Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 18.7.2011, 18:00–21:00

Přítomni: Doubrava, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Lepš, Ranoš, Staněk

Omluveni: Drahorád

Hosté: Červenka, Jirková (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Lázně Újezd u Průhonic – podnět na pořízení CVZ

Tempus Investment, a.s. (s plnou mocí od druhého vlastníka – Navetina, a.s.) předložil podnět na pořízení dvou změn ÚP. Zástupce žadatele JUDr. Červenka představil vývoj záměru Lázně Újezd u Průhonic v posledních letech. Ing. Jirková informovala o připravovaných územních řízeních. Podnět, který byl na MČ doručen až v den jednání výboru a zahrnuje kromě změn funkčních ploch také rozšíření zastavitelného území o 1,14ha, obsahuje dva samostatné návrhy:

a) V centru území (lázeňské objekty, tzv. činžovní vily, domov seniorů a polyfunkční objekty s občanskou vybaveností) změna 35.389m2 plochy OB-C a 4.017m2 plochy zeleně na 39.406m2 plochy SV-D s plovoucí značkou VV.

  1. Ve východní části území změna 14.480m2 plochy SO3 na plochu SP (z rekreace na sport) a doplnění 7.350m2 plochy SO3.

Důvodem změny je možnost realizovat původní záměr po etapách (samostatná územní řízení na jednotlivé „vesničky“). Původně navrhované funkce by byly v území jen výjimečně přípustné (tj. bez udělení výjimky by nebyly v souladu s ÚP) – např. lázně v ploše OB, krytá sportoviště a školka v ploše SO3.

Dále byla diskutována plocha VV na části parc.č.211/1 podél Formanské, zakreslená na základě podnětu MČ do konceptu nového ÚP. Zástupce vlastníka s funkcí VV v této lokalitě nesouhlasí a požaduje maximum občanské vybavenosti soustředit v budoucím centru území. Předseda výboru konstatoval, že MČ se nemůže vzdát odpovědnosti budovat a provozovat vlastní veřejnou vybavenost, a to i v dalších lokálních centrech MČ, a že jednotlivá zařízení si nebudou konkurovat, ale naopak doplňovat nabídku služeb (např. soukromá a obecní MŠ či ZŠ). MČ bude v dalším projednávání nového ÚP trvat na stabilizaci plochy VV. Zástupce žadatele navrhl nahradit plochu VV plochou SV s plovoucí značkou VV.

Předseda výboru informoval žadatele o obecných požadavcích MČ na celý záměr – především zpracovat závazné regulativy území (např. regulační plán nebo územní studie) a dále koordinovat výstavbu s dalšími developery (např. společné studie i pro území MSI Investu). Zástupce žadatele souhlasí s dalšími pracovními schůzkami (cca po dvou měsících, mimo jednání stavebního výboru).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje: – Podat do 1.8.2011 podnět na dvě celoměstsky významné změny dle návrhu žadatele, za podmínky, že návrh bude rozšířen o třetí podnět:
c) změna části plochy ZMK podél Formanské na SV-C s plovoucí značkou VV, v půdorysném rozsahu plochy VV zakreslené v konceptu nového ÚP (tj. cca 1,8ha)
– Zaslat zástupci žadatele zápisy ze stavebního výboru 4.5. a ZMČ 9.5.2011 a zahájit pravidelné pracovní schůzky k připomínkám MČ, popř. koordinační schůzky za účasti i zástupce společnosti MSI Invest
– Projednat se žadatelem nalezení vhodného nástroje k zajištění regulativů území a potřebného rozsahu veřejné vybavenosti a požadovat jeho vypracování
– Požadovat po developerovi předložení návrhu umístění základní školy v centru území

pro: všichni

Bod č.3 – Podněty na pořízení dalších CVZ

Vzhledem k průtahům se schvalováním nového ÚP zahajuje Praha pořizování již čtvrté vlny tzv. celoměstsky významných změn ÚP. Starostové jednotlivých MČ byly vyzváni k zaslání podnětů na změny do 1.8.2011.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje kromě tří podnětů dle bodu 2 zaslat následující podněty na pořízení CVZ:d) Na parc.č.670/6 změnu funkce z OC na VV

Pozemek parc.č.670/6 o ploše 18.670m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy byl do roku 2003 funkční plochou pro sport, jako veřejně prospěšná stavba 38/SR/53. Změnou č. Z 0439/03 schválenou 30.10.2003 (vydanou s účinností od 1.5.2004) byla plocha spolu s celou lokalitou změněna na čistě obytnou. VPS byla později formálně zrušena změnou č. Z 1876/07 schválenou 26.3.2010. MČ opakovaně žádala o svěření pozemku parc.č.670/6 do správy, nově OSM MHMP žádá MČ o stanovisko k záměru prodeje pozemku.

Na území MČ nejsou v současnosti stabilizovány pozemky pro veřejnou vybavenost. Plocha VV navržená v konceptu nového ÚP na části parc.č.211/1 byla zpochybněna ze strany OOP MHMP. V návrhovém období ÚP (včetně nyní vydávané změny č. Z 2345/00) se předpokládá nárůst obyvatel ze současných cca 2700 na cca 6000 – tomu dle Průvodní zprávy ÚP odpovídá 8 tříd MŠ a 2×9 tříd ZŠ (36 dětí v MŠ a 100 žáků v ZŠ na 1000 obyvatel). K návrhu zadání změny bude vypracována studie využití území. Kromě ZŠ a MŠ zde předpokládáme umístění dalších veřejných funkcí, např. domu pro seniory s asistenční službou.

e) Na přechodu biokoridoru mezi Milíčovským lesem a Šeberovem přes D1 změnu z IZ (ve výhledu ZMK) na ZMK a posun plochy mimo stávající PHS a VTL plynovod

Ve výhledu stávajícího ÚP se zde počítá s výstavbou ekoduktu přes D1, v místě křížení VTL plynovodu 2×DN500 s dálnicí D1. V tomto místě byla v loňském roce dokončena výstavba PHS (mimo trasu VTL plynovodu jsou sypané protihlukové valy s výsadbou). Na k.ú. Újezd u Průhonic dojde vydáním změny č. Z 2345/00 ke zúžení přilehlého pásu zeleně a ke kontaktu se zastavitelným územím. Na k.ú. Šeberov byla pozastavena rozsáhlá změna ÚP č. Z 0027/01, letos se jedná o znovuobnovení změny nebo její přesun do nových CVZ. Požadavek MČ na posun ekoduktu bude zohledněn v konceptu nového ÚP. Vzhledem k nutné koordinaci výšeuvedených záměrů považujeme za vhodné řešení ekoduktu již v návrhovém období stávajícího ÚP.

pro: všichni

Bod č.4 – Vydání CVZ ÚP č. Z 2345/00 – informace

17.6.2011 bylo zahájeno řízení o vydání I. a II. vlny tzv. celoměstsky významných změn ÚP, připomínky a námitky lze podávat do termínu veřejného projednání 3.8.2011. Na území MČ jde o změnu č. Z 2345/00 – Administrativní a obytný soubor společnosti MSI Invest. Dle stávajícího ÚP jde o funkční plochy orné půdy, ve výhledu území smíšené SV-D, na okrajích zeleň ZMK a NL. Změna ÚP navrhuje funkční plochy SV-E resp. SV-F – 1725 obyvatel (539 bytů) a 8780 zaměstnanců (105.000m2 kancelářských ploch). Podnět na pořízení změny schválilo ZMČ 10.3.2009 s při­pomínkami: míra využití území SV-D, dopracovat další studie a rozšířit řešené území. ZHMP schválilo pořízení změny 26.9.2009 a zadání změny 26.11.2009. Plocha změny byla rozšířena z původních 13,2ha na 15,5ha, ve východní části byla snížena míra využití území na SV-D. V definitivním návrhu změny je výstavba podmíněna realizací vodovodního řadu DN400 Šeberov – Kateřinky a výstavbou komunikací mezi Formanskou a D1. MČ obdržela k záměru akustickou studii, zásady organizace výstavby (mj. popis etapizace) a DÚR komunikací, připravuje se dokumentace EIA. Požadavky MČ na veřejnou vybavenost budou řešeny v dalších stupních PD, viz. zápis z jednání s investorem 10.2.2011. Záměr je koordinován s výstavbou Exitu 4 D1 včetně protihlukových stěn (probíhá řízení EIA), s přeložkou VVN 400kV (vydáno StP) a výstavbou vodovodního řadu DN1000/800 (zahájena změna ÚP č. Z 2747/00).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje v dalších stupních PD (zejména v řízení EIA) požadovat:

– zajištění dostatečné veřejné vybavenosti pro budoucí rezidenty
– dopravní obsluhu území důsledně z D1 (i pro fázi výstavby)
– koordinaci s další výstavbou v území, zejména se záměrem Lázně Újezd u Průhonic
pro: všichni

Bod č.5 – Zpráva o uplatňování ZUR Kraje Praha – informace

OÚP MHMP rozeslal v červnu městským částem a dalším orgánům státní správy Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Praha. MČ Praha – Újezd neměla k textu připomínky. ZUR schválilo ZHMP 17.12.2009. po dvou letech navrhuje OÚP aktualizaci ZUR, zejména s ohledem na projednávané změny ÚP a koncept nového ÚP. Městské části Praha – Újezd se týkají následující návrhy:

  • Třemi rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR byly zrušeny části ZÚR, definující mj. jihovýchodní část Pražského okruhu. Pro jejich opětovné schválení v ZUR bude nutno vypracovat nové posouzení Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
  • Prověřit a aktualizovat plochy zeleně
  • Vymezit vodovodní řad DN1000/800 z vodojemu Jesenice II do jihovýchodní části Prahy jako VPS
  • Vymezit vedení VVN 110KV Chodov – Uhříněves – Běchovice jako VPS
  • Aktualizovat záplavová území drobných vodních toků
Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí
pro: všichni

Bod č.6 – Územní a stavební řízení – informace

20.6.2011 podala MČ při ústním jednání námitky účastníka řízení o umístění stavby „Bytový dům Kateřinky“ (BD na rohu ulic Vodnická a Na Křtině). Na 28.7.2011 bylo svoláno nové ústní jednání.

24.6.2011 bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu „vedení 110kV Chodov – Uhříněves – Měcholupy“.

7.7.2011 bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Vedení 400kV V415 Chodov – Čechy střed, přeložka vedení u obce Újezd, trasa s rezervou pro vedení 2×110kV“.

13.7.2011 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby „Rodinný dům s kavárnou“ u Milíčovského vrchu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.
pro: všichni

Zapsal: Ranoš</p