Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 4.4.2011, 18:00–20:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Lepš, Ranoš, Staněk

Nepřítomen/omluven: Bittman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Optimalizace dopravního značení

Předseda výboru předložil zpracovanou PD „Optimalizace dopravního značení v ulici Pastevců a na Kateřinském náměstí“, která byla projednána s PČR a silničním správním úřadem (OŽP ÚMČ Praha 11), včetně prohlídky na místě. Součástí PD je bilance parkovacích stání. Oproti stavu při kolaudaci viladomů MČ již v minulosti zlepšila možnosti parkování zjednosměrněním ulic a osvětlením parkoviště. Schválení a vydání navržených dopravních opatření předpokládáme cca za 2 týdny. Úklid dotčených ulic proběhne 7.4., tj. s předstihem před realizací dopravního značení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje zjistit skutečný počet v současnosti parkujících vozidel (maximum v noci mezi pracovními dny).

pro: všichni

Bod č.3 – Záměr pronájmu pozemků parc.č.619/3, 626/20 a 626/21

Starosta předložil záměr dlouhodobého pronájmu pozemků pro výstavbu sportoviště – parc.č.619/3, 626/20 a 626/21 v ulici Nad statkem proti fotbalovému hřišti SK Újezd. Dále předložil studii výstavby tenisového klubu – 3 venkovní kurty (1× antuka, 2× tráva), přízemní objekt klubu s občerstvením, parkoviště pro 15 vozidel, komunikace, rekreační zeleň s dětským hřištěm a infopavilonem. Ke studii vydal OV ÚMČ Praha 11 územně plánovací informaci. Pozemky jsou dle ÚP ve funkčních plochách pro sport, všeobecně smíšené, zeleň městská a krajinná a louky. Dále je nutné zajistit stezku pro pěší a cyklisty ke hrázi rybníka Sukov a budoucí napojení pozemků západně od řešeného území. Byla předložena variantní studie zástavby (Kling Consult, 11/2010) a zápis z jednání se zástupci vlastníka. Příprava této výstavby byla pozastavena. Dále byly diskutovány možnosti funkčního využití pozemků (druhy sportu, krytý kurt, multifunkční hřiště), finanční podmínky a doba pronájmu (např. 30 let).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje vyhlásit záměr pronájmu pozemků pro sportoviště za podmínek:

  • Zveřejnění záměru ve více zdrojích, včetně standartní inzerce
  • Výběrové řízení provést nejméně jako dvoukolové
  • Neomezovat zadání na jeden určitý druh sportu
  • Stanovit omezující podmínky stavby pouze v rozsahu ÚPI a napojení sousedních pozemků
  • Požadovat výstavbu dětského hřiště, které by bylo předáno do užívání MČ
  • Vyhledat informace o výši nájmu obdobných záměrů
pro: všichni

Bod č.4 – Propojovací chodník Pod napětím

Vzhledem k nedostatečnému chodníku na severním konci ulice Formanská využívali občané MČ v minulosti průchod z náměstí Pod platanem severním směrem přes soukromé pozemky parc.č.245 a 247/3. V loňském roce nový vlastník obnovou oplocení průchod znemožnil. OMI MHMP zajistil DÚR na výstavbu nového chodníku, vedoucí okolo zahrádek podél paty zemního valu – délka 220m, š.3,0m, zámková dlažba, odvodnění, veřejné osvětlení, zárubní zeď 164m. Odhad celkových nákladů stavby činí 8,7mil.Kč + DPH (z toho stavební objekty 7 mil.Kč + DPH). Záměr nevyžaduje výkupy pozemků. Přímá vzdálenost mezi náměstím Pod platanem a ulicí Pod napětím je 45m. Vlastník nabídl odkup pásu pozemku za původní kupní cenu (doloženou) + veškeré další náklady (oddělení, vklad do KN, daň z převodu), což i pro minimální šířku 2,0m přesahuje finanční možnosti MČ. Pozemky jsou dále zatížené věcným břemenem přístupu na sousední parcelu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje projednat s OMI MHMP možnost výkupu pozemků a výstavbu propojovacího chodníku v přímé trase.

pro: všichni

Bod č.5 – Pronájem nebytových prostor v Domě služeb

V přízemí domu služeb bude pronajímatelný prostor prodejny potravin o ploše 54,4m2. Stavební řešení umožňuje prodej především balených a trvanlivých potravin (ne např. výrobu nebo konzumaci).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje pronájem prodejního prostoru za podmínek:

  • Minimální výše nájmu 2.000,–Kč/měsíc + náklady, pronájem na dobu neurčitou
  • Otevírací doba Po-Ne, v pracovních dnech nejméně po celou provozní dobu MŠ
  • Celotýdenní prodej základních potravin, včetně čerstvého pečiva
pro: všichni

Bod č.6 – Administrativní a obytný soubor Újezd

Předseda výboru informoval o existenci Nadačního fondu městských částí jihovýchodu, který v roce 2008 založily MČ Praha 11 a Praha – Újezd „za účelem kumulace finančních darů… na specifické veřejné projekty“ na území obou MČ. V roce 2010 fond uzavřel s investorem Administrativního a obytného souboru Újezd smlouvu o podmínkách finančního daru. Nyní se připravuje zrušení fondu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje, v případě zániku Nadačního fondu, nalézt jiný způsob zajištění příspěvku investora Administrativního a obytného souboru Újezd na veřejnou vybavenost nebo infrastrukturu v MČ Praha – Újezd.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš