Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 30.5.2011, 18:30–20:30

Přítomni: Drahorád, Dvořáková, Hakl, Lepš, Ranoš

Nepřítomen/omluven: Doubrava, Hrubý, Staněk

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Zahradní restaurace – vyjádření k DSP

MČ obdržela žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení a stavební část PD zahradní restaurace (R projekt 07, 02/2011). Na jednání se stavebníkem 26.1.2011 bylo dohodnuto, že součástí stavby bude cyklostezka podél ZOV, převody pozemků pod cyklostezkou a pod budoucím chodníkem u Formanské a finanční dar. Zápis z jednání byl předložen stavebnímu výboru 23.2.2011. K re­alizaci dohodnutých úkonů dosud nedošlo, ani nebyly zapracovány do PD.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje:

  • nesouhlasit s dokumentací pro stavební řízení, dokud nebudou splněny závazky stavebníka, dohodnuté na jednání 26.1.2011
  • do splnění těchto podmínek dále nesouhlasit s napojením na komunikaci a neuzavírat smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc.č.214/13
pro: všichni

Bod č.3 – Bytový dům Vodnická – zahájení ÚŘ

Starosta předložil studii rozšíření ČOV Újezd (Ing. Chmelka, 2001) ze stávající kapacity 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) na výsledných 2×7000 EO. Předpokládáme, že MČ zajistí výběr zhotovitele PD a investiční akce bude delimitována na OMI MHMP. Na investičních nákladech se budou podílet developeři nové výstavby na území MČ. Dále starosta předložil návrh darovací smlouvy – MSI Invest, s.r.o. nabízí příspěvek na přípravu této investiční akce.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí, doporučuje zahájit přípravu záměru rozšíření ČOV Újezd a uzavřít předloženou darovací smlouvu.
pro: všichni

Bod č.4 – Vyhodnocení připomínek MČ ke konceptu ÚP Prahy – informace

Starosta a zástupce starosty se 18.5.2011 zúčas­tnili pracovního jednání na OÚP MHMP k vyhodnocení připomínek MČ Praha – Újezd ke konceptu nového ÚP Prahy. Připomínky formuloval stavební výbor 4.11.2009 a ZMČ 10.11.2009. Před­seda výboru předložil zápis z jednání a přehled vyhodnocení jednotlivých připomínek MČ (číslování dle OÚP MHMP):

2284 (rozšíření plochy VV podél Formanské) – OOP MHMP požaduje vypustit, MČ trvá na zachování plochy
2285 (Tesco Šeberov) – bude vyhověno
2286 (změna ZN na OB uvnitř zástavby v Újezdu) – bude vyhověno částečně
2287 (posunutí biokoridoru mimo PHS podél D1) – bude vyhověno
2288 (podél Formanské max.3 podlaží) – bude vyhověno
2289 (zástavba za Milíčovským lesem) – nebude vyhověno, MČ bere na vědomí
2290 (plovoucí značka VV) – bude vyhověno
2291 (v ulici K motelu max.3 podlaží) – bude vyhověno
2292 (vypuštění retenční nádrže na Botiči) – bude vyhověno
2293 (podmíněnost výstavby podél D1) – do návrhu bude zapracováno dle Z2345/00

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Námitky k návrhu ZÚR Středočeského kraje – informace

Předseda výboru informoval, že 2.5.2011 proběhlo veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Obce Jesenice a Vestec a MČ Praha – Śeberov podali k návrhu ZÚR námitky, požadující mj. vypuštění koridoru pro Vesteckou spojku. V ZÚR Středočeského kraje je Vestecká spojka navržena jako silnice 2.třídy II/603 a jako veřejně prospěšná stavba D054. Rovněž v kategorizaci dálnic a silnic 1.třídy (ŘSD, 06/2010) zůstává Vestecká spojka silnicí 2.třídy. V ZÚR hl.m. Prahy, schválených ZMHP 17.12.2009, Vestecká spojka uvedena není, tj. dle ZÚR hl.m. Prahy nejde o komunikaci „nadmístního významu“.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.
pro: všichni

Bod č.6 – Cyklotrasa č.7 – zadání DUR

MČ má zaměření a vytýčení pozemku parc.č.685/1 podél Botiče. Podél černého potoka k lávce přes Botič projednává MČ oddělení pozemku. MČ Praha – Křeslice zadává DÚR celé trasy podél Botiče od centra Křeslic až po motel v Průhonicích (z toho cca 1,3km na k.ú. Křeslice, cca 0,6km na k.ú. Újezd u Průhonic a cca 0,3km na k.ú. Průhonice). Starosta Křeslic odmítl o tomto svém záměru jednat, předseda komise proto kontaktoval přímo projektanta. Záměr předpokládá kácení vzrostlých stromů v trase stezky, včetně oplocených lesních pozemků Dendrologické zahrady. Předseda komise bude iniciovat koordinační schůzku k dořešení rozsahu PD, trasování a technickému řešení stezky.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.
pro: všichni

Bod č.7 – Grantový program Greenways 2011

Předseda komise informoval o vyhlášení grantového programu Nadace Partnerství Greenways 2011. Lze žádat o příspěvek na vybavení tras greenways až do výše 80.000,–Kč resp. 80% nákladů. Předseda výboru připraví žádost o příspěvek na dokončení infopanelu Greenways Praha-Wien na Újezdském náměstí.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.
pro: všichni

Zapsal: Ranoš