Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8.11.2011, 17:00–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Hakl, Hrubý, Lepš, Ranoš, Staněk

Omluveni: Dvořáková

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Dokumentace EIA záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“

MŽP zveřejnilo 18.10.2011 novou dokumentaci vlivů záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ na životní prostředí. Termín na vyjádření je dle zákona 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje. Jde již o pátou verzi dokumentace, předchozí byla zveřejněna 21.12.2010 a projednána v ZMČ 10.1.2011. Na rozdíl od předchozích (pouze doplňovaných) verzí jde nyní o text jiného zpracovatele. V dokumentaci jsou mj. upřesněny podmínky, za kterých je záměr akceptovatelný. Z příloh jsou nově zpracovány především dopravně-inženýrské podklady a na ně navazující akustická studie. Výpočty intenzit vychází z aktuálních údajů a obsahují více variant – především stav bez Stavby 511 SOKP (kdy relace D5-D11 jezdí přes 0–11.km D1 a Spořilovskou spojku) a omezení těžké nákladní dopravy na Vestecké spojce. Dále jsou doplněna některá vyjádření k předchozím připomínkám. Předseda výboru připraví pro jednání ZMČ 14.11. písemnou důvodovou zprávu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.3 – Lávka pro pěší a cyklisty přes D1 u Exitu 4 – informace

MČ obdržela návrh investičního záměru „Lávka pro cyklisty a pěší přes dálnici D1 (Exit 4)“, kterou zpracoval projektant Exitu 4 D1 (IKP Consulting Engineers, s.r.o.). Lávka nebude investicí RŠD, součástí stavby křižovatky Exit 4 D1 bude pravděpodobně pouze založení pilířů. Poloha lávky včetně vyústění ramp na obou stranách je upravena dle požadavků investorů, tj. koordinována s budoucí zástavbou. Konstrukční řešení a dopravní parametry se nemění. Odhad investičních nákladů činí 14,9 mil.Kč. V optimálním případě by bylo DÚR včetně vydání ÚR zajištěno současně s Exitem 4 a realizace stavby delimitována na OMI MHMP. MČ k přípravě stavby svolá koordinační schůzku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.4 – Záměr výstavby na pozemku parc.č.670/6

Pozemek parc.č.670/6 o ploše 18.670m2 se nachází severně od stávající zástavby u křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Vlastníkem je hl.m. Praha, MČ v minulosti neúspěšně žádala o jeho svěření. Letos MČ podala podnět na změnu ÚP z OB-A na VV, vydala nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje a znovu požádala o svěření pozemku. Pozemek by měl sloužit pro budoucí výstavbu občanské vybavenosti (základní škola, další mateřská škola, dům pro seniory s asistenční službou), zejména v souvislosti s připravovanou bytovou výstavbou. Plocha VV ve stávajícím ÚP chybí, je pouze v konceptu nového ÚP, jehož projednávání se neustále protahuje. MČ obdržela ověřovací studii stavby „Polyfunkční dům seniorů“, popis záměru a požadavky MČ viz. samostatný zápis z jednání 4.11.2011.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Odvolání proti ÚR na BD Kateřinky – informace

Předseda výboru informoval, že 5.10.2011 byla vydána změna ÚR „Sídliště+ Kateřinky – I.část“, spočívající v umístění „bytového domu Kateřinky“, na pozemcích parc.č.265/336+337­+524 na rohu ulic Vodnická a Na Křtině. Se záměrem výstavby vyjádřilo nesouhlas již ZMČ 8.6.2010, obdobně se vyjádřil stavební výbor 30.5.2011 a ZMČ 13.6.2011. MČ proto podala při ústním jednání několik námitek a 20.10.2011 podala odvolání proti vydanému ÚR.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.6 – PD cyklotrasy A21 – informace

Předseda výboru informoval, že 13.10.2011 proběhlo na ÚMČ jednání k připravované PD celoměstské cyklotrasy A21 v úseku Kunratická spojka – Šeberov – Kateřinky – Háje, kterou pro Hl.m. Prahu zpracovává Dipro, s.r.o.. Na území MČ bude cyklotrasa vyznačena z Kateřinského náměstí ulicemi Milíčovská, Na Křtině, Vodnická a Proutěná k severozápadnímu okraji Milíčovského vrchu, dále severním směrem přes louku pod VVN bude cyklostezka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš