Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 1.2.2012, 17:00–19:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Lepš, Ranoš, Staněk

Hosté: Michálková, Onisko (k bodu 2)

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 5 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Bytové domy na parc.č.214/4 – žádost o úpravu ÚP

Žádost společnosti Skala Invest Group, s.r.o. o souhlas s navýšením koeficientu podlažních ploch byla projednávána již na minulém výboru, ZMČ 16.1.2012 její projednávání odložilo. Předseda výboru informoval o jednání se zástupcem investora 19.1.2012. MČ požaduje jako kompenzaci úpravy ÚP a umístění stavby příspěvek na infrastrukturu a veřejnou vybavenost ve výši cca 4 mil.Kč, z toho 2 mil.Kč jako finanční dar a cca 2 mil.Kč formou výstavby parkoviště a části srážkové kanalizace, které budou po dokončení a kolaudaci bezúplatně převedeny do vlastnictví MČ. Umístění parkoviště bylo upraveno dle požadavků MČ. Je připraven návrh darovací smlouvy. MČ připravuje obecné zásady pro příspěvky investorů na infrastrukturu a veřejnou vybavenost a dále pro příspěvky na údržbu komunikací a zeleně, které by MČ požadovala při přejímce dokončených veřejných prostranství. V diskuzi dále zazněly následující požadavky a podněty:

– dořešit smluvní zajištění všech závazků investora
– doplnit souhlas investora s budoucím umístěním retenční nádrže u ZOV
– zvážit náhradu výstavby parkoviště odpovídajícím finančním příspěvkem
– prokázat dodržení odstupů od stávajících objektů dle OTPP (odstup musí být roven nejméně vyšší z obou protilehlých fasád)
– požadovat dodržení odstupu severní fasády min.3m od hranice pozemku parc.č.214/4, srážkovou kanalizaci a komunikaci vést po pozemku investora
– podél Formanské doplnit chodník (vozovka š.7,5m, chodník š.2,0m+obrubník)
– v DÚR požadovat splnění hlukových limitů také ve venkovním chráněném prostoru stavby
– požadovat řešení dopravy v klidu dle návrhu nových OTPP (pravděpodobně je splněno, pokud byty 4+KK mají výměru 100m2)
– předložit variantní studii s navýšením KPP pouze na OB-D

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat veřejné projednání záměru s občany MČ.

pro: všichni

Bod č.3 – Lázně Újezd u Průhonic – DÚR stavby Vesnička 1 (Ke mlýnu 1+2)

Žádost společnosti PRO-Újezd, a.s. o souhlas s DÚR byla projednávána již na minulém výboru, ZMČ 16.1.2012 její projednávání odložilo. Předseda výboru informoval o jednání se zástupcem investora, dále s OMI MHMP, Zavos, s.r.o. a PVS, a.s., viz. zápis z jednání 1.2.2012.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje před odsouhlasením předložené DÚR požadovat:
– dořešit smlouvu o věcném břemeni pod pozemky ČOV a příjezdové komunikace
– předložit zmocnění společnosti PRO-Újezd, a.s. od vlastníků pozemků
– projednat napojení pozemku parc.č.670/6 (přes pozemky společnosti Navetina, a.s.)

pro: všichni

Bod č.4 – Dokumentace EIA záměru "Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“

MŽP zveřejnilo 27.1.2012 novou dokumentaci vlivů záměru " Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603" na životní prostředí. Termín na vyjádření je dle zákona 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje. Jde o druhou verzi dokumentace (na rozdíl od Exitu 4 D1, který má již pátou verzi), předchozí byla zveřejněna 12.5.2008. MČ část není dotčeným územním samosprávným celkem a k předchozí verzi dokumentace se v roce 2008 nevyjadřovala. Nová dokumentace má stejného zpracovatele jako Exit 4 D1 a využívá společné podklady. V dokumentaci jsou mj. upřesněny podmínky, za kterých je záměr akceptovatelný. Z příloh jsou nově zpracovány především dopravně-inženýrské podklady a na ně navazující akustická studie. Výpočty intenzit vychází z aktuálních údajů a obsahují více variant – především stav bez Stavby 511 SOKP (kdy relace D5-D11 jezdí přes 0–11.km D1 a Spořilovskou spojku) a omezení těžké nákladní dopravy na Vestecké spojce. V úvodu dokumentace zpracovatel komentuje předchozí připomínky. Předseda výboru připraví pro jednání ZMČ 13.2.2012 písemnou důvodovou zprávu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Zjišťovací řízení záměru „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a AOS Praha – Újezd“ – informace

Předseda výboru informoval, že 31.1.2012 zveřejnil OOP MHMP závěr zjišťovací řízení záměru „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. velká EIA). Jedná se o výstavbu na ploše cca

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš