Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.1.2012, 17:00–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Lepš, Ranoš, Staněk

Omluveni: Hrubý

Hosté: Černá, Michálková (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Bytové domy na parc.č.214/4 – žádost o úpravu ÚP

MČ obdržela žádost společnosti Skala Invest Group, s.r.o. o schválení PD zástavby pozemku parc.č.214/4 a o souhlas s navýšením koeficientu podlažních ploch z 0,5 na 1,0. Pozemek je dle ÚP součástí funkční plochy OB-C, vlastníkem je I.A.F. CHEQUIA, s.r.o.. Pozemek je dlouhodobě nabízen k prodeji. Zastavovací studie (atelier R.U.A. a ATYP – projekční kancelář, 12/2011) navrhuje na většině plochy třípodlažní bytový dům rozměrů 77×24m a výšky 9,4m, obsahující 32 mezonetových bytů, 32 parkovacích stání v parkingu s příjezdem z Formanské, nebytový prostor (kavárnu) z ulice Pastevců, 9 venkovních parkovacích stání. Byty u jižní fasády mají předzahrádky, byty u severní fasády mají vnitřní atria. Mezi ulicí Pastevců a ZOV je navrhován čtyřpodlažní bytový dům výšky 12,3m – v 1.NP nebytový prostor (prodejna) a 4 garážová stání, ve 2–4.NP 4 byty. Celkem záměr obsahuje 36 bytů a 45 parkovacích stá­ní.

Záměr byl projednán se zástupci MČ 12.12.2011, na základě požadavků MČ byly do PD doplněny nebytové prostory v parteru ulice Pastevců, parkoviště pro 24 vozidel na pozemku parc.č.214/3 ve vlastnictví obce a rozvinuté uliční pohledy (pro srovnání stávajících a navrhovaných objektů). MČ dále požaduje koordinaci se záměrem budoucího odvedení srážkových vod z přilehlé části ulice Formanské (dle studie SÚPR má být vedeno protlakem pod ZOV k D1), realizaci přilehlé části srážkové kanalizace a souhlas s jejím budoucím dokončením. Navrhovaný záměr bytových domů vytvoří poptávku cca 4 míst v MŠ a 11 míst v ZŠ (cca 110 obyvatel v 36 bytech, průvodní zpráva ÚP předpokládá 36 dětí v MŠ a 100 žáků v ZŠ na 1000 obyvatel). Předseda výboru projednal studii 10.1.2012 se zástupci SVJ přilehlých bytových domů, kteří následně zaslali společné nesouhlasné stanovisko.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:
– Předložit rozpracovanou PD dešťové kanalizace mezi ulicí Formanskou a ZOV a koordinovat ji s navrhovanou zástavbou
– Upravit rozsah a polohu parkoviště na pozemku parc.č.214/3 (posunout k jižní hranici pozemku, mezi stavbou a stávajícími bytovými domy zachovat stávající vzrostlou zeleň)
– Doplnit do PD chodník standartní šířky podél ulice Formanské
– Připravit plánovací smlouvu nebo jiný závazný smluvní vztah mezi MČ a stavebníkem
– Projednat další návrhy na úpravy PD – navýšení KPP pouze na OB-D, členění bytového domu na dvě sekce na společné podnoži, snížení samostatného BD na 3 podlaží, posun – stávajícího stání tříděného odpadu, umístění nebytových prostorů, dopravy v klidu.

pro: všichni

Bod č.3 – Lázně Újezd u Průhonic – DÚR stavby Vesnička 1 (Ke mlýnu 1+2)

MČ obdržela žádost o souhlas se stavbou a o vyjádření k DÚR stavby Vesnička 1, zahrnující lokality Ke mlýnu 1 a Ke mlýnu 2. Žadatelem je společnost PRO-Újezd, s.r.o., zastoupená projektantem. Vlastníky pozemků jsou společnosti Tempus Investment, a.s. a Navetina, a.s.. Na větší část území bylo vydáno ÚR již 14.3.2000, které bylo následně měněno. Nyní půjde o dvě řízení (změnu ÚR a nové ÚR), pro které je zpracována společná DÚR (Stopro, s.r.o., 12/2011), zahrnující pozemky pro 46 RD, stavbu 36 RD (z toho jeden třípodlažní s nebytovými prostory v přízemí) včetně oplocení a zahradních domků, komunikace včetně vodního prvku, sadové úpravy, sítě a retenční nádrž. Původním ÚR bylo umístěno 34 RD, z nichž 8 RD podél ulice Josefa Bíbrdlíka není nyní navrhovanou změnou ÚR dotčeno. Na 10 pozemcích není umístění RD předmětem tohoto řízení. Dle územního plánu jde o funkční plochy OB-A až OB-C, retenční nádrž je v ploše NL. Předpokládaný počet nových obyvatel v navrhovaných RD je 148, na parcelách pro 10 RD dalších 40 obyvatel. Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2013, dokončení za 2 roky.

