Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VAL I. ETAPA

VAL II. ETAPA

„STĚNA ÚJEZD-PRŮHONICE“:[]

„STĚNA KATEŘINKY-ÚJEZD“:[]

Zemní ochranný val II. etapa – proluka valu

Ředitelství silnic a dálnic ČR vyčlenilo finanční prostředky na dostavbu betonové zdi v proluce valu.
V prosinci 2009 byla uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem stavby s termínem dokončení červen 2010.
V současné době je provedena příjezdová komunikace k II.etapě ZOV a umístěné zařízení staveniště. Byly zahájeny zemní a betonářské práce pro základovou nosnou konstrukci protihlukové stěny.

Informace o zahájení dostavby II. etapy ZOV – proluka valu

MČ Praha – Újezd obdržela dne 25.11. 2009 dopis od Ředitelství silnic a dálnic ohledně informace o postupu přípravy a realizace stavby „Protihlukové opatření na dálnici D1“ (proluka ve valu II etapy). ŘSD v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, rozeslalo výzvy pěti zhotovitelům. Ing. Miloslav Kupka, vedoucí manažer projektového týmu SOKP2, Závodu Praha ŘSD ČR, v dopise uvádí: „Pokud tedy nedojde k nepředvídatelným okolnostem, je možné vážně uvažovat se zahájením přípravných prací již v letošním roce.“