Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 12.4.2012, 17:00–19:00

Přítomni: Doubrava, Dvořáková, Hakl, Ranoš, Staněk

Omluveni: Drahorád, Hrubý, Lepš

Hosté: Fulín, Volek, Císař, Hrouda, Pitrman (k bodu 2), Smejkalová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 5 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – RD s kavárnou – výjimečně přípustná stavba

ŽMČ obdržela od Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 žádost o stanovisko k umístění výjimečně přípustné stavby „Rodinný dům s kavárnou“ u Milíčovského vrchu. Na uvedený záměr bylo 13.7.2011 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které 28.11.2011 Odbor stavební MHMP v odvolacím řízení zrušil. DÚR byla nově mírně upravena – zvýšení obytné plochy nad 50%, nahrazení dvou bytů jedním větším, upřesnění funkčního využití z pohledu OTPP a ÚP. Zastavěná plocha, celková užitná plocha ani objem stavby se nemění, zachován je i počet navržených parkovacích stání (2 v garáži a 5 na pozemku). Na jednání výboru byli pozváni zástupci obyvatel přilehlých bytových domů (SBD Kateřinky 873 a SBD Kateřinky 875), kteří předložili své výhrady ke stavbě a do termínu ZMČ 16.4.2012 zašlou písemná stanoviska. Na připomínky reagoval na místě zástupce stavebníka.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat veřejné projednání záměru s občany MČ.

pro: všichni

Bod č.3 – Výstavba řadových RD na parc.č.214/6 – DÚR komunikací a sítí

MČ obdržela žádost společnosti Inženýrské a stavební práce, s.r.o. o vyjádření k DÚR na výstavbu 12 řadových RD na parc.č.214/6 – část komunikace, odvodnění, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud a VO. Předchozí studie této zástavby byla projednávána ve stavebním výboru 5.11.2008 a 4.2.2009, následně ZMČ 18.11.2008 a 10.2.2008 stavbu s podmínkami odsouhlasilo. Oproti studii je v DÚR mírně upravena poloha komunikace a odstupy skupin RD. Po umístění komunikace, sítí a přípojek dle předložené DÚR předpokládáme samostatné územní řízení na dělení pozemků, vlastní jednotlivé RD lze umístit na základě ohlášení. Z předchozích požadavků bylo zapracováno napojení sousedního parc.č.214/5 a živičný povrch vozovky.

Výbor stavební a pro životní prostředí doporučuje souhlasit s předloženou DÚR za podmínek:
a) bude doplněno napojení navržené komunikace a stávající obslužné komunikace podél PHS
b) bude vydán souhlas s přístupem a průjezdem na pozemky obce parc.č.214/8 a 214/104 pro údržbu PHS, a to po celou dobu provádění stavby i po ní
c) místo pro kontejnery bude rozšířeno pro umístění nádob na tříděný odpad
d) v následném řízení o umístění vlastních RD bude zajištěno splnění hygienických limitů hluku i ve venkovním chráněném prostoru staveb

pro: všichni

Bod č.4 – Podmínky pro výstavbu v MČ – doplnění

Předseda výboru předložil návrhy na doplnění usnesení ZMČ č.7a zápisu č.2/2012, které stanoví požadavky na příspěvky investorů na občanskou vybavenost:

– příspěvek může být požadován (místo při řízení o umístění vlastní stavby RD nebo BD) při souvisejících řízeních či povoleních, např. DÚR na komunikace, sítě či přípojky, DÚR na dělení pozemků, souhlas s připojením na komunikaci, souhlas s využitím pozemku obce…
– příspěvek může být po dohodě obou stran poskytnut také formou věcného plnění (darováním části pozemku, nemovitosti, či stavby)
– obdobný příspěvek bude stanoven také jako podmínka týkající se výstavby nových nebytových prostor, a to jako kompenzace vyvolané zvýšené zátěže území MČ (dopravou, hlukem…)
– příspěvek nebude požadován při výstavbě nových nebytových prostor pro drobné podnikání a služby, sloužící mj. i obyvatelům MČ p>

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Rozšíření ČOV Újezd – informace

Předseda výboru informoval o jednání s projektantem rozšíření ČOV Újezd u Průhonic, viz. samostatný zápis z 30.3.3012. MČ obdržela přehled povolených připojení provozovatele ČOV – PVS , a.s.. Seznam bude po doplnění o zbývající rozvojové lokality sloužit pro definitivní stanovení kapacity rozšíření ČOV.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.6 – Soutěž na úpravu Kateřinského náměstí – informace

Zástupce starosty Ing.arch. Hakl informoval o probíhající architektonicko-urbanistické soutěži o návrh úprav Kateřinského náměstí. Do 30.3.2012 se přihlásilo 6 uchazečů. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 30.5.2012, vyhodnocení bude předloženo na ZMČ 11.6.2012.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.7 – Využití pozemků parc.č. 670/6 a 670/8

Předseda výboru informoval o záměru MČ na využití pozemků parc.č.670/6 (18.670m2) a 670/8 (9.125m2), které se nachází severně od stávající zástavby u křižovatky ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Vlastníkem je hl.m. Praha, MČ v minulosti neúspěšně žádala o jeho svěření. MČ revokuje svá dřívější stanoviska (souhlas prodejem parc.č.670/8 a žádost o svěření parc.č.670/6), nově bude vydán souhlas s prodejem parc.č. 670/6 a žádost o výpůjčku parc.č.670/8, na kterém MČ zahájí přípravu výstavby mateřské školy a domu pro seniory. Záměr využití pozemků byl projednán s radní HMP pro správu majetku.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš