Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 6.5.2013, 17:30–18:30

Přítomni: Drahorád, Hakl, Hrubý, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluveni: Doubrava, Dvořáková

Bod č.1 – Schválení programu

Jednání výboru bylo svoláno k projednání rozvahy o charakteru území MČ.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd

V souvislosti s přípravou nového územního plánu hl.m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) byly městské části vyzvány k vypracování rozvahy o charakteru svého území (vymezení specifických lokalit, veřejných prostranství, nově zastavitelných území a ploch podmíněných regulačním plánem, studií, či dohodou o parcelaci), s termínem do začátku září. Výbor projednal základní problémové okruhy náměty, které budou podrobněji řešeny na dalších jednáních výboru. K návrhům proto nebyla přijímána usnesení. Předseda výboru dále informoval o připomínkách, které MČ a další subjekty zaslaly k návrhu zadání MUP, a o seminářích, které HMP připravuje pro zástupce jednotlivých MČ (k tzv. Pražským stavebním standartům a k metodice MUP).

Okrajové podmínky
 • Důležité záměry v území nejsou stabilizované (Administrativní a obytný soubor mezi Formanskou a D1, Exit 4 D1, Vestecká spojka, přeložka VVN 400kV + 2×110kV + 400kV, Tesco Šeberov…)
Základní struktura území:
 • Osou MČ zůstane i v budoucnu ulice Formanská (povede po ní dopravní obsluha PID, veřejná vybavenost proto musí být v pěší dostupnosti zastávek)
 • Zůstanou právě dvě hlavní centra (č.1 Kateřinky a č.2 starý Újezd), nepředpokládáme třetí centrum mimo Formanskou (v Lázních Újezd) ani zcela nové centrum v teoretickém „těžišti“ MČ (v AOS Újezd)
 • V Kateřinkách nelze soustředit nebytové prostory pro služby v jednom centru, ale jen rozptýleně
 • Ve starém Újezdu preferovat prostory pro služby severním směrem od újezdského náměstí, např. areál statku p. Radeva („městské“ služby místo stavebnin) nebo bytové domy podél ulice Josefa Bíbrdlíka
Etapizace a podmíněnost výstavby:
 • Přednostně zastavět plochy č.5 v kontaktu se stávající zástavbou, např. doplnit druhé strany ulic Formanská (ji Kateřinek i sever Újezdu), Josefa Bíbrdlíka, Ke Mlýnu a K motelu, dále po obou stranách Formanské (včetně nové plochy VV), lokality Nad vsí, Vesnička 1+2 a plochy východně od Formanské a severně od Josefa Bíbrdlíka
 • Zástavbu vzdálenějších ploch č.6 (lokality Pod Milíčovským lesem, Lázně Újezd, Na Botičem a celá plocha AOS Újezd) podmínit napojením na nadřazenou komunikační síť (Exit 4 D1 nebo ekvivalentní)
 • Kateřinky a starý Újezd propojit souvislým pásem zástavby, přerušeným pouze v místě biokoridoru (jižní okraj Kateřinek) a sdruženého vedení VVN, jako ochrannou bariéru před hlukem z D1
 • Plochy bezprostředně podél D1 řešit jako kombinaci bariérových nebytových objektů (jižní strana budoucí nové ulice) a bytových domů (severní strana nové ulice), aby zde nevznikaly „mrtvé“ lokality
 • Podél hlavních ulic (Formanská a Josefa Bíbrdlíka) preferovat bytové domy s nebytovými prostory v parteru (v 1.NP na úrovni ulice), zástavbu rodinných domů situovat spíše na okrajích území
Další návrhy
 • Novou bytovou výstavbu podmínit dostatečnou kapacitou veřejné vybavenosti, zejména mateřských a základních škol ve spádovém území, jinak požadovat smluvní zajištění výstavby VV
 • Úprava Exitu 4 D1 (redukce šířky nebo počtu jízdních pruhů, doplnění pěších a cyklistů)
 • Doplnění dalších propojení pro pěší a cyklisty přes D1, ve smyslu tzv. Konceptu 2009 (č.7)
 • Milíčovský vrch (tzv. UTÚM, č.7) zachovat jako nezastavitelný, tj. navrhnout změnu z SO3 na ZMK
Lokality s dřívějšími návrhy na změny ÚP:
 • Jižně od Formanské pod stávajícím VVN (po přeložení VVN bude plocha mimo ochranné pásmo, č.8)
 • Pod Návesním rybníkem (nelogická plocha ZMK uvnitř stávající zástavby, č.9)
 • Pod ulicí Nad náhonem (vypuštění retenční nádrže a posun biokoridoru mimo stávající zahrady, č.10)

Zapsal: Ranoš