Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 4.6.2012, 17:00–18:00

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Lepš, Ranoš, Staněk

Omluveni: Hrubý

Hosté: Onisko, Smejkalová

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Soutěž na úpravu Kateřinského náměstí

Zástupce starosty Ing.arch. Hakl předložil oba odevzdané návrhy, které budou vyhodnoceny samostatnou komisí do jednání ZMČ.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.3 – Bytový dům na parc.č.214/4

Společnost Skala Invest Group, s.r.o. žádá o vyjádření k redukované nové studii zástavby na parc.r.214/4, která odpovídá stávajícímu ÚP (nevyžaduje Úpravu ÚP, tj. navýšení KPP). Nově se navrhuje jeden třípodlažní bytový dům s vjezdem z ulice Formanská a dvěma vstupy ze severní strany, 24 bytů (18× 2+kk a 6× 3+kk), 25 garážových stání v 1.PP, 8 parkovacích stání na terénu.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:

  1. V prodloužení ulice Pastevců realizovat veřejnou komunikaci, která bude předána MČ
  2. podél Formanské doplnit chodník (vozovka š.7,5m, chodník š.2,0m+obrubník)
  3. parkovací stání na povrchu neprovádět jako kolmá na ulici Formanská (nenavrhovat přejezd přes chodník v celé šíři pozemku), ale v Pastevců
  4. navýšit počet garážových stání nejméně o šest (pro byty 3+kk požadovat 2 stání)
pro: všichni

Bod č.4 – Studie výstavby MŠ Újezd

Zástupce starosty Ing.arch. Hakl informoval o záměru MČ realizovat na parc.č.670/8 v Újezdu výstavbu jednotřídní mateřské školy formou modulové (kontejnerové) výstavby. Záměr byl předběžně projednán se stavebním úřadem a hygienou. Přesné umístění MŠ na pozemku bude koordinováno s připravovanou studií zástavby celého pozemku. MČ žádá o příspěvek na výstavbu MHMP a soukromé investory v území.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Posudek EIA záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“

MŽP zveřejnilo 31.5.2012 posudek o vlivech záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ na životní prostředí. Termín na vyjádření je 30 dní od zveřejnění na úřední desce kraje. Posudek hodnotí polední verzi dokumentace EIA, zveřejněnou 18.10.2011, a komentuje všechny připomínky, které byly k dokumentaci zaslány. V závěru navrhuje podmínky přípustnosti záměru, které se jen mírně liší od podmínek, navrhovaných v dokumentaci. MČ Praha – Újezd neměla k dokumentaci připomínky. Veřejné projednání záměru předpokládáme v průběhu července.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.6 – Nové vyhlášení přírodní památky Milíčovský les a rybníky

OOP MHMP zveřejnil 11.4.2012 návrh na nové vyhlášení přírodní památky Milíčovský les a rybníky a návrh nového plánu péče o PP. K návrhu se lze vyjádřit do 90 dnů. Nově se navrhuje rozšíření plochy PP o louky uvnitř území a za Milíčovským rybníkem a o rybník Vrah. Naopak se navrhuje zmenšení ochranného pásma o louky při západním a severním okraji lesa a o pole u jihovýchodního okraje. MČ Praha – Újezd zaslala námitky a připomínky k redukci ochranného pásma.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš