Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 23.2.2011, 18:00–20:00

Přítomni: Doubrava, Hakl, Ranoš, Staněk

Nepřítomen/omluven: Drahorád, Dvořáková, Hrubý, Lepš

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 11 bodech, bod 5 se odkládá na příští schůzi výboru. Výbor nebyl usnášeníschopný, k jednotlivým bodům proto nebyla přijímána usnesení.
Nebude-li stanoveno jinak, bude zápisy z jednání vypracovávat předseda a ověřovat tajemník výboru.

Bod č.2 – SOKP stavba 511 – stav přípravy

Na stavbu „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ bylo 4.10.2010 vydáno územní rozhodnutí. Dříve vedené řízení o ochranném hlukovém pásmu bylo zastaveno, v DÚR byla doplněna protihluková opatření (valy, stěny a tzv. tichý asfalt) tak, aby byly dodrženy hlukové limity. Proti ÚR podala odvolání MČ Praha – Běchovice, obec Dobřejovice a 172 občanů, odvolání řeší Ministerstvo pro místní rozvoj. 27.1.2011 zrušil Nejvyšší správní soud část Zásad územního rozvoje HMP, definující trasu jihovýchodní části SOKP. Z právní analýzy (obdobného rozsudku NSS k jiné části SOKP) vyplývá, že ÚP HMP zůstává (i v této části SOKP) v platnosti a nebrání dalšímu projednávání ÚR.

Bod č.3 – MSI Invest – stav záměru

  1. Probíhá projednávání celoměstsky významná změny ÚP HMP č. Z2345/00. Návrhy změn byly zveřejněny 29.9.2010, po jejich posouzení Ministerstvem pro místní rozvoj bude veřejné projednání. Schválení návrhů v ZHMP se předpokládá ve druhé polovině roku.
  2. Připravuje se dokumentace oznámení záměru (EIA) „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. MČ obdržela akustickou studii a zásady organizace výstavby, jejichž součástí je předběžný harmonogram a etapizace výstavby. Předseda komise předložil zápis z jednání se zástupcem investora, obsahující mj. požadavky na veřejnou vybavenost.
  3. MČ obdržela DÚR na stavbu „Propojovací komunikační síť Formanská – Exit 4, včetně inženýrských sítí“, Ing. Chmelka – Projektový atelier SÚPR, 09/2010. PD byla projednána s dotčenými orgány státní správy, definitivní stanoviska budou požadována až před zahájením územního řízení.

Bod č.4 – výstavba BcB

Jde o záměr výstavby polyfunkčního domu se zahradní restaurací na parc.č.214/11,12,1­3,256, ÚR bylo vydáno 6.2.2009. V 1.etapě bude realizována zahradní restaurace se zázemím, komunikace a sadové úpravy. Předseda výboru předložil zápis z jednání s investorem. Součástí stavby bude mj. zpevněná cyklostezka podél ZOV a oddělení pozemků pro chodník na Formanské. Stavebník žádá o územní souhlas na doplnění terasy restaurace a přístupové cesty. Na pozemku stavby a přilehlé části ZOV již byla provedena výsadba vzrostlých stromů.

Bod č.5 – PD dopravního značení Pastevců

Na základě usnesení ZMČ ze 7.2.2011 byla objednána PD „Optimalizace dopravního značení v ulici Pastevců a na Kateřinském náměstí“, s termínem dokončení PD 15.3. a projednání 11.4.2011. Záměr byl 22.2. projednán se zástupci společenství vlastníků jednotek, dokončená PD bude předložena výboru 4.4.. realizaci předpokládáme po 26.4. současně s jarním úklidem komunikací.

Bod č.6 – Výsadba zeleně na ZOV

Na 2.etapě ZOV severně od nové PHS bude provedena výsadba 17ks Acer platanoides (javor) a 18ks Carpius betulus (habr), která byla uložena jako kompenzace kácených dřevin při výstavbě MŠ.

Bod č.7 – Hřiště pro náctileté

MČ podala žádost o příspěvek Nadaci ČEZ (projekt „Oranžová hřiště“) na výstavbu herních prvků na parc.č.265/630 – louka u Milíčovského lesa poblíž stávajícího dětského hřiště. Předpokládá se osazení lanové šplhací pyramidy v.4,1m a lezecké stěny Block v.2,8m. Zemní práce, lavičky a odpadkové koše zajistí MČ. V případě zamítnutí žádosti bude MČ hledat další finanční zdroje.

Bod č.8 – Cyklotrasa podél Botiče

MČ má zájem upravit stávající cestu podél Botiče na parc.č.685/1 na cyklostezku s mlatovým povrchem. V lokalitě u brodu/můstku je nutné dořešit přechod stezky přes okraj louky po soukromých pozemcích (probíhá jednání s vlastníkem). Zadává se zaměření a vytyčení pozemků. Na vlastní stavební úpravy bude MČ žádat o dotaci z MHMP nebo z jiných zdrojů. MČ Praha – Křeslice zadává DÚR navazujícího úseku na svém území.

Bod č.9 – Průhonicemi na kole

Obec Průhonice zahajuje stavební práce na několika úsecích cyklostezek, mj. napojení na Újezd u Botiče pod dálničním mostem. Součástí stavby budou odpočívky, stojany na kola, směrové značení a mapa. Předpokládá se zprovoznění vstupu do Dendrologické zahrady od Club motelu Průhonice.
Projekt „Průhonicemi na kole“ byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy, prioritní osa 2 Cestovní ruch, oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. MČ je jedním z partnerů projektu.

Bod č.10 – Různé – příští program

Byly potvrzeny termíny dalších schůzí výboru: pondělí 4.4., středa 4.5. a pondělí 30.5., vždy od 18:00. Předseda výboru zašle program jednání 7 dní předem. Na příští schůzi budou mj. projednávány připomínky ke studii AOZ MSI Investu (veřejná vybavenost, doprava v klidu, parter…) a záměr výstavby sportoviště.

Zapsal: Ranoš