Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

HISTORIE VÝSTAVBY ZBROJNICE

HISTORIE VÝSTAVBY ZBROJNICE

Výstavba hasičské zbrojnice byla zahájena v jarních měsících roku 2018. Stavba probíhala v režii vybraného zhotovitele, kterým byla firma STAVEKO, spol. s r. o., za vysoutěženou cenu 23 mil. Kč s DPH. Stavba probíhala dle projektové dokumentace a harmonogramu bez velkých komplikací a potíží při samotné realizaci, a tak na konci roku 2018 byla úspěšně zkolaudována. Stavba je navržena jako nízkoenergetická, její součástí je i cvičná věž. Objekt zbrojnice již slouží sboru dobrovolných hasičů, kteří se dočkali vhodných prostor pro svou činnost a výcvik jednotky, na cvičné věži zdokonalují svou fyzickou zdatnost. Přízemí budovy je rozděleno na dvě části, jednu část využívají zaměstnanci údržby městské části pro umístění veškerého technického vybavení a druhá část je určena jako zázemí pro hasiče – parkování vozů, umístění potřebného vybavení a oblečení. V patře budovy jsou sociální a úklidové místnosti, kancelář pro velitele hasičů a velká společenská místnost, která je využívána našimi mladými hasiči k pravidelným setkáním a jednotkou se sborem hasičů ke školení a odborné výuce.
Stavba zbrojnice, včetně pozemku, byla v ledna 2019 na zasedání zastupitelstva městské části předána formou výpůjčky k využívání sboru dobrovolných hasičů. Zároveň bylo zastupitelstvem schváleno založení nové společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., která bude sídlit v hasičské zbrojnici. Společnost zahájí činnost na území městské části 1. května 2019, v současné době probíhá výběrové řízení na jednatele společnosti.


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně zahájila provoz nové hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. Pásku společně se starostou přestřihl první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček a ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy brigádní generál Roman Hlinovský. Pozvání na tuto slavnostní akci také přijali první náměstek policejního prezidenta plukovník Martin Vondrášek, ředitel OŘ Městské policie Prahy 11 Petr Schejbal společně se svým zástupcem Janem Barchánkem, starostové obcí Průhonice a Čestlice, starostové městských částí Praha 11, Praha-Dubeč, Praha-Kolovraty a Praha-Libuš. Dále byli přítomni velitelé Jednotek sboru dobrovolných hasičů a starostové Sboru dobrovolných hasičů z městských částí hl. m. Prahy, místostarostky městské části Praha-Újezd Jana Draštíková a Hana Petrová, ředitelka Základní školy Ke Kateřinkám Blanka Janečková, kronikář SDH Praha-Újezd Alexandr Kanócz, a mnoho dalších.


Val II. etapa

Informace o zahájení dostavby II. etapy ZOV – proluka valu

MČ Praha – Újezd obdržela dne 25.11. 2009 dopis od Ředitelství silnic a dálnic ohledně informace o postupu přípravy a realizace stavby „Protihlukové opatření na dálnici D1“ (proluka ve valu II etapy). ŘSD v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, rozeslalo výzvy pěti zhotovitelům. Ing. Miloslav Kupka, vedoucí manažer projektového týmu SOKP2, Závodu Praha ŘSD ČR, v dopise uvádí: „Pokud tedy nedojde k nepředvídatelným okolnostem, je možné vážně uvažovat se zahájením přípravných prací již v letošním roce.“

Zemní ochranný val I. etapa

MČ Praha – Újezd se neúspěšně účastnila 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v oblasti podpory – Revitalizace a ochrana území. V této výzvě jsme žádali o poskytnutí finančních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV.

Projekt „Studie proveditelnosti“ byl zpracován odbornou firmou. Byly osloveny všechny SVJ v sídelní části viladomů Kateřinky, aby se zapojili do projektu jako partneři. Oslovení vyslyšeli jen SVJ Pastevců 490 a 470 a také Baby-Care Studio, s.r.o. Formanská 296. Tímto bych jim rád ještě jednou poděkoval za podporu projektu.

Hodnotící komise předložila dne 8.9. 2009 zpracované a bodově ohodnocené projekty Radě hl. m. Prahy ke schválení. MČ s odevzdaným projektem se umístila na 15. místě se 48 body. Horní Počernice ze 7. místa byly z oblasti podpory 2.1 vyřazeny. K úspěšnému získání finančních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV spočívající ve výstavbě protihlukové stěny o délce 475 m na koruně valu bylo potřeba získat minimálně 50 bodů. Jedno místo dělilo MČ od získání důležitých prostředků. Podrobné informace o průběhu výběru projektu najdete na webové adrese:

http://212.67.66.249/obis/tednew/(q00wub45gbpn­eybecxyksf2p)/te­dusndetail.as­px?id=118818

Zemní ochranný val II. etapa

Dostavba II. etapy zemního ochranného valu se připravuje ještě v letošním roce. Ředitelství silnic a dálnic má vyčleněné finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč (Dopis od ŘSD). Částka se zdá být vysoká, ale nepokryje kompletní dostavbu. Dostavba se bude etapizovat (Dopis od Hygienické stanice). V první etapě se stavebně dokončí proluka mezi valem, která je vynechána přes vysokotlak plynu. V proluce bude postavena betonová zeď o výšce 12 metrů, která bude technicky připravena pro napojení třímetrové zdi na koruně valu. V druhá etapa se přepokládá dokončit v roce 2010 spočívající v třímetrové zdi spolu se sadovými úpravami.


Výstavba protihlukového valu

Výstavba protihlukového valu

Zemní ochranný val I. etapa

Začátkem letošního roku byl opět vypsán grant – Operační program Praha konkurenceschopnost 2.1 revitalizace a ochrana území, kterého se chceme zúčastnit. Městská část bude podruhé předkládat Studii proveditelnosti u OPPK na získání finančních prostředků určených pro výstavbu protihlukové stěny, která má být umístěna na koruně valu.
Termín přihlášení je červenec – srpen 2010.
Nejdůležitější příloha, kterou musí městská část nechat vypracovat, je 24 hodinové měření hluku včetně dopravně-inženýrského průzkumu a hlukové studie s návrhem opatření. Měření hluku bude probíhat v průběhu března – dubna.

Zemní ochranný val I. etapa

MČ Praha – Újezd se neúspěšně účastnila 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v oblasti podpory – Revitalizace a ochrana území. V této výzvě jsme žádali o poskytnutí finančních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV.

Projekt „Studie proveditelnosti“ byl zpracován odbornou firmou. Byly osloveny všechny SVJ v sídelní části viladomů Kateřinky, aby se zapojili do projektu jako partneři. Oslovení vyslyšeli jen SVJ Pastevců 490 a 470 a také Baby-Care Studio, s.r.o. Formanská 296. Tímto bych jim rád ještě jednou poděkoval za podporu projektu.

Hodnotící komise předložila dne 8.9. 2009 zpracované a bodově ohodnocené projekty Radě hl. m. Prahy ke schválení. MČ s odevzdaným projektem se umístila na 15. místě se 48 body. Horní Počernice ze 7. místa byly z oblasti podpory 2.1 vyřazeny. K úspěšnému získání finančních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV spočívající ve výstavbě protihlukové stěny o délce 475 m na koruně valu bylo potřeba získat minimálně 50 bodů. Jedno místo dělilo MČ od získání důležitých prostředků. 

Dostavba I.etapy ZOV

MČ Praha – Újezd podala 26.3. 2009 žádost o získání finanční podpory z Operačního programu Praha Konkurenceschop­nost, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana prostředí pro projekt „Protihluková stěna I. etapa SO 3 v městské části Praha – Újezd“. Celkové náklady na výstavbu protihlukové zdi v celkové výši 20 432 074,– Kč. Na této částce by se městská část podílela 7,5 %, podíl Evropské unie by představoval 85% a na státní rozpočet by připadlo 7,5 %.

 1. Souhrnné informace o programu [879 kB]
 2. Studie proveditelnosti [825 kB]
 3. Souhrnný rozpočet [93 kB]
 4. Rozpočet projektu [149 kB]

Zápis z pracovní schůzky

Dne 5. 9. 2007 se na úřadu městské části konala pracovní schůzka týkající se dostavby protihlukového valu I. a II. etapy Kateřinky. Celý zápis si můžete přečíst zde.

Průvodní zpráva dostavby zemního ochranného valu

Průvodní zprávu si můžete přečíst zde.

Svolání pracovní schůzky

Starosta pan Václav Drahorád svolal na středu 5. září 2007 pracovní schůzku týkající se akce: „Dostavba protihlukového valu I. a II. etapa v sídelní části Kateřinky u dálnice D1“.
Pracovní schůzka se bude konat za účasti zástupců Městské části Praha – Újezd, Magistrátu hl. m. Prahy – odboru městského investora a firmy Zavos s.r.o.

Zápis z pracovní schůzky

Dne 12. 4. 2007 se na úřadu městské části konala pracovní schůzka týkající se dostavby ZOV I. a II. etapy a rozšíření komunikace Ke Mlýnu. Celý zápis si můžete přečíst zde.

Žádost o pomoc při dostavbě zemního ochranného valu adresovaný náměstku primátora ing. Pavlu Klegovi

Městská část dopisem ze dne 22. 3. 2007 požádala náměstka primátora hl. m. Prahy ing. Pavla Klegu o pomoc při dokončení výstavby zemního ochranného valu v MČ Praha – Újezd, podél dálnice D1 v sídelní části Kateřinky. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

Dne 19. 2. 2007 vydal úřad mč praha 11 oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením „stavba č. 0101 – tv újezd, etapa 0006, zemní valy – zemní val II. etapa“ spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31. 12. 2008.
Celé oznámení si můžete přečíst zde.

Předané dokumenty požadované projektovým ateliérem SÚPR

Dne 19. 2. 2007 městská část předala dokumenty a doklady požadované projektovým ateliérem súpr. Předávací protokol si můžete přečíst zde.

Dohoda o součinnosti

Dohoda o součinnosti ze dne 6. 2. 2007 mezi městskou částí a vlastníkem pozemku parc. č. 214/11 a nájemcem pozemku parc. č. 214/12. Dohodu si můžete přečíst zde.

Žádost projektového ateliéru súpr o předložení dokladů

Žádost projektového ateliéru SÚPR ze dne 2. 2. 2007 o předložení dokladů a dokumentů ke stavbě zemní ochranný val I. a II. etapa. Žádost si můžete přečíst zde.

Zápis z pracovní schůzky ze dne 29. 1. 2007

Zápis z pracovní schůzky o dostavbě valu I. a II. etapy – stavby č. 0101 tv Újezd, která se konala v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Újezd dne 29. ledna 2007 za účasti zástupců městské části, projektového ateliéru SÚPR, firmy Zavos a Bomart. Zápis si můžete přečíst zde.

Usnesení Rady hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy přijala dne 6. 12. 2005 usnesení číslo 1871 k delimitaci investorských práv a závazků investora stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0006 – Zemní valy z MČ Praha – Újezd na Hlavní město Prahu.

Rada hlavního města Prahy:

 1. souhlasí s delimitací investorských práv a závazků investora stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 0006 – Zemní valy z Městské části Praha – Újezd na Hlavní město Praha v zastoupení Odboru městského investora MHMP,
 2. ukládá MHMP OMI podepsat protokol o předání a převzetí práva závazků investora, vč. jeho příloh (termín 9.12.2005) a předložit Radě HMP k projednání závěry expertízy (termín 30.3.2006).

vloženo 15. prosince 2005

Zřízení konta „VAL“

Městská část zřídila bankovní účet, který bude sloužit ke shromažďování finančních prostředků nutných na dokončení stavby zemního ochranného valu v sídelní části Kateřinky. Na tomto speciálním kontě bude městská část ukládat „ušetřené“ finanční prostředky z vlastního rozpočtu a zároveň dary od investorů a občanů. Částka potřebná pro dostavbu protihlukové zdi na I. etapě činí 4 500 000,– Kč.

První částka zaslaná na konto „val“ bude od městské části, a to ve výši 600 000,– Kč. Dále očekáváme dar od firmy IGD (investor obytného parku Amade) ve výši 500 000,– Kč.

Spodní hranice příspěvku činí 1 000,– Kč, horní je neomezená. Přispět může každý, ale na dar musí být uzavřena darovací smlouva s ÚMČ. Aktuální stav účtu včetně jmen jednotlivých sponzorů budeme uveřejňovat na webových stránkách úřadu a v Klíči.

Číslo bankovního účtu konta „val“ je 859 403 59/0800.

Bližší informace získáte na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, tel: 272 690 692.

Děkujeme.

vloženo 13. července 2005

Historie výstavby protihlukového valu v Kateřinkách

V souvislosti s výstavou dálnice D 1 směrem na Brno byla plánována výstavba protihlukového valu v oblasti Kateřinek, který měl chránit stávající i novou bytovou zástavbu v této oblasti před hlukem a exhaláty z automobilové dopravy. Naléhavost výstavby protihlukového valu prokázala i měření hluku, jak vyplynulo ze „Studie posouzení hlukového a imisního zatížení lokality Kateřinky“, kterou zpracovala v listopadu 1999 firma KAP s. r. o. Naměřeny byly denní hodnoty v rozmezí 55 – 75 dB (normová hodnota 60 dB) a noční hodnoty v rozmezí 45 – 65 dB (normová hodnota 50 dB).

Stavba protihlukového valu byla zapracována v urbanistické studii z března 1985 zpracované DRUPOS Praha. V důsledku změn řešení v územním plánu hl. m. Prahy v roce 1994 mělo dojít k vypuštění ochranného valu. Území mělo sloužit komerčním účelům (sklady, výroba, obchod) a měl zde být vytvořen dálniční uzel. Se změnou využití území však nesouhlasili občané v této lokalitě trvale bydlící a požadovali obnovení záměru výstavby ochranného valu. Na základě toho se od roku 1994 výstavbou valu zabývaly orgány MČ Praha – Újezd. V červenci 1995 byla dokončena studie výstavby valu a zahájena jednání k vydání územního rozhodnutí.

V roce 1996 zajišťovala MČ Praha – Újezd výstavbu kanalizace v obci. V rámci této výstavby došlo ke zřízení mezideponie vytěžené zeminy. Mezideponii určila MČ Praha – Újezd jako investor na pozemcích souvisejících s budoucím protihlukovým valem. V rámci vyvážení zeminy došlo k nepovolenému nasypávání výkopků do místa budoucího valu. Vyvážení zeminy nebylo organizačně zabezpečeno, místo nebylo oplocena a stalo se i místem, na které byl vyvážen i odpadový materiál (černá skládka).

Přesto, že nebylo vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení, informoval bývalý starosta MČ Praha – Újezd ing. Karel Kloud zastupitelstvo městské části o započetí nasypávání ochranného valu materiálem z výstavby kanalizace a dne 17. 3. 1997 byl zahájen odvoz zeminy z deponie na val.

Dne 22. 9. 1997 schválilo ZMČ Praha – Újezd návrh na vyhlášení výstavby zemního ochranného valu za veřejně prospěšnou stavbu a schválilo návrh doplňku č. VIII k územnímu plánu hl. m. Prahy, který definoval tuto stavbu jako veřejně prospěšnou.

Na základě postupu a jednání orgánů MČ Praha – Újezd schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27. 6. 1997 usnesení č. 30/20 stabilizaci území v prostoru budoucího valu na izolační zeleň a usnesením č. 35/6 ze dne 29.1.1998 proh­lásilo stavu valu jako veřejně prospěšnou. Požadavek na finanční krytí výstavby ochranného valu, resp. „Katalog investičních akcí na léta 2002 až 2008“ vzala Rada HMP na vědomí svým usnesením č. 0636 ze dne 17. 4. 2001. V uvedeném usnesení byly uvedeny u ochranného zemního valu předpokládané celkové náklady ve výši 32 000 000,– Kč z toho pro rok 2001 částku 13 500 000,– Kč. Dále bylo uvedeno: „nepokryto návrhem 2001“. Potřeba finančních prostředků pro rok 2002 byla uvedena ve výši 18 500 000,– Kč.

Tím, že v roce 1997 MČ Praha – Újezd započala výstavbu protihlukového valu u dálnice D 1 bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, porušila ust. § 32, § 54, § 55 zák. č. 50/1976 Sb., ve znění následných změn a dodatků.

Na základě dalších jednání a množících se stížností vlastníků pozemků, na kterých byla prováděna navážka zeminy, provedl odbor výstavby MÚ MČ Praha 11 šetření na místě, ze kterého vyplynula nutnost dostavby nejen valu, ale i dešťové kanalizace a dořešení problému mezideponie vyvezeného materiálu z výstavby kanalizace.

Po zvolení nového starosty pana Josefa Nováka do funkce (od 11. 11. 1997) došlo v listopadu 1997 k pozastavení navážky valu a probíhala jednání k legalizaci stavby.

Dne 4. 3. 1998 požádal starosta Josef Novák odbor územního rozhodování MHMP o vydání územního rozhodnutí na výstavbu valu. Dne 31. 3. 1998 OÚR MHMP odpověděl, že při místním šetření bylo zjištěno již zahájení stavby a vzhledem k tomu, že OÚR MHMP na tuto stavbu žádné územní rozhodnutí nevydával, požádal odbor výstavby MÚ MČ Praha 11, aby z titulu státního stavebního dohledu provedl příslušná opatření k odstranění stavby.

Dne 19. 8. 1998 společnosti ČS Reality, jako vlastník části pozemků, situovaných pod valem oznámila dopisem MČ Praha – Újezd, že zahájila práce na oplocení areálu, ve které se nachází stavba valu. Oplocení areálu mělo m.j. zamezit dalšímu vytváření černé skládky. V této době bylo také provedeno vytřídění navezených odpadů a výkopků. Tím došlo k tomu, že do prostoru mezideponie a navážení valu byla dopravována pouze zemina, kterou lze na stavbu valu použít.

Dne 23. 9. 1998 požádal MÚ MČ Praha – Újezd o vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu protihlukového zemního valu podél dálnice D1 v Kateřinkách. OV MÚ MČ Praha 11 dne 25. 9. 1998 stavební řízení přerušil z důvodu nedoložení dokladů potřebných pro stavební povolení.

Dne 30. 11. 1998 požádal MÚ MČ Praha – Újezd opakovaně o vydání stavebního povolení. Žádost opět neobsahovala veškeré potřebné doklady, proto bylo stavební řízení opět zastaveno.

Dne 2. 5. 2000 MÚ MČ Praha – Újezd požádal o dodatečné povolení terénních úprav podél dálnice D1 v Kateřinkách (jednalo se ve skutečnosti o pokračování stavby protihlukového va­lu).

Vzhledem k tomu, že stavba byla zahájena bez povolení, zlegalizoval provádění prací dne 30. 6. 2000 OV MÚ MČ Praha 11 svým rozhodnutím č.j. OV 1450/00Ka, kterým v souladu se stavebním zákonem dodatečně povolil terénní úpravy. Ty spočívaly ve vybudování I. etapy zemního valu v délce 475 m v souběhu s dálnicí D1, navazující na stávající val vybudovaný v této lokalitě. Zemní val má výšku 9 m, šířku v patě násypu 30 m a šířku koruny 3 m. Součástí zemního valu je podle tohoto rozhodnutí podchod, který naváže na stávající podchod pod dálnicí a 3 chráničky pro budoucí vedení vodovodu, dešťové kanalizace a kabelového vedení. Na základě toho pokračovalo navážení valu a probíhalo řízení k zajištění dalšího pokračování výstavby (např. vodoprávní řízení, řízení o odstranění vzrostlí zeleně).

V roce 2004 proběhla na MČ Praha – Újezd kontrola provedená odborem stížností a mimořádných kontrol zaměřená na vybrané úseky hospodaření městské části související s realizací akce „Zemní ochranný val I. a II. etapa“.

Kontrola prověřovala veškeré dostupné doklady a informace předložené zaměstnanci úřadu městské části, týkající se popisu členění stavby a charakteristiky zemního ochranného valu, historie výstavby ZOV, výběrových řízení, uzavírání smluvních vztahů, finančních otázek spojených s výstavbou valu, zjišťovacích protokolů, rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha – Újezd atd. Při kontrole byla využita informace ing. Jiřího Hrubého, kterou písemně předložil, a ve které poukázal zejména na tyto nedostatky, týkající se:

 • skutečného provedení valu,
 • objemu tržeb neinkasovaných MČ za skládkovou zeminu uloženou v zemním ochranném valu a v mezideponii zeminy u nedokončené druhé etapy stavby,
 • uzavírání smluv a dodatků k nim
 • zprostředkování návozu skládkové zeminy s firmami Vodomont – VS a. s. a Danuvia – AZ s.r.o.
 • zřízení věcného břemene – firma Čs reality a. s.

Zhotoviteli stavby, firmě Vodomont – VS a.s. , byl zaslán dne 5.4.2005 pokus o smír. Jelikož firma nereagovala, byla celá záležitost předána advokátní kanceláři za účelem soudního řešení reklamace provedené stavby a vymáhání dluhu.

Na základě usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Újezd ze dne 10.5.2005 byl předložen Magistrátu hl. města Prahy spisový materiál týkající se zhodnocení stávajícího stavu a finančních propočtů nákladů nutných na dostavbu protihlukové stěny v I.etapě a dostavbu II. etapy včetně protihlukové stěny na přechodu VTL plynu. Tento materiál bude předložen na jednání Rady hl. m. Prahy.

vloženo 14. června 2005


Rekonstrukce K Motelu

Rekonstrukce K Motelu

Rekonstrukce K Motelu


Domov seniorů

Domov seniorů

Průvodní zpráva

Koordinační studie


Hasičská zbrojnice

STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ ÚDRŽBY

Historie výstavby

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Smlouva o dílo na stavbu zbrojnice dobrovolných hasičů s firmou STAVEKO
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu zbrojnice dobrovolných ha­sičů

Celkový situační výkres zbrojnice

Koordinační situace

Jižní pohled
Severní pohled
Východní pohled
Západní pohled
Půdory 1. nadzemního podlaží
Půdory 2. nadzemního podlaží

Souhrnná technická zpráva

Fotografie


Rekonstrukce Proutěná

Rekonstrukce Proutěná

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Jedná se o projektovou dokumentaci na stavební úpravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ v městské části Praha-Újezd. Předmětná lokalita je vymezená ulicemi Vodnická, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská, vše v k.ú. Újezd u Průhonic.
Termín odevzdání PD je 30.6.2019.
Projektová dokumentace je rozdělena na 6 dílčích etap, dle odlišných typů povolení stavebních úprav.
Celkové náklady na zpracování projektové dokumentace, včetně příslušných povolení, jsou 1 870 000 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Proutěná

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Proutěná

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Proutěná

Propočet nákladů na stavbu – Rekonstrukce Proutěná

Celková situace rekonstrukce

Situace – rekonstrukce 1. etapa

Situace – rekonstrukce 2A. etapa

Situace – rekonstrukce 2B. etapa

Situace – rekonstrukce 3. etapa

Situace – rekonstrukce 4. etapa

Situace – rekonstrukce 5. etapa

UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ

Informace o podzemních kontejnerech

Podzemní kontejnery – celková situace

Podzemní kontejnery – situace Proutěná 1

Podzemní kontejnery – situace Proutěná 2


Mateřská škola Formanská

Mateřská škola Formanská

FOTOGALERIE Z PRŮBĚHU VÝSTAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

INFORMACE O VÝSTAVBĚ


Mateřská škola a dům služeb Vodnická

Mateřská škola a dům služeb Vodnická

Adresa: Vodnická 531/44 – Praha-Újezd
Investor: Městská část Praha-Újezd, Václav Drahorád – starosta
Autor: architektonický atelier daniel hakl – ing. Daniel Hakl, spolupráce ing. Lukáš Abrham
Generální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o. – Josef Procházka – stavbyvedoucí
Technický dozor investora: Zavos s.r.o. – ing. Roman Randuška
Projekt: 2007 – 2010
Realizace: 2010 – 2011
Náklady: 50 mil. Kč


Areál mateřské školy a domu služeb je umístěn na pozemek, který byl v urbanistických studiích z konce osmdesátých let 20. století určen pro zástavbu občanskou vybaveností. Původně byl pozemek využíván jako sad. Dotčené území tvoří přechod mezi původní zástavbou drobnými zemědělskými usedlostmi, v současnosti sloužícími především pro bydlení a novou zástavbou z počátku devadesátých let 20. století. Ta je tvořena řadovými rodinnými domy a bytovými domy o třech až osmi podlažích. Realizovaná stavba hmotově vytváří přechod mezi těmito rozdílnými lokalitami a funkčně doplňuje území.

Dům služeb a mateřská škola vytvářejí jednotný kompoziční celek. Velikosti a orientace hmot budov reflektují stávající zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Domy jsou situovány tak, aby byly vytvářeny rozmanité vnější i vnitřní prostory, přístupné veřejnosti podle jejich charakteru a funkce. Z ulice Vodnické je nový areál dopravně napojen a je zde vytvořeno veřejné nádvoří – náměstí ze kterého jsou navrženy vstupy do jednotlivých funkčních celků. Přímo v parteru náměstí jsou vstupy do obchodu a hlavní vstup do domu služeb a do prostoru mateřské školy. Ta má dále své vlastní vnější prostory, nádvoří, zahrady a dvorky.

Hmoty domů jsou tvarovány jako dvoupodlažní podélné kvádry. U domu služeb je přidáno třetí podlaží jako ustupující a jinak materiálově pojaté, čímž se dostává výrazově i polohově do roviny střech okolních objektů, zejména rodinných domů. Konzistentnost dvoupodlažních bloků je podpořena materiálovým řešením.

Objekt mateřské školy má dvě nadzemní podlaží. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti, hlavním schodištěm a vnitřním-čistým. V každém podlaží domu je jedna třída pro 28 dětí, která je zároveň hernou a lehárnou. V přízemí je hlavní vstup do domu, kancelář vedení mateřské školy, zázemí provozu a personálu a kuchyně. Ke kuchyni přiléhá jídelna, ve které se budou dvě třídy školky střídat. V 1. patře je kromě třídy zázemí personálu. Dům služeb má tři nadzemní podlaží. V přízemí je hlavní vstup do domu a vstupy do obchodu, služebna městské policie a obecní společenský sál. V 1. patře jsou dvě ordinace zubařů a dvě ordinace lékařů specialistů. Ve 2. patře jsou dva byty Stavebně jsou objekty řešeny jako jednotrakty bez podpor, aby byla umožněna maximální variabilita vnitřního prostoru. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových panelů.

Součástí navrhovaného areálu je oplocení zdí ze železobetonu. Zeď je z prefabrikovaného pohledového betonu, porostlá zelení.

fotografie Ronald Hilmar

Výkresy

1. np
2. np
3. np
Arch. situace
DS Sever – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Jih – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Sever – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Vychod – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Zapad – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány

VÝZNAMNÉ ÚDAJE O VÝSTAVBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DOMU SLUŽEB

Harmonogram:

Zahájení projektové přípravy září 2007
Smlouva o dílo na výstavbu 9. září 2010
Zahájení výstavby 4. října 2010
Dokončení hrubé stavby 31. ledna 2011
Termín dokončení díla a předání stavby 28. června 2011
Kolaudační souhlas 31. června 2011
Odstranění vad a nedodělků 29. července 2011
Zahájení provozu MŠ 1. září 2011
Slavnostní uvedení do provozu 4. října 2011
Kapacity:

Mateřská škola:
56 dětí, 2 třídy, 5 učitelek, 1 hospodářka, 2 kuchyň, 1 úklid

Dům služeb:
Prodejna potravin (54,4 m2), Služebna městské policie (31,6 m2), Společenský sál (81,9 m2)
Ordinace 1 (51,8 m2), Ordinace 2 (50,7 m2), Zubní ordinace 1 (21,6 m2), Zubní ordinace 2 (21,8 m2)
Byt 1 (48,3 + 29,3 m2), Byt 2 (59,3 + 64,5 m2)

Investiční náklady:
Stavba mateřské školy 25.826 060 Kč
Stavba domu služeb (splatnost faktur do 31.12.2012 ) 18.323 541 Kč
Celkové investiční náklady stavby 44. 151 601 Kč
Náklady na vnitřní vybavení MŠ cca 1,5 mil. Kč
Dětské herní prvky – příprava realizace cca 0,5 mil. Kč
Náklady na přípravné práce
(průzkumy, projektová dokumentace, geometrické plány, autorský dozor, TDI atd.)
cca 3,4 mil. Kč
Vybavení společenské místnosti a MP – dům služeb 0,2 mil. Kč
Celkové náklady stavby s vybavením cca 50 mil. Kč

Publikováno:

Metropol.cz
Stavbaweb.cz
Archiweb.cz

Fotogalerie z průběhu výstavby

HISTORIE PŘÍPRAVY


Možnosti navýšení kapacity MŠ

Možnosti navýšení kapacity MŠ

Městská část Praha – Újezd v červnu 2011 úspěšně dokončila mateřskou školu Vodnická, jejíž provoz byl zahájen v září 2011. V rámci zápisu bylo přijato 58 dětí, z toho byli dva předškoláci. Při letošním zápisu, pro školní rok 2012/2013, bylo odevzdáno 38 přihlášek, ale mohly být přijaty pouze 2 děti. Rodiče dětí podávali současně přihlášky i do mateřských škol na území MČ Praha 11. Bez úspěchu. Praha 11 neumístila cca 300 dětí ze své městské části.

Detašované pracoviště – pronájem objektů

Městská část v únoru 2012 zvažovala zrealizovat detašované pracoviště mateřské školy Vodnická s tím, že by si pronajala vhodný objekt, ve kterém by bylo vhodné školku umístit (viz řešení č.1).

Pronájem vhodného objektu se městské části nepodařilo zajistit.

S žádostí o pronájem jedné třídy pro 28 dětí v soukromé MŠ Banbin v ulici Ke Smrčině jsme neuspěli.

Další možnosti o umístění detašovaného pracoviště se nám nabízely v nebytových prostorách, které jsou umístěné v ulici Formanská č.p. 6 a v ulici Vodnická č.p. 436.

Na základě seznámení s výše uvedenými prostory jsme konstatovali, že nejsou vhodné z hygienicko-provozního hlediska. Jako příklad uvádíme: Formanská 6 – nízké stropy, malá zahrada, špatné parkovací možnosti a vysoké náklady stavebních úprav. Vodnická 436 – malá velikost v m2, žádná zahrada a poměrně vysoké náklady stavebních úprav.

Dětské studio – Dům služeb

Poslední možností, která se nám nabízela, bylo využít prostory společenské místnosti v domě služeb Vodnická, pro zřízení dohledového centra (viz řešení č.2) .

Požádali jsme paní ředitelku MŠ Vodnická o zpracování návrhu dohledového centra. Vytvořený záměr byl projednán ve společenské místnosti se zaměstnancem hygienické stanice, který nedoporučil, z hygienicko-epidemiologického hlediska, námi představený projekt realizovat. Na základě stanoviska hygienické stanice hl.m.Prahy jsme se rozhodli společenskou místnost nadále využívat pro širokou veřejnost.

Dočasná „kontejnerová“ školka

Na základě výše uvedených skutečností, ze kterých vyplývá, že ani jedno z navržených řešení nelze uskutečnit, by městská část tuto nepříznivou situaci ráda vyřešila umístěním nové dočasné kontejnerové školky v Újezdu (viz řešení č.3).

V současné době máme zpracovanou studii školky, která je ústně projednána na hygienické stanici. Jednáme s investory, kteří působí na našem katastrálním území, o financování nákladů na realizaci školky. Připravují se cenové nabídky na dodání kontejnerové školky. Pokud půjde vše podle plánů a získáme potřebná kladná vyjádření, povolení a finanční prostředky na realizaci, tak se kontejnerová školka zprovozní začátkem roku 2013.

Nová mateřská škola

Na pozemku parc. č. 670/8, na kterém bude umístěna dočasná kontejnerová mateřská škola, připravujeme zastavovací studii mateřské školy se čtyřmi třídami s vlastní varnou. Umístění nové mateřské školy se navrhuje tak, aby nebylo v kolizi s dočasnou MŠ, a aby se děti mohly, po dokončení výstavby cca v roce 2015, plynule přemístit do tzv. „kamenné“ školky v Újezdu (viz řešení č. 4).

O průběhu příprav dočasné kontejnerové mateřské školy pro 28 dětí, ale i o výstavbě nové mateřské školy v Újezdu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek městské části v této sekci a také veškeré informace bude mít k dispozici paní ředitelka MŠ Vodnická.

Doposud poslané žádosti:


Základní škola Formanská

Základní škola Formanská

Městská část připravila pro školní rok 2018/19 otevření historicky první základní školy na svém území. Základní škola byla plánována jako druhá etapa výstavby Mateřské školy Formanská a vznikla nástavbou 1. patra na výše zmíněné školce. Škola má čtyři třídy a ve smíšeném režimu bude plnit funkci základní školy prvního stupně.

Celková situace

Katastrální situace

Koordinační situace

Souhrnná technická zpráva

Fotografie z prvního školního dne – 3. září 2018

Fotografie ze dne otevřených dveří – 30. srpna 2018

Fotografie jednotlivých tříd – rok 2018

Letecké fotografie základní školy – rok 2018


Mateřská škola Formanská

Mateřská škola Formanská

Možnosti navýšení kapacity mateřské školy

Mateřská škola a dům služeb Vodnická


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY FORMANSKÁ

6. říjen 2016 se zapíše do historie městské části Praha – Újezd. Tento den byl slavnostně zahájen provoz nové Mateřské školy Formanská. Dopolední program byl věnován historii městské části a samotnému zahájení provozu symbolickým přestřižením pásky, v odpoledních hodinách Aleš Bílek odehrál dětem loutkovou pohádku O zvířátkách.
Stavební práce na mateřské škole probíhaly jedenáct měsíců. Náklady na stavbu a související stavební objekty činily 32 mil. Kč. Další náklady ve výši 6 mil. Kč byly vynaloženy na inženýrské práce, interiérové a kuchyňské vybavení. Školka dodává jídlo i pro mateřskou školu v Křeslicích.
MŠ Formanská je určena pro 56 dětí, pro letošní školní rok je otevřena jedna třída, druhá bude sloužit pouze pro mimoškolní aktivity. Děti mají k dispozici krásnou zahradu osazenou dřevěnými herními prvky. Využívat ji začnou na jaře příštího roku. Václav Drahorád, starosta

Fotografie ze slavnostního zahájení provozu.


INFORMACE O VÝSTAVBĚ

INFORMACE O VÝSTAVBĚ

MČ Praha – Újezd v červnu 2011 úspěšně dokončila výstavbu mateřské školy Vodnická a její provoz byl zahájen v září 2011. Při letošním zápisu pro školní rok 2013/2014 bylo odevzdáno 55 přihlášek, ale bylo přijato pouze jen 11 dětí. Rodiče dětí podávali současně přihlášky i do mateřských škol na území MČ Praha 11. Praha 11 přijala celkem 6 dětí. Od roku 2007 se v průměru v naší městské části narodí 55 dětí ročně. S přibývající výstavbou rodinných domů se k nám stěhují převážně mladé rodiny s malými dětmi. Od roku 2010 do současnosti evidujeme 140 dětí s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Újezd.

Na základě výše uvedeného městská část v loňském roce zahájila přípravné práce na realizaci nové mateřské školy o dvou třídách pro 56 dětí s možností rozšíření o další dvě třídy pro 56 dětí. Mateřská škola bude umístěná na pozemku parc. č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic. Stavební práce předpokládáme zahájit v září 2014. Termín uvedení do provozu – září 2015.

V současné době je zpracovaná architektonická a zastavovací studie, kterou finančně zajistila MČ ze svého rozpočtu. Dále MČ zadala vypracování projektové dokumentace v rozsahu spojeného územního a stavebního řízení. Celkové náklady na kompletní projektovou dokumentaci včetně zajištění patřičných příprav se odhadují do max. výše 1,5 mil. Kč.

MČ písemně požádala v září 2013 Magistrát hl. m. Prahy o vyčlenění finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč do rozpočtu Hlavního města Prahy pro rok 2014, které budou určeny pro výstavbu nové mateřské školy v MČ Praha – Újezd.

Finanční prostředky určené pro MŠ Újezd získáváme v rámci daru od investorů – stavbařů rodinných domů.
Darem ve výši 300.000,– Kč přispěla společnost RODOK, s.r.o.
Darem ve výši 100.000,– Kč přispěla společnost PRO-Újezd,a.s.
Jednáme s dalšími investory o poskytnutí finančních darů na výstavbu mateřské školy – Újezd.

S určitostí je jisté, že pokud pro MČ Praha – Újezd současné vedení magistrátu nevyčlení potřebné prostředky na realizaci, tak MČ nebude schopna zahájit výstavbu MŠ Újezd.

Dosavadní a následný vývoj příprav
Záznam z výboru č.1 ze dne 16.5.2013
Situace č.1
Záznam z výboru č.2 ze dne 4.6. 2013
Situace č. 2
Záznam z výboru č.3 ze dne 25.6.2013
Architektonická studie – červenec 2013
Architektonická studie – úprava září 2013
Dokumentace pro úpravu míry využití území
Úprava Územního plánu sídelního útvaru HMP č. U1214 – textová část
Příloha úpravy Územního plánu sídelního útvaru HMP č. U1214 – situace

Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení – říjen 2013 – příprava projektu
Konzultace ze dne 15.11.2013 – Hygienická stanice HMP
Konzultace ze dne 20.11.2013 – Hygienická stanice HMP
Konzultace ze dne 6.12.2013 – Hygienická stanice HMP
Kontrolní den projektu 0.1 – 12.11.2013
Kontrolní den projektu 0.2 – 27.11.2013
Příloha k zápisu ke kontrolnímu dni projektu – 27.11.2013
Kontrolní den projektu 0.3 – 6.12.2013
Kontrolní den projektu 0.4 – 18.12.2013
Příloha k zápisu ke kontrolnímu dni projektu – 18.12.2013

Vydání pravomocného územního rozhodnutí – červen 2014
Celková situace
Jihovýchodní a severovýchodní pohled
Jihozápadní a severozápadní pohled
1.nadzemní podlaží
2.nadzemní podlaží
Katastrální situace
Řez A a B
Vizualizace stavby:
Vstup
Nároží
Nadhled
Pohled z Formanské ulice
Atrium
Vydání pravomocného stavebního povolení – srpen 2014
Výběr zhotovitele stavby – Magistrát hl.m.Prahy nepřidělil žádné prostředky na realizaci
Zahájení výstavby – ?
Dokončení výstavby a kolaudace – ?
Zahájení školního roku září – ?

Další informace o přípravách
V rámci rozsáhlé rekonstrukce ulice Formanská byly zrealizovány přípojky vody, splaškové a srážkové kanalizace.
V listopadu se uskutečnil geologický průzkum, který je nutný pro navržení základů MŠ.

Architektonická a zastavovací studie obsahuje i domov pro seniory. Potřebné přípravy pro realizaci Domova pro seniory zahájíme v průběhu roku 2014. Budeme zjišťovat, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné takto veliký projekt zrealizovat a provozovat. Průběžné informace o přípravách se dozvíte na našich webových stránkách v sekci DŮM PRO SENIORY.


JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je zřízena městskou částí Praha – Újezd, organizačně, materiálně i z finančního hlediska náleží do samostatné působnosti městské části. Jednotka je předurčena k hašení požárů, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Na základě souhlasu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy jmenoval starosta městské části dne 24. 2. 2016 do funkce velitele JSDH pana Ivana Křížka. JSDH je zařazena jako Jednotka požární ochrany V s místní působností (zpravidla) pro území hl. m. Prahy. Má deset členů, hasičů, a její současné prozatímní označení je JPO N – není zařazena. Zařazení jednotky do Integrovaného záchranného systému předpokládáme v druhé polovině roku 2016, po splnění všech povinných školení hasičů a vybavení hasičského vozidla Ford Transit. V současné době se hasiči proškolují a sbírají zkušenosti.

Jmenný seznam, dosažené odbornosti a školení
Ivan Křížek – velitel, strojník, vedoucí mládeže III. stupně a přípravky, zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Václav Drahorád – velitel, strojník, zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Jiří Vlach – velitel
Karel Vaněk – strojník, zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Daniel Hakl – zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Tomáš Váňa – zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Vladimír Mikoláš – člen
Zdeněk Kroužek – člen
Pavel Svoboda – člen
Jakub Kříž – člen

Další kurzy a školení
- používání dýchací techniky – 2016
- lezecí technika – 2016
- používání přenosných hasičských přístrojů – HZS DP PS Hostivař – 19. 3. 2016
- polygom v Dubčí – montáž a demontáž protipovodňových zábran – 2. 4. 2016

Vybavení vozidla DAL 1Z
JSDH si svépomocí vybavuje dodávkové vozidlo s označením DAL 1Z, na které již umístili pochozí střechu, držáky savic, pracovní světla, sváděcí aleje, ovládací prvky světelné a zvukové výstražné signalizace a taktéž ho označili polepem. Dále zahájili práce na vybavování úložného prostoru pro umístění zásahové techniky.

Foto vozidla

Hasičská zbrojnice
Městská část ve spolupráci s hasiči plánuje výstavbu hasičské zbrojnice, která by měla vyrůst na pozemku v Újezdu, naproti ulici Ve Vilkách. Máme již vypracovanou studii, a v nejbližší době budeme zadávat projektovou dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení. Stále ale čekáme na změnu územního plánu dotčeného pozemku z obytné výstavby na veřejnou vybavenost, která je podána od ledna 2013.

Situace stavby
Půdorys 1. nadzemního podlaží
Půdorys 2. nadzemního podlaží
Řez
Pohled severní a západní
Pohled jižní a východní


Historie výstavby - galerie

Historie výstavby – galerie

2010

2011


Historie výstavby

Historie výstavby

Položení základního kamene

Do historie městské části bude zapsáno položení základního kamene stavby „Mateřská škola a dům služeb se služebnou Městské policie“, které se uskutečnilo v pondělí 4. října 2010. Starosta Václav Drahorád zahájil položení kamene úvodním slovem a přivítal hosty. Pozvání přijal náměstek primátora Ing. Pavel Klega a jednatel společnosti Swietelsky (generální dodavatel stavby) Ing. Jiří Kozel. Oba hosté popřáli stavbě bezproblémový průběh a její zdárné dokončení. Po odhalení základního kamene ho hosté a starosta poklepali a zahájili tak významnou stavbu v městské části Praha – Újezd. Mateřská škola a dům služeb budou dokončeny 31. května 2011.Dne 6. února 2007 Zastupitelé MČ Praha – Újezd schválili záměr zadání výběrového řízení na zpracování zastavovací studie a dalších stupňů projektových prací Mateřské školy s domem služeb. Je to více jak 2,5 roku co byly zahájeny přípravné práce. Po uskutečnění výběrového řízení na projektové práce podala městská část dne 26.9.07 žádost o úpravu míry využití území (navýšení koeficientu). Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 0600 byla schválena 10.3.08. Standardně je průběh úpravy vyřizován do třech měsíců. Na přelomu roku 07/08 jsme žádost o úpravu urgovali a od Útvaru rozvoje územního plánování obdržela městská část úsměvnou ústní odpověď. Pracovnice, která úpravu zpracovávala nastoupila na mateřskou dovolenou a podklady úpravy nikomu nepředala. Díky této, možná pro někoho banální záležitosti, nastalo první tříměsíční zdržení.

V následujících měsících se shromažďovala vyjádření nutná pro zahájení územního řízení. Odbor životního prostředí (OŽP) Prahy11 zaslal dne 30.5.08 z hlediska ochrany ovzduší nesouhlasné stanovisko – Vyjádření OŽP P-11 (částečně nesouhlasné).Ne­souhlasné stanovisko vydala Ing. Havlínová, která bydlí s manželem (účastník řízení) v přilehlé nemovitosti. MČ, aby splnila podmínky zákona o ochraně ovzduší, zadala zpracování porovnání provozních a investičních nákladů zdrojů tepla a zemního plynu a CZT. Dne 8.7. 08 byla podána žádost o doplnění stanoviska a 30.7. 08 OŽP vydal souhlasné vyjádření. Po následné stížnosti na úřadu MČ Praha 11 byla Ing. Havlínová kvůli možné podjatosti z tohoto řízení odvolána. Nic naplat, zdržení se protáhlo ze tří na pět měsíců.

Dne 10.7.2008 MČ podala žádost o zahájení ÚŘ a 23.9. 2008 bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby. Následně 9.10. 2008 bylo podáno odvolání (MUDr. Havlín, SVJ a DVB Voděnka). 22.10. 2008 Oznámení o podaném odvolání (P-11) , Příloha 1 z 22.10 2008 – Oznámení o podaném odvolání ,Příloha 2 z 22.10 2008 – Oznámení o podaném odvolání, Příloha 3 z 22.10. 2008 – Oznámení o podaném odvolání, 6.11. 2008 Vyjádření k podanému odvolání (MČ Praha – Újezd). Původní Rozhodnutí o umístění stavby Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy dne 15.1.2009 potvrdil. Z důvodu odvolání některých účastníků řízení se zdržení protáhlo téměř o tři měsíce. Celkové zpoždění od záměru výstavby „Mateřské školy s domem služeb“ do vydání územního rozhodnutí bylo začátkem roku 2009 už osm měsíců.

Městská část dne 18.6.2009 podala žádost o vydání stavebního povolení. Řízení o vydání stavebního povolení bylo 15.7.2009 zahájeno. Odbor výstavby vydal dne 19.8.2009 Seznámení s doplněním spisu s odůvodněním, že stavební úřad obdržel dne 26.7. a 10.8.2009 první námitky účastníků řízení – vlastníků sousedních nemovitostí (MUDr. Havlína a DVB Voděnka č.p. 436 a 437). S ohledem na výše uvedené námitky podal zástupce MČ Ing. Šťastný doplněnou projektovou dokumentaci. Opakované druhé podání námitek účastníci řízení uplatnili – DVB Voděnka 7.9. 2009 a MUDr. Havlín 8.9. 2009 na Odboru výstavby Prahy 11.

V současné době Odbor výstavby pracuje na vydání stavebního povolení. Dá se předpokládat, že účastníci řízení se k vydanému stavebnímu povolení odvolají. V tomto případě se odvoláním bude zabývat Odbor stavební Magistrátu hl.m. Prahy.

Dne 8.4. 2009 MČ převzala zpracovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. V současné době jsou obesláni k vyjádření účastníci stavebního řízení. Zahájení stavebního řízení se předpokládá v průběhu května.

Výstavba mateřské školy s domem služeb

Tato stavba bude mít několika měsíční zpoždění z důvodů odvolání některých účastníků řízení. Mrzí mě, že výstavba mateřské školy vzbuzuje mezi některými obyvateli znepokojení. Mateřská škola je velice důležitá pro naši městskou část. V posledních letech, díky silnému ročníku 70 a 71, je veliký nárůst dětí. Nejen v naší městské části. MČ Praha 11 nemá k dispozici spádovou MŠ, a proto je její zřízení pro naší městskou část velice důležitá.

Současně s MŠ bude probíhat výstavba domu služeb. V domě služeb má být umístěna prodejna základních potravin, služebna Městské policie, dětský a obvodní lékař. Dále bude v 1. Patře umístěna společenská místnost určená pro působení sdružení se zaměřením na výchovu zájmovou činnost dětí. Dům služeb tak bude sloužit převážně obyvatelům sídelní části Kateřinky.

Dosavadní vývoj a termíny

Zahájení územního řízení pro stavbu mateřské školy a Domu služeb

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – str. 1

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – str. 2

Mateřská škola a dům služeb

MČ Praha – Újezd převzala dne 18.dubna 2008 zpracovanou dokumentaci pro územní řízení a v nejbližších dnech bude podaná žádost o zahájení územního řízení.

Polyfunkční dům s mateřskou školkou

MČ Praha – Újezd v květnu 2007 uskutečnila soutěž o architektonický vzhled „Polyfunkčního domu a mateřské školy“ umístěného na pozemku parc.č.265/1 v k.ú. Újezd u Průhonic (sídelní část Kateřinky) a dodání následných jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Tímto byl nastartován historicky první investiční záměr MČ Praha – Újezd tohoto druhu.
Studii si můžete prohlédnout zde.
Do soutěžního druhého kola byly osloveny a zúčastnily se dvě firmy. Projekční společnost Onex spol. s r.o. a Architektonický ateliér Daniel Hakl. Na první pohled bylo znatelné, že se jedná o dva návrhy rozdílných architektonických pohledů a technických řešení umístění stavby do připraveného území.
Zastupitelé MČ Praha – Újezd schválili dodavatele projekčních prací Architektonický ateliér Daniel Hakl za celkovou částku 1.400.000,– Kč. Realizace a uvedení do provozu „Polyfunkčního domu s mateřskou školkou“ se předpokládá v září 2009.


Žádost o finanční příspěvek

Žádost o finanční příspěvek


Mateřská škola a dům služeb Vodnická

Mateřská škola a dům služeb Vodnická

Adresa: Vodnická 531/44 – Praha-Újezd
Investor: Městská část Praha-Újezd, Václav Drahorád – starosta
Autor: architektonický atelier daniel hakl – ing. Daniel Hakl, spolupráce ing. Lukáš Abrham
Generální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o. – Josef Procházka – stavbyvedoucí
Technický dozor investora: Zavos s.r.o. – ing. Roman Randuška
Projekt: 2007 – 2010
Realizace: 2010 – 2011
Náklady: 50 mil. Kč


Areál mateřské školy a domu služeb je umístěn na pozemek, který byl v urbanistických studiích z konce osmdesátých let 20. století určen pro zástavbu občanskou vybaveností. Původně byl pozemek využíván jako sad. Dotčené území tvoří přechod mezi původní zástavbou drobnými zemědělskými usedlostmi, v současnosti sloužícími především pro bydlení a novou zástavbou z počátku devadesátých let 20. století. Ta je tvořena řadovými rodinnými domy a bytovými domy o třech až osmi podlažích. Realizovaná stavba hmotově vytváří přechod mezi těmito rozdílnými lokalitami a funkčně doplňuje území.

Dům služeb a mateřská škola vytvářejí jednotný kompoziční celek. Velikosti a orientace hmot budov reflektují stávající zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Domy jsou situovány tak, aby byly vytvářeny rozmanité vnější i vnitřní prostory, přístupné veřejnosti podle jejich charakteru a funkce. Z ulice Vodnické je nový areál dopravně napojen a je zde vytvořeno veřejné nádvoří – náměstí ze kterého jsou navrženy vstupy do jednotlivých funkčních celků. Přímo v parteru náměstí jsou vstupy do obchodu a hlavní vstup do domu služeb a do prostoru mateřské školy. Ta má dále své vlastní vnější prostory, nádvoří, zahrady a dvorky.

Hmoty domů jsou tvarovány jako dvoupodlažní podélné kvádry. U domu služeb je přidáno třetí podlaží jako ustupující a jinak materiálově pojaté, čímž se dostává výrazově i polohově do roviny střech okolních objektů, zejména rodinných domů. Konzistentnost dvoupodlažních bloků je podpořena materiálovým řešením.

Objekt mateřské školy má dvě nadzemní podlaží. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti, hlavním schodištěm a vnitřním-čistým. V každém podlaží domu je jedna třída pro 28 dětí, která je zároveň hernou a lehárnou. V přízemí je hlavní vstup do domu, kancelář vedení mateřské školy, zázemí provozu a personálu a kuchyně. Ke kuchyni přiléhá jídelna, ve které se budou dvě třídy školky střídat. V 1. patře je kromě třídy zázemí personálu. Dům služeb má tři nadzemní podlaží. V přízemí je hlavní vstup do domu a vstupy do obchodu, služebna městské policie a obecní společenský sál. V 1. patře jsou dvě ordinace zubařů a dvě ordinace lékařů specialistů. Ve 2. patře jsou dva byty Stavebně jsou objekty řešeny jako jednotrakty bez podpor, aby byla umožněna maximální variabilita vnitřního prostoru. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových panelů.

Součástí navrhovaného areálu je oplocení zdí ze železobetonu. Zeď je z prefabrikovaného pohledového betonu, porostlá zelení.

fotografie Ronald Hilmar

Výkresy

1. np
2. np
3. np
Arch. situace
DS Sever – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Jih – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Sever – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Vychod – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány
MS Zapad – panely s povrchovou úpravou z grafického betonu nerealizovány

VÝZNAMNÉ ÚDAJE O VÝSTAVBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DOMU SLUŽEB

Harmonogram:

Zahájení projektové přípravy září 2007
Smlouva o dílo na výstavbu 9. září 2010
Zahájení výstavby 4. října 2010
Dokončení hrubé stavby 31. ledna 2011
Termín dokončení díla a předání stavby 28. června 2011
Kolaudační souhlas 31. června 2011
Odstranění vad a nedodělků 29. července 2011
Zahájení provozu MŠ 1. září 2011
Slavnostní uvedení do provozu 4. října 2011
Kapacity:

Mateřská škola:
56 dětí, 2 třídy, 5 učitelek, 1 hospodářka, 2 kuchyň, 1 úklid

Dům služeb:
Prodejna potravin (54,4 m2), Služebna městské policie (31,6 m2), Společenský sál (81,9 m2)
Ordinace 1 (51,8 m2), Ordinace 2 (50,7 m2), Zubní ordinace 1 (21,6 m2), Zubní ordinace 2 (21,8 m2)
Byt 1 (48,3 + 29,3 m2), Byt 2 (59,3 + 64,5 m2)

Investiční náklady:
Stavba mateřské školy 25.826 060 Kč
Stavba domu služeb (splatnost faktur do 31.12.2012 ) 18.323 541 Kč
Celkové investiční náklady stavby 44. 151 601 Kč
Náklady na vnitřní vybavení MŠ cca 1,5 mil. Kč
Dětské herní prvky – příprava realizace cca 0,5 mil. Kč
Náklady na přípravné práce
(průzkumy, projektová dokumentace, geometrické plány, autorský dozor, TDI atd.)
cca 3,4 mil. Kč
Vybavení společenské místnosti a MP – dům služeb 0,2 mil. Kč
Celkové náklady stavby s vybavením cca 50 mil. Kč

Publikováno:

Metropol.cz
Stavbaweb.cz
Archiweb.cz

Fotogalerie z průběhu výstavby

HISTORIE PŘÍPRAVY


Možnosti navýšení kapacity MŠ

Možnosti navýšení kapacity MŠ

Městská část Praha – Újezd v červnu 2011 úspěšně dokončila mateřskou školu Vodnická, jejíž provoz byl zahájen v září 2011. V rámci zápisu bylo přijato 58 dětí, z toho byli dva předškoláci. Při letošním zápisu, pro školní rok 2012/2013, bylo odevzdáno 38 přihlášek, ale mohly být přijaty pouze 2 děti. Rodiče dětí podávali současně přihlášky i do mateřských škol na území MČ Praha 11. Bez úspěchu. Praha 11 neumístila cca 300 dětí ze své městské části.

Detašované pracoviště – pronájem objektů

Městská část v únoru 2012 zvažovala zrealizovat detašované pracoviště mateřské školy Vodnická s tím, že by si pronajala vhodný objekt, ve kterém by bylo vhodné školku umístit (viz řešení č.1).

Pronájem vhodného objektu se městské části nepodařilo zajistit.

S žádostí o pronájem jedné třídy pro 28 dětí v soukromé MŠ Banbin v ulici Ke Smrčině jsme neuspěli.

Další možnosti o umístění detašovaného pracoviště se nám nabízely v nebytových prostorách, které jsou umístěné v ulici Formanská č.p. 6 a v ulici Vodnická č.p. 436.

Na základě seznámení s výše uvedenými prostory jsme konstatovali, že nejsou vhodné z hygienicko-provozního hlediska. Jako příklad uvádíme: Formanská 6 – nízké stropy, malá zahrada, špatné parkovací možnosti a vysoké náklady stavebních úprav. Vodnická 436 – malá velikost v m2, žádná zahrada a poměrně vysoké náklady stavebních úprav.

Dětské studio – Dům služeb

Poslední možností, která se nám nabízela, bylo využít prostory společenské místnosti v domě služeb Vodnická, pro zřízení dohledového centra (viz řešení č.2) .

Požádali jsme paní ředitelku MŠ Vodnická o zpracování návrhu dohledového centra. Vytvořený záměr byl projednán ve společenské místnosti se zaměstnancem hygienické stanice, který nedoporučil, z hygienicko-epidemiologického hlediska, námi představený projekt realizovat. Na základě stanoviska hygienické stanice hl.m.Prahy jsme se rozhodli společenskou místnost nadále využívat pro širokou veřejnost.

Dočasná „kontejnerová“ školka

Na základě výše uvedených skutečností, ze kterých vyplývá, že ani jedno z navržených řešení nelze uskutečnit, by městská část tuto nepříznivou situaci ráda vyřešila umístěním nové dočasné kontejnerové školky v Újezdu (viz řešení č.3).

V současné době máme zpracovanou studii školky, která je ústně projednána na hygienické stanici. Jednáme s investory, kteří působí na našem katastrálním území, o financování nákladů na realizaci školky. Připravují se cenové nabídky na dodání kontejnerové školky. Pokud půjde vše podle plánů a získáme potřebná kladná vyjádření, povolení a finanční prostředky na realizaci, tak se kontejnerová školka zprovozní začátkem roku 2013.

Nová mateřská škola

Na pozemku parc. č. 670/8, na kterém bude umístěna dočasná kontejnerová mateřská škola, připravujeme zastavovací studii mateřské školy se čtyřmi třídami s vlastní varnou. Umístění nové mateřské školy se navrhuje tak, aby nebylo v kolizi s dočasnou MŠ, a aby se děti mohly, po dokončení výstavby cca v roce 2015, plynule přemístit do tzv. „kamenné“ školky v Újezdu (viz řešení č. 4).

O průběhu příprav dočasné kontejnerové mateřské školy pro 28 dětí, ale i o výstavbě nové mateřské školy v Újezdu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek městské části v této sekci a také veškeré informace bude mít k dispozici paní ředitelka MŠ Vodnická.

Doposud poslané žádosti:


Další plánované investice

Další plánované investice


Mateřská škola Formanská

Mateřská škola Formanská

FOTOGALERIE Z PRŮBĚHU VÝSTAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

INFORMACE O VÝSTAVBĚ


Výstavba protihlukového valu

VAL I. ETAPA

VAL II. ETAPA

„STĚNA ÚJEZD-PRŮHONICE“:[]

„STĚNA KATEŘINKY-ÚJEZD“:[]

Zemní ochranný val II. etapa – proluka valu

Ředitelství silnic a dálnic ČR vyčlenilo finanční prostředky na dostavbu betonové zdi v proluce valu.
V prosinci 2009 byla uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem stavby s termínem dokončení červen 2010.
V současné době je provedena příjezdová komunikace k II.etapě ZOV a umístěné zařízení staveniště. Byly zahájeny zemní a betonářské práce pro základovou nosnou konstrukci protihlukové stěny.

Informace o zahájení dostavby II. etapy ZOV – proluka valu

MČ Praha – Újezd obdržela dne 25.11. 2009 dopis od Ředitelství silnic a dálnic ohledně informace o postupu přípravy a realizace stavby „Protihlukové opatření na dálnici D1“ (proluka ve valu II etapy). ŘSD v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, rozeslalo výzvy pěti zhotovitelům. Ing. Miloslav Kupka, vedoucí manažer projektového týmu SOKP2, Závodu Praha ŘSD ČR, v dopise uvádí: „Pokud tedy nedojde k nepředvídatelným okolnostem, je možné vážně uvažovat se zahájením přípravných prací již v letošním roce.“