Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 4.5.2011, 18:00–20:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Staněk

Nepřítomen/omluven: Lepš

Host: Jirková, Červenka (k bodu 2), Bittman

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 4 bodech a navrhl doplnit 5.bod.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Lázně Újezd u Průhonic – prezentace

Předseda výboru předložil zápis z jednání s investorem 15.4.2011, který shrnuje aktuální informace o záměru a souvisejících stavbách v území, předběžný harmonogram a část masterplanu (D3A, 06/2007). Přítomní zástupci investora představili předpokládaný postup přípravy a výstavby do konce roku 2012. Na první část území (lokalita Ke mlýnu 1) bylo 14.3.2011 vydáno ÚR na 33 RD (6 izolovaných RD a 12 dvojdomů) a komunikace. 18.10.2006 byla vydána změna ÚR (výstavba 3 RD v ulici Ke mlýnu). 5.4.2011 bylo zahájeno řízení o změně dělení pozemků, ústní jednání bude 12.5.2011. Současně se připravuje PD změny ÚR – rozšíření o lokalitu Ke mlýnu 2. Dále investor připravuje DÚR na komunikace+sítě lokalit Pod Milíčovským lesem a U Botiče. Součástí DÚR nejsou vlastní rodinné/bytové domy, předpokládá se prodej pouze zasíťovaných pozemků. Na většině pozemků (vlastník Navetina, a.s.) lze zahájit výstavbu až po dořešení vlastnických vztahů, s výjimkou pozemku parc.č.676 o ploše cca 10ha v jižní části území (vlastník Tempus Investment, a.s.).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí, k probíhajícímu územnímu řízení na změnu dělení pozemků nemá připomínky, a dále doporučuje s předstihem řešit následující problémové okruhy:

 1. Regulativy zástavby
  Urbanistická studie území navrhuje výškovou i funkční diferenciaci jednotlivých obytných souborů. V případě výstavby jednotlivých etap v delším časovém odstupu a zejména různými developery nelze zaručit, že v pozdějších etapách bude dodržen původní rozsah a náplň objektů. Dále masterplan předpokládá jednotné architektonické řešení budov, přinejmenším v rámci jednotlivých obytných souborů – uliční čáry, výšky střech, oplocení, použité materiály. V případě územních řízení pouze na komunikace+sítě a následného prodeje jednotlivých parcel nelze garantovat jednotné architektonické řešení.
  Doporučujeme ověřit možnosti stanovení závazných regulativů pro celé území, např. formou regulačního plánu nebo územní studie.
 2. Veřejná vybavenost
  Jedná se zejména o „nekomerční“ vybavenost, jejímž garantem a zřizovatelem či provozovatelem je obec, resp. MČ – mateřská a základní škola, dětská hřiště, kulturní, zdravotní a sociální služby. Změnou ÚP bylo vytvořeno území čistě obytné, neboť se předpokládala dostatečná kapacita těchto zařízení na Jižním Městě. Tento předpoklad dnes již neplatí, naopak je třeba zajistit, aby území MČ bylo co nejvíce „soběstačné“. Pro vznik „komerční“ vybavenosti, jako např. obchody, služby, stravovací nebo sportovní zařízení postačí vytvoření vhodných pronajímatelných prostor v polyfunkčních objektech. Funkční plocha SO3 (rekreace) v severovýchodním cípu území není vhodná pro umístění MŠ a ZŠ – nejen z pohledu ÚP, ale i pro odlehlost lokality. V konceptu nového ÚP navrhla MČ dvě funkční plochy VV – větší plochu na západě území u okružní křižovatky na ulici Formanské a menší ve východní části u ulice Josefa Bíbrdlíka.
  Doporučujeme ve všech územních řízeních požadovat prověření stávajících kapacit MŠ a ZŠ a požadovat jejich rozšíření – např. vyčleněním pozemku pro výstavbu nebo podílem na investičních nákladech.
 3. Dopravní řešení
  Součástí masterplanu je kategorizace jednotlivých komunikací (sběrné, obslužné a obytné ulice, pěší trasy a cyklotrasy) včetně šířkového uspořádání (příčných řezů). Dále je navrhován systém samostatných cyklostezek a pěších tras v zeleni, a to i vně obytných souborů – např. cesty v údolí Botiče nebo okruh pro in-line pod přeložkou VVN. Územím vedou cyklotrasy celoměstského systému A23 z Křeslic, A209 z Kateřinek a A216 z Hájů přes Milíčovský les.
  Doporučujeme na příštím jednání výboru projít navrženou kategorizaci komunikací, včetně umístění veřejných parkovacích stání. Řešení cyklotras doporučujeme předložit k odsouhlasení Komisi pro cyklistickou dopravu RHMP.
 4. Dopravní zatížení, Exit 4 D1
  V minulosti byly zpracovány dopravně-inženýrské podklady (výpočty zátěží) k jednotlivým částem území, jako součást podkladů pro změny nebo úpravy ÚP. Výpočty nezahrnovaly zástavbu podél D1, kde teprve nyní probíhá změna ÚP. Tato zástavba je nyní podmiňována zprovozněním Exitu 4 D1. Předpokládáme, že obdobně bude také většina obytného soubor Lázně Újezd u Průhonic podmíněna napojením na D1. Přitom u nadřazených komunikací je třeba zohlednit i variantu „Exit 4 D1 bez Stavby 511 SOKP“.
  Doporučujeme požadovat zpracování dopravně-inženýrských podkladů pro celé území MČ, se zohledněním aktuálních podkladů a s výhledem do roku 2030.
 5. Veřejná hromadná doprava
  V současnosti je území MČ obsluhováno jednou příměstskou sutobusovou linkou PID po ulici Formanské. Masterplan předpokládá vedení dalších spojů ulicí Josefa Bíbrdlíka z Křeslic, což neodpovídá dosud známým prioritám Ropidu. Pro území podél D1 byl zpracován „Návrh dopravní obsluhy administrativně obchodního areálu Újezd u Průhonic prostředky veřejné hromadné dopravy osob“ (Czech Consult, 10/2008), který navrhuje doplnění dalších linek MHD s konečnou v Újezdu. Je nutné navrhnout jejich vedení a ukončení v nové zástavbě, prověřit požadovanou délku nástupních hran, průjezdnost ulic a křižovatek, a to i pro nízkopodlažní a kloubové vozy.
  Doporučujeme požadovat zpracování studie dopravní obsluhy VHD pro celé území MČ a její kladné projednání s Ropidem a Dopravním podnikem.
 6. Doprava v klidu
  Stávající požadavky Vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (dále OTPP) neodpovídají skutečnému stupni automobilizace v Praze. Tento rozdíl je ještě výraznější u nové výstavby, kde převládají menší byty (1+kk a 2+kk, přičemž pro 1+kk požadují OTPP ? stání). Výsledná poptávka pak nejméně o třetinu převyšuje počet vybudovaných stání. Parkování pro rezidenty by mělo být zajištěno v garážových stáních popř. na vlastních pozemcích. Veřejně přístupná stání na komunikacích (pro návštěvníky) budou nad rámec tohoto počtu. Masterplan dále navrhuje na západním a východním okraji dvě větší samostatná parkoviště – na západě zcela mimo zástavbu.
  Doporučujeme u všech bytových domů požadovat navýšení parkovacích míst (v garážích nebo na pozemku) nad požadavek OTPP, nejméně na hodnoty „jedno stání na byt“.
 7. Kapacita ČOV
  Dle konzultace MCA s PVK má stávající ČOV rezervu pro cca 180 EO (při započítání všech vydaných i projednávaných ÚR), což stačí nejvýše pro lokalitu Ke mlýnu 1+2. MČ nyní prověřuje skutečný stav připojení stávajících objektů. Je zpracována studie rozšíření ČOV, jejíž výsledná kapacita by pokryla všechny rozvojové záměry na území MČ. Pozemky pod stávající ČOV a příjezdovou komunikací jsou dosud ve vlastnictví předpokládaného investora obytného souboru (Navetina, a.s.).
  Doporučujeme projednat s investorem majetkoprávní vypořádání pozemků a podíl na investičních nákladech na rozšíření ČOV.
 8. Kapacita vodovodu
  V případě vyčerpání stávající kapacity se připravuje propojení DN300 Šeberov – Kateřinky (po pozemcích Tesco Stores ČR) a nová trasa DN1000 z vodojemu Jesenice (podél Vestecké spojky, pokračování přes Újezd jako DN800), na kterou byla zahájena změna ÚP. Výstavba podél D1 bude pravděpodobně podmíněna navýšením kapacity vodovodní sítě v území.
  Doporučujeme u provozovatele vodovodní sítě prověřit limity území z hlediska zásobování vodou.
 9. Veřejná zeleň
  Jedná se zejména o souvislejší plochy mezi jednotlivými obytnými soubory (včetně centrálního parku) a dále o plochy vně zástavby – směrem k Botiči a pod VVN k Milíčovskému lesu. Součástí každého obytného souboru musí být i sadové úpravy na přilehlých územích. Není dořešeno následné vlastnictví, správa a náklady na údržbu ploch. Masterplan dále řeší úpravy na širším území, včetně údolí Botiče za hranicemi MČ.
  Doporučujeme v rámci jednotlivých územních řízení řešit i přilehlé plochy veřejné zeleně, včetně jejich budoucí údržby.

Bod č.3 – Rozšíření ČOV Újezd

Starosta předložil studii rozšíření ČOV Újezd (Ing. Chmelka, 2001) ze stávající kapacity 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) na výsledných 2×7000 EO. Předpokládáme, že MČ zajistí výběr zhotovitele PD a investiční akce bude delimitována na OMI MHMP. Na investičních nákladech se budou podílet developeři nové výstavby na území MČ. Dále starosta předložil návrh darovací smlouvy – MSI Invest, s.r.o. nabízí příspěvek na přípravu této investiční akce.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí, doporučuje zahájit přípravu záměru rozšíření ČOV Újezd a uzavřít předloženou darovací smlouvu.
pro: všichni

Bod č.4 – Optimalizace dopravního značení – realizace

Předseda výboru předložil cenovou nabídku na realizaci dopravního značení, další nabídky budou doplněny do ZMČ. Součástí nabídky není zámková dlažba, která bude objednána samostatně.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.
pro: všichni

Bod č.5 – Milíčovský les (Amade 2a) – zastřešení parkovacích stání

Předseda výboru předložil žádost+vizualizace Amade park, s.r.o. o vyjádření k návrhu zastřešení parkovacích stání na dvou garážových objektech, jejichž výstavba nyní probíhá. Na zastřešení bude zpracována PD změny stavby před dokončením.

Výbor stavební a pro životní prostředí požaduje předložit PD zastřešení a doporučuje provést výplně stěn do ulice Formanské jako transparentní.
pro: všichni

Zapsal: Ranoš