Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 5.9.2012, 17:00–18:00

Přítomni: Doubrava, Hakl, Hrubý, Lepš, Ranoš, Staněk

Omluveni: Hrubý

Hosté: Drahorád, Dvořáková

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Vyjádření k DÚR „Stavba č.41346 – Újezd – Propojovací komunikace“

OMI MHMP, zastoupený společností Zavos, s.r.o., zastoupený společností MSI Invest, s.r.o., žádá o vyjádření k DÚR „Stavba č.41346 – Újezd – Propojovací komunikace“ a o souhlas s připojením na stávající komunikace. ZMČ schválilo 11.5. záměr výstavby a 14.9.2010 zadání DÚR a dokumentace EIA a delimitaci akce na OMI MHMP. DÚR projednal výbor stavební a pro životní prostředí 23.2. a ZMČ 7.3.2011. Aktuální verze DÚR je doplněna o majetkoprávní elaborát (zábory pozemků). Oznámení záměru (celého Administrativního a obytného souboru Újezd, nejen komunikací a sítí) bylo zveřejněno 11.8.2011, zveřejnění dokumentace EIA předpokládáme do 10/2012. Předpokládáme, že příspěvkem na občanskou vybavenost (dle usnesení ZMČ č.4 zápisu č.5/2012 ze 14.5.2012) budou podmíněny souhlasy až s dalšími etapami výstavby. 13.9.2012 proběhne jednání investora s vlastníky dotčených pozemků (jedním z nich je i MČ).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje požadovat:
  1. staveništní dopravu vést jen přes Exit 4, ne z ulice Formanské
  2. navrhnout dopravní opatření k zamezení vjezdu nákladní dopravy (a omezení tranzitu osobní dopravy) z D1 na Formanskou
pro: všichni

Bod č.3 – Posudek EIA záměru "Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“

MŽP zveřejnilo 30.8.2012 posudek o vlivech záměru "Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ na životní prostředí. Termín na vyjádření je do 29.9.2012. Posudek hodnotí poslední verzi dokumentace EIA a komentuje všechny připomínky, které byly k dokumentaci zaslány. V závěru navrhuje podmínky přípustnosti záměru, které byly oproti dokumentaci rozšířené o některé věcné připomínky. Dokumentace EIA byla zveřejněna 2.2.2012, výbor stavební a pro životní prostředí ji projednal 1.2. a ZMČ 13.2.2012, MČ zaslala 17.2.2012 při­pomínky. Požadavek MČ „zprovoznění Vestecké spojky podmínit zprovozněním Stavby 511 Pražského okruhu“ byl zamítnut, požadavku „zákaz vjezdu vozidel nad 12t na Vesteckou spojku“ bylo vyhověno. Veřejné projednání záměru předpokládáme v průběhu října.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje:

  1. trvat na požadavku zprovoznění Vestecké spojky v úseku ZKZP – silnice II/603 až po zprovoznění Stavby 511 Pražského okruhu (D1 – Běchovice)
  2. doplnit požadavek projektovat a realizovat Vesteckou spojku pouze jako dvoupruhovou komunikaci, bez vymezení územní rezervy na čtyřpruh
  3. zajistit samostatný oponentní posudek prokazující nebo podporující oprávněnost požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po Stavbě 511 Pražského o­kruhu
  4. v této věci koordinovat další postup s MČ Praha – Šeberov
pro: všichni

Bod č.4 – Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1 – územní řízení – informace

12.7.2012 byla zahájena dvě samostatná územní řízení: (v příloze), veřejné ústní jednání bude 4.9.2012
– Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1, západní část – změna ÚR z 18.3.2002 a pozdějších, dělení pozemků pro 31 RD, změna umístění komunikací a sítí
– Lázně Újezd u Průhonic, Vesnička 1, východní část – nové ÚR, dělení pozemků pro 14 RD a zbytek, umístění komunikací, sítí a retenční nádrže
Předchozí verzi DÚR projednal výbor stavební a pro životní prostředí 12.1. a 1.2.2012, ZMČ s ní vyslovilo souhlas 13.2.2012. V ak­tuální verzi DÚR jsou vypuštěny vlastní RD včetně vjezdů a upraveno dopravní řešení. MČ na ústním jednání 4.9.2012 podala nesouhlas s umístěním stavby na svých pozemcích a další připomínky, odbor výstavby ÚMČ Praha 11 pak obě řízení přerušil. Investor předpokládá v další verzi DÚR vypuštění i komunikací, které by byly podrobněji řešeny až ve stavebním řízení.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje revokovat souhlasné usnesení ZMČ č.8b zápisu č.2/2012 z 13.2.2012, a to z důvodů změny DÚR, předpokládaných dalších změn DÚR a nenaplnění výšeuvedeného usnesení ZMČ.

pro: všichni

Bod č.5 – Bytový dům Kateřinky (Vodnická) – pokračování územního řízení – informace

Jedná se o čtyřpodlažní BD na rohu ulic Vodnická a Na Křtině, stavebníkem je Rodok, s.r.o.. Připomínky k předchozí verzi DÚR projednal výbor stavební a pro životní prostředí 30.5. a ZMČ 13.6.2011, MČ podala připomínky na ústním jednání 20.6.2011. Změna ÚR byla vydána 14.9.2011, MČ podala odvolání, odbor stavební MHMP 13.4.2012 změnu ÚR zrušil. 20.7.2012 bylo obnoveno územní řízení, MČ podala nové připomínky na ústním jednání 28.8.2012. V DÚR byly pouze zmenšeny balkóny směrem k BD Vodnická 48/437 a doplněn chodník v ulici Na Křtině, ostatním požadavkům MČ vyhověno nebylo.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje dále požadovat po investorovi příspěvek na veřejnou vybavenost dle usnesení ZMČ č.4 zápisu č.5/2012 ze 14.5.2012.

pro: všichni

Bod č.6 – Viladomy Kateřinky (Pastevců) – informace

Jedná se o dokončovanou stavbu dvou BD v ulici Pastevců, stavebníkem je KP Development, s.r.o.. Na základě podnětů sousedů z BD Pastevců 470 proběhlo 5.6. jednání na odboru výstavby, 15.6. místní šetření a 29.6.2012 kontrolní prohlídka, zaměřením stavby byl prokázán nesoulad s ÚR resp. StP, zejména:
– Odstupy obou nových objektů od BD Pastevců 470 jsou menší o 0,77–0,96m
– Vzájemný odstup nových objektů je menší o 1,0m
– Odstupy nových objektů od jižní hranice pozemku jsou menší až o 0,36m
– ±0,000 nových objektů (podlaha přízemí) je o 0,44–0,53m výše
Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 stavbu zastavil a zahájil řízení o odstranění stavby a o povolení obnovy územního resp. stavebního řízení. Stavebník může do 30.9.2012 požádat o dodatečné povolení stavby.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.7 – Návrh aktualizace č.1 ZÚR hl.m. Prahy – informace

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy byly schváleny ZHMP 17.12.2009. Čtyřmi rozsudky NSS byly ze ZÚR vypuštěny části Pražského okruhu, letiště Ruzyně a část VRT. Zprávu o uplatňování ZUR HMP projednal výbor stavební a pro životní prostředí 18.7. a ZMČ 15.8.2011 bez připomínek. Zprávu schválilo ZHMP 4.11.2011. Návrh aktualizace č.1 ZÚR HMP včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl zveřejněn 9.7.2012, společné jednání dotčených organizací proběhlo 25.7.2012. Veřejné projednání předpokládáme na konci roku 2012. Na území MČ se rozšiřuje rozvojová oblast zeleně Z/8 Zalesnění u Křeslic (východně od Milíčovského lesa), doplňuje vodovod DN1000/800 z Jesenice a mírně upravuje zákres VVN 2×110kV. Mimo území MČ se např. doplňují Stavby 511+518+519 P­ražského okruhu, tramvaj na Opatov, terminál PID Depo Písnice a Vestecká spojka, vypouští se rozvojová oblast zeleně Z/10 Zalesnění Šeberov.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Zapsal: Ranoš