Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 7.9.2011, 18:00–21:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Hakl, Lepš, Ranoš

Omluveni: Dvořáková, Hrubý, Staněk

Hosté: Bujna, Krištůfek

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 8 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Cyklopark Újezd

MČ obdržela studii a žádost o vyjádření k záměru výstavby cyklistického areálu volného času „Cyklopark Újezd“. Žadatel (jako zástupce vlastníka pozemku – Tenorit, s.r.o.) a projektant záměr představili. Základem areálu je dvoupodlažní objekt uprostřed severního svahu Milíčovského vrchu, zahrnující ubytovnu pro cyklisty s infocentrem a dalšími službami (max.50 lůžek, cca 850m2 hrubých podlažních ploch) a restauraci se zázemím (cca 150m2 hrubých podlažních ploch), jako zařízení s certifikací „Cyklisté vítáni“. U severovýchodního okraje sídliště Kateřinky se předpokládá parkoviště s příjezdem z ulice Proutěná. Na Milíčovském vrchu by byl vybudován „Trail park“ (soustava single-tracků pro nácvik jízdy v terénu) a vyhlídková plošina, pod VVN by byl „Dětský park“ (překážková dráha pro nácvik obratnosti dětských cyklistů). Území je dle ÚP ve funkční ploše SO1,3 (přírodní resp. částěčně urbanizované rekreační plochy), kde je umístění navrženého záměru přípustné. V diskuzi byl podrobně rozebírán navrhovaný provoz, cílové skupiny uživatelů a stávající funkce území. Milíčovský vrch v současnosti slouží pro krátkodobou rekreaci (pohyb pěších, cyklistů, in-linistů, venčení psů, sáňkování, pouštění draků…).

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje nesouhlasit se záměrem z důvodů:
– Kolize se stávajícími funkcemi území Milíčovského vrchu
– Nevhodné zátěže ochranného pásma přírodní památky Milíčovský les a rybníky
– Zvýšeného zatížení ulice Proutěná automobilovou dopravou

pro: všichni

Bod č.3 – Lázně Újezd u Průhonic – projednání připomínek MČ – informace

Předseda výboru informoval o jednání se zástupci investora a projektanty obytného souboru Lázně Újezd u Průhonic (viz. zápis z 5.9.2011), kde byly projednány požadavky MČ na řešení dopravy. Nad pracovní verzí situace 1.etapy bylo prodiskutováno řešení uličního prostoru. Na dalším jednání budou řešeny požadavky na veřejnou vybavenost. DÚR etapy Ke mlýnu 1+2 by mělo být předloženo k vyjádření na dalším stavebním výboru.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje
Trvat na požadavku zpracování aktuální studie dopravních zátěží, která by měla prokázat, že nelze realizovat celý záměr bez napojení na nadřazenou komunikační síť
Požadovat jako podmínku budoucího převzetí komunikací do správy MČ příspěvek investora na jejich údržbu
Projednat řešení cyklistické dopravy, včetně její integrace ve zklidněných ulicích
pro: všichni

Bod č.4 – Bytové domy U Šabatů – změna stavby a dokončení 1.etapy

Na pozemcích jižně od Návesního rybníka probíhá již třetí rok výstavba tří bytových domů (celkem 52 bytů) a polyfunkčního domu (46 parkovacích stání, administrativa, byt). Před vydáním ÚR byla mezi MČ a stavebníkem podepsána 27.9.2006 dohoda o spolupráci, ve které se investor zavázal k výstavbě povrchů a sítí ulice Nad statkem, chodníku podél jižní strany Návesního rybníka, údržbě zeleně na sousedním pozemkuý ve správě MČ a k finančnímu daru. V současné době se dokončuje výstavba 1.etapy v rozsahu: bytový dům A (19 bytů), parkovací dům D (původní polyfunkční dům bez 2.NP a střechy nad 1.NP), část areálových komunikací a sítí. Staveniště objektů B+C bude oploceno, s vjezdem z ulice Nad statkem. 30.8.2011 byl zkolaudován lapol a vyústění dešťové kanalizace do Návesního rybníka. Předseda výboru předložil zápis z jednání s investorem 31.8.2011. MČ požaduje v rámci 1.etapy zrealizovat mlatovou cestu podél Návesního rybníka k zastávce PID včetně veřejného osvětlení. Dále MČ požaduje v předstihu před dokončením stavby předložit PD skutečného provedení, ze které bude zřejmý rozsah dokončovaných objektů. Stavebník předložil žádost o vyjádření k PD změny stavby před dokončením objektu D – půjde o dvoupodlažní parkovací dům, zprovozněno bude 24 stání v 1.PP.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje souhlasit s PD změny stavby před dokončením objektu D.
pro: všichni

Bod č.5 – Vyjádření k oznámení záměru „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“ – informace

11.8.2010 zveřejnil Odbor ochrany prostředí MHMP Dokumentaci oznámení záměru „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Termín na vyjádření byl 20 dní od zveřejnění na úřední desce kraje, tj. do 31.8.2011. Vzhledem k termínům nemohla být dokumentace projednána ve stavebním výboru ani v ZMČ. Předseda výboru předložil důvodovou zprávu (shrnutí podstatných údajů z dokumentace) a připomínky, které MČ v požadované lhůtě podala.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.
pro: všichni

Bod č.6 – Vyhodnocení připomínek MČ ke konceptu ÚP Prahy – informace

Zástupce starosty se 7.9.2011 zúčastnil pracovního jednání na OÚP MHMP k vyhodnocení zbývající sporné připomínky MČ Praha – Újezd ke konceptu nového ÚP Prahy. Požadavek na zachování plochy VV (veřejné vybavení) podél severního okraje ulice Formanská byl OÚP MHMP akceptován.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

Bod č.7 – Obytný soubor Kateřinky – Na Křtině – změna ÚR

Předseda výboru informoval o vývoji záměru od loňského roku. Proběhlo již několik „kol“ žádosti o změnu původního ÚR ze 17.9.1982, které na ploše mezi ulicí Na Křtině a okrajem Milíčovského lesa předpokládá veřejnou zeleň. MČ opakovaně požadovala o snížení objemu navrhovaného bytového domu. 15.7.2010 vydal OV ÚMČ Praha 11 rozhodnutí o umístění objektu C (bytový dům na rohu ulic Na Křtině a Milíčovská, 4NP, 12 bytů, 12 garážových stání) a zamítnul umístění většího objektu A+B. 18.1.2011 Odbor stavební MHMP jako odvolací orgán rozhodnutí zrušil a 29.8.2011 OV ÚMČ Praha 11 stavbu A+B změnou ÚR umístil. Rozhodnutí stavebních úřadů nejsou standartně zveřejňována na úřední desce, ale jsou zasílána všem 56 účastníkům řízení do vlastních rukou.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje podat odvolání proti rozhodnutí o změně ÚR.

Bod č.8 – Návrh nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hl.m. Praze

MHMP zveřejnil k připomínkování návrh textu Nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hl.m. Praze, které by mělo nahradit současnou vyhlášku OTPP. Návrh stanovuje pro každý byt do 100m2 min. 1 parkovací místo (ruší se 1/2 auta pro byty 1+KK), zvyšuje počet míst pro zdravotnické ordinace (z 1 stání na 2), naopak pro řadu jiných provozů požadavky snižuje (školy, hotely, sportoviště, ale také administrativa, služby a prodejny včetně nákupních center).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat
Zvýšit počet 2 stání pro byty již od 70m2 (nyní od 100m2, standartní byt 3+KK má 70–80m2)
Nesnižovat počty stání u komerčních služeb (prodejny, restaurace, wellness, kurty…)
pro: všichni

Zapsal: Ranoš</p