všichni

Bod č.5 – Akustická studie pro lokalitu Kateřinky

Starosta předložil dokončenou Akustickou studii pro lokalitu Kateřinky (Ekola group, 04/2010), která bude podkladem nové žádosti o příspěvek z Operačního programu Praha – Konkurenceschop­nost, Prioritní osa 2 Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Koncept příslušných protokolů měření hluku obdrželi zastupitelé v dubnu. Studie defunuje hygienické limity 70dB pro den a 60dB pro noc, neboť hluk z dopravy na D1 pokládá za tzv. starou hlukovou zátěž. Tyto limity jsou dle výpočtů i měření překračovány pouze v nejvyšších podlažích několika viladomů nejblíže D1. Předchozí studie, včetně posouzení zdi v proluce ZOV a dokumentace křižovatky Exit4D1, mají limitní hodnoty o 10dB nižší.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požádat zpracovatele akustické studie o doplnění informací.

Pro: všichni

Zapsal: Ranoš