Předseda výboru informoval o jednání se zástupci investora a projektanty obytného souboru Lázně Újezd u Průhonic (viz. zápis z 9.1.2012). Požadavky MČ z předchozího jednání 5.9.2011 na úpravu veřejných prostranství (komunikací a zeleně) nebyly akceptovány. Jednání k dalším problémovým okruhům dosud neproběhlo. Záměr vytvoří poptávku cca 7 míst v MŠ a 19 míst v ZŠ (výpočet viz. bod 2). MČ vydala žadateli koncem roku nesouhlasné stanovisko k územnímu souhlasu na přípojky k několika RD v ulici Ke mlýnu, nyní obdržela novou žádost.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje před odsouhlasením předložené DÚR projednat:
– Rozsah a provedení veřejných prostranství, které budou předány do správy MČ
– Dopravní napojení pozemku parc.č.670/6 (přes pozemky společnosti Navetina, a.s.)
– Vlastnické vztahy v území, včetně oprávnění žadatele k zastupování vlastníků pozemků
– Majetkoprávní vypořádání pozemků pod ČOV a příjezdovou komunikací
– Zajištění dostatečné veřejné vybavenosti pro všechny další etapy výstavby

pro: všichni

Bod č.4 – Záměr rekonstrukce Kateřinského náměstí

MČ zvažuje upravit Kateřinské náměstí tak, aby zde bylo možné pořádat akce, které nyní probíhají na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině (zvonkohra, dětský den…). Předpokládá se proto rozšíření dlážděné plochy se zachováním zeleně po obvodě náměstí. MČ projedná možnost zadání záměru jako ročníkové práce studentů Fakulty architektury ČVUT. Na základě výsledků soutěže bude pak rozhodnuto o rozsahu úprav.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Návrh CVZ č. Z2747/00 (vodovodní řad) – informace

Jedná se vodovodní přivaděč DN800, vedoucí přes Újezd, Křeslice, Pitkovice a Benice do Uhříněvsi, který navazuje na budoucí přivaděč DN100 z vodojemu Jesenice do Újezdu. 20.12.2011 byl zveřejněn návrh celoměstsky významné změny č. Z2747/00, 5.1.2011 proběhlo společné jednání dotčených organizací. K záměru byla zpracována SEA (posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území), podle které záměr nebude mít významné vlivy na životní prostředí (jde o podzemní stavbu). Údolí Botiče, které tvoří regionální biokoridor ÚSES, bude překonáno převážně hloubeným tunelem, samotný potok pak raženým tunelem.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.6 – Tenisový klub Újezd – informace

Předseda výboru předložil studii stavby „Tenisový klub Újezd Praha 4 – architektonický koncept“ (atelier DOMYJINAK, s.r.o., 12/2011), která je přílohou uzavřené smlouvy o pronájmu pozemků. Stavba klubu byla oproti předchozímu návrhu zredukována na přízemní pavilon šaten s recepcí, součástí areálu zůstávají tři kurty, dětské hřiště a parkoviště. Nájemce se zavázal předložit DÚR do června 2012 a zprovoznit areál do konce roku 2013.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.7 – ÚR na stavbu Rodinný dům s kavárnou – informace

Odbor stavební MHMP zrušil 28.11.2011 územní rozhodnutí na stavbu Rodinný dům s kavárnou, navrhovanou na severozápadním okraji Milíčovského vrchu. ÚR bylo vydáno 13.7.2011, MČ v řízení podávala námitku proti umístění stavby v ochranném pásmu přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Proti ÚR se odvolali vlastníci přilehlých bytových domů.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš