Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 8.4.2013, 17:30–18:30

Přítomni: Doubrava, Drahorád, Dvořáková, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 6 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Stanovisko EIA záměru „Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“ – informace

30.1.2013 byl zveřejněn zápis z veřejného projednání záměru „Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“, které proběhlo 5.10. 2012 v Průhonicích, a závěrečné stanovisko MŽP, které stanovuje podmínky přípustnosti záměru. Požadavek MČ „zprovoznění Vestecké spojky podmínit zprovozněním Stavby 511 Pražského okruhu“ byl zamítnut Oproti podmínkám, navrženým v dokumentaci a posudku EIA, bylo ve stanovisku mj. doplněno:

  • průběžně informovat veřejnost a umožnit zapracování jejích požadavků do DÚR
  • na k.ú. Hole u Průhonic snížit niveletu vozovky a doplnit výsadbu vzrostlých stromů
  • v územním řízení prokázat splnění hlukových limitů pro chráněný venkovní prostor staveb
  • na k.ú. Hole u Průhonic v km 0,10–0,45 doplnit protihlukový val
  • zpřísnění požadavků na ochranu před hlukem a znečištěním ze stavební činnosti, na rekultivaci a osázení přilehlých ploch a na zimní údržbu za provozu komunikace


Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.3 – Zrušení částí ÚP hl.m. Prahy a Středočeského kraje – informace

8.1.2013 rozhodl Městský soud v Praze o zrušení opatření obecné povahy č.23/2012 schváleného ZHMP v části, jíž se vydává změna ÚP č. Z 2345/00. Většinový vlastník pozemků podal proti rozsudku v zákonné lhůtě kasační stížnost.

26.2.2013 rozhodl Krajský soud v Praze o zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v části, jíž se vymezuje záměr č. D054 s označením „Koridor propojení Vestec (silnice č. II/603) – Újezd (dálnice D1)“. Středočeský kraj podal proti rozsudku v zákonné lhůtě kasační stížnost.


Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.4 – Oponentní posudek záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ – informace

MČ obdržela „Komentář – oponentní posudek k záměru realizace Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“, který nechala vypracovat MČ Praha – Křeslice a rozeslala jej některým MČ a obcím, primátorovi hl.m. Prahy a hejtmanovi Středočeského kraje. K posudku, který účelově napadá a zpochybňuje podklady i závěry procesu EIA, zaslali nesouhlasná vyjádření: ÚDI TSK hl.m. Prahy (zpracovatel dopravně inženýrských podkladů), RNDr. Vyhnálek (zpracovatel dokumentace EIA) a IKP Consulting Engineers, s.r.o. (projektant).

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.5 – Projednání VVURÚ návrhu aktualizace č.1 ZÚR hl.m. Prahy – informace

Návrh aktualizace č.1 ZÚR HMP včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl zveřejněn 9.7.2012, společné jednání dotčených organizací proběhlo 25.7.2012. Návrh byl projednán ve výboru stavebním a pro životní prostředí 5.9. a v ZMČ 10.9.2012 bez připomínek. Novela stavebního zákona, platná od 1.1.2013, ukládá nové projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které proběhne 19.4.2013. Ve­řejnost může zasílat vyjádření k návrhu aktualizace č.1 ZÚR i k VVURÚ do 20.5.2013.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí.

pro: všichni

Bod č.6 – Návrh zadání nového ÚP hl.m. Prahy (Metropolitní­ho plánu)

15.3.2013 byl zveřejněn návrh zadání nového územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu). Pro zástupce městských částí proběhl výkladový seminář. Termín na zaslání připomínek veřejnosti je do 18.4.2013. Pro městské části je termín 30 dní od doručení (MČ Praha – Újezd návrh obdržela 12.3.2012). Připomínky lze zasílat na připraveném formuláři.

Dále byly městské části vyzvány k přípravě rozvahy o charakteru svého území (vymezení specifických lokalit, veřejných prostranství, nově zastavitelných území a ploch podmíněných regulačním plánem, studií, či dohodou o parcelaci), s termínem do začátku září.

Výbor stavební a pro životní prostředí bere informace na vědomí a doporučuje v návrhu zadání Metropolitního plánu:

  • doplnit definice základních pojmů, zejména pojmu lokalita, jejího charakteru a předpokládané velikosti
  • stanovit polycentritu jako jeden z cílů MUP
  • upřesnit zásady výběru rozvojových území, pro které bude zpracována druhá úroveň ÚP
  • stanovit kompetence městských částí a veřejnosti při projednávání druhé úrovně ÚP rozvojových území, umístěných na území více městských částí
  • v nezastavěných a zároveň zastavitelných lokalitách podmínit novou bytovou výstavbu dostatečnými kapacitami veřejné vybavenosti (zejména MŠ a ZŠ), napojení na nadřazenou komunikační síť a obsluhy území prostředky MHD/li>
pro: všichni

Zapsal: Ranoš