Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis z jednání

Zápis z jednání výboru stavebního a pro životní prostředí ZMČ Praha – Újezd konaného v zasedací místnosti ÚMČ 7.8.2013, 17:30–19:00

Přítomni: Drahorád, Hakl, Ranoš, Šturmová, Staněk

Omluveni: Doubrava, Dvořáková, Hrubý

Bod č.1 – Schválení programu

Předseda výboru předložil program o 7 bodech.
Výbor stavební a pro životní prostředí souhlasí s programem jednání.

pro: všichni

Bod č.2 – Rozvaha o charakteru území MČ Praha – Újezd

Předseda výboru informoval o novinkách od předchozího jednání výboru: Pro zástupce městských částí uspořádal URM 27.5. seminář k tzv. Pražským stavebním předpisům (připravované novele Vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze) a 24.6. seminář k obsahu Metropolitního plánu, na kterém arch. Koucký představil své Teze MUP. Od 26.6. probíhají workshopy k úvodní rozvaze o charakteru území (MČ Praha – Újezd se zúčastnila 17.7.2013, společně s dalšími pěti MČ z jižní části Prahy). URM předat městským částem první verzi rozdělení území Prahy na tzv. lokality a další mapové podklady. Dále předseda výboru informoval o projednávání rozvahy o charakteru území v jiných MČ. Schválení zadání MUP se předpokládá na zářijovém ZHMP. URM očekává od městských částí:

 • Na základě Tezí MUP navrhnout „teze své MČ“
 • Udělat si inventuru starších studií, záměrů z Konceptu 2009 a rozvojových ploch
 • Navrhnou opravy nebo přejmenování navrženého členění Prahy na lokality
 • Ke každé své lokalitě navrhnou regulativy (podlažnost, veřejná prostranství, polyfunkce)
Základní struktura území:
 • lokalita „Kateřinky“ (stabilizovaná) – severní hranici zarovnat s hranicí MČ, podél D1 a Formanské rozšířit o zastavitelné území dle stávajícího ÚP, doplnit severně od Formanské (dle Konceptu 2009)
 • lokalita „Újezd 2–1“ (stabilizovaná) – rozšířit o nejbližší zastavitelné území dle stávajícího ÚP (zejména druhé strany ulic, vzdálenější plochy změnšit oproti prvnímu čtení)
 • doplnit novou rozvojovou lokalitu „Nový Újezd 2/1“ – zastavitelné území dle stávajícího ÚP navazující na lokalitu Újezd 2/1, podmínit napojením na nadřazenou komunikační síť, zvážit redukci zastavitelného území v severovýchodní části ve smyslu Konceptu 2009 (není v docházkové vzdálenosti zastávek PID)
 • doplnit novou rozvojovou lokalitu „Nový Újezd 2/2“ – území podél D1 (zastavitelné dle stávajícího ÚP a dle zrušené Z2345/00), snížit míru využití území na C-D a podlažnost na 3–4 podlaží, podmínit napojením na nadřazenou komunikační síť a ochranou před hlukem z D1, oproti Z2345/00 rozšířit plochy zeleně v severní části, zvážit redukci pouze na území zastavitelné dle stávajícího ÚP
 • plochu za Milíčovským lesem (ve smyslu podnětu dle bodu č.3 tohoto zápisu) připojit k nové rozvojové lokalitě např. „Dolní Křeslice“ (bude-li navržena a bude-li v souladu se ZÚR HMP), podmínit napojením na nadřazenou komunikační síť
 • zvážit přesun ploch podél Formanské (mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně již zastavěných) z lokality Kateřinky do lokality Nový Újezd 2/1 nebo Nový Újezd 2/2
Další postup:
 • dopracovat rozvahu o charakteru území do podoby samostatného textu
 • zapracovat podněty na změny ÚP dle bodu č. 3 tohoto
 • projednat návrh s občany MČ Praha – Újezd (proběhne 11. 9. 2013)
 • koordinovat rozvahu o charakteru území se sousedními MČ
 • požadovat stabilizaci nadřazené komunikační sítě v širším území
 • v ostatním platí návrhy regulativů z prvního čtení (dle zápisu z výboru 6. 5. 2013)

Bod č.3 – Podněty na změny ÚP do 5.vlny CVZ:

Na podzim letošního roku se předpokládá otevření další vlny tzv. celoměstsky významných změn stávajícího ÚP. Sběr podnětů dosud MHMP oficiálně nevyhlásil, nicméně OÚP MHMP již obdržel řadu žádostí. MČ eviduje několik požadavků, které dosud nebyly podány přímo jako podněty na CVZ:

 • 6. 3. 2013 obdržela MČ žádost vlastníků pozemku parc.č.214/71 o prošetření, proč byl pozemek v průběhu projednávání vypuštěn ze změny ÚP č. Z1325/06, schválené ZMHP 30. 10. 2008. Vlastníci požadovali změnu ÚP z OP na OB a SV.
 • 13.5.2013 obdržela MČ žádost vlastníků pozemků východně od ulice Nad náhonem o posun biokoridoru a zrušení navržené retenční nádrže, tj. změnu ÚP ze ZMK a VOP na OB. Plochy byly součástí změn ÚP č. Z1561/07 a Z1731/07, ze kterých byly vypuštěny pro nesouhlas OOP MHMP. Obdobnému návrhu, podanému v listopadu 2009 jako připomínka MČ do (letos zrušeného) konceptu nového ÚP, v květnu 2011 OÚP MHMP částečně vyhověl (schválil posun ÚS a vypuštění nádrže, ale ne změnu na OB). Vlastníci požadují zahrnutí změny do připravovaného ÚP.
 • 15.5.2013 obdržela MČ na vědomí žádost vlastníků pozemků za Milíčovským lesem (na k.ú. Újezd u Průhonic a Křeslice), zaslanou OÚP MHMP jako vyjádření k návrhu Aktualizace č.1 ZÚR HMP. Vlastníci nesouhlasí s vyznačením tzv. rozvojové oblasti zeleně Z/8 Zalesnění u Křeslic a požadují změnu ÚP z OP na OB. Obdobný návrh, podaný v listopadu 2009 jako připomínka MČ do (letos zrušeného) konceptu nového ÚP, byl v květnu 2011 OÚP MHMP zamítnut.

Bod č.4 – Studie zástavby a návrh úpravy ÚP na parc.č.670/8:

MČ obdržela dokončenou architektonickou studii zástavby pozemku parc.č.670/8 u Formanské, která zde navrhuje umístit čtyřtřídní mateřskou školu pro 112 dětí, domov seniorů pro 100 osob s doplňkovými službami a objekt technického zázemí ÚMČ. Záměr vyžaduje navýšení kódu míry využití území z OB-A na OB-E. Žádost o úpravu ÚP již byla podána a konzultována na OÚP MHMP a URMu.

Bod č.5 – Návrh úpravy ÚP č. U1188 na parc.č.676/73:

MČ obdržela žádost OÚP MHMP o vyjádření k podané žádosti vlastníků parc.č.676/73 v ulici Ke mlýnu o navýšení kódu míry využití území pozemku z OB-A na OB-B, doloženou částí PD navrhovaného RD.

Bod č.6 – V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV – informace:

15.7.2013 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. Záměr bude dále posuzován podle zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr byl projednán v ZMČ 17. 6. 2013 bez připomínek. Požadavek na umožnění realizace protihlukových opatření na přechodu VVN přes D1 uplatnila Krajská hygienická stanice HMP.

Bod č.7 – Různé – informace

28. 5. 2013 bylo zahájeno stavební řízení na „Bytový dům Kateřinky, ul. Vodnická“, termín na vyjádření je do 10 dnů od doručení (na úřední desku vyvěšeno 29. 7. 2013 + 15 dní + 10 dní, tj. cca do 23.8.2013). Jedná se o čtyřpodlažní BD na rohu ulic Vodnická a Na Křtině (20 bytů, 20 parkovacích míst v 1.PP + 4 na pozemku), stavebníkem je Rodok, s.r.o.. DÚR byla projednávána ve výboru stavebním a pro životní prostředí od 30.5.2011, územní rozhodnutí bylo vydáno 7.9.2012.

9. 7. 2013 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení stavby „Tenisový klub Újezd“. Jedná se o výstavbu tří kurtů se zázemím na pozemcích MČ v ulici Nad statkem, stavebníkem je nájemce pozemků – Sk Újezd Praha 4. DÚR byla projednána a schválena v ZMČ 17. 6. 2013.

18. 7. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení „Revitalizace území – multifunkční hřiště a prvky“. Jedná se o stavbu víceúčelového kurtu na míčové hry, lezeckých a fitness prvků a doplnění drobného mobiliáře, na louce u Milíčovského lesa. V předstihu byl 25.6.2013 vydán územní souhlas na přípojku elektro.

21. 6. 2013 bylo zahájeno nové řízení o povolení výjimky z Vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze pro stavbu „Viladomy Kateřinky“, z důvodu nedostatečného odstupu od stávajícího BD Pastevců 470/17. Jedná se o dva rozestavěné BD v ulici Pastevců, stavebníkem je KP Development, s.r.o. Stavba byla v loňském roce odborem výstavby ÚMČ Praha 11 zastavena pro rozpor s vydaným ÚR a StP a bylo zahájeno řízení o jejím odstranění. 17. 9. 2012 bylo zahájeno první řízení o povolení výjimky z OTPP. Proti udělení výjimky podali účastníci řízení (obyvatelé BD i MČ) námitky, odbor výstavby ÚMČ Praha 11 žádost o povolení výjimky zamítnul, stavebník se proti tomu odvolal a 11 .4. 2013 odbor stavební MHMP celé řízení zrušil. Nové námitky lze podat do 15 dnů od doručení oznámení (do 16. 8. 2013).

Zapsal: Ranoš